شهلا دانشفر

خوش آمديد

به تدارك ١٨ تير برويم

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

زنداني سياسي آزاد بايد گردد، نه به حکومت اسلامي، زنده باد آزادي، برابري

به تدارك ١٨ تير برويم

١٨ تير نزديك است و فضاي جامعه فضاي اعتراض و مبارزه است. در يكماهه اخير ما جنب و جوش زيادي در دانشگاه ها، در كارخانجات و مراكز مختلف كارگري، در ميان معلمان و پرستاران و برجسته تر از همه در آذربايجان و در شهرهاي مختلف آن شاهد بوديم. اعتراضاتي كه ادامه دارد. اين در شرايطي است كه صحبت از خطر حمله احتمالي آمريكا به ايران است، دو قطب تروريسم جهاني در مقابل هم قرار گرفته اند و ميخواهند بار ديگر آتش جنگ را در منطقه برافروزند. جمهوري اسلامي تلاش ميكند به اين بهانه اعتراضات مردم را عقب براند و در اين ميان اين مبارزات مردم است كه ميتواند نه تنها تكليف جمهوري اسلامي و تروريسم اسلامي را يكسره كند، بلكه با به زير كشيدن رژيم اسلامي عملا در مقابل سياست نظم نوين آمريكا و دخالتگري آن در منطقه بايستد. در چنين شرايطي است كه به هجده تير روزي كه اساسا روز اعتراض عليه جمهوري اسلامي است، نزديك ميشويم.  شرايطي كه توجه تمام دنيا بسوي ايران معطوف شده است.  از اينرو در  ١٨ تير امسال اوضاع نسبت به سالهاي گذشته متفاوت است.

هجده تير امسال ميتواند روز قدرتنمايي جبهه سوم، جبهه بشريت متمدن و روز اعتراض وسيع و گسترده عليه جمهوري اسلامي باشد. هيجده تير فرصتي است براي مردم كه وسيعا بيرون بيايند و با شعار هاي مرگ بر جمهوري اسلامي، زنده باد آزادي، زنده باد برابري، نه جنگ، نه انرژي هسته اي، آزادي برابري به خيابانها بيايند و صداي اعتراضشان را بلند كنند و پيام خود را بگوش دنيا برسانند.

امروز شرايط بيش از هر وقت براي تبديل هجده تير به چنين قدرتنمايي بزرگ و يك اعتراض بزرگ و گسترده فراهم است. بويژه ما سالي پر از اعتراض را در كل جامعه پشت سر گذاشته ايم. سالي كه كارگران شركت واحد با اعتراضات گسترده خود و با اعتصاب با شكوهشان فضاي جامعه را تغيير دادند. در دانشگاهها اعتراضات گسترده اي را شاهد بوده ايم، اعتراضاتي كه هر روز با خواستهاي راديكالتري به جلو آمده و انعكاس آنرا در قطعنامه ٢٠ آذر كه در واقع قطعنامه چپ و كمونيسم براي جامعه است، ديديم. قطعنامه اي كه اعلام کرد كه تنها آلترناتيو رهايي انسان است و بر سوسياليسم تاكيد  گذاشت. و امروز در ادامه همين روند است كه شاهد اعتراضات گسترده در  دانشگاه هاي تهران و ديگر شهرها هستيم. ما همچنين شاهد اعتراضات گسترده در شهرهاي آذربايجان بوديم. اعتراضاتي كه ادامه دارد. اعتراضاتي كه اساسا عليه تبليغات راسيستي روزنامه دولتي ايران برپا شد و خيلي سريع به درگيري ميان مردم و نيروهاي امنيتي رژيم تبديل شد. مردم معترض مراكز دولتي و بانكها و نهادهاي وابسته به رژيم را مورد حمله قرار دادند،  تعدادي از آنها را به آتش كشيدند، تظاهرات برپا كردند و رژيم نيز با باتوم و گاز اشك آور به مردم يورش برد، بسوي آنان تيراندازي كرد و تعدادي نيز در اثر اين تيراندازيها زخمي شدند. اعتراضاتي كه در آن نيروهاي ناسيوناليست تلاش كردند بر موج آن سوار شوند، به نفرت قومي و تبليغات قومگرايانه دامن بزنند، اما اكنون بعد از گذشت دو هفته از ماجرا مردم خود را رودرو با رژيم ميبينند و صدها نفر از جوانان اين شهر ها دستگير و راهي زندان شده اند. در چنين فضاي پرالتهابيست كه به استقبال ١٨ تير ميرويم و همه چيز حكايت از اين دارد كه ١٨ تير ميتواند روز اعتراضي سراسري در كل جامعه باشد.

در مقابل، رژيم كه ١٨ تير را نزديك ميبيند، بيش از هر وقت تلاش دارد كه اين مبارزات را عقب براند. در اعتراضات اخير در دانشگاه ها، جمهوري اسلامي بطور ويژه اي به سركوب اعتراضات دانشجويان دست زد. در اين اعتراضات نيروهاي سركوبگر رژيم  دانشجويان را با خشونت هر چه تمام مورد ضرب و شتم قرار دادند و دانشجويان معترض را دستگير و روانه زندان كردند تا جايي كه هنوز حتي از سرنوشت تعدادي از  اين دانشجويان اخبار دقيقي در دست نيست. از جمله  روز ٢٣ مه بود كه كوي دانشگاه مورد تهاجم وحشيانه نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفت. در اين تهاجم تعداد زيادي از دانشجويان به شدت آسيب ديدند و در نتيجه محاصره نيروهاي انتظامي حتي انتقال دانشجويان مجروح به بيمارستان با مشكل روبرو شده بود. بعد از آن نيز دستگيري ها و ربودن فعالين دانشجويي ادامه يافت و دانشجوياني كه در روزهاي قبل دستگير شده بودند،  پس از چند روز شكنجه و  بازداشت، به قيد  وثيقه هاي سنگين و تعهد براي عدم شرکت در اعتراضات دانشجويي، از زندان آزاد شدند . اما سه تن از فعالين دانشجويي به نام هاي “عابد توانچه”، “ياشار قاجار” و “هومن کاظميان”، دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک، توسط نيروهاي امنيتي حکومت ايران ربوده شدند كه هنوز هيچ خبري از آنها نيست. در آذربايجان نيز رژيم با حمله به صف مردم و پرتاب گاز اشك آور و تيراندازي و نيز با دستگيري صدها تن از مردم و جوانان در شهرهاي مختلف، تلاش كرد تا كل منطقه را به حال آرام در آورد.

بدين ترتيب امروز ما شاهد يك كشاكش هر روزه بين مردم و رژيم هستيم و در چنين حال و هوايي است كه به استقبال ١٨ تير ميرويم. همه شواهد حاكي از اينست كه ما امروز در شرايط خطيري قرار گرفته ايم و بايد اين شرايط را دريابيم و با توجه به اين شرايط حساس است كه بايد خود را براي سازماندهي يك اعتراض گسترده و وسيع در ١٨ تير آماده كنيم. گامهاي عملي كدامند:

با شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد به استقبال هجد ه تير برويم

تلاش براي آزادي دستگير شدگان، يك گام مهم در تدارك ١٨ تير و در گسترش اعتراضات جاريست. رژيم فعالين و رهبران اعتراضات را دستگير ميكند تا اين مبارزات را به عقب براند. بايد اين ابزار سركوب را از دست رژيم گرفت. در اعتراضات اخير مردم در آذربايجان صدها نفر دستگير شدند.  بايد با تجمعات اعتراضي، با نوشتن نامه هاي اعتراضي به نهادهاي بين المللي و اعتراضات فشرده خود كاري كنيم كه اين دستگيرشدگان فورا و بدون قيد و شرط ا ز زندان آزاد شوند. در تبريز بايد فعالين كمونيست و راديكال جلو بيفتند. ليست اسامي دستگير شدگان را تهيه كنند، با خانواده هاي آنها تماس بگيرند و بايد به كمك خانواده ها در برابر مراكزي كه افراد دستگير شده به آنجا برده شده اند و در برابر زندان ها، تجمعات اعتراضي گسترده برپا كرد. بايد نامه هاي اعتراضي با ليست تمامي دستگير شدگان را تهيه كرد و اين نامه ها را در ميان تمام بخش هاي جامعه در تمامي شهر ها چرخاند و با تهيه طومارهاي اعتراضي بزرگترين اتحاد و همبستگي را در ميان مردم در مناطق مختلف ايران شكل داد. بايد اين نامه ها را بهمراه طومارهاي اعتراضي به سازمانهاي آزاديخواه در سطح بين المللي ارسال كرد و بدين ترتيب يك جنب و جوش اعتراضي وسيع براي آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي بوجود آورد.

همين حركت را بايد در رابطه با دانشجويان دستگير شده انجام داد. بايد با در دست داشتن پلاكاردهايي كه بر روي آنها نوشته شده است تمامي دستيگر شدگان بايد فورا آزاد شوند، ما خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط “عابد توانچه” ، “ياشار قاجار” و “هومن کاظميان” هستيم، مبارزه اي فشرده براي آزادي اين دستگيرشدگان را به پيش بريم و بر روي خواستهايمان پاي فشاريم.

واقعيت اينست كه آنچه كه در دانشگاهها فرياد زده ميشود، مبارزه عليه آپارتايد جنسي، مبارزه عليه قوانين اسلامي، مبارزه عليه خفقان و تفتيش عقايد همه و همه بيانگر فضاي عمومي جامعه است. اعتراضات دانشجويان فرياد اعتراض جامعه اي كه آزادي ميخواهد، برابري ميخواهد و رفاه ميخواهد. فرياد اعتراض جامعه اي است كه از تبعيض و نابرابري به ستوه آمده است. چطور كه ديديم قطعنامه ٢٠ آذر دانشجويان، بيانگر خواستهاي كل جامعه در برابر سرمايه داري و در برابر رژيم منفور جمهوري اسلامي بود. بايد با تمام قوا از اين اعتراضات و مبارزه براي آزادي فوري دانشجويان دستگير شده حمايت كرد. شعار هاي  دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد، منصور اسانلو آزاد بايد گردد، دستگير شدگان آذربايجان آزاد بايد گردند، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، امروز شعارهايي است كه مبارزات بخش هاي مختلف جامعه را به هم پيوند ميدهد  و عزم جامعه را براي باز كردن درب زندانها و شكستن ديوارهاي سركوب رژيم به نمايش ميگذارد. در هجده تير اين شعارها را با تمام قوا فرياد بزنيم.

١٨ تير را به اعتراضي گسترده عليه حکومت اسلامي تبديل کنيم

فضاي اعتراض كنوني در شهر ها و در محيط هاي كار، در ميان كارگران واحد و در بخش هاي مختلف كارگري، در دانشگاه ها و در همه جا فضايي است كه ما را در بهترين موقعيت براي برگزاري يك هجده تير با شكوه و قدرتمند قرار ميدهد. بايد به تدارك بر پايي يك اعتراض گسترده در اين روز و قدرتنمايي كل جامعه در برابر رژيم و در مقابل چشمان كل دنيا برويم.

براي تدارك ١٨ تير از هم اكنون بايد در مورد اين روز و اهميت تبديل آن به يك روز اعتراض عمومي، در محل كار و زيست، در تاكسي و اتوبوس، و در همه جا صحبت كنيم و نيروي هر چه وسيعتري را براي اعتراض در اين روز بسيج كنيم. محل تجمعاتمان را روشن كنيم و مراكز اصلي شهر و مقابل دانشگاه ها را همانند سالهاي گذشته، به محل جمع شدن ها و اعتراضاتمان تبديل كنيم.

همه جا ديوار ها را از شعارهاي خود پر كنيم. با نوشتن شعارهاي مرگ بر جمهوري اسلامي، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، نه به جنگ، نه به حکومت اسلامي و زن ستيز، آزادي برابري ، زنده باد سوسياليسم، زنده باد انقلاب، زنده باد حزب كمونيست كارگري ايران بر در و ديوار و در همه جا فضاي شهر ها را به رنگ اين روز در بياوريم. بويژه در شهرهاي آذربايجان با نوشتن اين شعار ها بر ديوارهاي شهر ها و با تراكتهايمان بايد نشان دهيم كه اعتراض مردم در اين منطقه همچون مردم كل جامعه اعتراض به رژيمي است كه منشا هرگونه تبعيض و ستم و دامن زدن به تفرقه و نفرت قومي است. اعتراض به تبعيض و فقر و نابرابري است و بدين ترتيب در اين شهر ها منعكس كننده صداي انسانيت و آزاديخواهي باشيم.

از هم اكنون با شعارهاي خود براي تظاهرات هاي گسترده مان در روز هجده تير خود را آماده كنيم. شعارهايي كه منعكس كننده صداي انسانيت و بشريت متمدن است و آزادي و برابري را فرياد ميزند.

از هم اكنون قطعنامه هايمان را كه حاوي خواستهايمان و منعكس كننده صداي اعتراض ماست آماده و مهيا كنيم.

و بالاخره اينكه براي سازماندهي يك اعتراض وسيع در هجده تير با ما، با حزب کمونيست کارگري در تماس باشيد. ما را منظما از اوضاع  و احوال جامعه و از فعاليتهايتان مطلع كنيد. از امكان تلويزيون كانال جديد براي منعكس كردن صداي اعتراضمان در سطح وسيع و سراسري استفاده كنيم و تلاش كنيم تا با هماهنگي با هم يك هجده تير قدرتمند را سازمان دهيم

انترناسيونال ١٤٣،  ١٩ خرداد ٨٥. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: