شهلا دانشفر

خوش آمديد

براى ١٨ تير آماده شويم!

براى ١٨ تير بايد خود را آماده کنيم. حکومت اسلامى در موقعيتى ضعيفتر از مضحکه انتخابات بيرون آمده است. دعواهاى داخلى و شکافهاى درونى آن بيشتر شده است. مبارزات مردم عليه مضحکه انتخابات و تجمعات و اعتراضات اين دوره، رژيم را به هراس انداخته است. اکنون رژيم پراکنده تر از هر وقت در مقابل صف اعتراض مردم قرار گرفته است. هيچ راهى براى برون رفت از اين بحران براى رژيم نمانده است. همه ميدانيم که تقلبات انتخاباتى و بيرون آمدن احمدى نژاد در واقع واکنشى بود در مقابل جنبش سرنگونى مردم. اينها صداى انقلاب را شنيدند. از سر استيصال در درون خود کودتا کردند. اما جرات نکردند نيروى سرکوب خود را به خيابانها بکشند. اکنون شاهديم که مردم اين بساط را به تمسخر ميگيرند. جامعه آبستن اتفاقات مهمى است. هيجده تير فرصتى است براى مردم که وسيعا بيرون بيايند. نشان دهند که ديگر نه احمدى نژاد و نه امثال او کارى ازشان ساخته نيست. هجده تير مناسبتى است تا مردم نه بزرگ خود را به رژيم و نتيجه انتخاباتش بگويند. همه شواهد حاکى از اينست که ميتواند ١٨ تير امسال اتفاقات مهمى بيفتد، بايد به تدارک اين روز برويم. بايد خود ما در سير اوضاع نقش ايفا کنيم. در پاسخ به اين مضحکه انتخابات، مردم بايد با بلند کردن صداى اعتراض خود و شعار مرگ بر جمهورى اسلامى، زنده باد آزادى برابرى، نشان دهند که آرمانها و مطالباتشان چيست. دنيا بايد اين پيام را بگيرد. هيجده تير ميتواند عکس العمل مردم به آنچه که اسمش را گذاشتند انتخابات که در آن چند جنايتکار و مشخصا دو جنايتکار تروريست آدمکش و ضد بشر را جلوى آنها گذاشتند، باشد. جامعه بايد با هيجده تير هرچه توده اى تر و کوبنده تر در مقابل جمهورى اسلامى قد علم کند. همچنين هيجده تير جواب مردم به همه اين بيحقوقى ها و محروميت ها و فقر و نابرابرى است.

هيجده تير ميتواند با تلاش ما، با سازماندهى ما، با نقشه و برنامه ما به روزى تاريخى تبديل شود، بايد به استقبال آن برويم. پيام ١٨ تير امسال بايد به رژيم و به دنيا اين باشد که اين حکومت را نميخواهند. اين باشد که ديگر به اين اوضاع تن نخواهند داد. بايد در اين روز مردم کيفرخواست خود عليه رژيم را اعلام کنند. بخواهند زندانيان سياسى آزاد گردند. زنان در اين روز حجابهايشان را بعنوان يک اعتراض بزرگ به اين رژيم و به اين بربريت بردارند. از هم اکنون بايد به تدارک برپايى تجمعات و اعتراض در ١٨ تير رفت.

١٨ تير روز اعتراض کل جامعه عليه اين رژيم است. از هم اکنون در و ديوار را از شعارهاى مرگ بر جمهورى اسلامى، آزادى برابرى و نيز زندانى سياسى آزاد بايد گردد، پر کنيم. اين شعار ها را بر روى پلاکاردهايمان بنويسيم و در تظاهرات و در تجمعاتمان به دست بگيريم و با فرياد هاى مرگ بر اين رژيم ضد زن، مرگ بر آپارتايد جنسى، آزادى زن آزادى همگان است، صداى اعتراض خود را به گوش جهانيان برسانيم. در همه جا بنويسيم زنده باد سوسياليسم، زنده باد انقلاب و عزم خود را براى سرنگونى اين رژيم و رهايى از اين بربريت اعلام کنيم. شعار آزادى و برابرى خواست همه مردم است. اين شعار بيانگر راديکاليسم جامعه است. بيانگر به جلوى صحنه آمدن چپ در جامعه است و امروز بيش از هميشه به شعار مردم تبديل شده است. در هجده تير اين شعار را با ابتکارات بيشترى به تجمعات و تظاهراتمان ببريم و کارى کنيم که در همه جا نقش ببندد.

بعلاوه اکنون که جامعه در التهاب اعتراض ميسوزد، اکنون که مبارزات زيادى حول خواست آزادى زندانيان سياسى در جريان است، ما بايد خواهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط زندانيان سياسى بشويم و در قطعنامه هاى خود کيفرخواست خود را عليه اين رژيم اعلام کنيم. شعار زندانى سياسى آزاد بايد گردد را همه جا در کنار آزادى و برابرى مطرح کنيم و تلاش کنيم تا آزادى زندانيان سياسى هرچه بيشتر در جامعه گسترده تر شود.

در هيجده تير بايد اعلام کنيم که ديگر اجازه نميدهيم کسى بخاطر عقايدش زندانى باشد. اعلام کنيم که تمام دستگيرشدگان اعتراضات اخير در خوزستان و تهران و غيره بايد فورا آزاد شوند و به جمهورى اسلامى نشان دهيم که بر آزادى هاى سياسى و آزادى زندانيان سياسى تاکيد بيشترى ميکنيم و اجازه نميدهيم خفقان را تشديد کند. در ١٨ تير امسال شعار زندانى سياسى آزاد بايد گردد، يک شعار مهم ما خواهد بود.

سخن اصلى اينکه در هجده تير ما بايد شاهد وسيعترين تظاهرات، از تجمع و تظاهرات در ميدان هاى اصلى شهرها، در تهران و در شهرهاى مختلف گرفته تا تظاهرات شبانه و کشاندن دامنه اعتراضات به محلات باشيم.

اينها همه کارهايى است که بايد براى آن برنامه داشته باشيم و خود را آماده کنيم. بايد وسيعا تجمعات اعتراضى بر پا کنيم و در تجمعاتى که شکل ميگيرد شرکت کنيم و با پلاکاردهاى آزادى برابرى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد، آزادى زن آزادى همگان است و با برداشتن حجابها اين تجمعات را به تجمعات اعتراضى با شکوهى تبديل کنيم.

بايد بکوشيم که توده هر چه وسيعترى از مردم را به تجمعات اعتراضى در هجده تير بکشانيم. شعار خود را به شعار توده وسيعى از جوانان مبارز و مردم معترض تبديل کنيم. امروز که شاهد جنب و جوش وسيعى در ميان بخش هاى مختلف مردم هستيم، بايد بکوشيم که با دامن زدن به يک اعتراض اجتماعى وسيع و با شعارهاى روشن خود در اين روز نقش چپ و راديکال خود را ايفاء کنيم.

بنابراين بطور خلاصه گامهاى عملى ما براى تدارک اعتراض در هجده تير عبارتند از:

١- ١٨ تير و آمادگى براى شرکت در اعتراض اين روز را وسيعا و از طرق مختلف تبليغ کنيم. ما اين کار را از طريق تلويزيون، راديو و نشريات و اوراق تبليغى و سايت هايمان شروع کرده ايم. فعالين و رهبران اعتراضات جارى از هم اکنون بايد همين تبليغات را در محل به پيش برند و براى برپايى اعتراض در اين روز بسيج قوا کنند.

٢- همه جا را از شعار هاى خود پر کنيم. در هر کجا که ميتوانيم پلاکاردهاى خود را نصب کنيم و بدين ترتيب فضاى اعتراض را بسازيم. در ١٨ تير شعار هاى مرگ بر جمهورى اسلامى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد، آزادى و برابرى و نه به اين حکومت مذهبى و زن ستيز را در همه جا سردهيم و بر ديوارها بنويسيم زنده باد حزب کمونيست کارگرى، زنده باد سوسياليسم، زنده باد انقلاب! با همين مضامين از هم اکنون شعارهاى کوتاه و آهنگين خود را درست کرده و در همه جا پخش کنيم.

٣- از هم اکنون قطعنامه هاى ما که حاوى خواستهايمان هست بايد آماده باشد و حول اين قطعنامه ها متحد و متشکل شويم.

٤- پخش وسيع تراکت بسيار مهم و نشانگر حضور سياسى ماست. فعالين و دست اندرکاران سازماندهى اعتراض در اين روز ميتوانند تراکتهاى حزب را از سايت هاى آن بردارند و در سطح شهرها پخش کنند. همچنين ميتوانند خود در محل تراکتهايى را با مضامينى که بيانگر شعار و خواستهاى ماست تهيه و پخش کنند.

٥- بايد دوستان و همکارانمان را در همه جا آماده شرکت در تجمعات اعتراضى ١٨ تير کنيم. آنها را با خود و با اهدافمان در اين روز همفکر و هم جهت کنيم و با شعارها و خواستهاى روشن به استقبال اين روز برويم.

٦- بيرون بودن و جمع شدن در ميادين اصلى شهر، حمايت و پيوستن به تجمعاتى که در جاهاى مختلف اعلام ميشود، تظاهرات موضعى همه و همه اشکال مختلف اعتراض در هجده تير است و بايد براى آن آماده شد. بايد اين فرصتها را ايجاد کرد. ١٨ تير را بايد بسازيم.

از هم اکنون و براى سازماندهى يک اعتراض بزرگ در هجده تير با ما در تماس باشيد. ما را منظما از اوضاع و احوال و فضاى جامعه، از جنب و جوش رژيم و نيروهاى سياسى اپوزيسيون و مهمتر از همه از فعاليتهاى که در دستور داريد مطلع کنيد. بويژه از امکان تلويزيون براى بسيج نيرو و مطلع کردن مردم از حرکات و اعتراضات موجود و انعکاس شعارها و خواست ها و قطعنامه ها بايد بيشترين استفاده را کرد. با برنامه هاى زنده و مستقيم آن تماس بگيريد و ديگران را تشويق کنيد تماس بگيرند و فراخوانشان را به گوش مردم برسانند. محل تجمعات را به ما گزارش کنيد تا آنرا از تلويزيون و راديو اعلام کنيم و مردم را به تجمعات فرا بخوانيم. به استقبال يک هجده تير با شکوه برويم

انترناسيونال ٩٥، ١٧ تير ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: