شهلا دانشفر

خوش آمديد

جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها

گامهاي بعدي

امسال گام مهمي در مبارزات کارگران برداشته شد. کارگران وارد جدالي حياتي شدند که مدتها نيازش احساس ميشد و آنهم مبارزه براي افزايش چندين برابر دستمزدهاست. اين يک تحول و نقطه عطف مهم در مبارزات کارگريست که ميتواند توده وسيع کارگران را براي پايان دادن به زندگي زير خط فقر و مشقت بار وارد ميدان کند. اين دور از مبارزه تازه آغاز شده است اما در همين آغاز نشانه هاي گسترش آن به خوبي مشاهده ميشود. دامنه جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها به سرعت گسترده تر ميشود. بخشهاي مختلف کارگري بطور مشخص خواست ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد را طرح کرده اند. طومار اعتراضي کارگران براي خواست ٤٥٠ هزار تومان از کارگران نساجي کاشان شروع شد، بيش از ٣٠٠٠ کارگر آنرا امضا کردند و اعتصاب کارگران فيلور بر سر اين خواست، اين جنبش اعتراضي را بطور واقعي وارد فاز جديدي کرد. در اول مه امسال خواست افزايش دستمزدها خواست تمامي قطعنامه هاي کارگران بود و کارگران با بيان هاي مختلف خواهان افزايش اساسي دستمزدها شدند. اول مه امسال اين جنبش مهم اجتماعي را گامي به جلو برد. در اول مه در سنندج ما شاهد بلند شدن پلاکاردهايي در حمايت از کارگران کارخانه فيلور و کاشان بر سر خواست ٤٥٠ هزار تومان بوديم و در بسياري شهرها تراکت هايي با تاکيد بر روي اين خواست پخش شد. دامنه اين خواست امروز به ميان کارگران برق، نفت، ايران خودرو و به بسياري جاها کشيده شده است. کارگران برقکار و فلزکار در کرمانشاه طي اطلاعيه اي حرکت اعتراضي کارگران فيلور را مورد پشتيباني قرار داده اند. زمزمه اين خواست را امروز نه تنها در ميان کارگران بلکه در ميان معلمان و بخش هاي ديگر جامعه ميشنويم. اين يک جنبش اجتماعي وسيع است که دارد به جلو ميرود. بايد با تمام قوا به اين جنبش بپيونديم. تا هم اکنون گامهاي مهمي در پيشبرد اين حرکت مهم به جلو برداشته ايم، اما قدمهاي بعدي کدامند؟

خواست افزايش دستمزدها، خواست مشخص ٤٥٠ هزار تومان

جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها هيچگاه با چنين قدرتي به پيش نرفته است. تا همينجا اين جنبش مساله تعيين حداقل دستمزد در سال ٨٤ را در کل جامعه به موضوعي باز و فيصله نيافته تبديل کرده است. تحت فشار اعتراضات کارگران، در خود دولت صحبت از تجديد نظر بر ميزان حداقل دستمزدهاي قبلا تعيين شده است. خانه کارگر و شوراهاي اسلامي با بحث بر سر اينکه دستمزد قرار بود ظرف چهار سال ترميم شود و با به ميان انداختن ارقامي چون ٢٠٠ هزار تومان در ماه تلاش دارند، مبنايي براي ختم “غائله” پيدا کنند. جنب و جوش در جنبش کارگري هر روز بيشتر ميشود و صداي آن حتي بگوش آقاي رفسنجاني هم رسيده است و به نظر ميرسد کمپين ترميم ميزان حداقل دستمزدها جزيي از کارزار انتخاباتي ايشان است که توسط شوراهاي اسلامي و خانه کارگر به پيش ميرود. اما آنچه در استاديوم آزادي در اول مه گذشت در واقع شکست اين کارزار انتخاباتي و چماقداران خانه کارگر و شوراهاي اسلامي بود و همه اين هاي و هو و جنجال ها دارد به آخر ميرسد.

نکته قابل توجه اينست که امروز کارگران در بخشهاي مختلف دارند از افزايش دستمزدها سخن ميگويند. اما به بيانهاي متفاوت. واقعيت اينست که طرح هر اندازه از خواست افزايش دستمزدها قدمي به جلو براي کارگران است. اما نکته مهم اينست که بايد به اين خواست بيان مشخص داد. بعضا از خواست افزايش دستمزدها به ميزان يک برابر و نيم خط فقر، خط فقري که توسط خود دولت ٣٠٠ هزار تومان اعلام شده صحبت ميشود، از افزايش دستمزدها به ميزان تامين يک زندگي شايسته انسان قرن امروز صحبت ميشود، روشن است که جوهر همه اين ها يک چيز است. همه اينها نشاندهنده رشد راديکاليسم در جنبش کارگري است. امروز کارگر حداقل دستمزد خود را نه با خط فقر بلکه با زندگي کارفرما و نماينده مجلس مقايسه ميکند و خواهان افزايش دستمزدش هست. اما مشکل طرح خواست افزايش دستمزدها با فرمولبنديهاي کلي و ناروشن اينست که نميگذارد صفوف خود را متحد کنيم و به جنبشي سراسري و قدرتمند شکل دهيم. بايد توجه داشت که نفس طرح خواست مشخص افزايش دستمزدها به ميزان ٤٥٠ هزار تومان، گرد آمدن نيرو حول اين خواست و حرکت رو به جلوي آن، امروز يک نقطه قوت جنبش اعتراضي کارگري است و تا همينجا يک پيشروي بزرگ است. بايد اين پيشروي را به رسميت شناخت و از آن بعنوان سکوي پرشي براي پيشبرد اين مبارزه سود جست. بايد به اين حرکت پيوست و صداي آن را تقويت کرد. با اين کار خواهيم توانست صف متحدي از مبارزه حول خواست افزايش دستمزدها بوجود آوريم و به يک جنبش اجتماعي وسيع شکل دهيم.

خواست ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد را به مجامع عمومي ببريم

خواست افزايش دستمزدها امروز بيش از هر وقت يک خواست فراگير و متحد کننده است. خواست افزايش دستمزد موضوعي است که بدون شک همه کارگران با علاقه آنرا دنبال ميکنند و به آن ميپيوندند. وقتي از سطح نازل دستمزدها صحبت ميشود همه کارگران به سخن مي آيند و ميشود بر سر آن ساعتها بحث کرد. ميتوان حول اين خواست مجامع عمومي را به تحرک درآورد. به آن شکل منظمي داد و اعتراضي سازمانيافته را به پيش برد. تجربه کارخانه کشتي سازي صدرا که کارگران طومار اعتراضي را به مجمع عمومي خود بردند و در همانجا ٦٠٠ نفر آنرا امضا کردند و اين اعتراض به حرکتي در کارخانه تبديل شد، تجربه مهمي است. بايد اين تجربه را بکار گرفت و طومار اعتراضي بر سر خواست افزايش ٤٥٠ هزار تومان دستمزد را به مجامع عمومي برد، بر سر آن به بحث نشست و همانجا بر زير آن امضا گذاشت. خواست ٤٥٠ هزار تومان را به مجامع عمومي مان ببريم و به مصوبه و اعتراض کل کارگران تبديل کنيم.

اعتصاب يک شکل موثر اعتراض

جنبش اعتراضي بر سر خواست افزايش دستمزدها تا هم اکنون گامهاي موثري به جلو برداشته است. به جريان در آمدن طومار اعتراضي بر سر خواست ٤٥٠ هزار تومان در ميان کارگران در بسياري از کارخانجات امروز شرايط را بيش از بيش مهيا کرده است که با اشکال تعرضي تري اين خواست را به جلو برد. يک شکل موثر اين اعتراض اعتصاب و دست کشيدن از کار است. تجربه کارگران فيلور نشان داد که چگونه اعتصاب کارگران با خواست ٤٥٠ هزار تومان توانست جايگاه جديدي به حرکت و اعتراض کارگران بر سر خواست افزايش دستمزدها بدهد. بايد زمينه چنين حرکتي را در ديگر کارخانجات بزرگ فراهم ساخت. بايد با طرح اين موضوع در مجامع عمومي به تدارک سازماندهي اعتصاب حول خواست افزايش دستمزدها و با خواست مشخص ٤٥٠ هزار تومان برويم.

خواست حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان و ده ميليون جوان بيکار

طومار اعتراضي با خواست حداقل ٤٥٠ هزار تومان خواست فقط کارگران نيست. خواست کل جامعه است. خواست حداقل ٨٠ درصد اين جامعه است که بطور واقعي امروز در زير خط فقر بسر ميبرند. کارگري که امروز بيکار است، بطور طبيعي خواهان کار يا بيمه بيکاري است. اينکه حداقل پايه دستمزد چقدر باشد، مستقيما در حداقل پولي که به کارگر بيکار بابت بيمه بيکاري پرداخت ميشود، تاثير دارد. بويژه بخش زيادي از کارگران بيکار با کارهاي موقت يک روزه و يک هفته و غيره و با حداقل مزد به کار گرفته ميشوند. بايد حداقل دستمزد در همه جا، چه کار موقت باشد و چه دائم يکسان باشد. بنابراين روشن است که ١٠ ميليون کارگر بيکار در موفقيت چنين جنبشي مستقيما ذينفعند و انتظار ميرود که از اين خواست و جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها حمايت کنند و بر زير طومار اعتراضي کارگران با خواست حداقل ٤٥٠ هزار تومان امضا بگذارند.

تصورش را بکنيد ١٠ ميليون کارگر جوان اگر با خواست بيمه بيکاري برابر با ٤٥٠ هزار تومان به حرکت در بيايند و در برابر ادارات کار و مراکز مربوطه منظما تجمع کنند و بر روي آن پاي بفشرند چه حرکت اجتماعي وسيعي بوجود مي آيد. بايد اين حرکت را در همه جا دامن زد. بايد اين طومار اعتراضي به امضاي همه اين کارگران بيکار دربيايد و بر روي پلاکاردهاي اعتراضي آنها در همه جا نصب شود و حرکتي بزرگ و فشرده را حول آن سازمان داد.

خواست افزايش دستمزدها خواست فوري معلمان است

نزديک ٦ سال است که معلمان مبارزه ميکنند و خواست افزايش دستمزد در راس خواستهاي آنها قرار دارد. در ميان معلمان صحبت از ٥٠٠ هزار تومان حداقل حقوق است. پيوستن معلمان به جنبش اعتراضي حول خواست افزايش دستمزد ها و دريافتي همه شاغلين حقوق بگير و امضاي طومار با خواست حداقل ٤٥٠ هزار تومان در ماه، از سوي آنان، صف متحدي از اعتراض را شکل خواهد داد که بدون شک کارگران، معلمان و کل جامعه را در موقعيت بسيار مساعدتري از اعتراض و مبارزه و تحميل خواستهايشان قرار خواهد داد. بايد به اين حرکت پيوست. اکنون که خواست افزايش حقوقها بصورت مشخص و با طرح ٤٥٠ هزار تومان طرح شده است. جمع شدن حول اين خواست، امضاي طومار اعتراضي و اعلام اين خواست به عنوان حداقل دستمزدها و حقوق در گام اول يک گام مهم براي پيشروي کل جامعه است. بايد اين گام را برداشت.

حول خواست افزايش دستمزدها حرکتي اجتماعي بايد سازمان داد

اگر خواست افزايش دستمزدها خواست بخش وسيعي از جامعه است، بايد حول اين خواست حرکتي اجتماعي و وسيع را سازمان داد. بايد به جامعه بگوييم که خواست ما چيست و طومار هاي اعتراضي با امضاهاي زير آن را در رسانه هاي و سايت هاي خبري منعکس کنيم. با تماس با تلويزيون کانال جديد و رسانه هاي خبري ديگر تلاش کنيم که صداي اعتراضمان را بگوش جامعه برسانيم و آنها را از پيشروي هايمان مطلع سازيم. بايد با استفاده از مکانيزم هاي اجتماعي همه کارگران و بخش هاي مختلف جامعه را به حمايت و پيوستن به اين حرکت فرابخوانيم. خانواده هاي کارگري وزن مهمي در حمايت و پشتيباني از اين حرکت اعتراضي دارند. بايد خانواده هاي کارگري را در اين حرکت اعتراضي همراه کنيم و اين طومار اعتراضي را در ميان آنها نيز به جريان اندازيم. بايد مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها را در سطحي اجتماعي و گسترده سازمان دهيم.

از کارگران فيلور حمايت کنيم

حرکت کارگران در کارخانه فيلور بر پيشبرد جنبش اعتراضي بر سر خواست افزايش دستمزدها در کل جامعه تاثير گذاشت. امروز کارگران فيلور به مرکز توجه کارگران در کارخانجات مختلف تبديل شده اند. پيروزي اين حرکت در فيلور، پيروزي مهمي براي کل کارگران خواهد بود، بايد با تمام قوا از حرکت اعتراضي کارگران فيلور با خواست ٤٥٠ هزار تومان دستمزد حمايت کرد. بايد همچون کارگران برقکار و فلزکار در کرمانشاه با دادن پيامهاي حمايتي از اعتراض و خواست اين کارگران پشتيباني کرد.

سخن آخر اينکه پيشروي هاي تاکنوني در جنبش اعتراضي حول خواست افزايش دستمزدها، توازن قواي کنوني و مساعد بودن شرايط براي پيشبرد چنين مبارزه اي، پتانسيل اجتماعي و گسترده دامن زدن به جنبش افزايش دستمزدها، همه و همه امروز ما را در موقعيت بسياري مساعدي براي پيشبرد اين حرکت اعتراضي و پيشرويهاي بعدي قرار داده است. بايد اين موقعيت را دريافت. اين دست رهبران کارگري و کارگران کمونيست را ميبوسد که پرچم اين اعتراض را بدست گيرند و آنرا سازمان دهند. جنبش اعتراضي براي خواست افزايش دستمزدها در شرايط امروز افق روشني در مقابل خود دارد، بايد اين افق را بازشناخت و همه امکانات را بکار برد. تنها با داشتن چنين چشم انداز روشني است که خواهيم توانست جنبشي عظيم و قدرتمند حول اين خواست کليدي براه بيندازيم. بدون شک ما پيروز خواهيم شد

كارگر كمونيست شماره ٩،  ٢٩ ارديبهشت ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: