شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه روز ما كارگران است

اول مه نزديك است. به تدارك برپايي با شكوه این روز و مراسم مستقل خودمان برويم. اول مه خيابانها و تريبونها مال ماست. اين روز را با تجمعاتمان٬ با مراسممان و با تدارك مارش بزرك و راهپيمايي با شكوهمان به روز قدرتنماني کارگران در مقابل دولت سرمايه و  کل طبقه سرمايه دار تبديل كنيم.  اكنون كه همه توجه ها در دنيا به سمت ايران است٬ باید نشان دهيم كه ما كارگران سرنوشت جامعه را رقم ميزنيم. دولت تلاش ميكند٬ با مجوز ندادن ها و با ممانعت ها در مقابل صف آرايي ما كارگران بايستد٬ اما ما منتظر مجوز نمي مانيم. همانطور كه روز هشت مارس روز جهاني زن را به صحنه مقابله با نيروهاي رژيم تبديل كرديم و عزم جزممان را براي گراميداشت اين روز آزاديخواهي و مبارزه عليه نابرابري نشان داديم٬ اول مه نيز ما كارگران ميتوانيم و بايد تجمعاتمان را در خيابانها، در مقابل ادارات كار برپا کنيم و با پلاكاردهاي سرخ خود كه نام كارخانه هايمان بر آن نوشته شده٬ راهپيمايي کنيم

در اول مه بلند تر از هر وقت اعلام خواهيم كرد كه شوراهاي اسلامي اين چماقداران و ارگانهاي جاسوسي رژيم بايد منحل شوند٬ اعلام خواهيم كرد كه تشكل مستقل از دولت و آزاد كارگري حق مسلم ماست٬ اعلام خواهيم كرد كه ما ديگر به سانسور و خفقان تن نميدهيم و صداي اعتراضمان را به گوش دنيا خواهيم رساند٬ اعلام خواهيم كرد كه ما ديگر به زندگي زير خط فقر تن نخواهيم داد و ميزان دستمزدمان را خودمان تعيين ميكنيم و امروز خواهان حداقل دستمزد ٥٠٠ هزار تومان هستيم.  عليه استخدام هاي برده وار موقت صداي اعتراضمان را بلند خواهيم كرد و خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي پرداخت نشده و خسارت ديركرد پرداخت آن خواهيم شد.

اول ماه مه روز ماست. در روز اعلام خواهيم كرد كه ما در مقابل هر گونه تبعيضي بر اساس جنسيت٬ قوميت٬ مليت و غيره خواهيم ايستاد. ما يك طبقه جهاني هستي.٬ ما خواهان حقوق برابر زن و مرد در مقابل كار يكسان هستيم. ما اخراج كارگران افغانستانی از ايران را محكوم ميكنيم و در اين روز با بيانيه هايمان٬ با قطعنامه هايمان كيفرخواست خود را عليه توحش سرمايه داري اعلام خواهيم داد.

اول مه ما نخواهيم گذاشت كه دولت و ارگانهاي جاسوسي آن، “شوراهاي اسلامي” و “خانه کارگريها” و هيچکدام از مدافعان و دست اندرکاران حکومت به نام ما كارگران سخن بگويند. هرجا جرئت کنند در فضاي باز تجمع و راهپيمايي اعلام کنند، کاري خواهيم کرد که رسوايي و انزواي خودرا ببينند و از کرده خود پشيمان شوند. با طنين شعارهاي راديکال، با پخش وسيع اعلاميه هاي اول مه  در تمام شهر٬ با طرح خواستهاي بحق کارگران از جمله انحلال شوراهاي اسلامي، با اعتراض به دستگيري و اخراج کارگران شرکت واحد، با خواست آزادي فوري منصور اسانلو و به هر شکل ممکن اجازه نخواهيم داد چهره ضد کارگري خود را زير نام اول مه پنهان کنند.  اول مه روز کارگران است. پادوهاي حکومت اسلامي طبقه سرمايه دار نبايد جرات کنند پايشان را از سالنهاي در بسته شان بيرون بگذارند. اين روز، روز اعتراض و حق طلبي و قدرتمناني کارگران است.

در اول مه بايد قطعنامه هاي کارگري را در تمام سطح شهر پخش کنيم. در و ديوار را بايد از شعارهاي اول مه پرکنيم. فضاي اول مه بايد فضاي اعتراض ميليونها کارگران به اوضاع غيرقابل تحمل موجود باشد. اول مه روز طرح شعارهاي زنده باد اول مه، زنده باد اتحاد جهاني کارگران، زنده باد سوسياليسم، نابود باد سرمايه داري، شوراهاي اسلامي بايد منحل شوند و …، در سرتاسر جامعه است. روز اول مه را به روز اعتراض وسيع خود عليه سرمايه داري و رژيم سرمايه اسلامي تبديل خواهيم كرد. روز اول مه روز ماست. زنده باد اول ماه  مه

انترناسيونال ١٣٥، ٢٥فروردين ٨٥.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: