شهلا دانشفر

خوش آمديد

به استقبال يك هشت مارس سرخ و سوسياليستي برويم

با برداشتن حجاب٬ هشت مارس را به روز اعتراض گسترده عليه جمهوري اسلامي و به یک روز تاريخي تبديل كنيم

هشت مارس روز جهاني زن در راه است. به استقبال گراميداشت هر چه با شكوهتر اين روز مهم تاريخي برويم. هشت مارس در نتيجه تلاش کمونيستها و فعالين مدافع حقوق انساني و حقوق زنان در سراسر جهان جشن گرفته ميشود و سنتا روز اعتراض عليه ستم كشي زن است. اين روز را به روز ابراز وجود جنبش برابري طلبانه عليه  سياستهاي ضد زن جمهوري اسلامي و به روز اعلام نفرت عمومي عليه توحش اين رژيم زن ستيز تبديل كنيم.

روز هشت مارس٬ با تجمعات با شكوهمان٬ با مارش بزرگ اعتراضي در خيابانها و با قطعنامه ها و شعارهايمان٬ حکم ابطال همه قوانين ضد زن را اعلام کنيم. هشت مارس امسال را به يك روز بزرگ تاريخي٬ به يك روز اعتراض گسترده عليه جمهوري اسلامي٬ اين سمبل آپارتايد جنبسي تبديل كنيم

هشت مارس با چه افق و چه چشم اندازي؟

براي برگزاري يك هشت مارس با شكوه قبل از هر چيز بايد ديد كه در چه شرايطي به استقبال اين روز ميرويم و با چه افق و چشم اندازي بايد اين روز مهم تاريخي را تدارك ببينيم.

امسال در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم كه ١٦ آذر سرخ با شعار سوسياليسم يا بربريت را پشت سر گذاشتيم و بطور واقعي چپ و راديكاليسم قويتر از هر وقت دارد به جلوي صحنه سياسي جامعه مي آيد و مهر خود را بر سير تحولات جاري ميكوبد.

امسال در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم كه جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد. بويژه جنبش آزادي زن هر روز قويتر ميشود و ما اينرا در اعتراضات روزمره در جامعه مي بينيم. مي بينيم كه چطور شعار نه به حجاب٬ نه به آپارتايد جنسي٬ امروز وسيع تر از قبل در اعتراضات مختلف مردم در دانشگاه و در ميان جوانان و در مناسبت هاي مختلف شنيده ميشود. مي بينيم كه شعارهاي رهايي زن رهايي جامعه است٬ آزادي زن٬ آزادي همگان است٬ به يكي از شعار هاي محوري در ١٦ آذرها و در روزهاي اعتراضي ديگر در جامعه تبديل شده است. همچنين ما شاهد اين هستيم كه گراميداشت هشت مارس در ايران هر سال ابعاد توده اي تر و گسترده تري بخود ميگيرد.و سال گذشته عليرغم جلوگيري رژيم از برگزاري اين مراسم،  در فاصله پارك لاله تا پارك دانشجو در تهران ما شاهد حضور مردم آزاديخواهي بوديم كه به خيابانها آمده بودند تا اين روز را جشن بگيرند و ساعتها با نيروهاي انتظامي رژيم درگير شدند و براي گراميداشت هشت مارس در خيابانها ماندند. در چنين شرايطي زمينه و امكان برگزاري يك هشت مارس بزرگ و باشكوه فراهم تر از هر وقت دیگر است.

هشت مارس امسال بايد سرخ و سوسياليستي باشد. در هشت مارس امسال بايد با شعار زنده باد سوسياليسم و زنده باد هشت مارس روز جهاني زن٬ زنده باد آزادي برابري و با پلاكاردهاي سرخمان اين روز را به يك روز با شكوه مبارزه براي برابري زن و مرد تبديل كنيم.

جمهوري اسلامي امروز بعنوان سمبل توحش و زن ستيزي در سراسر دنيا شهره است. با گراميداشت هر چه با شكوهتر هشت مارس روز جهاني زن٬ مردم جهان را به حمايت از مبارزات برحقمان فرابخوانيم و بار ديگر به دنيا نشان دهيم كه مبارزات مردم آزاديخواه در ايران ستون اصلي جبهه بشريت متمدني است كه امروز عليه جمهوري اسلامي و دو قطب تروريست جهاني٬ اسلام سياسي و ميليتاريسم آمريكا به پا خواسته است و با شعار نه جنگ٬ نه بمب٬ آزادي برابري٬ چشمان دنيا را بسوي خود خيره كنيم.

به استقبال يك هشت مارس بزرگ٬ سرخ٬ سوسياليستي و تاريخي برويم.

در ۸ مارس، حجابها را برداريم

حجاب پرچم جمهوري اسلامي و سمبل حاكميت قوانين سياه اسلامي آن بر جامعه است. جمهوري اسلامي از همان آغاز حيات خود با تحميل حجاب بر زنان و حاكم كردن قوانين ارتجاعي اسلامي اش بر مردم٬ كل جامعه را مورد تهاجم خود قرار داد  و در هر دوره با حمله به زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابي٬ تلاش كرده است تا فضاي رعب و وحشت را بر جامعه حاكم كند و مبارزات مردم را عقب براند. در همين رابطه در هر زمان٬ اينكه زنان تا چه درجه توانسته اند حجابهايشان را به عقب بكشند٬ خود يك فاكتور مهم در تعيين توازن قواي سياسي جامعه بوده است. از همين رو  مبارزه عليه حجاب٬ امروز يك ركن مهم مبارزه عليه رژيم اسلامي و عليه ستم كشي زن در ايران است. مبارزه اي كه همواره يك عرصه دائمي كشاكش مردم در محيط هاي كار و در دانشگاهها٬ در اتوبوسها و پاركهاي عمومي شهر و در همه جا بوده است و  بطور واقعي نيز حکومت اسلامي هيچگاه نتوانسته است آنطور که می خواهد زنان را به بند حجاب اسلامي بکشد. بويژه در سال گذشته مبارزه عليه حجاب و عليه قوانين اسلامي رژيم در ايران ابعاد آشكارتري بخود گرفت. در سال گذشته ما شاهد اين بوديم كه در اخبار رسانه هاي دولتي از برداشتن حجاب توسط برخي زنان در شمال تهران٬ در هنگام رانندگي و خطر نابودي اسلام و نظام سخن گفته شد. ما شاهد اين بوديم كه برداشتن حجاب توسط زني در تهران به موضوع خبري مهمي در رسانه هاي رسمي دولتي تبديل شد. همچنين ما شاهد برداشتن حجاب در آكسيونهاي اعتراضي مختلف بعنوان شكلي از اعتراض به رژيم و قوانين اسلامي اش بوديم. اينها همه حاكي از توازن قواي سياسي امروز جامعه و پيشروي هاي مهم جنبش آزادي زن در ايران است. با اتكا به اين پيشروي ها و در اوضاع متحول سياسي امروز٬ هشت مارس امسال را ميتوان و بايد به روز اعلام عزم جامعه براي لغو عملي حجاب و اعتراض گسترده عليه اين سميل ارتجاع اسلامي و ستم به زنان٬ تبديل كرد. از هم اكنون باید به استقبال يك مبارزه گسترده عليه حجاب رفت و مردم جهان را به حمايت از اين اعتراض مهم و برحق خود  فراخواند.

از هم اكنون ميتوانيم با شدت دادن به اعتراض خود عليه حجاب٬ با برداشتن حجاب ها در هر فرصت و امكاني كه دست ميدهد٬ در هنگام رانندگي و در مجالس عمومي ٬ در كوه و در سينما و در كلاسهاي درس و غيره به استقبال اين حركت بزرگ در هشت مارس برويم. ميتوانيم بصورت سازمانيافته و متحد در برابر تهاجمات رژيم به اين اعتراض برحقمان بايستيم و زنان معترضي را كه مورد تعرض قرار ميگيرند مورد حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم. ميتوانيم دختر و پسر٬ دسته جمعي حركت كنيم و با برداشتن حجابها و بصورت پيكت هاي اعتراضي عليه حجاب٬ براي لغو عملي حجاب در كل جامعه تلاش كنيم. از هم اكنون با طومارهاي اعتراضي خود عليه حجاب و با فراخواندن انسانهاي آزاديخواه در سراسر جهان مبارزه اي گسترده و وسيع عليه حجاب را شكل دهيم و  در فضايي از اعتراض و مبارزه به استقبال هشت مارس برويم.

هشت مارس را توده اي و همه گير كنيم

در جامعه اي كه ستم كشي زن يك ركن مهم حاكميت رژيم است٬ در جامعه اي كه مبارزه عليه ستم كشي زن و جنبش آزادي زن هر روز قدرتمند تر به جلو ميرود٬ گراميداشت هشت مارس جايگاه بيشتر و مهمتري در ميان بخش هاي هر چه وسيعتري از مردم ميتواند پيدا كند. بايد هشت مارس روز بين المللي مبارزه عليه ستم كشي زن را به روز اعتراض كل جامعه عليه اين رژيم و عليه ستم كشي زن تبديل كرد.

بويژه  هشت مارس اكنون بيش از هميشه براي جامعه و براي كل مردم ايران شناخته شده است. سالها تلاش براي گراميداشت اين روز از سوي انسانهاي آزاديخواه و فعالين مبارزه براي رهايي زن٬ اكنون اين روز را تا اندازه اي در اذهان جامعه جا انداخته است. با اتكا به اين دستاوردها بايد به استقبال گراميداشت يك هشت مارس  توده اي و همه گير برويم.

بايد بكوشيم تا از هم اكنون٬ همه جا رنگ و روي اين روز را بخود بگيرد. در و ديوار را از شعارهاي گرامي باد هشت مارس روز جهانی زن٬ زنده باد آزادي زن٬ زنده باد سوسياليسم٬ زنده باد آزادي٬ زنده باد برابري٬  پر كنيم. از هم اكنون شعارهايمان را در كاغذهاي رنگي و زيبا بنويسيم و به تدارك يك هشت مارس سرخ برويم.

براي تجمعات اعتراضي در اين روز تمامي دوستان و آشنايانمان را با خبر كنيم و در مورد اين روز همه جا٬ در اتوبوس و در تاكسي و در خانه و در محيط كار بحث راه بيندازيم و كل جامعه را براي يك قدرتنمايي بزرگ عليه اين رژيم و عليه ستم كشي زن بسيج كنيم. تلاش كنيم تا هشت مارس روز جهاني زن  در همه شهرها و در همه محيط هاي كار برگزار شود و و اين روز را در محل كار و در همه جا با پخش شكلات و شيريني جشن بگيريم.

اگر نتوانستيم روز هشت مارس در اجتماعاتي كه به اين مناسبت برپا ميشود شركت كنيم٬ اين روز را در محيط كارمان در كارخانه و در مدرسه گرامي بداريم. در اين روز ساعتي از وقت روز را در مجمع عمومي كارخانه و در كنار همكارانمان بنشينيم و در مورد اهميت اين روز صحبت كنيم.  توضيح دهيم كه چرا بايد اين روز را گراميداشت.  نشان دهيم كه چگونه اين ستم و اين جداسازيها صفوف متحد كارگران٬ معلمان٬ پرستاران و كل جامعه را متفرق كرده است. چطور اين جداسازيها اعتراض متحد كارگران بر سر حقوق و مطالباتشان را سد كرده است. چطور اين جداسازيها و تحميل دستمزد كمتر در برابر كار مساوي به زنان٬ به جدا كردن صف مبارزه زنان و مردان در برابر كارفرمايان و دولت خدمت كرده است و بر تثبيت اين روز به عنوان يك روز تعطيل رسمي در جامعه و روز اعتراض جهاني عليه  ستم كشي زن تاكيد بگذاريم.

ميتوان براي هشت مارس از هم اكنون فضا را با بر پايي سمينارها و كنفرانس حول جنبه هاي مختلف ستم كشي زنان و حقوق برابر زن و مرد آماده كرد . هشت مارس بهترين فرصت است كه در مورد تمامي مظاهر ستم كشي زن به اعتراض بلند شد و اذهان جامعه را به ريشه هاي واقعي نابرابري حقوق زن و مرد و راه رهايي بشريت٬ روشن كرد. عليه قوانين حاكميت رژيم اسلامي و قوانين ضد زن آن و عليه افكار عقب مانده و كهنه ضدزن در جامعه و همه مظاهر ستم كشي زنان سخن گفت و به اعتراض بلند شد. اين تجمعات و سمينارها بهترين مكان براي دامن زدن به چنين بحث ها و تدارك براي هشت مارس و بسيج نيرو و برگزاري وسيع و گسترده اين روز است.

از هم اكنون قطعنامه خود براي هشت مارس را تدارك ببينيم و بار ديگر با اعلام كيفرخواست خود عليه توحش سرمايه و عليه اين رژيم زن ستيز و عليه اينهمه نابرابري و تحقير و ستم كشي زن٬  آلترناتيو خود٬ سوسياليسم را فرياد بزنيم. در قطعنامه هايمان صداي اعتراض خود را به اين به قهقرا كشيدن كل جامعه٬  بلند كنيم و بگوييم كه ديگر به حجاب٬ به اين سمبل بربريت و تبعيض عليه زن٬ به آپارتايد جنسي و به نابرابري زن و مرد تن نخواهيم داد و خواهان لغو تمامي قوانين ضد زن در جامعه شويم.  در قطعنامه هايمان اعلام كنيم كه رژيم آپارتايد جنسي از تمامي مراجع بين المللي اخراج گردد و صداي اعتراضمان را به گوش كل جهان برسانيم.

بكوشيم بيانيه ها و قطعنامه هاي اعتراضي مان را در اجتماعاتي كه در روز هشت مارس بر پا ميشود بخوانيم و صداي اعتراض كل جامعه باشيم. اعلام كنيم كه  هشت مارس بايد  بعنوان يك روز تعطيل رسمي در جامعه به رسميت شناخته شود  و در قطعنامه هايمان بر تعطيلي اين روز و گراميداشت هر ساله آن تاكيد كنيم. به استقبال ۸ مارس با شکوه، به عنوان یک روز آزاديخواهي و برابري طلبي برویم

انترناسيونال ١٧٤،  ٢٢ دي ٨٥. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: