شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه امسال با شکوه بود

اول مه امسال فضايى متفاوت نسبت به هر سال داشت. اول مه امسال فضاى اعتراض و رنگ چپ و سوسياليسم داشت.

در اول مه امسال کارگران از چند روز قبل به استقبال اين روز رفتند و در و ديوار را با شعارهاى گرامى باد اول مه، زنده باد سوسياليسم پر کردند. يک مشخص کارگران در اول مه امسال خواست افزايش بالاى دستمزد ها بود که در شهرهاى مختلف طرح شد. براى نمونه خواست ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد در قطعنامه ها و تراکتها در چندين مراسم مانند تبريز، سنندج و در ماهشهر و آبادان و اهواز طرح گرديد. کارگران کشتى سازى صدرا در بهشهر نيز روز قبل از اول مه طومار اعتراضى با خواست ٤٥٠ هزار تومان را امضا کردند.

يک اتفاق مهم در اول مه امسال در استاديوم ورزشى آزادى روى داد. ١٢ هزار کارگر در استاديوم آزادى، سالن را خالى کردند، شعار دادند، اعتراض کردند، مانع سخنرانى رفسنجانى شدند و خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را به رسوايى و شکست کشاندند. مراسم دولتى رژيم در استاديوم آزادى کنفرانس برلين ديگرى براى رژيم بود.

در تبريز نيز کارگران در مراسمى که از سوى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى سازمانيافته بود، با پخش قطعنامه آلترناتيوى خود مانع تصويب قطعنامه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى شدند و عليه سازماندهندگان اين مراسم شعار دادند. کارگران در اين مراسم با بلند کردن پلاکاردهائى مانند کارگران انسان هستند و خواهان زندگى انسانى، زنده باد همبستگى جهانى کارگران، زنده باد اول مه، کارگران چيزى جز زنجيرهاى بردگى بر پايشان ندارند که از دست بدهند ولى در مقابل دنيائى براى بدست آوردن دارند، کيفرخواست خود را عليه سرمايه دارى و عليه جمهورى اسلامى اعلام داشتند.

در اول مه امسال کارخانه هاى بزرگ در تهران و در بسيارى از شهر هاى ديگر به تعطيل در آمد و امسال کارگران توانستند تعطيلى روز اول مه را دوفاکتو به رژيم تحميل کنند.

در اول مه امسال کارگران عليرغم حضور و ممانعت نيروهاى انتظامى در بسيارى از شهر ها تجمعات و مراسم مستقل خود را برپاداشتند. از جمله در سنندج کارگران در خيابانها رژه رفتند و راهپيمايى اول مه را به دولت تحميل کردند و در کرمانشاه تجمع دو هزار نفره برپا کردند.

يک اتفاق مهم در اول مه امسال فراخوان سراسرى “کميته پيگيرى تشکل هاى آزاد کارگرى” به برگزارى مراسم مستقل کارگرى در اين روز بود. بدعوت اين کميته مراسم اول مه در تهران در سينما فردوسى و در سنندج و در کرمانشاه و ديگر شهر ها برگزار شد. اين يک دستاورد براى کارگران بود که رهبران و فعالين کارگرى با اسم و رسم خود به پشت ميکروفون ها رفتند و سخنگوى خواستها و اعتراضات کارگران شدند.

در اول مه امسال چندين قطعنامه داده شد. نکته قابل توجه اين بود که همه اين قطعنامه ها کيفر خواستى بود عليه سرمايه دارى و در تمام آنها بر سوسياليسم بعنوان تنها پاسخ فورى تاکيد گذاشته شده بود. اين قطعنامه ها تاکيدى داشتند بر خواست افزايش دستمزدها، حق تشکل، حق اعتصاب ، لغو استخدام هاى موقت و ديگر خواستهاى فورى کارگران که بطور واقعى چتر واحدى به خواستهاى امروز کارگران داد.

در اول مه امسال جوانان و دانشجويان نقش چشمگيرى در بوجود آوردن فضاى اول مه در شهر ها و نوشتن شعار هاى زنده باد اول مه ، زنده باد سوسياليسم و حداقل دستمزد کارگران ٤٥٠ هزار تومان و پخش تراکت ها و اطلاعيه هاى حزب داشتند.

اول مه امسال روزى با شکوه و روز اعتراض و کيفرخواست کارگران عليه سرمايه دارى بود.

گزارشاتى از اول مه امسال در ايران:

تبريز – روز چهارشنبه ٧ ارديبهشت، در سالن کارگران از طرف خانه کارگر و شوراى اسلامى کارخانجات و ستاد برگزارى مراسم اول مه تجمعى برگزار شد. حدود ٢٠٠٠ نفر در اين مراسم شرکت داشتند. در اين مراسم قطعنامه اى در ٩ بند در تقابل با قطعنامه خانه کارگر از طرف کارگران حاضر در اين تجمع در تعداد زيادى ميان کارگران پخش گرديد. در اين قطعنامه کارگران خواهان حق تشکل، حق اعتصاب، حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان، بيمه بيکارى و به ميزان حداقل ٤٥٠ هزار تومان، حق آزادى بيان و ديگر خواستها شده بودند. در اين گردهمائى بدليل مخالفت کارگران با مسئولين خانه کارگر و شوراهاى اسلامى، قطعنامه خانه کارگر به تصويب نرسيد و تجمع با شعارهائى درمورد اول مه و در محکوميت سياست برگزارکنندگان مراسم يعنى خانه کارگريها به پايان رسيد. در اين مراسم کارگران با بلند کردن پلاکاردهاى با مضامين، کارگران انسان هستند و خواهان زندگى انسانى، زنده باد همبستگى جهانى کارگران، زنده باد اول مه، کارگران چيزى جز زنجيرهاى بردگى بر پايشان ندارند که از دست بدهند، ولى در مقابل دنيايى براى بدست آوردن دارند. چند روز مانده به اول مه مردم تبريز به استقبال اين روز رفتند. بر در و ديوار شهر تبريز شعارهائى در گرامى داشت اول مه و عليه جمهورى اسلامى نقش بسته است. بر در و ديوار خيابانهاى مرکزى شهر شعارهاى زنده باد آزادى زنده باد برابرى، مرگ بر جمهورى اسلامى، مرگ بر سرمايه دارى، ما اسلام نميخواهيم و زنده باد سوسياليسم ديده ميشود.

تهران – روز جمعه ٩ ارديبهشت (٢٩ آوريل) بيش از هزار نفر از کارگران و خانواده هايشان در آبشار خور واقع در جاده چالوس گرد آمدند و مراسم اول مه را برگزار کردند. در اين مراسم جمعهائى از کارگران کارخانه هاى سايپا، ايران خودرو، صنايع آموزشى و پارس خودرو، و تعداد ديگرى از مراکز کارگرى تهران و کرج و برخى شهرهاى ديگر حضور داشتند.

کرمانشاه – روز جمعه ٩ ارديبهشت ٦٠ نفر از کارگران پتروشيمى بيستون در کرمانشاه مراسمى در گراميداشت روز جهانى کارگر برگزار کردند. اين مراسم در جاده سنندج تهران برگزار شد و پليس در محل حضور پيدا کرد تا مانع گسترش مراسم و پيوستن مردم به آن بشود. کارگران اول مه را گرامى داشتند و درمورد اهميت اين روز و خواستهاى خود صحبت کردند.

بهشهر – يکروز مانده به اول ماه مه کارگران کارخانه کشتى سازى بهشهر که حدود ١٥٠٠ کارگر دارد، طومار اعتراض به ميزان سقف تعيين شده دستمزد در سال ٨٤ را با خواست فورى حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان در ميان خود چرخاندند و بسيارى از کارگران آنرا امضا کردند. اين طومار با مخالفت شديد انجمن اسلامى، ارگان جاسوسى رژيم در کارخانه، مواجه گرديد. اما کارگران اعلام کردند که طومار حداقل دستمزد ٤٥٠ هزارتومان را فردا در مراسم روز کارگر پخش و امضاى بيشترى را جمع آورى ميکنند.

تهران.- روز ١٠ ارديبهشت از ساعت ٢ تا ٦ بعد از ظهر تجمعى در دانشگاه علوم سياسى در تهران برگزار شد. دو تن از فعالين کارگرى به نام جعفر عظيم زاده و برهان ديوارگر و يکى از دانشجويان بنام بهروز کريمى زاده سخنرانى کردند. سخنرانان در سخنانشان ضمن محکوم کردن نظام سرمايه دارى، بر ضرورت اتحاد و همبستگى تاکيد گذاشتند. در بيرون از محل جلسه بولتن هاى دانشجويى و جزوه اى در مورد زندگى مارکس و مقاله رزا لوکزامبورک تحت عنوان اول مه چگونه بوچود آمد، پخش شد. در اين تجمع همچنين قطعنامه کميته پيگيرى پخش گرديد که در آن خواهان حق تشکل، حق اعتصاب، لغو استخدامهاى قراردادى، افزايش دستمزدها متناسب با تورم، محکوم کردن تحريکات قومى. ملى و مذهبى و محکوميت اخراج کارگران افغان از ايران شدند.

روز اول مه چه گذشت

تهران – روز اول مه به دعوت خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بين ١٠ تا ١٢ هزار نفر در استاديوم ورزشى آزادى جمع شدند کارگران با اعتراض و ترک سالن مانع سخنرانى رفسنجانى شدند و مراسم به شعار دادن عليه رفسنجانى تبديل شد. کارگران شعار ميدادند: اکبر شاه حيا کن مردم را رها کن، اعتصاب اعتصاب حق ما، اتحاد اتحاد کارگران اتحاد. در استاديوم آزادى تراکت هاى مربوط به خواست ٤٥٠ هزار تومان دستمزد در قدم اول پخش شد و در مصاحبه با صدا و سيماى جمهورى اسلامى آنجا که کارگرى از اين خواست صحبت کرد با کف زدن جمعيت روبرو شد.

فضاى اعتراضى در ميان کارگران در سراسر کشور چنان بالا گرفته است که حتى مراسم هاى دولتى را هم که مملو از مزدوران خانه کارگر و نيروهاى سرکوب است، نميتوانند کنترل کنند.

روز اول مه کارخانجات بزرگ در تهران با فشار کارگران تعطيل شدند. در سالهاى گذشته عليرغم تعطيلى اول مه در قانون کار، کارفرما کارگران را به سر کار ميکشيد اما امسال تعطيلى کار در اول مه دوفاکتو تحميل شد و اين موفقيتى براى کارگران بشمار ميرود.

در اول مه امسال تلاش براى برگزارى مراسم مستقل کارگرى بيش از هر سال خود را به نمايش ميگذاشت. روز اول مه ما شاهد مراسم متعددى در نقاط مختلف تهران بوديم از جمله:

٭ کميته پيگيرى تشکل هاى آزاد کارگرى در سينما فردوسى تهران با حضور ٢٠٠ نفر از ساعت ٥ تا ٨ شب مراسمى برگزار کرد. اين مراسم با پخش سرود انترناسيونال، خواندن قطعه اى در مورد اول مه و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادى و برابرى آغاز شد. بهرام عابدينى، جعفر عظيم زاده، و بهروز کريمى زاده از جمله سخنرانان اين مراسم بودند. همچنين مطلبى تحت عنوان “موانع اساسى بر سر راه ارتقاء جنبش کارگرى” که توسط جميل محمدى نوشته شده بود، توسط عزت حسينى قرائت شد. اين مراسم با قرائت قطعنامه کميته پيگيرى به مناسبت اول مه، که با کف زدن حضار مورد حمايت قرار گرفت و پخش سرود انترناسيونال پايان گرفت.

٭ جمع قابل توجهى از کارگران ايران خودرو که از قبل با اطلاعيه اى مبنى بر اعلام تعطيلى اول مه کارفرما را مجبور کردند تا علنا و طى اطلاعيه اى اول مه را تعطيل اعلام کند، در مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند و ميتينگ اول مه را در آنجا برگزار کردند. و خواستار رسيدگى به خواستهايشان از جمله افزايش دستمزدها و لغو استخدامهاى قراردادى شدند.

٭ کارگران شرکت اتوبوسرانى واحد در مقابل مجلس دست به تجمع زدند.

٭ هيات موسس سنديکائى کارگران شرکت واحد در خيابان کارگر با حضور ٢٠٠ نفر مراسمى برگزار کرد.

٭ کارگران آب و فاضلاب نور تهران در محلى نرسيده به خيابان ستارخان به مناسبت اول مه تجمع داشتند.

سنندج – از ساعت ١٠ صبح روز اول مه (١١ ارديبهشت) به فراخوان کميته اول مه در سنندج بيش از ٥٠٠ نفر از کارگران در مقابل اداره کار اين شهر جمع شده بودند اما نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى کارگران را در محاصره گرفته بودند و مانع پيوستن مردم به اين تجمع شدند. اما کارگران با شور و شوق روز کارگر را گرامى داشتند و مراسم با يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان شروع کردند. نيروهاى انتظامى مانع سخنرانى کارگران شدند. مامورين انتظامى به کارگران گفتند که بروند و در مراسم دولتى در سالن فجر شرکت کنند. کارگران از فرصت استفاده کردند و تا محل سالن فجر دست به راهپيمايى زدند. کارگران در حاليکه تعداد قابل توجهى پلاکارد به مناسبت اول مه و حاوى برخى مطالبات مهم کارگران در دست داشتند از مسير چهار راه شريف آباد، خيابان ادب، دانشگاه آزاد، ششم بهمن، به طرف سالن فجر حرکت کردند. پلاکاردهاى بزرگ در حمايت از مطالبات کارگران کاشان و فيلور که خواهان ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد بودند از جمله پلاکاردهاى اين راهپيمائى بود که تاکيدى بر اتحاد و هم سرنوشتى کارگران بود. در مسير اين راهپيمايى که حدود يک ساعت طول کشيد قطعنامه کارگران سنندج بوسيله يکى از فعالين کارگرى به اسم محمد نعمتى خوانده شد. بند بند اين قطعنامه با کف زدن حضار مورد تاييد قرار گرفت. در مقابل سالن فجر نيروى انتظامى شروع به متفرق کردن صف کارگران کرد. در اين ميان يکى از کارگران اخراجى نساجى شروع به سخنرانى کرد و توجه همه را جلب نمود. او عليه اخراج کارگران و بيکارسازى و مسائل مبرم کارگران سخنرانى پر هيجانى ايراد کرد. بلافاصله يک زن کارگر شروع به سخنرانى کرد و به عنوان يک زن کارگر از مشقات و ستم و استثمار کارگران سخن گفت و سياستهاى ضد کارگرى دولت و کارفرمايان را محکوم نمود. اين سخنرانى ها که با شور و حرارت انجام شد مورد استقبال گرم کارگران قرار گرفت. بنا به گزارش بدنبال راهپيمايى کارگران بطرف سالن فجر کارگران و مردم زيادى به محل اداره کار مراجعه کردند تا در مراسم اول مه شرکت کنند، اما نيروهاى انتظامى از تجمع آنان جلوگيرى کردند. در اين شهر کارگران از يکروز مانده به اول مه به استقبال اين روز رفتند و با نصب پلاکاردهاى بزرگ و پخش فراخوان در سطح شهر فضاى شورانگيزى در سنندج ايجاد کردند.

پلاکارد شوراى کارگران نساجى سنندج، اطلاعيه و فراخوان کميته پيگيرى تشکلهاى آزاد کارگرى، پلاکارد تبريک اول مه کارگران سنندج در خيابانها و در محل عبور و مرور مردم در چندين نقطه نصب شده بود. فضاى شهر کاملا متفات از روزهاى قبل بود. هزاران نسخه فراخوان به مناسبت برگزارى اول مه در مقابل اداره کار در سطح شهر توزيع شده است.

کرمانشاه – عصر روز اول مه کارگران در کرمانشاه به دعوت کميته پيگيرى تشکل هاى کارگرى براى بزرگداشت اول مه روز جهانى کارگر در محل پارکينگ شهردارى اين شهر تجمع کردند. نيروهاى انتظامى و وزارت اطلاعات کارگران را در محاصره خود داشتند. تجمع کارگران از ساعت شش و نيم عصر و عليرغم فضاى پليسى منطقه شروع شد. حضور گسترده عناصر وزارت اطلاعات و نيروهاى انتظامى در محل مانع مراسم و سخنرانى فعالين کارگرى شد. بيش از دو هزار نفر در اين ميتينگ جمع شده بودند و حدود يک ساعت و نيم در محل تجمع داشتند. قطعنامه کميته پيگيرى و تراکتى درمورد حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان در ميان حاضرين وسيعا توزيع شد. مردم با اشتياق قطعنامه و تراکت را گرفته و مشغول خواندند شدند.

اصفهان- طبق گزارشى از شرکت نفت در اصفهان براى اولين بار اول مه از سوى مديران و مقامات به رسميت شناخته شد. در اين روز کار به مدت دو ساعت متوقف شد و با پخش شيرينى در قسمت هاى مختلف کارخانه، کارگران روز جهانى کارگر را رسما گراميداشتند. کارگران نفت قبلا اعلام کرده بودند که روز کارگر بايد تعطيل باشد و اگر ناگزير به کار شوند بايد در ازاى کار در اين روز به آنها اضافه کارى تعلق گيرد. گفته ميشود که قرار است در اين ماه به کارگرانى که در شيفت کارى روز يازده ارديهبشت کار کرده اند، پاداش داده شود. اين يک اتفاق مهم است و نشانى از عقب نشينى شرکت نفت و جمهورى اسلامى در مقابل خواست تعطيل اول مه و به رسميت شناختن روز جهانى کارگر دارد.

کامياران – از اول صبح روز اول مه نيروهاى انتظامى در ميدان شافعى مستقر شده بودند تا مانع تجمع کارگران شوند. کارگران خود را دسته دسته به اين محل رساندند اما حضور گسترده نيروهاى انتظامى مانع جمع شدن کارگران شد و مراسم برگزار نگرديد. در اين روز و از روزهاى قبل در شهر کامياران تراکت ها و قطعنامه اول مه با امضاى کميته پيگيرى تشکلهاى آزاد کارگرى در سطح شهر پخش گرديد. در اين روز همچنين از سوى کارگران تراکتى با مضمون دستمزد کمتر از ٤٥٠ هزار تومان زندگى امروز کارگران را تامين نميکند، در سطحى وسيع پخش شد.

– در کارخانه هاى لوله سازى کارون و کارخانه فولاد اهواز و در آبادان کارگران شهردارى کار را تعطيل کردند و در مراسم هاى جداگانه اول مه را گرامى داشتند. کارگران با پخش شيرينى و بحث درمورد اول مه همبستگى خود را با مبارزه کارگران در سراسر جهان اعلام کردند. در اين مراسم بر حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان تاکيد شد. اطلاعيه انجمن آزادى برابرى جنوب خوزستان و قطعنامه همراه آن در ميان کارگران دست بدست ميشد و برخى از کارگران خوشحالى خود را از شکل گيرى چنين انجمنى در خوزستان ابراز ميکردند.

ماهشهر- روز اول مه (١١ ارديبهشت) در ماهشهر تعدادى از کارگران پروژه اى شاغل در منطقه ويژه اقتصادى ماهشهر دست از کار کشيدند و با پخش شيرينى که در داخل آن تراکت تبريک روز اول ماه مه بود اين روز را گرامى داشتند. در اين روز در شهرهاى اهواز و ماهشهر اعلاميه هاى انجمن آزادى و برابرى جنوب خوزستان در رابطه با روز جهانى کارگر پخش گرديد. در اين شهر ها از چند روز قبل شعار هاى مربوط به گراميداشت روز اول مه بر در و ديوار نوشته شده و اطلاعيه ها و تراکتهاى حزب پخش گرديد.

اعلاميه انجمن آزادى برابرى جنوب خوزستان

ما انجمن آزادى و برابرى جنوب خوزستان از شما ميخواهيم که به مناسبت روز جهانى کارگر در محل کار و زندگى خود در باره روز جهانى کارگر صحبت کنيد. در صورتيکه امکان تجمع داشتيد، چه در مجامع عمومى کارخانه و محيط کار خود و يا در جمع هاى دوستانه خواسته هاى زير را بعنوان قطعنامه تجمع خود مطرح و تاييد جمعى خود را در اين باره اعلام داريد. در صورت امکان قطعنامه را به روزنامه ها و سايتهاى مختلف برسانيد. از نظر ما قطعنامه زير ميتواند بهترين کيفرخواست کارگران و مردم باشد:

١- حداقل حقوق کارگران نبايد کمتر از ٤٥٠ هزار تومان باشد

٢- حق تشکل حق همه کارگران است

٣- کارگران بيکار نيز مى بايد از حقوق ٤٥٠ هزار تومان حق بيمه بيکارى برخوردار شوند

٤- حق اعتصاب و پرداخت حقوق ايام اعتصاب ميبايستى به رسميت شناخته شود.

٥- روز اول ماه مه بايد تعطيل رسمى اعلام و تمام چرخهاى توليد در کارخانجات و محل هاى کار متوقف شود

٦ – کارگر به مثابه انسان و شهروند ميبايد از رفاه اجتماعى، مسکن مناسب، آموزش و بهداشت بهره مند باشد

٧- کار کودکان ممنوع بايد باشد

٨- زنان کارگر ميبايستى از يکسال مرخصى دوران باردارى و براى بدنيا آوردن کودک خود بهره مند شوند. در اين دوران حقوق کامل بايد از طرف کارفرما پرداخت شود.

٩- ممنوعيت عقد قراردادهاى موقت به مثابه قراردادهاى ضد انسانى

زنده باد اتحاد همه کارگران

زنده باد آزادى برابرى

انجمن آزادى و برابرى جنوب خوزستان

١٠ ارديبهشت ٨٤

قطعنامه ٩ ماده کارگران در شهر تبريز

١- روز اول مه بعنوان تعطيل رسمى در تقويم همه کشورها از جمله ايران به رسميت شناخته شده و کارها در همه جا بايد تعطيل و چرخهاى توليد به نشانه همبستگى کارگرى متوقف شود.

٢- حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان بايد به عنوان مبنا و در قدم اول براى سال ٨٤ از طرف دولت به تصويب برسد.

٣- حق تشکل براى همه کارگران برسميت شناخته شود.

٤- حق اعتصاب براى همه کارگران برسميت شناخته شود. پرداخت حقوق در ايام اعتصاب قانونى شود.

٥- قراردادهاى ضدکارگرى موقت ملغى بايد گردد و در مقابل قراردادهاى کار ميبايد با حضور نماينده واقعى کارگران و به صورت دائم تنظيم شود.

٦- کارگران به مثابه شهروندان متساوى الحقوق بايد از بيمه درمانى مناسب و همه جانبه برخوردار شوند.

٧- کارگران بيکار نيز ميبايد مانند ساير کارگران از حقوق مبناى ٤٥٠ هزار تومان برخوردار شوند.

٨- آموزش و داشتن مسکن مناسب حق کارگران است.

٩- رفاه اجتماعى حق همه کارگران است

انترناسيونال ١٦،٨٦ارديهبشت ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: