شهلا دانشفر

خوش آمديد

حجاب برگیران در عاشورا و وحشت رژیم

این روزها بحث حجاب بیش از هر وقت داغ است. همانطور که مردم میلیونی بیرون می آیند، تظاهرات میکنند، شعار مرگ بر دیکتاتور میدهند، حجاب ها نیز عقب تر و عقب تر میرود. بحث بر سر حجاب برگیران دارد به جنبشی قوی تبدیل میشود و  تظاهرات میلیونی مردم در ٦ دی  علیه جمهوری اسلامی یک نمونه آشکار جنبش آزادیخواهی زن علیه حجاب، این پرچم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی و سنبل بردگی زن بود. در عکس های اعتراضی مردم در این روز زنانی را می بینیم که در سیل جمعیت عظیم مردم، حجاب برداشته و در صف مقدم اعتراض مرگ بر دیکتاتور میگویند و با نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی درگیرند. این موضوع خود یکی از اتفاقات مهمی بود که رژیم را به وحشت انداخت و به اعتراضات مردم در این روز رنگی سکولار، رادیکال، چپ و انسانی داد. برداشتن حجاب در این روز اعتراضی گسترده، نشانگر نه بزرگ مردم به جمهوری اسلامی و به قوانین ارتجاعی اسلامی اش و به حجاب و ستم کشی زن بود

تظاهرات میلیونی مردم در ٦ دی بطور واقعی انقلاب مردم را گامی بزرگ به جلو برد و  در عکس العمل به این اتفاق سیاسی مهم بود که جمهوری اسلامی در اوج استیصالش، در چهارشنبه ٩ دی تظاهراتی دولتی و فرمایشی را سازمان داد. بدین منظور،  جانیان حکومت از شهرهای دیگر و از اقصاء نقاط کشور به تهران که قرار بود مرکز چنین نمایشی باشد، نیروی بسیاری بسیج کردند، اما با وجود همه تدارکاتی که دیده شد، و قشون کشی هایشان و با  تهدید و جایزه تعیین کردن و دادن غذا و نوشابه به شرکت کنندگان در تظاهرات و غیره نهایتا توانستند چند ده هزار نفر را به خیابان بیاورند. نمایشی که خود بیش از هر وقت زبونی، ناتوانی و وحشت رژیم از انقلاب مردم را نشان داد. خصوصا اینکه این قدرتنمایی حکومت،  بعد از اتفاق مهمی چون ٦ دی انجام گرفت که ابعاد میلیونی و گسترده تظاهرات مردم در آن روز، دولت و تمام اپوزسیون بورزوایی و دولتهای جهانی را به ولوله انداخت. و رسانه های بسیاری در سطح جهان از پایان عمر جمهوری اسلامی سخن گفتند.

اما یک نکته قابل توجه در این تظاهرات نمایشی این است که ،  از این تظاهرات عکس های منتشر شده است که در آن زنانی را می بینیم که به اصطلاح رایج حکومت اسلام، ” بدحجاب هستند”. زنانی که عکسی از خامنه ای “ولی فقیه” که در زیرش شعاری در حمایت از او نوشته شده است، را در دست دارند.  انتشار این عکس ها به بحث بر سر حجاب بعنوان یک عرصه مهم اعتراض مردم علیه جمهوری اسلامی بیشتر دامن زد. بدنبال این بحث ها بود که حقایق پشت پرده نیز بیشتر بر ملا شد. ماجرایی که بیش از بیش عمق جنایت و زن ستیری این رژیم را به نمایش گذاشت. برملا شد که زنان “بدحجاب” شرکت کننده در تظاهرات دولتی، از جمله زنانی هستند که در جریان “طرحهای امنیت اجتماعی” رژیم بعنوان زنان “بدحجاب” ، “فاسد”، معتاد به مواد مخدر، و دختران فراری ای دستگیر شده و امروز از ترس جانشان و قرار گرفتن خطر احکام اسلامی چون سنگسار و غیره بالای سرشان و نیز به خاطر گرسنگی و نداشتن سرپناهی و بعضا گذاشتن فرزندان گرسنه شان در منزل، ناگزیر به شرکت در چنین نمایشی شده اند. قربانیانی که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، خود را صاحبت جان و جسم آنها دانسته و مورد بیشترین تعرض و بیحقوقی قرار دارند. اما پشت این حقیقت تکان دهنده، حقیقت دیگری نیز قرار دارد. آنهم قدرت انقلاب مردم است. قدرت جنبش بالنده سکولار و انسانی علیه تبعیض است. قدرت انقلابی انسانی که میرود تا حجاب این شیشه عمر این رژیم را بر زمین بکوبد و نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی را فریاد میزند. فشار این جنبش آنچنان قویست که جانیان حکومت، آنهم در ماه محرمشان، ناگزیر شده اند، عکس رهبر اسلامی شان را بدست زنانی که بقول خود “بدحجابند ” بدهند. نفس همین داستان بیش از بیش اوج استیصال و درماندگی این رژیم را به نمایش میگذارد.

بله حقیقت اینست که همانطور که درابتدای بحث اشاره کردم، امروز همانطور که صدای مرگ بر دیکتاتور رساتر از هر وقت در همه جا، در کوچه و خیابان و در دانشگاه و در هر حرکت و اعتراضی بلند است، همانطور که مردم عکس خامنه ای ولی فقیه حکومت را آتش میزنند و کل رژیم را به چالش میکشند، حجاب را نیز که سنبل و پرچم این رژیم است نیز بیش از بیش کنار رفته است و باید آنرا  تماما بدور انداخت.

واقعیت اینست که انقلاب ما گامهای بسیاری به جلو برداشته است، یک گام مهم دیگر در زدن ضربه اساسی بر پیگر این رژیم ، برگرفتن حجابهاست. باید آنجا که میلیونی بیرون می آییم، آنجا که کوچه به کوچه این جنایتکاران را به مصاف میکشیم ، حجاب ها را نیز بدور اندازیم و با این گام مهم خود، پایان عمر این رژیم و قوانین ارتجاعی اسلامی اش را اعلام کنیم.

مناسبتها و فرصتهای بسیاری در پیش است. از جمله ، ٢٢ بهمن روز انقلاب مردم برای آزادی و برابری ، هشت مارس  روز جهانی زن، چهارشنبه سوری و فرارسیدن سال نو که سنتا به روزهای اعتراض علیه قوانین اسلامی و نه به تبعیض جنسیتی تبدیل شده است و روزهای اعتراضی دیگری  را در پیش داریم. همه شواهد حاکی از این است که اوضاع بسوی موجی از تظاهراتهای میلیونی توده ای به پیش میرود. باید به تدارک حجاب برگیران به عنوان یکی از عرصه های مهم نبرد با این رژیم آپارتاید جنسی برویم. باید از هم اکنون اعلام کنیم. هشت مارس ، روز جهانی زن، هشت مارس بدون حجاب خواهد بود. و بدین ترتیب جمهوری اسلامی با کل قوانین اسلامی اش را به چالش بکشیم

انترناسیونال٣٣٠ ، ١٨ دي ٨٨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: