شهلا دانشفر

خوش آمديد

در زندانها را بگشاييم

زندان يعني خفقان يعني عدم وجود آزادي. بويژه اينکه وقتي انسانها را بخاطر عقايد و نظراتشان ميگيرند و محبوس ميکنند، شکنجه ميکنند و به اسارت ميکشند، اين يک ننگ است. بايد به اين ننگ بشريت خاتمه داد. بايد درب زندانها را گشود. جمهوري اسلامي حکومت خفقان و زندان و حکومت شکنجه و اعدام است. بايد به عمر ننگين اين حکومت خاتمه داد.

٢٦ سال زندان و سرکوب، ٢٦ سال اعدام و شکنجه بس است. روزهاي حيات اين رژيم شمارش معکوس را شروع کرده است. اکنون در بحبوحه ١٨ تير و در روزهايي که جامعه در التهاب مبارزه بسر ميبرد، بايد همراه با فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي، همراه با شعار آزادي، برابري، با شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد به خيابانها آمد و ارکان اين حکومت منفور را به لرزه درآورد

امروز کشاکش براي بزير کشيدن و خراب کردن ديوارهاي اين اختناق جدي تر از هميشه است. زندانيان سياسي در زندان اوين از روز ١٥ تيرماه در اعتراض به سرکوب هاي گسترده اخير و نظامي شدن شهر ها و به مناسبت ١٨ تير دست به اعتصاب غذا زده اند. جمهوري اسلامي از وحشت گسترش اين اعتراض و از وحشت اعتراض خانواده هاي زندانيان سياسي و همبستگي مردم با آنها، از ترس طنين انداختن شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد در خيابانها، در آستانه ١٨ تير و از هر گونه تماس تلفني اين خانواده ها با زندانيان سياسي جلوگيري ميکند. اعتصاب در زندان ادامه دارد و خانواده هاي زندانيان سياسي نگران. اعتصاب زندانيان سياسي در زندان انعکاس مستقيم فضاي اعتراضي جامعه و در بيرون از زندان است. صداي انقلابي است که در راه است. عليرغم کنترل شديد رژيم بر خيابانها و گذرگاهها همه مردم مترصد فرصتي هستند تا بار ديگر فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي را سر دهند. پرستاران اعلام کرده اند در ٤ مرداد ماه با يک اعتراض گسترده و وسيع خواستها و اعتراضات خود را دنبال خواهند کرد. در ميان معلمان، کارگران، زنان و همه بخش هاي جامعه شاهد جنب و جوش اعتراضي هستيم. همه چيز حاکي از آنست که جامعه آبستن تحولات سياسي مهمي است.

در چنين فضايي از اعتراض و مبارزه بايد کيفرخواست خود را عليه رژيم جنايتکار جمهوري اسلامي اعلام داشت. بايد با تمام قوا از اعتراض زندانيان سياسي حمايت کرد. بايد همراه با خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل زندانها و در ميادين و خيابانها با سردادن شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد پيام انقلاب را به صدا درآورد.

اکنون که رژيم از سر استيصال و در برابر مبارزات رو به گسترش مردم دارد چنگ و دندان نشان ميدهد، به بهانه بدحجابي به جان دختران جوان افتاده و جوانان را ضرب و شتم ميکند، دستگير و شکنجه ميکند، شهرها را به حالت نظامي درآورده است، بايد در برابر اين تهاجمات ايستاد و با تعرض خود حملات رژيم را عقب راند.

بايد هر کجا که رژيم به تعرضي دست ميزند با اجتماع کردن و تعرض متقابل آنرا به عقب راند. نگذاشت که کسي را مورد تعرض قرار دهد. نگذاشت تا کسي را دستگير و بازداشت کند. بايد کاري کرد تا رژيم ناچار گردد که بساط نيروهاي سرکوبش را از خيابانها جمع کند. بايد با شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد به حمايت از اعتراض زندانيان سياسي شتافت. شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد يک شعار سياسي مهم و پيام آور اتحاد و همبستگي مردم براي به زير کشيدن اين حکومت و براي آزادي است. بايد با اين شعار به خيابانها آمد.

دور نيست روزي که با مبارزه خود درهاي زندانها را بگشاييم و همه زندانيان سياسي را به آغوش بگيريم. يک صحنه شورانگيز آنرا هنگاميکه دستگيرشدگان اول مه امسال شهر سقز از زندان آزاد شدند را ديديم. ديديم که چگونه مردم با حلقه هاي گل به استقبال زندانيان آزاد شده رفتند و شهر سراپا جشن و شادي شد. صحنه اي که يادآور خاطرات شيرين روزهاي قيام و بازشدن درهاي زندانها توسط مردم و روزهاي آزادي بود. روزهايي که در آن تکليف رژيم شاه يکسره شد. يادآور روزهاي انقلاب! جمهوري اسلامي از تکرار چنين روزهايي، از نزديک شدن به روزهاي انقلاب به وحشت افتاده است. ما در آستانه اين روزها قرارداريم. روزهاي همبستگي و اتحاد، روزهاي مبارزه و تنگتر کردن حلقه اين مبارزات، روزهايي که با قطعنامه ها و پيامهاي همبستگي خود صف متحد و قوي اي از مبارزه خواهيم بود و يکبار ديگر صداي مرگ بر جمهوري اسلامي ، آزادي برابري بر همه جا طنين خواهد انداخت. روزهايي که درهاي زندانها را خواهيم گشود و ديوار اختناق را براي هميشه فرو خواهيم ريخت و کاري خواهيم کرد تا آزادي مهر خود را محکم بر جامعه بکوبد

انترناسيونال ۴۰،  جمعه  ۱۹  تير  ۱۳۸۳ –  ۹ ژوئيه ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: