شهلا دانشفر

خوش آمديد

١٨ تير گذشت، هر روز ١٨ تير ديگري است

١٨ تير گذشت و رژيم در اوج نگراني و وحشت. يکماه تمام بود که جمهوري اسلامي با تمام نيروي خود تلاش کرد تا نگذارد مردم در ١٨ تير به خيابانها بيايند و با فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي بار ديگر حکم سرنگوني اين رژيم را اعلام کنند. رژيم با استقرار نيروي انتظامي در خيابانها و ميادين شهرها، با حمله به تجمعات مردم و دستگيري آنها، با راه انداختن گله هاي حزب الله در خيابانها و دستگيري و ضرب و شتم زنان و دختران تحت عنوان مبارزه با بدحجابي و با برقرار کردن حکومت نظامي اعلام نشده در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر ١٨ تير را از سرگذارند. اما امروز سخنان سردار طلايي فرماندار نيروي انتظامي تهران و تقدير او از دانشجويان و اينکه توانستند اين روز را بي خطر بگذارنند و نيز اظهارات ديگر مقامات دولتي بيش از بيش حاکي از اوج وحشت اين رژيم از جنبش اعتراضي مردم است. رژيم با چشم خود ديد که عليرغم همه اين قشون کشي ها در نقاط مختلف تهران و در شهرهاي ديگر، دانشجويان، جوانان و مردم انقلابي و معترض به خيابانها آمدند، اجتماع کردند و با حضور خود در خيابانها نشان دادند که عقب نخواهند نشست. اظهار رضايت رژيم از اينکه در ١٨ تير اتفاقي نيافتاد و بسيج اينهمه نيرو در آستانه ١٨ تير بيش از هر چيز نگراني و اوج استيصال رژيم را به نمايش ميگذارد.

١٨ تير سپري شد اما مردم همچنان با روحيه بالاي اعتراضي در تلاشند تا قدرتمند تر از قبل بيرون بيايند و حرف آخر خود را بزنند و تکليف اين رژيم را يکسره کنند. ١٨ تير سپري شد اما همه چيز حاکي از اينست که در همه بخش هاي جامعه مردم خود را براي مبارزه اي گسترده و سرنوشت ساز آماده ميکنند. هر روز شاهد سربرآوردن تشکل جديدي از سوي مردم و در بخش هاي مختلف جامعه هستيم. هر روز شاهد اولتيماتوم دادن ها و سر بر آوردن اعتراضي جديد هستيم.

سئوال واقعي امروز اينست که جمهوري اسلامي تا کي ميتواند با آماده باش نظامي و با ريختن گله هاي حزب الله به خيابانها اوضاع را تحت کنترل داشته باشد؟ تا کي ميتواند با حمله به جوانان و اجتماعات اعتراضي مردم زمام امور را در دست داشته باشد؟ تا کي ميتواند در مقابل اين جنبش رو به رشد و فزاينده بايستد؟ هر روز ممکن است ١٨ تير ديگري باشد. واقعيت اينست که جامعه در آستانه انقلاب است و جمهوري اسلامي اينرا خوب ميداند. از يکسو رژيم جوانان و مردم معترض را دستگير ميکند و از سوي ديگر زندان اوين به مرکز اعتراض و اعتصاب گسترده زندانيان تبديل شده است. واقعيت اينست که ديگر نميتوان جنبش رو به رشد اعتراضي مردم را به عقب راند. مردم جانشان به لب رسيده و نه زندان و نه شکنجه هيچکدام نميتواند صداي اعتراض مردم را خاموش کند. اعتصاب غذاي زندانيان اوين ادامه اعتراضي است که امروز در بخش هاي مختلف جامعه جاريست و انعکاس التهاب مبارزه در جامعه است. پيامهاي حمايت دانشجويان از اعتصاب زندانيان اوين بيانگر گسترش اعتراضات موجود در اشکال ديگريست. جامعه روزهاي تاريخ سازي را پشت سر ميگذارد و وظايف سنگيني بر دوش رهبران اعتراضات جاري در جامعه قرار دارد.

امروز که جمهوري اسلامي در استيصال و در فشار اعتراضات مردم قرار گرفته است، بايد با اعتراضات گسترده خود بيش از بيش آنرا در تنگنا و در فشار قرار داد. امروز که در دانشگاه و در کارخانه و در خيابانها و در همه جا اعتراض و مبارزي جاريست، بايد با همبستگي و حمايت گسترده از مبارزات يکديگر مبارزه اي قوي و قدرتمند را به پيش برد. بايد با تمام قوا از اعتراض زندانيان اوين حمايت کرد و در کنار خانواده هايشان رژيم را در مخمصه و فشار جدي قرار داد. بايد با دادن قطعنامه هاي حمايتي خود از اعتراض پرستاران که اولتيماتوم به مبارزه اي بزرگ و سراسري در ٤ مرداد ماه داده اند، حمايت کرد. بايد از خواستهاي معلمان و مبارزاتشان حمايت کرد. بايد عليه اخراج ها و تهاجمات رژيم ايستاد و از مبارزه هر روزه کارگران پشتيباني کرد. آنچه که امروز به اعتراضات و مبارزات ما قدرت ميبخشد ايجاد همبستگي و اتحاد وسيع مبارزاتي از طريق دادن قطعنامه هاي حمايتي، پيوستن به اجتماعات اعتراضي اي که برپا ميشود، حمايت و پشتيباني وسيع از مبارزات يکديگر و رساندن صداي اعتراض خود به گوش کل جامعه و به گوش جهانيان و بسيج بيشرين حمايت و پشتيباني از مبارزه بخش هاي مختلف جامعه است. امروز بيش از هر وقت روز متشکل شدن و روز اتحاد و همبستگي است. در شرايط کنوني برپايي مجامع عمومي کارگري، تشکل يابي مبارزه بخش هاي مختلف جامعه معلمان، پرستاران، زنان، جوانان و بخش هاي مختلف مردم و حضور فعال آنها در نشستها و تجمعاتشان و سازماندهي مبارزه اي متحد و سازمانيافته بيش از بيش کليدي و حياتي است. بايد با ايجاد صف فشرده اي از مبارزه و اعتراض به تدارک اعتصابات گسترده و وسيع عليه جمهوري اسلامي شتافت

انترناسيونال ۴۱،  سه شنبه  ۲۳  تير  ۱۳۸۳ –  ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۴

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: