شهلا دانشفر

خوش آمديد

رويدادهاي مهم ايران در سالي که گذشت

سال گذشته در ايران سالي پر جنب و جوش بود. جنبش اعتراضي عليه جمهوري اسلامي وارد مرحله ديگري شد. در همان آغاز در ٢٧ فروردين سال گذشته ما شاهد تظاهرات هزاران نفره کارگران نساجي چيت بهشهر و به حرکت در آمدن شهر بهشهر در حمايت از اين اعتراض بوديم. ما همچنين اول ماه مه را در سال ٨٢ داشتيم که مراسم هاي مستقل کارگري و با شکوه در تهران و شهرهاي ديگر بر پا شد.

در سال گذشته در همه بخش هاي جامعه در ميان کارگران، معلمان، و در دانشگاه شاهد بيشترين جنب و جوش ها و اعتراضات بوديم. معلمان از همان آغاز سال براي پيگيري خواستهايشان دست به اعتراض زدند و اين اعتراضات بطور متوالي تا آخر سال ادامه داشت. ما شاهد اعتصاب سراسري معلمان در ١٣ ارديبهشت، در روز جهاني معلم در ١٣ مهرماه و در آبانماه و در اسفند ماه بوديم. در اسفند ماه يکهفته اعتصاب قدرتمند و يکپارچه معلمان الگويي از اعتصاب سراسري را در مقابل کل جامعه قرار داد.

٢٠ خرداد تا ١٨ تير ٨٢ دور جديدي از جنبش سرنگوني شروع شد و انقلاب مردم عليه نظام اسلامي يک گام به جلو برداشت و سمت و سوي تحولات در ايران سمت و سوي انقلاب يافت.

همچنين اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي در مهرماه گذشته سروصداي زيادي بر پا کرد. اهداي جايزه صلح به شيرين عبادي بيانگر سياست دول اروپايي در قبال تحولات سياسي ايران بود. واقعيت اينست که دورنماي يک انقلاب راديکال و زير و رو کننده در ايران دول اروپايي را به اتخاذ اين سياست فعال و نقشه مند در قبال ايران کشيد. اما ديديم مردم از شيرين عبادي نيز عبور کردند.

در رويدادهاي مهم سال گذشته جشن ها، فستيوالها و ميتينگهاي اعتراضي در سنندج جايگاه مهمي داشت. فستيوال آدمک هاي برفي، ميتينگ در دفاع از حقوق زنان و کودکان و در نفي خشونت، برپايي ٨ مارس چند هزار نفره در اين شهر همه و همه جلوه هايي از راديکاليسم و مدرنيسم جامعه را منعکس ميکرد.

پديده جالب ديگر در سال ٨٢ مراسم ١٦ آذر در دانشگاه و بلند کردن پلاکارد آزادي، برابري و پلاکارد حمايت از کارگران پتروشيمي و اعتصاب کارگران بود. اين نشانگر قرار گرفتن انتظارات جامعه از طبقه کارگر بود. نشانگر اين بود که توجه جامعه بسوي کارگران و نقش اين طبقه جلب شده است. ما در سال ٨٢ بيش از ٤ ماه اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشيمي و بخش هاي ديگر وابسته به نفت را داشتيم. که از ٥ آبانماه شروع شد و هنوز اين اعتراضات به اشکال مختلف ادامه دارد و اخيرا کارگران پتروشيمي تبريز اولتيماتوم به اعتصاب دادند.

يک اتفاق مهم در سال گذشته که امروز بر ذهن هر کس سنگيني ميکند زلزله بم بود. در ١١ دي واقعه ناگوار زلزله بم روي داد و هزاران کشته و زخمي به جا گذاشت. زلزله بم تراژدي اي انساني بود که هنوز عواقب پابرجاست، ناپديد شدن ٢١٠٠٠ دانش آموز و بي خانمان شدن مردمي که از اين زلزله جاني سالم به در بردند، جمهوري اسلامي مسبب اين همه کشته و اين تراژدي بزرگ انساني بود.

اتفاق مهم سياسي ديگر در سال ٨٢ تيراندازي به صف اعتراض کارگران در خاتون آباد و شهر بابک بود. اين اتفاق جديدي بود و فصل جديدي از مبارزه در برابر طبقه کارگر و کل جامعه گشود. در برابر اين تهاجم حمايت ها و پيام هاي همبستگي وسيعي سرازير شد. همبستگي مبارزاتي اي که شروع آن در ١٦ آذر در حمايت از کارگران پتروشيمي و اعتصابات کارگري بوقوع پيوست و بعد از کشتار کارگران در خاتون آباد شاهد پيامهاي همبستگي کارگران از کارخانجات ديگر بوديم. نمونه برجسته اين همبستگي ها اجتماع بزرگ مردم سنندج در آبيدر و کاني شفا در حمايت از خاتون آباددر ٢٤ بهمن ماه بود.

مضحکه انتخابات جمهوري اسلامي نيز يکي از سر تيتر هاي مهم رويدادهاي سال گذشته بود که شکست مفتضحانه جمهوري اسلامي را به دنبال داشت. انتخابات پايان يافت اما بحراني عميق تر در حکومت اسلامي و کشمکش هاي سياسي و اجتماعي گسترده تر در جامعه شروع شد. انتخابات در همه شهر ها در اصفهان، سميرم، دهدشت، فيروزآباد، نهاوند، نيشابور، شهرهاي کردستان و در همه جا به صحنه اعتراض و تجمعات عليه جمهوري اسلامي تبديل شد. از جمله در ٢ اسفند ماه مردم ايذه به بهانه انتخابات به خيابانها ريختند و عليه جمهوري اسلامي شعار دادند. شهر به قيام در آمد و جمهوري اسلامي به دستگيري و حکومت نظامي در شهر پرداخت. اما مردم ايستادند و ما شاهد پياههاي همبستگي از سوي مردم در شهرهاي ديگر با مردم ايذه بوديم.

سر انجام در اين روزهاي آخر سال ما شاهد تظاهراتهاي هزاران نفره مردم عليه جمهوري اسلامي و قيامهاي شهري و غيره بوديم. در ٩ اسفند تظاهرات ٩ هزار نفري بوکان عليه جمهوري ي اسلامي اتفاق افتاد، در ١٢ اسفند به بهانه مراسم محرم راهپيمايي با شمع در ميدان محسني و شعار مرگ بر جمهوري اسلامي، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، روي داد، در ١٦ اسفند تظاهرات قدرتمند مردم دماوند در اعتراض به طرح انتقال بيمارستان شهر از دماوند به گيلان بوقوع پيوست و در ١٨ اسفند تظاهرات ٥٠ هزار نفره مردم در مريوان با شعار عليه جمهوري اسلامي برپا شد. روزهايي که مردم از هر فرصتي و هر بهانه براي اعتراض عليه جمهوري استفاده کرده و دست به اعتراض ميزنند.

٨ مارس در سال گذشته نيز در تهران و سنندج و قزوين و مشهد و ديگر شهرها با شکوه برگزار شد. در اين روز حکم بر پايان آپارتايد جنسي و بر فرودستي زنان داده شد. در سنندج مردم در اجتماعي چندهزار نفره اين روز را گراميداشتند و در قطعنامه خود آپارتايد جنسي را محکوم کرده و به حمايت از کارگران خاتون آباد و حمايت از اعتصاب معلمان پرداختند.

در ٢٢ اسفند مردم فريدون کنار شهر را تحت کنترل خود در آوردند و شاهد سه روز اعتراض و مبارزه در اين شهر بوديم. اين خبر انعکاس وسيعي در سراسر ايران داشت.

و بالاخره چهارشنبه سوري امسال در فضاي ملتهب کشور، با آمدن ميليونها نفر به خيابانها به نمايشي از قدرتنمايي مردم در مقابل رژيم درمانده جمهوري اسلامي تبديل شد. در شهرهاي مختلف در محلات و خيابانها و در مراکز اصلي شهرها، مردم از بزرگ و کوچک و بخصوص جوانان بدون آنکه بيمي از حضور نيروهاي رژيم از خود نشان دهند، قوانين و ارزشهاي پوسيده رژيم را زير پا گذاشتند، زنان و دختران روسريهاي تحميلي را بدور انداختند، دختر و پسر با يکديگر رقصيدند و مامورين انتظامي را فراري دادند.

در روزهاي آخر سال در حاليکه اعتراض در همه بخش هاي جامعه بالا گرفته بود، خامنه اي فتواي ممنوعيت اعتصاب داد. اما روز بعد کارگران در لوله سازي اهواز و نساجي رحيم زاده در اصفهان و در نساجي کاشان و غيره بيرون آمدند و جاده را بستند و دست به اعتراض زدند. امروز همه چيز حاکي از استيصال رژيم در برابر جنبش اعتراضي مردم است. رژيم بيش از هر وقت ضعيف و ناتوان است، در سطح بين المللي منزوي است، صفوف آن متشتت تر از هميشه است. هم اکنون جمهوري اسلامي در محاصره اعتراض مردم قرار گرفته است. در همه جا جشن نوروز به جشن مبارزه براي آزادي، و عليه جمهوري اسلامي و جشن شادي تبديل شد. سال ٨٣ در حالي آغاز شد که جوانان، زنان و مردم در خيابانها بودند و امروز اعتراض همه بخش هاي جامعه را فراگرفته است. سال ٨٣ با عزم و اراده مردم و گسترش اعتراضاتشان ميتواند سال به زير کشيدن جمهوري اسلامي، سال پيروزي و سال تحقق آزادي و برابري و رفاه براي کل جامعه باشد

از انترناسيونال ۱۲،  سه شنبه ۱۱  فروردين  ۱۳۸۳  –  ۳۰ مارس ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: