شهلا دانشفر

خوش آمديد

بايد متشکل شويم!

در مقابل جنبش رو به رشد مردم براي سرنگوني رژيم، جمهوري اسلامي تعرضي وسيع را در دستور گذاشته است، مبارزه با بدحجابي اسم رمز اين تعرض جديد است. امروز ميبينيم که رژيم به جوانان حمله ميکند، زنان و دختران جوان را به بهانه بدحجابي مورد تعرض قرار ميدهد، بساط دستگيري ها و اعدامها را گسترش داده است. در خيابانها حزب الله چرخاني ميکند و ميکوشد تا فضاي رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کند. بايد عليه اين تعرضات ايستاد. بايد تعرضات رژيم را با اعتراض و تعرض پاسخ داد. بايد هر کجا که شاهد تعرض به زنان، دختران و جوانان هستيم با اجتماع کردن و اعتراض و تعرض متقابل نيروهاي انتظامي و انصار حزب الله را به عقب راند. براي چنين تعرضي بايد متشکل شد. سازمانيابي توده اي امروز يک حلقه کليدي در گسترش مبارزات ماست.

امروز شرايطي است که ميتوان و بايد انواع و اقسام نهادها و تشکل ها را حول محور اعتراضات گوناگوني که وجود دارد شکل داد و با قدرت بسيج بيشتر و در موقعيت قويتري در مقابل تعرضات رژيم ايستاد. جوانان در هر محل ميتوانند به مرکز اعتراض عليه تعرضات جمهوري اسلامي و عقب راندن آن تبديل شوند و در محلات متشکل شوند. همچنين جنبش اعتراضي زنان همواره يک فاکتور مهم در اوضاع سياسي ايران بوده است. اين جنبشي است که هر روز قويتر و متشکل تر شده است، امروز اين جنبش در موقعيتي قرار دارد که ميتواند متشکل تر و قويتر به ميدان آيد و ابراز وجود علني داشته باشد و در مقابل تهاجمات رژيم بايستد.

واقعيت اينست که عليرغم همه فشارهاي رژيم و ارعابي که صورت ميگيرد روحيه تعرضي در ميان مردم بالاست. هر روز شاهد برپايي تجمعات اعتراضي بخش هاي مختلف مردم، شاهد اولتيماتوم دادنها و شاهد متشکل شدن مردم در اشکال مختلف هستيم. مبارزه همه بخش هاي جامعه را فراگرفته است. طي همين هفته اي که گذشت در ٢٣ تيرماه پرستاران در همدان جمع شدند و خواستهايشان را پيگيري کردند و پرستاران در سراسر ايران اعلام کرده اندکه در ٤ مرداد ماه دست به اعتراضي وسيع خواهند زد. روز ٢٥ تيرماه ١٥٠٠ کارگر ايران خودرو در مقابل تامين اجتماعي جمع شدند و بر مشکلات خود تاکيد کردند. کارگران دخانيات نيز روز قبل از آن در مقابل تامين اجتماعي تجمع داشتند و بر مساله عدم احتساب سوابق بيمه آنها اعتراض داشتند و هر روز و هر روز کارگران در اعتراض به بيکارسازيها و يا نپرداختن دستمزدها و يا خواست افزايش دستمزدها تجمعات اعتراضي بر پا ميکنند. ميتوان گفت هم اکنون در ميان کارگران، در ميان معلمان، در ميان پرستاران و در ميان جوانان و زنان اعتراض بالاست و اين اعتراضات به اشکال مختلف ابراز ميشود و گسترش مييابد. آنچه که امروز به اين اعتراضات قدرت و توان ميدهد، حمايت و پشتيباني اين اعتراضات از يکديگر و متشکل شدن و سازمان يافتن بخش هاي مختلف جامعه در متن مبارزاتشان است. اين يک نياز فوري امروز است و هم اکنون ما شاهد جنب و جوش هائي براي پاسخ دادن به اين نياز در ميان کارگران، در ميان معلمان و در ميان پرستاران و ديگر بخش ها براي متشکل شدن و براي سازماندادن مبارزاتشان هستيم. بايد به اين تحرکات شتاب بيشتري داد. اين يک گام کليدي در اوضاع سياسي کنوني است. امروز توازن قوا بيش از هر وقت اجازه ميدهد که مجامع عمومي در کارخانجات را به مجامع عمومي منظم تبديل کرد. همانطور که کارگران پتروشيمي اراک در مبارزاتشان اعلام ميکردند هر سه شنبه مجمع عمومي و آنرا تشکيل ميدادند و اعتراضشان را به پيش ميبردند

خلاصه کلام اينکه تشکل يابي توده اي، همبستگي و حمايت بخش هاي مختلف جامعه از يکديگر حلقه هايي اساسي و کليدي در بوجود آوردن يک صف فشرده اعتراضي عليه تعرضات جمهوري اسلامي و مبارزه براي رهايي از شر اين رژيم است. بايد اين حلقه هاي کليدي را بدست گرفت. بايد متشکل شد.

در همين رابطه نکته قابل تاکيد و مهمتر اينست که امروز حزب کمونيست کارگري ايران بعنوان يک نيروي شناخته شده و داراي نفوذ وجود دارد. حزبي که عليه مذهب، عليه آپارتايد جنسي و براي برابري زنان و عليه استثمار و نابرابري و براي سوسياليسم مبارزه ميکند. حزبي که بيانگر خواستها و آمال کارگران، زنان، جوانان و همه مردم است. بايد به اين حزب پيوست و با بردن شعار هاي آن به ميان بخش هاي مختلف جامعه و مبارزاتشان افق و چشم انداز روشني به اين مبارزات داد. امروز روز متشکل شدن است

از انترناسيونال ۴۲،  جمعه  ۲۶  تير  ۱۳۸۳ –  ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: