شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقالات سال 2006

 یاد کارگران جانباخته ذوب مس خاتون آباد را گرامي بداريم

مبارزه كارگران شركت واحد: تاكيد بر دو نكته مهم

مصاحبه با اصغر كریمی و شهلا دانشفر در مورد اعتصاب و مبارزه كارگران شركت واحد

اعتصاب كارگران شركت واحد٬ اعتصابي با شكوه

قربانيان باب نيز را فراموش نميكنيم

اتحاد بين المللي كارگري براي اخراج حكومت اسلامي از سازمان جهاني كار

اخراج كارگران به جرم شركت در اعتصاب

اول مه امسال يك روز سياسي مهم بود

عضويت سنديكاي شركت واحد در فدراسيون بين المللي ترانسپورت ITF

بررسي و جمع بندي مبارزه کارگران شرکت واحد، متن گفتگوي شهلا دانشنفر با اصغر کريمي در برنامه تلويزيوني “کارگران و يک دنياي بهتر”- کانال جديد

سال ٨٤ سالي تاريخي براي جنبش كارگري در ايران

مبارزه براي افزايش دستمزدها، مصاحبه با شهلا دانشفر

اعتراض به عضویت جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي در سازمان جهاني كار

١٥فوريه (٢٦ بهمن) روز كارزار جهانی در حمایت از كارگران شركت واحد يك دستاورد بزرگ برای همه كارگران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: