شهلا دانشفر

خوش آمديد

اقدام کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را بايد الگو قرار داد

روز ٢٠ تير چند کارگر بر اثر ريزش کانال فاضلاب در چهار راه سيلو شهر کرمانشاه دچار حادثه شدند و بر زير آوار ماندند. اين اتفاق در همان روز با اعتراض حدود ١٠٠٠ نفر از مردم در محل مواجه شد. اما با کمال تاسف و سرانجام دو کارگر به اسامي اميرخانه محمدي و سجاد خيرالهي که بصورت روزمزد براي يک شرکت پيمانکار کار ميکردند، جان خود را از دست دادند. اين اتفاق ناگوار، به اعتراض کارگران همکار اين دو کارگر دامن زد. بدنبال اين اتفاق ناگوار انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه پيشتاز يک حرکت اعتراضي مهمي شد و صداي اعتراض خود را با دادن طوماري با ١٥٠ امضا بلند کرده و به حمايت از بازماندگان اين دو کارگر برخاست. در اين نامه اعتراضي، کارگران خواهان جبران فوري اين خسارت و مشموليت بيمه قرار گرفتن بازماندگان اين دو کارگر جانباخته و پرداخت مقرري ماهانه ٤٥٠ هزار تومان از سوي بيمه تامين اجتماعي براي ادامه زندگي آنها شدند و همه کارگران در ايران را به حمايت از اين حرکت اعتراضي خود و حمايت از بازماندگان اين دو کارگر جانباخته فراخواندند.

اين اقدام انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه حرکتي مهم و بزرگ در جنبش کارگري ايران است. حرکتي است راديکال و پيشرو که صداي اعتراض کارگران و کيفرخواست آنها عليه مشتي مفتخور و سودجوست که محيط هاي کار را عملا به قتلگاه کارگر تبديل کرده اند. اين حرکت اعتراضي ميتواند به تحرک جديدي در ميان کارگران دامن زند و به الگويي در جنبش کارگري و در اعتراض به اين وضع ناامن کار در ايران دامن زند. بايد از اين حرکت اعتراضي و از اين ابتکار پيشرو با تمام قوا حمايت کرد.

در شرايطي که محيطهاي کار به قتلگاه کارگران تبديل شده است و هر روز از کارگران قرباني ميگيرد، در شرايطي که تنها در کارخانه ايران خودرو ظرف دو سال هشت کارگر در محل کار جان خود را از دست ميدهند و عدم ايمني محيط کار باعث مرگ و فرسودگي هر روزه کارگران ميشود، حرکت اعتراضي انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در مقابل کارگران در ايران راه نشان ميدهد. بايد به اين اعتراض پيوست. بايد اين حرکت را به سنتي رايج در جنبش کارگري در ايران تبديل کرد. بايد خواهان ايمني محيطهاي کار با بالاترين و پيشرفته ترين استاندارهاي امروز بشري شد. مرگ کارگر در سر کار و در شرايط ناايمن کاري يک اتفاق طبيعي نيست، يک قتل است. بايد در قبال چنين جناياتي بپاخاست و خواهان پيگرد کارفرمايان و صاحبان سرمايه بعنوان مسببن اصلي چنين جناياتي شد. بايد در هر کجا که چنين فجايعي روي ميدهد، بازماندگان کارگران جانباخته تحت پوشش بيمه قرار گيرند و هر ماه به ميزان ٤٥٠ هزار تومان به آنها مقرري پرداخت شود و زندگيشان تامين شود. بايد خسارت وارده به خانواده ها و بازماندگان آنان جبران شود. حرکت اعتراضي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه شيپور اين اعتراضات را به صدا درآورده است، بايد به اين اعتراض پيوست.

انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار در نامه اعتراضي خود بر ميزان مقرري ماهانه ٤٥٠ هزار تومان براي ادامه زندگي بازماندگان دو کارگر جان باخته در خيابان سيلوي کرمانشاه انگشت گذاشتند، چرا که امروز خواست ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد در قدم اول، آن حداقل دستمزدي است که امروز کارگران در ايران بر آن پاي ميفشارند. بايد خواهان تحقق فوري اين مقرري به خانواده اين دو کارگر که نان آوران خانواده خود بودند شد. درود بر انجمن صنفي کارگران فلز و مکانيک کار کرمانشاه

كارگر كمونيست ١٥،  ٢٠ مرداد ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: