شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقالات سال 2005

شوراى متحد گيلان تجربه اى آموزنده

 زنده باد همبستگي بين المللي کارگري

افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها

افزایش دستمزد یا پایین آوردن تورم، پاسخ به يک سوال: نامه باربد

سنديکاي کارگران پروژه اي آبادان در سال ٥٧ يک تجربه آموزنده از سازمانيابي کارگران بيکار

اقدام کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را بايد الگو قرار داد

خواست ٤٥٠ هزار تومان و معضل مخالفين

مبارزه در مجتمع پتروشيمي ماهشهر

صندوقهاي اعتصاب را تشکيل دهيم

جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها

يک گام بزرگ در جنبش کارگرى،اعتصاب کارگران نساجى کردستان و شاهو در سنندج

مقابل پاکسازى قومى مهاجران افغان در ايران بايستيم

افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها

جنبش كارگري و پيشروي هاي آن

دو اعتصاب مهم، دو تجربه بزرگ (مبارزات کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان فصل جديدي در جنبش اعتراضي کارگران)

حكم زندان به ٥ نفر از فعالين اول مه تعرضی به كل كارگران است

١٦آذر روز ما كارگران و كمونیستها ست

نكاتی در حاشیه چند اعتراض كارگری

هشت مارس روز جهاني زن را هر چه باشکوهتر برگزار کنيم

دور جديدي از مبارزات معلمان آغاز ميشود

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري در ايران و طومار اعتراضي

هشت مارس روز برداشتن حجابهاي اسلامي است

چند گام اساسي در تدارک اول ماه مه

اول مه امسال با شکوه بود

در حاشيه اعتصاب کارگران پتروشيمي

دعوا بر سر حداقل دستمزد حاد است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: