شهلا دانشفر

خوش آمديد

حكم زندان به ٥ نفر از فعالين اول مه تعرضی به كل كارگران است

جمهوري اسلامي روز ١٨ آبان براي ٥ نفر از فعالين كارگري در سقز كه تنها جرم آنها برپايي مراسم اول مه در سقز در سال ٨٣ است٬ حكم زندان صادر كرد و به اين ترتيب محمود صالحي به ٥ سال زندان و ٣ سال تبعيد به شهر قروه و جلال حسيني به سه سال زندان و سه نفر ديگر برهان ديوارگر٬ محسن حكيمي و محمد عبدي پور هر يك به دو سال زندان محكوم شدند. اين كارگران سال پيش در اول مه دستگير شدند و بعد از كمپين اعتراضي ده روزه فشرده اي كه در حمايت از آنان بر پا شد٬ كمپيني كه يكسر آن در سقز و سنندج و در ديگر شهرهاي ايران و يكسر ديگر آن در اقصا نقاط جهان در آمريكا و استراليا و آلمان و انگيس و غيره بود٬ و جمهوري اسلامي را آنچنان تحت فشار قرار داد كه ناگزير شد اين كارگران را با قيد وثيقه از زندان آزاد كند. و ديديم كه در روز آزادي آنها از زندان٬ مردم سقز چگونه به استقبال اين كارگران رفتند٬ حلقه هاي گل نثارشان كرد و پيروزي خود را جشن گرفتند. روزي كه براستي روزهاي اتحاد و همبستگي مردم در روزهاي قيام٬ روزهايي كه مردم ميرفتند و درهاي زندان را ميگشودند و عزيزان زنداني خود را به آغوش ميگرفتند٬ را يادآور بود. پس از اين پيروزي بزرگ جمهوري اسلامي براي مدتي عقب نشست. چندين بار دست به زور آزمايي زد و اين فعالين را به دادگاه احضار كرد. اما هر بار با ديدن جنب و جوش اعتراضي در ميان كارگران ٬ ناگزير اين دادگاههاي فرمايشي را به تعويق انداخت. و امروز رژيم بعد از دوسال تصميم گرفته است٬ با اين پرونده باز كه براستي برايش به يك معضل جدي تبديل شده است تكليف خود را يكسره كند

حكم زندان براي ٥ نفر از فعالين كارگري در شهر سقز٬ تهاجمي جديد به طبقه كارگر در ايران

در شرايطي كه جنبش اعتراضي كارگران در ايران هر روز گسترده تر ميشود٬ كارگران هر روز با شعارهاي راديكالتري به ميدان ميآيند و به گفته خود رژيم تنها در سه ماهه آغاز سال جاري٬ ما شاهد بيش از ٢٠٠٠ حركت و اعتراض كارگري بوده ايم٬ محكوم كردن فعالين كارگري در سقز به زندان٬ يك زور آزمايي جديد از سوي جمهوري اسلامي با جنبش كارگری است• حكومت میخواهد اين جنبش گسترش یابنده را عقب براند. و طبقه كارگر در سطح ایران و جهان نخواهد گذاشت•

واقعيت اينست كه اعتراضات كارگري امروز بيش از هر وقت يك بخش دائم اعتراض و مبارزه در جامعه است و اين اعتراضات با روند رو به رشد خود هم اكنون به يك فاكتور سياسي مهم در سير تحولات جامعه تبديل شده است. از جمله اين كارگران بودند كه در اول مه امسال و با خالي كردن استاديوم ورزشي ١٢ هزار نفري آزادي و ممانعت از سخنراني رفسنجاني٬ در واقع سوت به هم زدن مضحكه انتخاباتي رژيم را به صدا درآوردند و اين خود يك اتفاق سياسي مهمي بود كه كارگران را در موقعيت جديدي در رودرويي با جمهوري اسلامي قرار داد. بويژه همه اين در شرايطي روي ميدهد كه جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد٬ در همه جا در ميان كارگران و در دانشگاه٬ در ميان معلمان و بخش هاي مختلف جامعه فضاي اعتراض بالاست و ما شاهد اين هستيم كه در اين اعتراضات هر روز شعارها رنگ چپ تر و راديكالتري بخود ميگيرد. ما شاهد پشت سر گذاشتن اول مه ها و هشت مارسها و مناسبتهاي مختلفي هستيم كه هر روز بيشتر رنگ سرخ و چپ به خود ميگيرند. اعتراضات و مبارزاتي كه در آن شعار آزادي برابري دارد به يكي از شعارهاي اصلي مردم تبديل ميشود و در مبارزاتشان مردم خواهان لغو آپارتايد جنسي و حجاب اجباري ميشوند و شعار نان آزادي براي همه و سوسياليسم به پا خيز براي رفع تبعيض داده ميشود . در چنين شرايطي خطر شعله ور شدن اعتراضات كارگران بعنوان يك بخش كليدي جامعه يك نگراني دائم رژيم است.
در تقابل با اين وضعيت جمهوري اسلامي از يكطرف تلاش ميكند كه به بهانه بدحجابي زنان و با تحمیل قوانين اسلامي خود بر جامعه٬ حاكميت سياه و ننگين خود را حفظ كند. از سوي ديگر با فشار و تهديد فعالين و رهبران اعتراضي كارگري٬ مبارزات كارگرا را به عفب براند. بويژه يك فاكتور مهم در اعتراضات كارگران نقش رهبران و نمايندگان كارگري است٬ و مدتي است كه جمهوري اسلامي تلاش ميكند با احضار و تهديد فعالين و رهبران كارگري٬ و با ايجاد تفرقه در صفوف كارگران٬ مبارزات آنان را در هم شكند و سير پيشروي اين اعتراضات را سد كند. ما اين را بويژه در اعتراضات اخير كارگران نساجي و شاهو در كردستان شاهد آن بوديم. در اين اعتراضات بارها و بارها نمايندگان كارگران فرشيد بهشتي زاد٬ خالد سواري٬ شيث اماني و نمايندگان ديگرشان مورد تهديد و آزار قرار گرفتند. اما كارگران با صف متحد خود توانستند اين فشار ها را خنثي كنند و نمايندگان و رهبران خود را مورد پشتيباني و حمايت قرار دهند. و امروز در متن چنين شرايطي و براي تقابل با مبارزات كارگري است كه بعد از دو سال كشاكش٬ حكم زندان علیه فعالين كارگري در سقز صادر ميشود. حكم زندان براي فعالين كارگري در سقز ٬ امروز ديگر صرفا به معني دستگير كردن چند كارگر و يا حتي چند نماينده اعتراضي كارگران در فلان حركت و اعتراض معين نيست. بلكه اسم رمزي است براي تهاجم به كل كارگران و كل جامعه. حكم زندان براي فعالين سقز در واقع يعني تجمع ممنوع! يعني اعتصاب ممنوع! يعني تشكل ممنوع! يعني اينكه كارگر حق ندارد اول مه روز جهاني كارگر را جشن بگيرد و در يك كلام يعني اگر كارگر صدايش دربيايد٬ اگر حركت و اعتراضي بكند پاسحش زندان است. از همين رو اين حكم و اين اقدام تنها تهاجمي به كارگران نيست٬ بلكه تهاجمي به كل جامعه است و گامي است در جهت عقب راندن مبارزات امروز كارگران در ايران.

حكم زندان براي فعاالين كارگري در سقز بايد لغو شود

مبارزه براي لغو حكم فعالين كارگري در سقز امروز يك عرصه مهم اعتراض در ايران است. پيشبرد قوي اين مبارزه اهميت سياسي فوري دارد. اين مبارزه ايست كه نه تنها كارگران بلكه همه بخش هاي جامعه بايد در آن دخيل شوند و با نامه هاي اعتراضي خود و با تجمع كردن در برابر دادگاهي كه چنين احكامي را صادر كرده است٬ بايد رژيم را به عقب نشيني وادار كرد. در ارتباط با اين احكام حزب كمونيست كارگري ايران كمپيني اعتراضي بر پا كرده و از تمام سازمانها و نهادهاي كارگري و آزاديخواه خواسته كه به اين كمپين اعتراضي بپيوندند و اين اقدام ضد كارگري و ضد پايه اي ترين حقوق انساني را محكوم كنند. اين اعتراضي است كه از جانب برخي نيروهاي سياسي ديگر نيز جريان دارد. بايد اين كمپين اعتراضي را با قدرت به پيش برد و خواست لغو فوري احكام صادره براي فعالين كارگري در سقز و ممنوعيت هر گونه آزار و تهديد فعالين كارگري٬ بايد به خواست همه كارگران در ايران تبديل شود. بايد همه جا كارگران در مجامع عمومي خود بر سر اين موضوع به بحث بنشينند و با ارسال پيامهاي حمايتي خود از اين كارگران٬ رژيم را وادار به عقب نشيني كنند. بايد با اعتراض فشرده خود كاري كنيم كه نه فقط احكام زندان فعالين كارگري در سقز پس گرفته شود٬ بلكه حق تشكل٬ حق اعتصاب٬ حق بر پايي تجمعات و اعتراضات و برگزاري جشن اول مه حقوق به رسميت شناخته مسلم كارگران عملا تثبیت شود. بايد با اعتراضات خود كاري كنيم كه با فشارهاي ما در سطح بين المللي٬ نمايندگان خانه كارگر و شوراهاي اسلامي٬ اين ابزارهاي سركوب و مزدوران جمهوري اسلامي در كارخانجات٬ از سازمان جهاني كار آي ال او اخراج گردند. بايد كمپيني قدرتمند و فشرده را به پيش بريم.
بايد بدانيم كه اگر جمهوري اسلامي در اين تعرض خود به شكست كشانده نشود٬ اگر اتهاماتي كه به فعالين اول مه سقز وارد شده پس گرفته نشود٬ تعرض بيشتري به فعالين و رهبران كارگري و به كل جنبش كارگري شروع خواهد شد و اين مقدمه تهاجمي ديگر خواهد بود. بايد با تمام قوا جمهوري اسلامي را عقب برانيم.
انتظار اینست كه بخشهای هرچه بیشتری از كارگران در ایران به این كمپین بپیوندند. همانطور كه جمعي از كارگران ايران خودرو و انجمن صنفي كارگران مكانيك و فلز كار در كرمانشاه و جمع هايي ديگر از كارگران در تهران اين تعرض را محكوم كردند و خواهان لغو فوري اين احكام شدند٬ شما نيز اين اقدام جمهوري اسلامي را محكوم كنيد. نامه هاي اعتراضي خود را براي ما بفرستيد تا آنها را در سطح بين المللي منعكس كنيم و از راديو انترناسيونال و تلويزيون بخوانيم و بخش هاي مختلف جامعه را در جريان اعتراشات شما قرار دهيم و صف محكمي از اتحاد و همبستگي در برابر اين تهاجم جمهوري اسلامي بوجود آوريم

كارگر كمونيست ٢٢،  ١٠ آذر.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: