شهلا دانشفر

خوش آمديد

به تدارك برگزاري هر چه با شكوهتر هشت مارس برويم

همانند هر سال٬ اكنون ما شاهد بالا گرفتن جنب و جوش براي برپايي با شكوه هشت مارس در شهرهاي مختلف و در دانشگاهها و در ميان جمع هاي آزادي زن هستيم. تلاش براي سازمان دادن تجمعات اعتراضي به مناسبت هشت مارس٬ مجوز گرفتنها و تدارك ديدنها از مدتي پيش آغاز شده است. در تهران صحبت از برپايي مراسم در پارك لاله است و در شهرهاي مختلف از مراكزي كه سنتا در اين روز انسانهاي آزاديخواه در آنجا جمع ميشوند و اين روز را گرامی ميدارند بحث است. اما آيا براي تدار ك هر چه با شكوهتر اين روزه آماده ايم؟ آيا توانسته ايم تمام امكاناتمان را براي بسيج نيروي هر چه بيشتر در اجتماعات اين روز و گراميداشت هشت مارس بكار بيندازيم؟ آيا شعارها و پلاكاردها و قطعنامه هايمان را براي اين روز تدارك ديده ايم و خود را براي بدست گرفتن تريبون ها در اين روز آماده كرده ايم؟

واقعيت اينست كه جنبش آزادي زن هر روز قويتر ميشود. سال گذشته ما نسبت به سالهاي قبل شاهد تجمعات و اعتراضات وسیعتری از جانب جنبش آزادی زن بوديم. تجمع خردادماه در مقابل دانشگاه تهران و متعاقب آن در خیابان انقلاب و کارگر، شکستن عملی آپارتاید جنسی توسط ده ها زن در استادیوم آزادی، اعتراضات متعدد دانشجویان برای لغو آپارتاید جنسی، مقاومت و درگیر شدن دختران و جوانان با اوباش حزب الله بر سر حجاب همه و همه نمونه هايي از اين اعتراضات و بيانگر رشد جنبش آزادی زن است. در تجمع خرداد ماه بود كه ديديم چگونه زنان و مردان آزاديخواه جمع شدند و با شعار آزادي برابري حق مسلم ماست٬ به تبعيض نه گفتند و فرياد اعتراض خود را عليه ستم كشي زن بلند كردند. همچنين در سال گذشته ما شاهد قطعنامه ٢٠ آذر در دانشگاه بوديم. قطعنامه اي كه اساس خود را رهايي بشريت اعلام كرد و  بندهايي از آن به مساله رهايي زن و حقوق برابر زن و مرد اختصاص داشت. ما در سال گذشته به مناسبت هاي مختلف فرياد نه به حجاب و نه به آپارتايد جنسي را شنيديم. خلاصه اينكه در سال گذشته جنبش آزادي زن گامهايي به جلو گذاشت و روشنتر و شفافتر خود را بيان كرد. در ادامه اين جنب و جوش هاست كه ما امسال به استقبال هشت مارس ميرويم.

از سوي ديگر هشت مارس اكنون بيش از هميشه براي جامعه و براي كل مردم ايران شناخته شده است. سالها تلاش براي گراميداشت اين روز از سوي انسانهاي آزاديخواه و فعالين مبارزه براي رهايي زن٬ اكنون اين روز را تا اندازه اي در اذهان جامعه جا انداخته است. سال گذشته پلاكارد بزرگ گراميداشت روز جهاني زن در خيابانهاي اصلي شهر سنندج و كرمانشاه اين روز را بيش از هر وقت به قلب جامعه برد.

اينها همه دستاوردهاييست كه امسال ما را در موقعيت بهتري براي برپايي اين روز مهم و تاريخي قرار ميدهد. با اتكا به اين دستاوردهاست كه ما امسال به استقبال هشت مارس ميرويم.

بايد بكوشيم تا از هم اكنون٬ همه جا رنگ و روي اين روز را بخود بگيرد. در و ديوار را از شعارهاي گرامي باد هشت مارس، زنده باد آزادي زن پر كنيم. همه جا را از تراكتهاي ويژه گراميداشت روز هشت مارس پر كنيم. از هم اكنون شعارهايمان را در كاغذهاي رنگي و زيبا بنويسيم و هشت مارس اين شعارها را بدست بگيريم.

بايد براي هشت مارس بيشترين بسيج نيرو را كرد و اين روز را در محل كار و در همه جا با پخش شكلات و شيريني جشن گرفت.

هشت مارس را به روزي توده اي و همه گير در جامعه تبديل كنيم

حتما تا كنون مكانهاي تجمع به مناسبت اين روز روشن شده است. براي تجمعات اعتراضي در اين روز بايد تمامي دوستان و آشنايانمان را با خبر كنيم و اين روز را به روزي بزرگ و توده اي و به روز اعتراض كل جامعه عليه ستم و نابرابري تبديل كنيم.  در مورد اين روز همه جا٬ در اتوبوس و در تاكسي و در خانه و در محيط كار بحث راه بيندازيم و آگاهگري كنيم  و كاري كنيم كه در اين روز اعتراض جامعه را به اين ستم كشي آشكار و نابرابري زن و مرد بلند كنيم. كاري كنيم كه اين روز به روز مبارزه براي آزادي و برابري و رفع ستم جنسي در كل جامعه تبديل شود. كاري كنيم كه اين روز به عنوان روزي جهاني همزمان با ميليونها انسان آزاديخواه در سراسر دنيا٬ جشن گرفته شود. سال گذشته در سنندج با زدن پلاكارد گراميداشت روز جهاني زن تمام مردم شهر از چنين روزي مطلع شدند٬ بايد با چنين ابتكاراتي اين روز را به روزي توده اي و همه گير در جامعه تبديل كنيم. در هشت مارس رساتر از هميشه فرياد برآوري: نه به حجاب ٬ نه به آپارتايد جنسي٬ زنده باد آزادي زن٬ زنده باد برابري٬  ستم بر زن موقوف.

هشت مارس را در همه جا و در محيط هاي كارمان گرامي بداريم

هشت مارس را بايد با برپايي اجتماعات اعتراضي در همه جا گرامي داشت. اگر نتوانستيم روز هشت مارس در اجتماعاتي كه به اين مناسبت برپا ميشود شركت كنيم٬ اين روز را در محيط كارمان در كارخانه و در مدرسه گرامي بداريم. در اين روز ساعتي از وقت روز را در مجمع عمومي كارخانه و در كنار همكارانمان بنشينيم و در مورد اهميت اين روز صحبت كنيم.  توضيح دهيم كه چرا بايد اين روز را گراميداشت.  نشان دهيم كه چگونه اين ستم و اين جداسازيها صفوف متحد كارگران٬ معلمان٬ پرستاران و كل جامعه را متفرق كرده است. چطور اين جداسازيها اعتراض متحد كارگران بر سر حقوق و مطالباتشان را سد كرده است. چطور اين جداسازيها و تحميل دستمزد كمتر در برابر كار مساوي به زنان٬ به جدا كردن صف مبارزه زنان و مردان در برابر كارفرمايان و دولت خدمت كرده است و در اعتراض به اين ستم كشي و به اين نابرابري ها و در اعتراض به اين به قهقرا كشيدن كل جامعه٬ بيانيه و قطعنامه بدهيم و بگوييم كه ديگر به آپارتايد جنسي و به نابرابري زن و مرد تن نخواهيم داد و خواهان لغو تمام قوانين ضد زن شويم. در قطعنامه هايمان بخواهيم كه رژيم آپارتايد جنسي از تمامي مراجع بين المللي اخراج گردد و صداي اعتراضمان را به گوش كل جهان برسانيم.

از هم اكنون بيانيه ها و قطعنامه هاي اعتراضي خود را براي اين روز آماده كنيم. بكوشيم بيانيه ها و قطعنامه هاي اعتراضي مان را در اجتماعاتي كه در روز هشت مارس بر پا ميشود بخوانيم و آنها را پخش كنيم.  هشت مارس را بعنوان يك روز تعطيل رسمي در جامعه و يك روز آزاديخواهي و برابري طلبي تثبيت كنيم و  در قطعنامه هايمان بر تعطيلي اين روز و گراميداشت هر ساله آن تاكيد كنيم.

ميتوان براي هشت مارس از هم اكنون فضا را با بر پايي سمينارها و كنفرانس حول جنبه هاي مختلف ستم كشي زنان و حقوق برابر زن و مرد آماده تر کرد. همانطور كه بالا تر اشاره كردم هشت مارس بهترين فرصت است كه در مورد تمامي مظاهر ستم كشي زن به اعتراض بلند شد و اذهان جامعه را به ريشه هاي واقعي نابرابري حقوق زن و مرد و راه رهايي بشريت٬ روشن كرد. عليه قوانين حاكميت رژيم اسلامي و قوانين ضد زن آن و عليه افكار عقب مانده و كهنه ضدزن در جامعه و همه مظاهر ستم كشي زنان سخن گفت و به اعتراض بلند شد. اين تجمعات و سمينارها بهترين مكان براي دامن زدن به چنين بحث ها و تدارك براي هشت مارس و بسيج نيرو براي برگزاري وسيع و گسترده اين روز است.

امسال در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم كه جامعه بيش از هر وقت در التهاب مبارزه ميسوزد. اعتراض همه بخش هاي جامعه را فراگرفته است. بويژه كارگران هر روز بيشتر وارد ميدان مبارزه ميشوند. از سوي ديگر تهديد جنگ تروريستها٬ جمهوري اسلامي از يكسو و تهديدات غرب و آمريكا از سوي ديگر مستقيما جنبش انقلابي در جامعه را نشانه گرفته است. هشت مارس را بايد به صحنه قدرتنمايي كل جامعه در مقابل رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي تبديل كرد

انترناسیونال ١٢،١٢٩ اسفند ٨٤. *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: