شهلا دانشفر

خوش آمديد

بعد از١٦ آذر و گامهاي بعدي

بعد از١٦ آذر و گامهاي بعدي

١٦ آذر يك پيشروي بزرگ در جنبش اعتراضي موجود در جامعه بود. بيش از هر وقت نشانگر اين بود كه ما با يك جنبش انقلابي در جامعه روبرو هستيم كه هر روز راديكالتر ميشود و بيشتر رنگ چپ و سوسياليسم بخود ميگيرد. پلاكاردهاي سرخ ١٦ آذر بويژه شعار سوسياليسم يا بربریت٬ رنگي تاريخي به اين روز داد. اينها همه اتفاقات مهمي بود كه سرفصل جديدي در جنبش اعتراضي مردم گشود.  اما گام بعدي چيست؟ چگونه ميتوان اين پيشروي را به سكوي پرشي براي حركت بعدي خود تبديل كرد؟ چه اقدامات فوري در دستور كار ما قرار ميگيرد؟ اينها همه سئوالات مهمي است كه در دستور ما قرار ميگيرد.

بايد سوسياليسم را در همه جا و در همه مناسبي فرياد زد

١٦ آذر پرچم سوسياليسم را برافراشت و فرياد اعتراض كل جامعه را عليه توحش سرمايه و عليه استثمار و نابرابري اعلام داشت. اين يك پيشروي بزرگ بود كه بايد رنگ خود را به مناسبتهاي ديگري كه در پيش داريم٬ به هشت مارس و اول مه و ١٦ آذر هاي ديگر بدهد. براي مثال از هم اكنون بايد به استقبال يك هشت مارس سرخ و راديكال كه شعار سوسياليسم يا بربریت شعار اول آنست برويم. از هم اكنون بايد خود را براي يك قدرتنمايي بزرگ در هشت مارس كه چشمان دنيا را به خود مبهوت كند برويم. بويژه امروز كه ما شاهد يك جنبش قوي راديكال و چپ براي آزادي زن هستيم. جنبشي كه عملا از جريانات دوم خرداد و اسلامي-فمينستي و كمپين يك ميليون امضايشان عبور كرد و در مناسبتهاي مختلف شعار آزادي برابري و سوسياليسم را سرداد. با وجود اين جنبش امروز بيش از بيش زمينه براي برپايي هشت مارسي سرخ و باشكوه فراهم است و از  هم اكنون بايد به تدارك آنچنان هشت مارسي برويم كه خيابانهاي تهران را به صحنه مارش بزرگ عليه ستمكشي زن٬ عليه نابرابري زن و مرد در جامعه و عليه توحش جمهوري اسلامي عليه بشريت تبديل كنيم. مارش بزرگي كه دارد آزادي برابري را فرياد ميزند. هشت مارسي كه رساتر از هر وقت دارد سوسياليسم را به عنوا ن تنها راه راهي بشريت فرياد ميزند. و بالاخره اينكه بايد سوسياليسم را در همه جا و در همه مناسبتي فرياد زد. اين حرف قلبي همه مردم است.

واقعيت اينست كه اوضاع جامعه پر از التهاب و مبارزه است. هر روز شاهد اعتراض و حركتي در اين كارخانه و آن كارخانه٬ در اين دانشگاه و آن دانشگاه و در اين شهر و آن شهر هستيم. هر روز زمينه اين وجود دارد كه موضوعي كوچك به حركتي بزرگ و دامنه دار تر تبديل شود. هر روز ميتواند ١٦ آذر ديگري باشد. هر حركت اعتراضي ميتواند به اعتراضي بزرگ و گسترده تر تبديل شود و مردم عليه رژيم و عليه توحش سرمايه داري به خيابان بيايند و پلاكارد سرخ سوسياليسم يا بربريت برافراشته شود. بايد اين پرچم را در همه جا برافراشت و به شعار اول هر اعتراض و حركتي در جامعه تبديل كرد.

امروز شرايطي است كه در هر تجمع و هر مناسبي  بايد شعار سوسياليسم يا بربریت را به شعاري توده اي در كل جامعه تبديل كرد و با اين شعار نه بزرگ مردم را به اين رژيم و به توحش سرمايه اعلام كرد.

بايد متشكل شد!

پرچم سوسياليسم برافراشته شد. بايد حول اين پرچم متشكل شد. بايد امروز بيش از هروقت براي بردن سوسياليسم به ميان كارگران و كل جامعه و شكل دادن به جمع هاي كمونيست و گروههاي جوانان كمونيست در هر محل و هر كارخانه تلاش كرد. حزب كمونيست كارگري ايران٬ حزب همه كساني است كه ميخواهند استثمار نباشد٬ ميخواهند آزادي و برابري باشد٬ بايد اعضاي هر چه وسيعتري را به حزب جذب كرد. بايد حوزه هاي حزبي را در همه جا شكل داد.

در عين حال بايد وسيعا تشكلهاي توده و علني را شكل داد. طبقه كارگر نياز به تشكل سراسري خود دارد. هم اكنون شاهد تلاشي گسترده در سطح جامعه براي سازمانيابي و متشكل شدن هستيم. همين هفته اخير بود كه اتحاديه سراسري كارگران بيكار و اخراجي اعلام موجوديت كرد. بايد به اين تلاشها شدت داد. بايد مجامع عمومي كارگري را در همه مراكز كارگري تثبيت كرد و به ظرف اعمال اراده مستقيم كارگران تبديل كرد. پايه هاي شوراها را بايد از همين الان گذاشت و به هر حد ممكن به اين سمت حركت كرد. كارگر براي اينكه بتواند مبارزاتش را با قدرت به پيش برد٬ براي اينكه بتواند در صحنه سياسي جامعه نقش تعيين كننده  ايفا كند و براي كسب قدرت سياسي خيز بردارد نه تنها به حزب سياسي خود بلكه به تشكل سراسري اش يعني به شوراهايش نياز دارد. تثبيت مجامع عمومي كارگري٬ اولين خشت هايي است كه طبقه كارگر را براي رسيدن به اين استراتژي و براي برپايي جمهوري سوسياليستي آماده و مهيا ميكند. بنابراين رهبران كارگران بايد اين را امر عاجل همين امروز خود بدانند و نه تنها تشكل عليه بيكاري و بيكارسازيها٬ نه تنها ايجاد انواع تشكل هاي ديگر نظير ايجاد كميته هاي پيگيري دستمزدهاي پرداخت نشده و غيره را شكل ميدهد بلكه از طريق تثبيت مجامع عمومي كارگري خود را در تمامي مراكز كارگري متشكل كند. امروز نه تنها كارگران بلكه كل جامعه در همه سطوح بايد متشكل شوند. معلمان٬ دانشجويان٬ پرستاران در همه سطوح بايد شاهد شكل گيري تشكل هاي سراسري باشيم. ايجاد تشكل هاي سراسري يك گام مهم در قدرت دادن به اعتراضات موجود و سراسري شدن اين اعتراضات است. بايد براي برداشتن اين گام خيز برداشت.

حلقه مبارزاتمان را حول شعارهاي واحد تنگتر كنيم

١٦ آذر بر فضاي سياسي جامعه تاثير گذاشت. توازن قواي جديدي است كه بوجود آمده و تاثير خود را بر فضاي اعتراضي جامعه گذاشته است. در دانشگاه  و در كارخانجات و در همه جا اعتراض هست. تاثيرات  ١٦ آذر را بلافاصله در دانشگاه پلي تكنيك تهران و هو كردن احمدي نژاد ديديم. تكرار همين اتفاق را در همين هفته در كرمانشاه شاهد بوديم. اين ها همه يعني شكست پروژه احمدي نژاد. اين را در مضحكه انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي در همين هفته نيز ديديم. شكست خوردگان دوم خرداد دوباره از صندوق هاي راي سر درآورند. اما ديگر همه شان امتحانشان را پس داده اند و اين را خودشان هم ميدانند و اكنون رژيم در اوج استيصال است. رژيم ميكوشد با سركوب و اعدام و دستگيري مبارزات مردم را عقب بزند ولي ناتواني اش را در ١٦ آذر ديديم. همين دو روز پيش بود كه منصور اسانلو را از زندان آزاد كرد. در چنين شرايطي بايد حلقه مبارزاتمان را تنگتر كنيم. بر فشار اعتراضاتمان به رژيم و مبارزه حول خواستهايمان شدت دهيم. بايد به اين اعتراضات شدت داد. بيش از يك ميليون كارگر با مساله دستمزدهاي پرداخت نشده دست بگريبانند. فضاي اعتراض در دانشگاهها بالاست و فضا هنوز فضاي ١٦ آذر است. مردم به هر بهانه اي اعتراض ميكنند و جمع ميشوند. اعتراض در زندانهاي رژيم توسط زندانیان سیاسی بالاست.  امروز بيش از هر وقت فرصت براي گرد آمدن حول قطعنامه هاي مشترك و شعارهاي سراسري و واحد فراهم است٬ بايد به اين اعتراضات شكل داد

انترناسيونال ١٧١،  ١ دي ٨٥.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: