شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه امسال به خيابانها كشيده شد

اول مه امسال به روز اعتراض كارگران در ايران تبديل شد. يك ويژگي اول مه امسال اين بود كه كارگران در اين روز به خيابانها آمدند و با مارش اول مه اين روز را جشن گرفتند. بويژه در تهران، خانه كارگر رژيم و شوراهاي اسلامي با شعار “انرژي هسته اي حق مسلم ماست” تجمعي در مقابل سفارت آمريكا فراخوانده بود تا بلكه به دنيا وانمود كند كه كارگران در کشکمش دو قطب تروریسم پشت سر جمهوري اسلامي هستند. اما كارگران با پايين كشيدن سخنرانان خانه كارگر و هو كردن و شعار دادن اين تجمع را بدست گرفتند و مزدوران خانه كارگر و اعوان و انصارشان را به جا گذاشتند و با صف مستقل خود بسوي دانشگاه به  حركت درآمدند و تا خيابان فلسطين راهپيمايي كردند.

مارش با شكوه و هزاران نفره كارگران در خيابان هاي تهران، محجوب و صادقي و همه سران خانه كارگر و دولت را مبهوت كرده بود. در اين حركت اعتراضي كارگران با شعار “آزادي برابري حق مسلم ماست” پاسخ خود را به عنوان جبهه سوم٬ جبهه بشريت متمدن به جمهوري اسلامي و چماقداران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي و به دو قطب تروريسم جهاني  دادند. اين حركت كارگران در تهران و به راه افتادن صف هزاران نفره آنها در خيابانها٬ فرياد اعتراضي آنها با خواستهاي “تشكل تشكل حق مسلم ماست”٬ “سرمايه دار خجالت خجالت” و “اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست”٬ “قراردادهاي موقت الغا بايد گردد”٬ “دستمزدهاي پرداخت نشده پرداخت بايد گردد” اول مه امسال را به روز اعتراض گسترده كارگران و كل جامعه تبديل كرد. اول مه امسال رنگ اوضاع متحول سياسي امروز را داشت و كارگران در اين روز با تجمعاتشان و با قطعنامه ها و شعارهايشان بطور واقعي گام بزرگي به جلو برداشتند.

اول مه امسال همچنين به لحاظ برپايي مراسم مستقل كارگري بي نظير بود. رژيم  سعي كرد با مجوز ندادن و با لغو مجوز هاي داده شده٬ و  با سركوب و دستگيري در مقابل كارگران بايستد و بطور واقعي اول مه خود به يك موضوع جنگ و كشاكش كارگران با رژيم تبديل شد. رژيم اسلامی از ابراز وجود صف گسترده و وسيع كارگران آنهم بدنبال يكسال مبارزه فشرده كارگران و بويژه اعتراضات كارگران شركت واح٬ بيم داشت. اما كارگران براي برپايي اول مه، براي تبديل اين روز به روز اعتراض خو٬ با چنگ و دندان جنگيدند و توانستند بيش از بيش اين روز را به عنوان روز همبستگي جهاني كارگري در جنبش كارگري ايران تثبيت كنند. كارگران عملا نشان دادند كه براي جمع شدن٬ براي متشكل شدن٬ براي اعتصاب كردن و براي برپايي اول مه مستقل خود منتظر مجوز نمي مانند. اينها همه حقوق مسلم و برحق آنهاست و  ايستادند و اين روز را جشن گرفتند. از جمله در مراسم اول مه در مقابل دفتر مركزي شركت واحد بيش از هر جا ما شاهد اين درگيري و كشاكش بوديم. در اينجا ١٢ نفر از كارگران و دانشجوياني كه به تجمع اول مه پيوسته بودند دستگير شدند كه كماكان ٦ نفر آنها به اسامي ابراهيم مددي٬ يعقوب سليمي٬ محمود هژبري٬ هادي كبيري٬ غلامرضا غلامحسيني و عباس نژند كودكي در زندانند. نمونه ديگر آن در سنندج و در كرمانشاه بود كه كارگران با مارش با شكوه خود اين روز را گراميداشتند.

يك حركت مهم ديگر در اول مه امسال اعلام تعطيلي اين روز از سوي كارگران ايران خودرو و سايپا است. كارخانه ايران خودرو با ٣٠ هزار كارگر كه با زير مجموعه آن كارگران آن به ٥٠ هزار ميرسد و سايپا با ٥ هزار كارگر كه تعداد كارگرانش با زير مجموعه آن به ١٠ هزار ميرسد اين روز را تعطيل اعلام كردند. جمهوري اسلامي در قانون كار خود تحت فشار اعتراضات كارگري ناگزير شده است كه روز ١١ ارديبهشت را به عنوان روز كارگر به رسميت بشناسد. اما واقعيت اينست كه  هميشه ١١ ارديبهشت با اول مه مصادف نميشود. كارگران با اين كار خود بر تعطيلي روز اول مه به عنوان روز همبستگي جهاني تاكيد گذاشتند. بعلاوه رژيم حتي همان يازده ارديبهشت را نيز عملا نپذيرفته است و ميبينيم كه چطور اول مه هر سال به عرصه جنگ و جدال كارگران با رژيم تبديل ميشود. همانطور كه اشاره كردم ديديم كه همين امسال چطور رژيم با حمله به فعالين اول مه و دستگيري آنها ميخواست مانع برگزاري اين روز بشود. درست شب قبل از اول مه، سه نفر از فعالين اول مه در سنندج دستگير شدند. در تهران به منزل حيات غيبي از اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد ريختند و شكلاتهايي كه قرار بود به مناسبت اول مه در ميان كارگران پخش شود را به عنوان سند جرم از منزل او بردند. در اول مه امسال كارگران با ايستادگي خود و با اعلام تعطيلي اين روز عملا پيروزي خود را اعلام كردند.  يك بند قطعنامه هاي كارگري در اول مه امسال به رسميت شناخته شدن اول مه بعنوان حق مسلم كارگران است.

اول مه امسال همچنين به لحاظ شعارهايش٬ قطعنامه هايش راديكال  و چپ بود و بيش از بيش جايگاه و نقش چپ در راس جنبش اعتراضي كارگري و كل جامعه را به نمايش ميگذاشت. جوهر مشترك تمامي قطعنامه ها كيفرخواست عليه سرمايه بود و در آن كارگران بر خواستهاي سراسري اي چون حداقل دستمزد ٥٠٠ هزار تومان٬ حق اعتصاب٬ تشكل و برپايي تجمعات بعنوان حق مسلم كارگران٬ آزادي زندانيان سياسي، آزادی منصور اسانلو از زندان تاكيد گذاشته بودند. يك شعار برجسته اول مه امسال كه در مقابل دفتر مركزي شركت واحد داده شد شعار “نه جنگ نه بمب اشتغال اشتغال” بود و كارگران در قطعنامه هايشان اعلام داشتند كه ما جنگ نميخواهيم و اين جنگ جنگ ما نيست و بر دنيايي بهتر و بر خواستهاي برحقشان تاكيد گذاشتند.

اول مه امسال روز اعلام خواسته های سراسری در قطعنامه و شعارها، روز اعلام موجوديت جبهه سوم٬ جبهه كارگران و مردم ايران در برابر دو قطب تروریسم جهاني، يك پيشروي بزرگ در جنبش كارگري ايران و در سير تحولات جاري بود. زنده باد اول مه روز همبستگي كارگري

انترناسيونال ١٣٨، ١٥ارديبهشت ٨٥*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: