شهلا دانشفر

خوش آمديد

ویدئوهای من

متخد و یک صدا در بیست ژوئن به خیابانها بیاییم

برنامه تلویزیون کارگران و یک دنیای بهتر درکانال جدید، همراه با گفتگویی با دوست عزیمان امیر حسین تقی چیان

2011 الله اکبر شعار ما مردم نیست، سال

میزگرد در باره کارگران و دستمزد،مارس 2013، سال 92

 2012اعتراضات گسترده کارگری در ذوب آهن اصفهان- سال

اسلام و عدم اعتقاد به هشت ساعت کار، سال 2012

یک کارگر معترض در کانال جدید، جواب بچه من را چه کسی میدهد

دادگاه کهریزک،ژوئیه 2010

میزگرد: برنامه ای در تلویزیون كانال جدید. درباره اعتصاب عمومی- فاتح بهرامی شهلا دانشفر

 2012سخنرانی در استکهلم، بحران بورژوازی در ایران، مه

زنی از خاطرات تلخش سخن میگوید، کانال جدید

سخنان یک دختر جوان در کانال جدید

سخنان خانمی از ایران در برنامه کانال جدید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: