شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه رويدادها

معلمان خواهان آزادي فوري همکاران خود هستند

معلمان بدنبال اعتصاب سراسري خود در ارديبهشت ماه اعلام داشتند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد و تجمع بعدي آنها در ١٤ مرداد ماه خواهد بود و اگر جمهوري اسلامي به خواستهايشان پاسخي ندهد کماکان اعتراضاتشان را ادامه خواهند داد. روز ٢٠ تيرماه بود که دو نفر از مسئولين کانون صنفي معلمان بنام محمود بهشتي لنگرودي دبير و علي اصغر ذاتي سخنگوي اين کانون توسط نيروهاي جمهوري اسلامي دستگير شدند و به بازداشتگاه نامعلومي منتقل شدند. اما اين حرکت جمهوري اسلامي با اعتراض فوري معلمان روبرو شد. روز بعد از دستگيري اين دو نفر جمعي از معلمان جمع شدند و اعلام داشتند که اگر دو همکار آنها از زندان آزاد نشوند، در مقابل مجلس تجمع خواهند داشت. اما از سوي حاجي بابايي يکي از نمايندگان مجلس به آنها قول داده شد که خواستشان مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. در ادامه اين اعتراضات بود که روز ٢٨ تير ماه دوباره ١٠٠ نفر از نمايندگان کانون صنفي معلمان از شهر هاي مختلف ايران در مقابل مجلس جمع شدند و خواهان آزادي محمود بهشتي و علي اصغر ذاتي شدند. در اين روز دوباره حاجي بابايي نماينده همدان به ميان معلمان آمد، براي آنان سخنراني کرد و به آنها نسبت به عواقب جمع شدنها و تحصن کردنهايشان هشدار داد. اما اين سخنان با اعتراض معلمان روبرو شد. معلمان شعار ميدادند: تا حق خود نگيريم آرام نمينشينيم. معلمان تاکيد کردند که تا وقتي دو همکار آنها از زندان آزاد نشوند و تا وقتي به ديگر خواستهايشان پاسخي داده نشود دست از اعتراض و مبارزه بر نخواهند داشت و به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. در ادامه اين مبارزات روز ٢٩ تير ماه دوباره ٤٠ نفر از معلمان در مقابل مجلس با در دست داشتن پلاکاردهاي قرمزي که روي آن نوشته شده بود که خواهان آزادي همکاران خود از زندان هستند، تجمع کردند و بر خواست خود پافشاري کردند. اعتراض معلمان همچنان ادامه دارد.

واقعيت اينست که مبارزه معلمان در چهارسال اخير و اعتصابات سراسري و قدرتمند آنها طي اين سالها جايگاه سياسي مهمي در اعتراضات جاري در جامعه پيدا کرده است. از اينرو سرکوب اعتراضات معلمان و عقب راندن مبارزات سراسري آنان، بويژه در شرايطي که جامعه در التهاب مبارزه بسر ميبرد و اعتراض بخش هاي مختلف جامعه را فراگرفته است، براي جمهوري اسلامي ضرورتي فوري مي يابد. در همين رابطه است که رژيم نه تنها دو تن نفر از مسئولين کانون صنفي معلمان در تهران دستگير ميکند، بلکه در شهرهاي ديگر نيز معلمان مبارز و سرشناس مورد تهديد قرار داده است.

امروز جمهوري اسلامي در اوج استيصال دست به اين تعرضات ميزند و بايد با اعتراض و مبارزه آنرا عقب راند. بايد نه تنها نمايندگان معلمان بلکه همه معلمان در تمام شهر ها با خواست آزادي معلمان دستگير شده دست به تجمعات اعتراضي بزند، قطعنامه و بيانيه بدهند، صداي اعتراض خود را به گوش جامعه برسانند و در سطح بين المللي منعکس کنند و حمايت وسيع داخلي و بين اللملي را براي پيشبرد اين خواست خود و ديگر خواستهايشان بدست آورند. خواستهاي معلمان خواست افزايش حقوق، رفع تبعيض، انتخابي بودن مديران مدارس، پايان دادن به فضاي تفتيش عقايد در مدارس و حق مسکن، خواست همه مردم است. بايد با تمام قوا از مبارزات و خواستهاي معلمان حمايت کنيم. دستگيري معلمان و تعرض به تجمعات آنان بايد با اعتراض گسترده و وسيع معلمان در سراسر ايران پاسخ گيرد. بايد با اعتراض فشرده و متحد خود جمهوري اسلامي را عقب برانيم.

پرستاران اولتيماتوم به اعتراضي سراسري و گسترده داده اند

در ٤ ماه اخير مبارزه پرستاران در اعتراض به شرايط کاريشان و براي خواستها و مطالباتشان ابعاد گسترده تر و فشرده تري بخود گرفته است و ما هر روز شاهد تجمع کردنها و اولتيماتوم دادنهايشان هستيم. طي اين مدت اين مبارزات توانسته است توجه کل جامعه را بخود جلب کند و در صدر اخبار روزنامه ها و رسانه هاي دولتي انعکاس يابد. پرستاران به سطح پايين حقوقهايشان، به شرايط سخت کاريشان، به ساعات طولاني کارشان، به نداشتن تامين شغلي و اخراجشان تحت عنوان خصوصي سازيها، به قراردادهاي موقت کاري و عدم استخدام رسمي خود در کار و به شرايط برده وار کاري که به آنها تحميل ميشود معترضند. پرستاران اعلام کرده اند که ديگر حاضر نيستند تحت اين شرايط به کار خود ادامه دهند. خواسته اند که کار آنها در زمره کارهاي سخت و زيان آور محسوب شود. خواسته اند که حق تشکل و اجتماعات داشته باشند. خواسته اند که بتوانند از زندگي و تامين کافي برخوردار باشند. هم اکنون جنب و جوش در ميان پرستاران براي پيگيري اين مبارزات و خواستهايشان بالا گرفته و پرستاران اعلام کرده اند که در ٤ مرداد ماه دست به اعتراضي وسيع و گسترده خواهند زد.

پرستاران بخش محبوبي از جامعه هستند و تامين خواست هاي آنان و کاهش فشار کارشان مستقيما در بالارفتن استاندارد خدمات درماني کل جامعه تاثير ميگذارد. با توجه به موقعيت اجتماعي پرستاران و با توجه به اوضاع سياسي امروز که جامعه در التهاب مبارزه بسر ميبرد، ميتوان وسيعترين حمايت را به پشتيباني از اين مبارزات جلب کرد.

فشرده شدن هر روزه اعتراضات پرستاران، متشکل تر شدن آنها در اين مبارزات و پافشاري و پيگيري آنها بر روي خواستهايشان بيانگر راديکاليسم و روحيه بالاي اعتراضي در ميان آنان و گوياي روحيه امروز مردم در اوضاع سياسي کنوني در ايران است. در شرايطي که جمهوري اسلامي تعرض ميکند، به جوانان حمله ميبرد، زنان و دختران را به بهانه بدحجابي دستگير و زنداني ميکند، بر سر هر کوچه و گذري نيروي انتظامي مستقر کرده و ميکوشد تا فضاي رعب و وحشت را در جامعه دامن بزند، پرستاران تجمع ميکنند، اعتراض ميکنند و اولتيماتوم ميدهند که اگر به خواستهايشان پاسخي داده نشود در سطحي گسترده تر و وسيعتر دست به اعتراض خواهند زد. مبارزات پرستاران يک نمونه است.

تخليه مدارس و بي مدرسه شدن ١٨ هزار دانش آموز

هفته پيش مردم فرديس کرج دست به تجمع اعتراضي زدند و نسبت به تخليه مدرسه ايثار در فرديس و بلاتکليف شدن ٦٥٠ دانش آموز در اين شهر دست به اعتراض زدند. رييس آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران با وقاحت تمام اعلام داشت که به ٣٦ مدرسه استيجاري در اين منطقه حکم تخليه داده شده و متعاقب آن ١٨ هزار دانش آموز در تهران بي مدرسه ميشوند. بي مدرسه شدن ١٨ هزار دانش آموز بدون شک با اعتراض گسترده مردم روبرو خواهد شد.

بايد به تدارک اعتراضي وسيع عليه اين سياست غيرمسئولانه و غير انساني جمهوري اسلامي شتافت و در مقابل آن ايستاد. چرا رژيم مساجد را تخليه نميکند و به مدرسه و محل تجمع و نيازهاي مردم اختصاص نميدهد؟ رژيمي که نميتواند جوابگوي خواستهاي عادلانه مردم باشد، رژيمي که در آن حتي مدارس را ميبندند و تخليه ميکنند و کودکان محروم و سرگردان بايد در صف مدرسه بمانند، رژيم حاکم بر جامعه اي که درصد بالائي از مردم آن زير خط فقر زندگي ميکنند و از کوچکترين تاميني محرومند بايد به زير کشيده شود. حکومت منفور جمهوري اسلامي حکومت يک اقليت انگل و مفتخوار است، بايد با گسترش مبارزاتمان شرايط را براي به زير کشيدن اين رژيم ضدبشري آماده کنيم

انترناسيونال ۴۳،  سه شنبه  ۳۰  تير  ۱۳۸۳ –  ۲۰ ژوئيه ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: