شهلا دانشفر

خوش آمديد

حال و هوايي جديد در جنبش کارگري در ايران

خبر دهها حرکت اعتراضي کارگران در دو هفته اخير، از جمله يکماه اعتصاب و تجمع کارگران نخ طلاي خمين و راهپيمايي آنها، راهپيمايي کارگران نساجي پارس ايران در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده، تجمع اعتراضي در کارخانه شهاب خودرو با خواست اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و در راس همه اين حرکات يکماه اعتصاب و تجمع در ايران خودرو در اعتراض به استخدام هاي قراردادي و اعتصاب کارگران نساجي کردستان در سنندج همه و همه اتفاقات مهمي است که در جنبش کارگري در ايران در حال وقوع است. اين اتفاقات در شرايطي روي ميدهد که بطور واقعي چپ در جامعه به جلو آمده و ما ١٦ آذر سرخ را پشت سر گذاشتيم، که شعار سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض به مناسبتهاي مختلف بر روي ديوار ها و پلاکاردها نقش ميبندد. در چنين فضاي سياسي است که ما شاهد گسترش هر روزه اعتراضات کارگري هستيم و خانه کارگريها و شوراي اسلامي چي ها مقامات رژيم را نسبت به خطر آن هشدار ميدهند. از جمله در حرکت کارگران رامشير در بوشهر عيسي کمالي دبير اجرايي خانه کارگر در آنجا، مقامات رژيم را به اشتغال پنجاه هزار کارگر در اين منطقه و خطر گسترش اعتراضات براي امنيت کشور و صنعت نفت هشدار ميدهد. در پاکدشت نيز يکي ديگر از مقامات خانه کارگر، سران رژيم را به خطر بروز اعتصابات سراسري کارگري توجه ميدهد.

اينها نشان دهنده گسترش افقي اعتراضات کارگري و رشد راديکاليسم اين مبارزات است. ما امروز شاهد بروز اعتراضات کارگري در اشکال اعتصابات طولاني مدت، راهپيمايي و جلب حمايت مردم و کشيده شدن دامنه اين اعتراضات به مراکز بزرگ کارگري همچون ايران خودرو، ماشين سازي اراک و شهاب خودرو هستيم. نساجي کردستان در سنندج و ايران خودرو دو نمونه مهم از حرکات اعتراضي کارگران در دوره اخير است.

اعتصاب کارگران نساجي کردستان در سنندج

نه روز از اعتصاب کارگران نساجي کردستان در سنندج ميگذرد و تا هم اکنون کارگران با تحميل حقوق ايام اعتصاب و پافشاري بر استخدام رسمي کارگران قراردادي و بازگشت به کار ٦ نفر از همکارانشان، گامهاي مهمي به جلو برداشته اند. در کشوري که کارگر از حق اعتصاب محروم است، پافشاري کارگران بر حقوق ايام اعتصاب مهم است و بدون شک پيروزي اين حرکت موفقيتي بزرگ براي همه کارگران در ايران است. همچنين هنگاميکه بخش وسيعي از کارگران بصورت قراردادي کار ميکنند، مبارزه و پافشاري کارگران نساجي کردستان سنندج براي استخدام رسمي در کار، تاثير مستقيمي بر گسترش مبارزه عليه اين شکل برده وار کار در ايران خواهد گذاشت.

راديکاليسم مبارزه کارگران نساجي کردستان در طرح خواستهايشان، در پافشاري بر روي خواستهايشان و نيز در اشکال سازمانيابي و پيشبرد مبارزه شان، آنهم در اوضاع سياسي امروز جايگاه ويژه و مهمي به اين حرکت داده است. کارگران نساجي سنندج با تثبيت مجامع عمومي منظم خود و با تشکيل صندوق همبستگي مالي و با خطاب قرار دادن مردم و جلب حمايت و همبستگي آنان و کارگران ديگر کارخانجات گامهاي مهمي از سازمانيابي و مبارزه به جلو برداشتند و در مقابل بخش هاي ديگر جنبش کارگري در ايران راه نشان دادند. بايد صداي اين اعتراض را در همه جا منعکس کرد و روزنامه ها و رسانه ها را وادار به درج اخبار آن نمود و در برابر سانسور اخبار آن، اعتراض بر پا کرد. خانواده هاي کارگري، مردم سنندج و کارگران در تمام کارخانجات ديگر بايد با پشتيباني وسيع خود، با کمک به صندوق همبستگي مالي کارگران، با برپايي تجمعات و با پيامهاي حمايتي خود نگذارند که کارگران نساجي کردستان تنها بمانند. بايد با تمام قوا به پشتيباني از اين کارگران شتافت.

يکماه تجمع و اعتراض در ايران خودرو

نزديک به يک ماه است که در کارخانه ايران خودرو، جنب وجوش اعتراضي در مقابل استخدام هاي قراردادي بلند شده است. حرکت از اعتصاب کارگران پيمانکار ايران خودرو با خواست استخدام رسمي و دريافت حقوق مساوي با کارگران رسمي در بخش هاي ديگر شروع شد و دامنه آن به کارگران پيمانکاري ديگر بخش ها کشيده شد و جمع هايي از کارگران استخدام رسمي نيز از اين حرکت اعتراضي اعلام حمايت کردند. اين حرکت اعتراضي، با اخراج هفت نفر از کارگران معترض در همين هفته ابعاد گسترده اي بخود گرفته است و ميرود تا تمامي اين کارخانه با ٢٠ هزار کارگر را در بر بگيرد. اين اعتراض در واقع شيپور اعتراض و مبارزه عليه استخدامهاي قراردادي را به صدا درآورده است. اين در حاليست که به گفته خود مقامات جمهوري اسلامي اين شکل از استخدام تمام بخش هاي مهم صنعتي، از جمله صنايع وابسته به نفت و بسياري از مراکز بزرگ کارگري را در بر گرفته و ميرود که ٩٠ درصد استخدام ها بصورت استخدام قراردادي درآيد.

پيوستن تمامي بخش هاي ايران خودرو به اين حرکت، پيش برد حرکتي سراسري در اين کارخانه از طريق برپايي مجامع عمومي منظم کارگري و جلب حمايت کارگران در کارخانجات ديگر همه و همه گامهاييست که در مقابل رهبران اين حرکت اعتراضي بزرگ قرار دارد. حمايت از کارگران نساجي کردستان سنندج و کارگران ايران خودرو، دو کانون مهم اعتراض در جنبش کارگري در حال حاضر امري عاجل در مقابل همه کارگران در همه مراکز کارگري است

انترناسيونال٦٨،   ١١ دي ٨٣

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: