شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه اعتصاب کارگران پتروشيمي

کارگران سايت ٣ پتروشيمي ماهشهر پيروزي خود را جشن گرفتند

يک حرکت اعتراضي مهم کارگران در دو هفته اخير اعتصاب کارگران سايت ٣ پتروشيمي فن آوران در منطقه اقتصادي ماهشهر بود. کارگران به ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده خود معترض بودند و دست به اعتصاب زدند. کارگران توانستند ظرف ٣ روز مديريت را به پاي ميز مذاکره بکشانند، و با قول پرداخت مطالباتشان روز ٢٧ ارديبهشت سر کارشان بازگشتند. اين حرکت اعتراضي انعکاس وسيعي در ميان کارگران پتروشيمي داشت. کل اين مجتمع را به جنب و جوش درآورد. به موضوع بحث در ميان کارگران تبديل شد و در سطح رسانه هاي دولتي انعکاس يافت. در برابر اين فشار کارفرما ناگزير قول پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران در ٥ خرداد ماه را داد و در اين روز ناگزير به وعده خود عمل کرد. اين يک پيروزي بزرگ براي کارگران پتروشيمي ماهشهر بود و کارگران اين پيروزي را جشن گرفتند. اهميت اين حرکت کجا بود و اشکال مهم اعتراضي که بکار برده شد کدامند، موضوعي است مهم که من تلاش ميکنم در اينجا به آن پاسخ دهم

١– کارگران پتروشيمي پيروزي خود را جشن گرفتند

روز ٥ خرداد هنگاميکه کارگران سايت ٣ پتروشيمي ماهشهر دستمزدهاي معوقه ٤ ماه خود را دريافت کردند. پيروزي خود را جشن گرفتند و با بلند کردن پلاکارد “اتحاد اتحاد کارگران اتحاد” به شهر رفتند و با پخش شيريني پيروزي خود را رو به مردم اعلام کردند. اين يک ابتکار جالب از سوي کارگران اين مجتمع بود. کارگران سايت ٣ پتروشيمي همانطور که کارگران ديگر بخش هاي پتروشيمي ماهشهر و مردم را به حمايت از اعتراض خود فراخواندند و طومار اعتراضي خود را به ميان آنها فرستادند تا با گذاشتن امضاي خود در پاي آن از حرکت و خواستهاي آنها حمايت کنند، پيروزي خود را نيز با بلند کردن پلاکارد به اطلاع مردم رساندند.

٢– اعتصاب پتروشيمي ميتواند جرقه اي بر يک اعتراض سراسري عليه دستمزدهاي پرداخت نشده باشد.

پتروشيمي ماهشهر با ٥٠٠٠ کارگر بعنوان صنعتي وابسته به نفت مکاني کليدي و مهم دارد. در اين مجتمع ٥٠٠٠ کارگر با کارفرمايان و پيمانکاران متعدد طرف هستند و امروز همگي با دستمزدهاي پرداخت نشده مواجه اند. از اينرو روشن است که هر حرکتي در هر گوشه اي از اين مجتمع ميتواند جرقه اي باشد که کل مجتمع را به جنب و جوش درآورد. همانطور که اعتصاب روز ٢٥ ارديبهشت سايت ٣ کارگران اين مجتمع انعکاس وسيعي در کل پتروشيمي ماهشهر داشت و زمزمه اعتراض در ديگر بخش ها را بصدا درآورد.

از سوي ديگر وابستگي اين مجتمع به صنايع نفت، پيشبرد سياست بيکارسازيها و استخدامهاي قراردادي در بخش هاي مختلف اين صنعت و وجود جو اعتراضي در ميان کارگران در همه جا و بويژه خواست افزايش فوري دستمزدها، امروز کل اين منطقه را همچون ديگر محيط هاي کارگري به حالتي انفجاري درآورده است. قبلا يکي از مقامات دولت در مورد منطقه عسلويه در جنوب اظهار نظر کرده و گفته بود که از آنجا که ٥٠ هزار کارگر وابسته به نفت در اين منطقه اشتغال دارند، مساله دستمزدهاي پرداخت نشده و استخدام هاي قراردادي در آنجا ميتواند امنيت منطقه و نظام را به خطر اندازد و متعاقب آن به کار تعدادي از پيمانکاران در آن منطقه خاتمه داده شد.

در هر حال اينها همه فاکتورهايي بود که باعث شد کارفرما و دولت تلاش کنند، سريعا به مذاکره با کارگران بنشينند و بکوشند تا اوضاع آرام شود. به کارگران کتبا نامه دادند و گفتند که تا ٥ خرداد ماه طلبهايشان پرداخت خواهد شد و ناگزير شدند طلب ٤ ماهه کارگران را پرداخت کنند.

امروز پتروشيمي ماهشهر در چنين فضاي ملتهبي بسر ميبرد. موفقيت کارگران سايت ٣ پتروشيمي ماهشهر آغازي است براي گسترش اين اعتراض به کل اين مجتمع با ٥٠٠٠ کارگر که راهي جز عقب نشيني در مقابل کارفرمايان و دولت باقي نخواهد گذاشت. و اين خود به معني فتح يک سنگر مهمي براي کل کارگران در ايران و براي بيش از يک ميليون کارگري است که با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو هستند.

از همين رو مجموعه اين وضعيت اهميت ويژه اي به اعتصاب کارگران پتروشيمي داده است. گسترش دامنه اين اعتصاب به ٥ هزار کارگر اين مجتمع ميتواند جرقه اي باشد بر يک اعتراض سراسري عليه دستمزدهاي پرداخت نشده در سراسر ايران، آنهم در حاليکه بيش از يک ميليون کارگر امروز ماهها و حتي بعضا نزديک به دو سال ميشود که دستمزدي دريافت نکرده اند و کارخانجات بسياري در رابطه با اين موضوع در حال انفجار و اعتراض هستند.

٣– از شيوه هاي مبارزه کارگران سايت ٣ پتروشيمي ماهشهر بياموزيم

٣ روز اعتصاب کارگر سايت ٣ پتروشيمي ماهشهر، ٣ روز پر جنب و جوشي بود که کل مجتمع را به حرکت و التهاب درآورد. در همان روز اول همزمان با تحصن کارگران اين واحد ٤٠٠ کارگر ديگر در اين مجتمع در مقابل درب مرکزي اداري واحد تجمع کردند و به دستمزدهاي پرداخت نشده خود اعتراض کردند. کارگران سايت ٣ در سه روز حرکت و اعتراض خود اشکال جالبي از جلب همبستگي کارگري و انعکاس صداي اعتراضشان در سطحي عمومي و وسيع در جامعه به کار بردند. کارگران بلافاصله با رسانه هاي مختلف از جمله راديو انترناسيونال و کانال جديد تماس گرفتند و صداي اعتراضشان را در سطح جامعه و سراسري منعکس کردند. با نوشتن نامه اي خطاب به کارگران و مردم آزاديخواه و فراخواندن آنها به حمايت و پشتيباني از حرکت اعتراضي خود و با چرخاندن اين نامه در ميان ديگر بخش هاي پتروشيمي و خانواده هاي کارگري و در ميان ديگر کارگران توانستند امضاهاي بسياري در حمايت از خواست و اعتراض خود جمع کنند. بدين ترتيب کارگران پتروشيمي با چنين پشتوانه اي از حمايت و همبستگي است که به استقبال ٥ خرداد ماه روز اولتيماتوم خود براي پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده، رفتند و همين فشار باعث شد که مديريت ناگزير به پرداخت حقوق معوقه کارگران شوند. اين پيروزي دست آورد بزرگي براي کارگران نه تنها سايت ٣ بلکه براي کل کارگران پتروشيمي است و امروز کارگران در اين مجتمع در موقعيت به مراتب قويتري قرار گرفته اند. صفوف آنها متحد تر و هبسته تر شده است و امروز ميتوانند نه تنها خواهان طلبهاي خود باشند بلکه خواهان افزايش فوري دستمزدها شوند و به جنبش اعتراضي با خواست ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد بپيوندند. بايد از اعتراض کارگران پتروشيمي درس آموخت.

٣– سخني هم در مورد مذاکره کارفرما با کارگران

يک فاکتور مهم در اعتراضات دوره اخير در کارخانجات مختلف، فشار اين اعتراضات و عقب راندن کارفرمايان و دولت به نشستن پاي مذاکره با کارگران و دادن قول مساعد به خواستها و مطالباتشان بوده است. در اعتراض کارگران نساجي پارس اين را ديديم و کارگران با گرفتن قول مساعد به پرداخت دستمزدهايشان بسر کارشان بازگشتند. اين را در مبارزه کارگران سايت ٣ پتروشيمي ماهشهر نيز شاهد بوديم. اما نکته جالب اينجاست که وقتي صحبت از ميز مذاکره به ميان مي آيد، هياتي متشکل از کارفرما، حراست، استاندار، فرماندار و انواع و اقسام مقامات ريز و درشت دولتي در يک طرف ميز قرار ميگيرند و نماينده کارگران در سوي ديگر. اين خود موضوعي است که بايد مورد اعتراض کارگران قرار گيرد. بايد پرسيد وقتي کارگر دستمزد پرداخت نشده خود را طلب ميکند، وقتي کارگر عليه اخراج و بيکارسازي معترض است، وقتي کارگر ميگويد که دستمزدش بايد افزايش يابد و به کمتر از ٤٥٠ هزار تومان رضايت نخواهد داد و وقتي کارگر دست به اعتصاب و تجمع ميزند، حراست و فرماندار و استاندار و غيره در اين ميان چه ميکنند. چرا در مذاکره با کارگران بايد حراست حضور داشته باشد تا کارگر نتواند از خواست و اعتراضش سخن بگويد. وجود حراست و بعضا حتي افرادي ناشناس که حتي براي کارگر روشن نيست که ايشان چه مقام و پستي دارند و در حقيقت ماموران اطلاعات رژيم در ميز مذاکره با کارگران هستند، چيزي جز تهديد کارگران و گرفتن چماق سرکوب بر سر آنها نيست. بايد گفت دست حراست، دست اطلاعات، دست نيروهاي انتظامي از ميز مذاکره کارگران با کارفرما کوتاه. بايد گفت که ميز مذاکره اي که در آن حراست و اطلاعات و ماموران سرکوب رديف شده اند از نظر کارگران اعتباري ندارد. اين به سنتي رايج دارد تبديل ميشود و بايد در مقابل دخالت نيروي انتظامي و حراست و اطلاعات در اعتراضات کارگري ايستاد.

کارگران سايت ٣ پتروشيمي پيروز شدند. اين پيروزي را بايد در کل پتروشيمي جشن گرفت. اين پيروزي امروز ميتواند سکوي پرشي باشد براي کل کارگران در پتروشيمي که براي دستمزدهاي پرداخت نشده خود بلند شوند. با اتحاد و همبستگي کارگري به اعتراضي سراسري عليه دستمزدهاي پرداخت نشده دامن زنيم

انترناسيونال٨٩،  ٦خرداد٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: