شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه رويدادها

اعتراض کارگران عليه گراني

بيش از ١٠٠٠ کارگر شهرک صنعتي قزوين در ٢٥ تيرماه به پايين بودن حقوق بازنشستگي و به گراني اعتراض کردند. اين کارگران در هفته گذشته در مقابل اداره بيمه اجتماعي دولت در اين شهر تجمع کردند و به فشاري که زندگي و معيشت آنها را در تنگنا قرار داده است اعتراض کردند. رشد روز افزون قيمت ها، سطح نازل دستمزدها و بي تاميني مطلق، زندگي کارگران و بخش عمده اي از جامعه را در معرض از هم پاشيدگي و فلاکت قرار داده است و از اينرو خواست افزايش حقوقها در صدر خواستهاي کارگران، معلمان، پرستاران قرار دارد.

اعتراض ١٠٠٠ کارگر شهرک صنعتي قزوين در هفته گذشته بار ديگر انعکاسي از اين خواست عمومي و سراسري بود که با تهديد نيروهاي انتظامي دولت مواجه شد. روز بعد از اين حرکت اعتراضي ماموران انتظامي رژيم به سراغ کارگران معترض رفتند، آنها را تهديد کردند که نبايد اين اعتراضات ادامه يابد. روشن است که حکومت امروز در تلاش است تا اعتراضات کارگران را نيز با تهديد ساکت کند. اما ميليونها تن از کارگران در شرايطي که با دستمزدهاي زير خط فقر، با نپرداختن دستمزدها، با اخراجها و بيکارسازيها مواجهند، راهي جز گسترش مبارزه خويش ندارند و به جريان افتادن اعتراضات کارگري هر روزه در گوشه و کنار اين مملکت نشان ميدهد کارگران مصممند به اعتراضات خود نه فقط ادامه دهند بلکه آنرا گسترش بخشند.

خواست افزايش حقوقها و اعتراض عليه گراني خواستي است وسيع و عمومي که مبارزه بخش هاي مختلف جامعه را بهم پيوند ميدهد و زمينه بيشترين همبستگي را در اين اعتراضات بوجود مياورد.

زلزله بار ديگر بم را تکان داد!

روز اول مرداد ماه بار ديگر زلزله اي با شدت ٤ ريشتر بم را تکان داد. اين زمين لرزه باعث رعب و وحشت مردمي شده که در ديماه گذشته شاهد ويران شدن تمام شهر و مدفون شدن دهها هزار تن بودند. اين زلزله براي مردم يادآور از دست رفتن عزيزانشان و نابودي همه خانه و کاشانه شان بود.

هفت ماه از زلزله شديدي که در بم اتفاق افتاد ميگذرد و مردم بم همچنان در بي سروساماني، بي مسکني، بدون آب آشاميدني، بدون بهداشت در گرماي تابستان و بدون تامين در چادرها و خرابه بسر ميبرند. وجود زباله و آلوده بودن آب آشاميدني مردم را در معرض انواع بيماريها قرار داده است.

هفت ماه پيش با فاجعه زلزله بم بشريت در سطح بين المللي به کمک مردم بم شتافت و کمکهاي عظيمي روانه ايران شد تا مرهمي براي دردهاي بازماندگان زلزله بم شود. اما ماشين چپاول حکومت بخش اعظم آن کمک ها را بلعيد.

جمهوري اسلامي مسبب مرگ هزاران نفر انسان در بم و اينهمه نابساماني و فلاکت مردمي است که توانستند از اين تراژدي انساني جان سالم بدر برند. اما اکنون بعد از هفت ماه کوچکترين تلاشي براي نجات اين انسانها صورت نگرفته است. جان مردم در خطر گرما، سرما، و بيماري است. کودکان بسياري هستند که بخاطر گرسنگي و بي بهداشتي و فقر از بين ميروند. در هفت ماه گذشته مردم بم به اشکال مختلف اعتراض خود را عليه اين وضعيت و عليه رژيم نشان داده اند. تجمعات اعتراضي بر پا کرده و خواهان بيرون رفتن نيروهاي دولتي از شهر و سپردن امور شهر به خودشان شده اند. فضاي شهر ملتهب و مردم خشمگين هستند، و دولت براي کنترل اوضاع به بهانه بازسازي شهر و رسيدگي به امور مردم نيروهاي خود را در شهر مستقر نگاهداشته است تا در مقابل کوچکترين حرکت اعتراضي بايستد و آنرا سد کند. زلزله اخير در بم بار ديگر به خشم مردم دامن زد.

بم را نبايد فراموش کرد. بايد با تشکيل کميته هاي حمايت از مردم بم به کمک آنها شتافت و با اشکال مختلف خواستها و اعتراضات مردم بم را حمايت کرد. جمهوري اسلامي را بايد بخاطر کشتار مردم بم و بخاطر آنچه که امروز در اين شهر زلزله زده ميگذرد به محاکمه کشيد. اين خواست فوري مردم بم و کيفرخواست آنها عليه جمهوري اسلامي است

انترناسيونال ۴۴،  جمعه  ۲  مرداد  ۱۳۸۳ –  ۲۳ ژوئيه ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: