شهلا دانشفر

خوش آمديد

٦ آذر روز همه ماست، در اين روز وسيعا به خيابانها بياييم

١٦ آذر روز اعتراض دانشجويان به ديکتاتوري و روز مبارزه براي آزادي و برابري نزديک است. بلند شدن پرچم سرخ آزادي برابري، بر سر درب دانشگاه در ١٦ آذر سال گذشته نقطه عطف جديدي بود که اين روز را از تاريخ گذشته خود جدا کرد و هويتي جديدي به آن داد. ١٦ آذر سال گذشته بيانگر جلوي صحنه آمدن چپ در جامعه بود که نه تنها با پرچم آزادي و برابري که خواست توده مردم در ايران است بلکه با پلاکاردهاي حمايت از اعتصاب کارگران اين روز را به روز اعتراض همه جامعه عليه جمهوري اسلامي تبديل کرد. ١٦ آذر روز همه ماست، در اين روز وسيعا به خيابانها بياييم.

امسال ما در شرايطي به استقبال اين روز ميرويم که بيش از بيش جنب و جوش اعتراضي در سرتاسر دانشگاه ها بپا شده و دانشجويان در اعتراضاتشان عليه حجاب اجباري، عليه آپارتايد جنسي و عليه خفقان و ديکتاتوري دست به اعتراضات وسيعي زده اند. در شرايطي به استقبال ١٦ آذر ميرويم که در همين دو ماه قبل مردم در اعتراضاتشان با بلند کردن پرچم سرخ و شعار سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض، بار ديگر به جهانيان نشان دادند که ايران در آستانه انقلابي است با آرمانهاي چپ و سوسياليستي که چپ بر آن هژموني دارد. شرايطي که حتي رسانه هاي دولتي، تحت عنوان اينکه افکار سياسي مردم با چپ انطباق بيشتري دارد و چپ شانس قدرت دارد بر آن اذعان ميکنند

در چنين شرايطي فضا بيش از هر وقت براي برگزاري هر چه باشکوهتر اين روز فراهم است، از هم اکنون به تدارک با شکوه اين روز بشتابيم.

بايد امسال ١٦ آذر را به روز اعتراض وسيع خود عليه جمهوري اسلامي تبديل کنيم. ١٦ آذر روز اعتراض وسيع عليه جمهوري اسلامي است و بايد همه مردم، کارگران، معلمان، پرستاران، و همه بخش هاي جامعه را فراخوانيم و در مقابل دانشگاهها تجمع کنيم و ١٦ آذر را گرامي بداريم. شعار آزادي برابري شعار همه مردم است، ١٦ آذر پرچم هاي سرخ آزادي و برابري را برافراشته کنيم و حول آن متحد شويم. به خيابانها بياييم و همه جا بر در و ديوار بنويسيم: زنده باد آزادي زنده باد برابري. با قطعنامه هاي اعتراضي خود و با نه گفتن به حجاب اجباري و آپارتايد جنسي و با خواست آزادي زندانيان سياسي به خيابانها بياييم، در اين روز حجابها را برداريم و با انواع و اقسام ابتکارات خود در تمام شهر و در محلات اعتراض وسيع مان را ادامه دهيم.

١٦ آذر روز همبستگي مبارزاتي همه بخش هاي جامعه از اعتراضات يکديگر است. از خواستهاي دانشجويان، کارگران، معلمان و پرستاران و همه بخش هاي جامعه حمايت کنيم. امروز که کارگران نساجي سنندج بخاطر اخراجشان از کار دست به تحصن زده اند و نيروهاي سرکوبگر رژيم آنها را در محاصره خود قرار داده اند، امروز که کارگران قراردادي مورد تهاجم رژيم قرار گرفته و طرح خروج آنها از مشموليت قانون کار داده شده و بردگي اي مطلق در انتظار آنهاست و امروز که اعتراض وسيع مردم، رژيم اسلامي را مجبور کرده از حکم سنگسار اوليه ژيلا ايزدي عقب نشيند اما اين کودک و برادرش بختيار همچنان به حبس تعزيري و شلاق محکوم هستند، بايد يک بند مهم قطعنامه هاي ما حمايت از آنها باشد.

در ١٦ آذر تراکتهاي حزب را وسيعا پخش کنيم و با کوبيدن آرم حزب در همه جا و بر در و ديوار در خيابانها حضور وسيع خود را به نمايش بگذاريم. به استقبال ١٦ آذر برويم

انترناسیونال، 60.

٢ نوامبر ٢٠٠٤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: