شهلا دانشفر

خوش آمديد

جبهه سوم و مردم ايران

بيانيه جبهه سوم كه از سوي حزب كمونيست كارگري ايران فراخوان آن داده شده است، اهداف اساسي و پيش روي اين جبهه را بيان ميكند. جبهه اي كه آلترناتيو بشريت متمدن و آزاديخواه در برابر دو قطب تروريست جهاني، ميليتاريسم دولتي آمريكا و تروريسم اسلامي است. جبهه اي كه  جنبش اعتراضي رو به رشد در ايران، مبارزات كارگران، جوانان، زنان، و مبارزات بخش هاي مختلف جامعه يک ستون مهم آن را تشكيل ميدهد. مبارزاتي كه مستقيما رژيم اسلامي ايران، رژيمي كه سركردگي تروريسم اسلامي در سطح دنيا را دارد را هدف گرفته است. مبارزاتي كه با پيروزي خود نه تنها جمهوري اسلامي را به زير ميكشد بلكه سياست ميليتاريسم آمريكا و نظم نوين جهاني آنرا به بحران و به شكست ميكشاند.  مبارزاتي كه با پيروزي اش نه تنها پاسخي است به رهايي كل جامعه ايران از چنگ رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي بلكه نقشي جهاني و منطقه اي دارد در برابر ميليتاريسم آمريكا. از اينرو امروز ايران به مركز ثقل در سطحي جهاني تبديل شده است و نگاه جامعه جهاني به سوي آن متمرکز شده است. در چنين اوضاعي نقش انسانهاي كمونيست و آزاديخواه، در توجه دادن كل جامعه به شرايط خطيري كه در آن قرار داريم و در پيوستن و تقويت جبهه سوم تاريخي است.  بايد اين نقش تاريخي را دريافت.

فراخوان جبهه سوم در سطح جهاني به انسانهاي آزاديخواه و بشريت متمدن است. اما بطور واقعي مردم ايران به عنوان يک ستون اصلي اين جبهه جايگاه ويژه اي دارند. امروز ما   نه تنها بايد شاهد موج گسترده پيوستن مردم از بخش هاي مختلف جامعه به اين جبهه باشيم، بلكه مردم ايران بايد خود در مقام فراخوان دهنده در صف جلوي اين جبهه قرار بگيرند و  براي تحقق خواستهايي كه در بيانيه اين جبهه طرح شده است تلاش كنند. از اينرو كارگران، زنان، جوانان، دانشجويان و همه بخش هاي جامعه بايد با نامه هاي خود ضمن اعلام حمايت از جبهه سوم و اعلام حمايت از خواستهايي كه در بيانيه آن طرح شده است و پيوستن به آن، دنيا را به حمايت از اين بيانيه و پيوستن و حمايت از مبارزات برحق خود فرا بخوانند. مردم ايران بويژه كارگران كه امروز در صف جلوي اعتراضات موجود در جامعه قرار دارند بايد بيش از بيش جايگاه خود را در اين جبهه باز يابند.

در اول مه بود كه كارگران با شعار نه جنگ نه بمب اشتغال اشتغال و نيز شعار آزادي برابري حق مسلم ماست، در واقع پيام خود را به گوش دنيا رساندند. امروز نيز با فرا رسيدن ١٨ تير روز اعتراض عليه جمهوري اسلامي فرصت مناسبي است كه كارگران و همه بخش هاي جامعه با فرياد نه جنگ نه انرژي هسته اي ، آزادي برابري اين روز را به روز قدرتنمايي بزرگ جبهه سوم، جبهه بشريت متمدن تبديل كنند و در قطعنامه ها و بيانيه هايشان دنيا را به حمايت از مبارزاتشان فرا بخوانند.

در همين راستا امروز ميتوان و بايد بصورت جمع هايي از كارگران، جمع هايي از دانشجويان و از سوي بخش هاي مختلف جامعه نامه داد، پيام داد، به جبهه سوم پيوست و از  سازمانهاي كارگري در سراسر جهان و از سازمانهاي آزاديخواه خواست كه براي منزوي كردن جمهوري اسلامي در سطح جهاني و بيرون كردن آن از تمام مراجع رسمي بين المللي فشار بياورند. امروز ميتوان و بايد به حضور جمهوري اسلامي در نشست هاي بين المللي اعتراض كرد و گفت كه رژيم اسلامي ايران نه تنها مردم ايران را نمايندگي نميكند، بلكه رژيمي است كه اساسا بنياد آن بر سركوب و جنايت نهاده شده است و خواهان منزوي شدن اين رژيم در سطح بين المللي بشويم. سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي بايد در همه جا  بسته شود و سران جنايتكار آن مورد پيگرد قرار گيرند و در دادگاههاي بين المللي محاكمه شوند.  همانطور كه در سازمان جهاني كار “آي ال او” ما كاري كرديم كه نماينده دولت ايران نتوانست به پشت تريبون برود و حرفش را بزند و ما بعنوان حزب كمونيست كارگري ايران صداي اعتراض كارگران در اين سازمان را بلند كرديم و اعلام كرديم كه جمهوري اسلامي بايد از سازمان جهاني كار اخراج گردد، همانطور كه اجازه نداديم كه جنايتكاري چون سعيد مرتضوي در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل سخن بگويد و او را مورد پيگرد خود قرار داديم و خواهان دستگيري و محاكمه او در دادگاههاي بين المللي شديم، امروز كارگران و همه مردم در ايران نيز بايد با نامه هاي اعتراضي خود به سازمانهاي جهاني به شركت سران جنايتكار رژيم در مراجع بين المللي شكايت كنند و از سازمانهاي جهاني بخواهند كه از اين خواست برحق و انساني آنها حمايت و پشتيباني كنند.

امروز ما در شرايط خطير و تاريخي قرار داريم. همانطور كه اشاره كردم توجه دنيا به ما معطوف است. مبارزات مردم ايران نقشي محوري در جبهه سوم بعنوان آلترناتيو بشريت متمدن در برابر دو قطب تروريست جهاني، ميليتاريسم آمريكا و رژيم اسلامي كه خود ستون فقرات ترورسيم اسلامي است، دارد. فعالين كمونيست و آزاديخواه در تمامي عرصه هاي مبارزه نقشي كليدي در شكل دادن و تقويت اين جبهه دارند. امروز بيش از هر وقت ضرورت دارد و شرايط عملي وجود دارد تا متشكل شويم و حول خواستهاي سراسري گرد بياييم و حلقه مبارزاتمان را عليه اين رژيم جنايتكار تنگتر كنيم. امروز بايد رساتر از هروقت شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد، زنده باد آزادي زنده باد برابري و مرگ بر جمهوري اسلامي را سر داد و با شعار نه جنگ نه انرژي هسته آزادي برابري، پرچم جبهه سوم را برافراشت. امروز  بايد  به جنب و جوش براي پيوستن و جلب حمايت و توجه جهاني به جبهه سوم و جلب وسيعترين حمايت هاي بين المللي از مبارزاتمان وسيعا تلاش كنيم. در هر كجا كه هستيم در كارخانه و در مدرسه و در دانشگاه در مورد جبهه سوم و اهداف آن سخن بگوييم و از مردم در همه جا بخواهيم كه به آن بپيوندند. و با نامه هاي خود خطاب به مردم انساندوست در سطح بين المللي دنيا را به حركت در آوريم و بخواهيم كه به ما بپيوندند.

١٨ تير فرصتي است مناسب براي ابراز وجود ما بعنوان پرچمداران مبارزه براي آزادي و برابري. هجده تير وسيعا به خيابانها بياييم و با شعار هايمان صداي جبهه بشريت متمدن را هر چه رساتر به گوش جهان برسانيم

انترناسيونال ١٤٦،  ٩تير ٨٥.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: