شهلا دانشفر

خوش آمديد

با تدارک نقشه مند و سازمانيافته به استقبال ١٨ تير برويم

هجده تير نزديک است و جامعه در التهاب مبارزه. رژيم وحشت زده از تکرار آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد به تکاپو افتاده و در اوج استيصال تلاش دارد تا با ايجاد رعب و وحشت و ريختن نيروهاي انتظامي و گله هاي حزب الله به خيابانها در مقابل هرگونه تحرکي بايستد. براي رژيم روشن است که اگر بار ديگر مردم به خيابانها بيايند، اگر بار ديگر در سراسر ايران فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي و زنده باد آزادي و برابري بلند شود ديگر نميتوان اين موج را فرونشاند. اما عليرغم تعرضات رژيم، مبارزه در بخش هاي مختلف جامعه جاري است. پرستاران با وجود مخالفت وزارت کشور تجمعات اعتراضي خود را بر پا داشتند و اولتيماتوم دادند که اگر پاسخي به آنها داده نشود به افکار عمومي مراجعه خواهند کرد و دوباره به خيابانها خواهند آمد. معلمان اعلام کرده اند که تا رسيدن به خواستهايشان به مبارزه ادامه خواهند داد و مترصد فرصتي براي ابراز اعتراضاتشان هستند. در کارخانجات و محيط هاي کارگري نيز کارگران نه تنها در مقابل بيکارسازيها و عدم پرداخت دستمزدها بلکه با خواست افزايش دستمزدها، رفع تبعيض، کاهش ساعت کار و خواستهاي تعرضي تري به ميدان مي آيند و دامنه مبارزه ميرود تا به مراکز بزرگتري چون ماشين سازيها کشيده شود. در همين هفته اي که گذشت کارگران ماشين سازي اراک با خواست افزايش حقوقها و رفع تبعيض در پرداخت فوق العاده شغلي دست به اعتصاب زدند. همچنين ما شاهد يک هفته اعتصاب در نيروگاه اتمي کارگران در بوشهر در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود بوديم. در سبزوار دانشجويان دست به تجمع اعتراضي زدند و نسبت به دستگيري دوستانشان در ١٨ تير سال گذشته به اعتراض بلند شدند. اينها همه اتفاقات مهمي است که فضاي سياسي امروز جامعه را رقم ميزند و در چنين فضايي است که به استقبال ١٨ تير ميرويم. واقعيت اينست که اعتراضات گسترده است و مردم مترصد فرصت

در چنين اوضاعي ميتوان و بايد تهاجمات رژيم را با تعرض پاسخ داد. ميتوان و بايد رژيم را با مبارزه اي بي وقفه در منگنه و تنگنا قرار داد. بايد هر کجا که شاهد دستگيري و تعرضي از سوي رژيم به مردم و به جوانان هستيم، نيروهاي سرکوب رژيم را در محاصره و مورد حمله خود قرار دهيم و تهاجم آنرا به عفب برانيم. بايد با تجمع، با هو کردن، و با تهاجم جلو تعرضات نيروهاي انتظامي و انصار حزب الله را بگيريم. بايد با شعارنويسي بر در و ديوار و با شعار زنده باد آزادي، زنده باد برابري و شعار مرگ بر جمهوري اسلامي فضاي تمام شهر ها را به فضاي اعتراض و مبارزه تبديل کنيم. امروز رژيم دانشگاه ها را بسته است. اما جوانان ميتوانند در محلات و با تحت کنترل گرفتن محلات به استقبال ١٨ تير بروند. ميتوان در ١٨ تير با تظاهراتهاي موضعي رژيم را عاصي و غافلگير کرد. ميتوان روز ١٨ تير را به روز حمايت و پشتيباني از مبارزات يکديگر، روز کيفرخواست عليه جمهوري اسلامي و محکوم کردن آن بخاطر کشتار کارگران در خاتون آباد و قتل زهرا کاظمي و کشته شدن دهها هزار مردم محروم بم تبديل کرد. اين را بايد در قطعنامه هايمان، در بيانيه هايمان به مناسبت روز ١٨ تير اعلام کنيم.

بايد به تدارک و سازماندهي روز ١٨ تير شتافت. شرايط مساعد است و تنها دست رهبران عملي و فعالين عرصه هاي مختلف مبارزه را ميبوسد که فرصت را دريابند. رهبران عملي بايد در تمامي عرصه ها در ميان معلمان، پرستاران، کارگران، دانشجويان بصورت جمع و ستادي ويژه بنشينند و براي سازماندهي ١٨ تير برنامه بريزند. قطعنامه و بيانيه هاي خود را آماده کنند و آنرا در اجتماعات اعتراضي و مجامع عمومي به پرچم مبارزه همه معلمان، همه پرستاران، همه کارگران و همه مردم تبديل کنند. بايد اين قطعنامه ها و بيانيه ها، اتحاديه هاي کارگري و نهادهاي سياسي مترقي دنيا را مورد خطاب قرار دهد و به يک حمايت و همبستگي بين المللي حول اين خواستها و قطعنامه ها شکل داد. کارگران ايران خودرو در مبارزه پيروزمند خود در بازگرداندن کارگران اخراجي در بيانيه خود گفتند که رمز پيروزي آنها اتحاد و همبستگي بين المللي است. اين الگويي است که امروز جنبش اعتراضي در ايران بايد بدست بگيرد و جمهوري اسلامي را در منگنه اعتراضات خود قرار دهد. اينها همه شکل هاي ممکن و عملي اي از مبارزه علني و اجتماعي است که در توازن قواي امروز بايد اتخاذ گردد. در دل اين شکل از مبارزه است که رهبران واقعي اعتراضات امروز مردم، چهره هاي محبوب و شناخته شده کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجويان و بخش هاي مختلف مردم به جلوي صحنه مي آيند و در راس اين اعتراضات قرار ميگيرند. در دل اين شيوه از مبارزه است که راديکاليسم و اراده واقعي مردم عملي ميشود. با اين شکل از مبارزه است که ميتوان از هم اکنون به استقبال ١٨ تيري شکوهمند رفت. به استقبال سازماندهي مبارزه اي گسترده و وسيع عليه جمهوري اسلامي و پايان دادن به عمر ننگين اين رژيم رفت. واقعيت اينست که تنها با تلاش ما و با سازماندهي تعرضي گسترده و وسيع عليه جمهوري اسلامي است که ميتوان ١٨ تير را ساخت و ميتوان به استقبال ١٨ تيري بزرگ و باشکوه رفت.

امسال جنبش اعتراضي عليه جمهوري اسلامي، گامهاي بسياري به جلو برداشته است. خواستهاي اين جنبش روشنتر و شفافتر دارد خود را بيان ميکند. اين جنبش در بسياري جاها و به مناسبت هاي مختلف با قطعنامه ها و بيانيه هايش خواستهاي خود را بيان کرده است. اين جنبش در مواقع بسياري توانسته با پيامهاي همبستگي و حمايت از مبارزه و اعتراض بخش هاي مختلف جامعه، اين مبارزات را بهم پيوند دهد. اين جنبش توانسته است همبستگي بين المللي اتحاديه هاي کارگري و سازمانهاي سياسي مترقي را بخود جلب کند. اين جنبش توانسته است الگوي مناسبي از اشکال مختلف مبارزه علني و اجتماعي بدست دهد و بالاخره اينکه اين جنبش توانسته است به لحاظ سازمانيابي گامهاي بسياري به جلو بردارد. بايد همه اين تجارب را به کار گرفت و به استقبال ١٨ تير رفت. حمايت دانشجويان از مبارزات کارگران در ١٦ آذر، قطعنامه هاي اول مه در پشتيباني از مبارزات معلمان و پرستاران و جوانان، تجمع اعتراضي مردم سنندج در آبيدر در حمايت از کارگران خاتون آباد و طومارهاي حمايتي از دستگيرشدگان سقز، همه و همه نمونه هاي برجسته اي از اين پيشرويهاست، بايد از اين تجربيات آموخت. رژيم در اوج استيصال خود قرار دارد و بايد با تعرض خود رژيم را عقب راند. تنها با تدارک نقشه مند و سازمانيافته است که ميتوان به استقبال ١٨ تير رفت. جنبش اعتراضي عليه جمهوري اسلامي امروز يک جنبش انقلابي و قدرتمندي است که به جلو ميرود. اين جنبش ماست. جنبشي براي به زير کشيدن جمهوري اسلامي و براي سوسياليسم. با تمام قوا به استقبال ١٨ تير برويم

انترناسيونال ۳۸،  سه شنبه  ۹  تير  ۱۳۸۳ –  ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: