شهلا دانشفر

خوش آمديد

به استقبال برپائي هر چه باشکوهتر اول ماه مه برويم

امسال در شرايطي به استقبال اول ماه مه ميرويم که جامعه بيش از هر وقت در التهاب و مبارزه بسر ميبرد و مبارزه و اعتراض تمام بخش هاي جامعه را فرا گرفته است. در همين يکماه اخير شاهد اعتراضات گسترده هزاران نفره مردم و قيامهاي شهري از نوع قيام مردم ايذه و فيروزکوه بوديم. در کنار موج اعتراض در جامعه اعتراضات کارگري نيز گسترش بيشتري پيدا کرده و بدنبال اعتراضات چندين ماهه کارگران پتروشيمي و موسسات وابسته به نفت و انعکاس وسيع آن در سطح جامعه و بويژه بدنبال به گلوله بستن صف اعتراض کارگران در خاتون آباد تمام توجه جامعه بسوي کارگران جلب شده و فصل جديدي در مبارزه کارگران و مبارزه عليه سرنگوني جمهوري اسلامي گشوده شده است. واقعيت اينست که همه چيز حاکي از آنست که جامعه در آستانه تحولي انقلابي قرار دارد و طبقه کارگر ستون اصلي اين انقلاب است و امروز همه سرها بطرف کارگران خم شده است. حتي خود مقامات دولتي از کارگران نفت و از اينکه اگر کارگران نفت شيرهاي نفت را ببندند جامعه فلج خواهد شد سخن ميگويند. در چنين شرايطي اول ماه مه جايگاه سياسي تري نسبت به سالهاي گذشته خواهد داشت.

اول ماه مه امسال در شرايطي برگزار ميشود که کارگران ميتواند در پيشاپيش جامعه قرار گيرند و اعلام کنند که ديگر حاضر به تداوم اين وضع نيستند و نميخواهند به اينهمه بردگي و فلاکت گردن بگذارند. توازن قوا بيش از هر وقت به نفع مبارزات کارگران و توده هاي مردم است و کارگران ميتوانند در صفي متحد و سراسري به خيابانها بيايند و کيفر خواست خود را عليه اين نظام اعلام کنند و اين روز را به روز قدرتنمايي خود تبديل کنند. نکته مهم اينست که با چنين افق و چشم اندازي به استقبال برگزاري هر چه با شکوهتر اين روز برويم.

بعلاوه اول ماه مه روز جهاني کارگران است و امسال در ايران اين روز مصادف با روز ١٢ ارديبهشت ماه است. نبايد گذاشت برپايي اين روز با هيچ روز ديگري مخدوش شود. رژيم هميشه تلاش داشته است که اين روز را به رسميت نشناسد. در آغاز کار با گفتن اينکه همه روز روز کارگر است کوشيد از زير قبول اين روز به عنوان روز کارگر شانه خالي کند. اما کارگران در ايران توانستند گراميداشت روز کارگر را به اين رژيم تحميل کنند و اين يک دستاورد براي کارگران است. اما هنوز تمام مساله پاسخ نگرفته است. بايد تعطيلي روز اول مه روز جهاني کارگر را به دولت و کارفرمايان تحميل کرد. در جمهوري اسلامي اين روز رسما روز تعطيل به شمار نرفته است. مساله اينست که بايد گامي به جلو برداشت و اعلام کرد که روز اول مه روز جهاني کارگران است و ما اين روز را جشن ميگيريم و نه روزي ديگر را.

بايد امسال روز ١٢ ارديبهشت، روز اول مه، روز همبستگي جهاني کارگران در همه جا در کارخانه و در کل جامعه کار را تعطيل کرد و به خيابانها آمد و اين روز را به روز اعتراض و به روز مبارزه براي خواستها و مطالبات خود تبديل کرد. بايد در اين روز شاهد برپايي مراسم مستقل کارگران و بزرگترين اجتماعات و تظاهراتهاي کارگري باشيم. روز اول ماه مه بايد چهره شهر ها تغيير کند و شعار هاي روي ديوار ها و پلاکاردهاي نصب شده بر ميدان ها حاکي از گراميداشت روز کارگر و روز قدرتنمايي او باشد. در اول ماه مه ما بايد شاهد بيشترين همبستگي در ميان کارگران و موج پيامهاي همبستگي با کارگران خاتون آباد و گراميداشت کارگران جانباخته در خاتون آباد، شاهد موج همبستگي با کارگران قند مياندوآب و گراميداشت ياد فرج پور کارگري که از اوج خشم و عصيان در ١٨ فروردين ماه دست به خود کشي زد و جان سپرد و نيز شاهد پيامهاي همبستگي با کارگران پتروشيمي و موسسات وابسته به نفت باشيم که با مبارزات پيگير خود رژيم را در مخمصه اي جدي در پيشبرد موج بيکارسازيها در صنعت نفت قرار دادند. اول ماه مه امسال همچنين بايد ما شاهد کيفر خواست کارگران و قطعنامه هاي کارگري با خواستهاي فوري و همين امروز کارگران از جمله خواست افزايش دستمزدها، خواست توقف فوري موج اخراج ها و پرداخت بيمه بيکاري مکفي به کارگران و خواست پرداخت بي چون و چراي دستمزدهاي پرداخت نشده به کارگران باشيم. در اين روز بايد ما شاهد اتحاد و همبستگي وسيع در ميان کارگران باشيم.

اول مه را ميتوان به روزي تاريخي تبديل کرد اگر همه کارگران، کارگران نفت و کارگران بخش هاي کليدي جامعه به خيابانها بيايند و اين روز را گرامي بدارند. ميتواند به روزي تاريخي تبديل شود اگر ما شاهد اعلام همبستگي بخش هاي مختلف جامعه، معلمان، پرستاران، و دانشجويان با کارگران و خواستهايشان در اين روز باشيم.

براي تدارک برپايي يک اول ماه مه باشکوه نقش مهم و تعيين کننده اي بر دوش کارگران کمونيست و رهبران کارگران قرار دارد. فعالين و رهبراني که بيش از يکماه است در تدارک برپايي اول مه هستند و اين جنب و جوشها هم اکنون در شکلي فشرده تر در ميان آنان در جريان است. اين وظيفه کارگران کمونيست و رهبران کارگري است که بايد امر سازماندهي و برگزاري هر چه با شکوهتر اول مه را به پيش برند. در مجامع عمومي کارگري حول اين روز و برپايي باشکوه آن سخن بگويند، خواستهاي کارگران را بصورت قطعنامه هاي کارگري تنظيم کنند و آنرا نه تنها به پرچم مبارزه کارگران در کارخانه خود بلکه در ارتباط با رهبران کارگري در کارخانجات ديگر و مجامع عمومي آنها به پرچم مبارزه بخشهاي هر چه وسيعتري از کارگران تبديل کنند. اين کارگران کمونيست و رهبران کارگري هستند که در روز اول مه بايد تريبونها را در دست خود داشته باشند و سخنرانان و چهره هاي محبوب کارگران در اجتماعات اين روز باشند. اين کارگران کمونيست و رهبران کارگري هستند که مبتکر ايجاد همبستگي در ميان کارگران و پيامهاي همبستگي از مبارزات بخش هاي مختلف کارگري و متحد کننده کارگران هستند. بايد اين نقش را دريافت و به استقبال بر پايي هر چه با شکوهتر اول ماه مه برويم.

زنده باد اول مه روز جهاني کارگران

انترناسيونال ۱۶،  سه شنبه ۲۵  فروردين  ۱۳۸۳  –  ۱۳ آوريل ۲۰۰۴.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: