شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه سه اعتراض مهم كارگري در هفته اخير

اعتراضي متحد و يكپارچه در كشت و صنعت كارون

يك اتفاق مهم در هفته اخير اعتصاب يك هفته اي بيش از ٣٠٠٠ كارگر كشت و صنعت كارون بود. اين اعتصاب از ٦ آبان شروع و روز شنبه  ١٣ آبان پايان يافت. اين اعتصاب مهم بود چرا كه كارگران اين مجتمع با خواست پرداخت فوري پاداش توليد خود خواهان بركناري و محاكمه مديريت شدند. اين يك حركت تعرضي بود كه كارگران كارفرما را بخاطر دزدي ها و در مضيقه نگاهداشتن كارگران٬ به مواخذه كشيده و خواهان شركت او در اجتماع كارگران و پاسخگويي وي شدند. اعتصاب مهم بود چرا كه عملا تمامي بخش هاي كارخانه را به اعتراض كشاند و الگوي مناسبي از اعتصاب متحد و يكپارچه را بدست داد. فشار اين حركت اعتراضي آنچنان بود كه مديريت ناگزير شد فورا فرمان پرداخت پاداش كارگران را بدهد و دستمزد يكماه عقب افتاده آنان نيز قرار شد فورا پرداخت شود. اين اعتراض با توجه به نيروي عظيمي كه در اين مجتمع بزرگ كار ميكند٬ انعكاس وسيعي در شهر شوشتر داشت و تمام توجه كارخانجات در منطقه را بخود جلب كرد. نكته مهم اينكه مديريت كشت و صنعت كارون در اختلافي سابقه دار با صاحبان زميني كه زمين هايشان با زور به  تصرف در آمده است٬ همواره تلاش كرده است كه با طرح اين موضوع كه وجود اين مجتمع باعث ايجاد اشتغال براي كارگر بومي شده است٬ مخالفت هاي اين زمينداران را عقب زند و در همان حال  صف متحد اعتراض كارگران را تحت عنوان كارگر بومي و غير بومي متفرق كند. در همين رابطه شعار كار براي كارگر بومي شعاري بود كه در ادامه اين تبليغات در ميان كارگران به آن دامن زده شد. اما رهبران كارگري و كارگران معترض و آگاه در مقابل اين تفرقه افكني ايستادند و اعتراضي متحد و يكپارچه را شكل دادند.

تفرقه در ميان كارگران تحت عنوان كارگر بومي و غيربومي و تبعيض در ميان آنان بر اساس همين تقسيم بندي ها٬  يكي از خطراتي است كه در بسياري از مراكز كارگري كارفرما سعي ميكند به آن متوسل شود و با شكاف در ميان كارگران٬ شرايط برده وار را به كل كارگران تحميل كند. رمز پيروزي كارگران كشت و صنعت كارون اتحاد و همبستگي كارگران بود.

مجمع عمومي مشترك، تجربه اي آموزنده

كارگران دو شركت پارس كيهان و پارس تدبير فن در پتروشيمي كرمانشاه از روز ٦ آبان دست به اعتصاب زدند و با يك هفته اعتصاب متحد خود مديريت را وادار كردند كه دستمزد پرداخت نشده مرداد آنها را پرداخت كند و وعده پرداخت تمامي طلبهايشان را بدهد. بدنبال اين عقب نشيني از سوي مديريت كارگران اعلام كردند كه اگر به اين وعده ها عمل نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد. نقطه قوت اين حركت اعتراضي تجمعات هر روزه اين كارگران و تبديل آن به محلي براي  تصميم گيري بود. نقطه قوت اين حركت تجمعات مشترك دو شركت پارس كيهان و پارس تدبير فن و انتخاب نمايندگان خود در اين مجمع عمومي بود. و بالاخره اينكه نقطه قوت اين حركت پافشاري متحد كارگران بر روي خواستها و مطالباتشان بود. در اين حركت اعتراض يك بار ديگر ما شاهد كارآيي مجمع عمومي كارگري٬ بعنوان محلي براي تصميم گيري كارگران و اتحاد كارگري بوديم. حركت مشترك دو شركت پارس كيهان و پارس تدبيرفن در پتروشيمي كرمانشاه به ديگر كارگران در اين مجتمع كه با شركتها و پيمانكاران مختلف سر و كار دارند٬ راه نشان داد. اين حركت اعتراضي مشترك نشان داد كه چگونه كارگران از شركتهاي مختلف ميتوانند با يكي كردن خواستهايشان و با تجمعات همزمان و متحد خود٬ نه تنها در برابر زورگويي هاي كارفرما و عدم پرداخت بموقع دستمزدهايشان بايستند٬ بلكه ميتوانند با خواستهاي تعرضي تري چون رسمي شدن استخدام هاي موقت و قراردادي٬ افزايش فوري دستمزد ها و بالا بردن استاندارهاي ايمني محيط كار و ديگر خواستهايشان به جلو بيايند و مبارزه اي قدرتمند را به پيش برند.

واگذاري بخش هاي مختلف كارخانجات به شركت ها و پيمانكاران مختلف مشكلي است كه هم اكنون در مراكز بزرگ كارگري چون صنعت نفت و در كارخانجاتي چون ايران خودرو و در اردوگاههاي كاري همچون عسلويه به يك معضل جدي كارگران در ايران تبديل شده است. در اين مراكز كه بخش عمده مراكز كارگري را شامل ميشود٬ كارگران تحت شرايط برده واري به كار گرفته ميشوند و استخدامهای قراردادي موقت٬اخراج و بيكار سازي و تعويق پرداخت دستمزدها به معضلات عمومي كارگران تبديل شده است. مبارزه مشترك كارگران پارس كيهان و پارس تدبير فن نمونه ايست كه براي فائق آمدن به اين معضل و شكل دادن به مبارزه اي متحد حول خواستهاي سراسري در مقابل كارگران راه نشان ميدهد. اين حركت اعتراضي مهم تجربه آموزنده ايست براي متشكل شدن حول خواست هاي سراسري و بر پايي اجتماعات همزمان كارگران شركت هاي مختلف در هر يك از اين مراكز بزرگ كارگري ٬ كه با بكار گيري آن ميتوان اعتراضات متحد و قدرتمند كارگري را شكل داد.  بايد از مبارزه كارگران پتروشيمي آموخت. برپايي اجتماعات همزمان كارگران كارخانجات مختلف و اعتراض همزمان آنان٬ تبديل اين اجتماعات به محلي براي متحد كردن و تصميم گيري كارگران براي پيشبرد اعتراضي گسترده٬ يك گام مهم در جنبش كارگري است. بايد اين گام را برداشت.

راهپيمايي كارگران كاغذ سازي كارون در شوشتر

روز ١٥ آبان كارگران كاغذسازي كارون كه يازده ماه است پرداخت دستمزد آنها به تعويق افتاده است از محل ساختمان راهنمايي اين شهر تا مقابل فرمانداري٬ مسافتي به طول ٥ كيلومتر را راهپيمايي كردند. راهپيمايي ٢٤٠ كارگر اين كارخانه توانست توجه تمام شهر را به خود جلب كند و موضوع اعتراض آنان را به موضوع بحث در ميان مردم تبديل كند.  مارش قدرتمند كارگران تمام عرض خيابانها را در اين روز به خود اختصاص داده بود و چشمان ناباور نيروي انتظامي را به خود خيره كرده بود. دو ماشين نيروي انتظامي در جلوي صف و دو ماشين بدنبال كارگران مارش اعتراضي كارگران را دنبال ميكردند اما جرات نزديك شدن به صف كارگران را نداشتند. در اين حركت اعتراضي حركت خودرو ها در خيابانها متوقف شد و مردم و مغازه داران با تماشاي صف كارگران ٬ آنان را با شادي و همدردي حمايت ميكردند.

راهپيمايي كارگران كاغذ سازي باري ديگر قدرت اعتصاب كارگران و قدرت مارش اعتراضي آنان را به نمايش گذاشت. نشان داد كه يك حركتي كارگري وقتي به بيرون از كارخانه ها كشيده ميشود، وقتي به موضوع بحث در ميان مردم تبديل ميشود٬ چگونه ميتواند بر فضاي سياسي يك شهر تاثير بگذارد و در ادامه خود زمينه حمايت و پشتيباني مردم را فراهم سازد.

كارگران كاغذ سازي كارون در اين روز در مقابل فرمانداري تجمع كردند. در برابر وعده هاي معاون فرماندار كه براي آرام كردن فضا در جمع كارگران حاضر شده بود٬ شانه بالا انداختند و با فرياد دروغ است دروغ است٬ هيچكدام از وعده و وعيدهاي او را نپذيرفتند. كارگران با گفتن اينكه چگونه است كه پولهاي كلاني صرف گروههاي تروريست و سران حماس خالد مشعل و حسن نصرالله ميشود٬ اما دستمزد ما كارگران ماهها پرداخت نميشود و با بيان وضعيت مشقت بار خود و با فريادهاي اعتراضي شان٬ عزم جزم خود را براي ادامه اعتراضشان اعلام داشتند.

كارگران كاغذسازي كارون كه از حركت اعتراضي خود در اين روز نتيجه اي نگرفتند٬ اخطار كردند كه اگر طلبهايشان فورا پرداخت نشود در اشكال تعرضي تري اعتراضشان را ادامه خواهند داد. در نتيجه فشار اعتراض كارگران شوراي تامين استان كه مركب از اطلاعات و نيروي انتظامي و فرمانداري و ديگر مقامات استان است٬ تشكيل جلسه اي داده و از كارگران ٣ تا ٤ روزي مهلت خواستند  تا  به خواست آنها پاسخ داده شود. كارگران ضمن دادن اين فرصت ٬ اولتيماتوم دادند كه اگر بعد از زمان وعده داده شده٬ دستمزدهاي پرداخت نشده آنها پرداخت نگردد٬ اعتراض خود را گسترده تر از سر خواهند گرفت.

اعتراض و راهپيمايي كارگران كاغذ سازي كارون گوشه اي از حال و هواي امروز جنبش كارگري در ايران و فضاي اعتراضي در ميان كارگران را به نمايش گذاشت. اكنون بيش از يك ميليون كارگر در ايران با دستمزدهای پرداخت نشده مواجه هستند و تنها با اعتراضات همزمان و گسترده در سطح مناطق و شهرهاي مختلف و شكل دادن به مبارزه اي متحد و سراسر ي ميتوان نه تنها دستمزدهاي پرداخت نشده را نقد كرد بلكه خواهان افزايش فوري دستمزدها و در قدم اول ٥٠٠ هزار تومان دستمزد شد.

يك فاكتور مهم در سراسري شدن و گسترش اعتراضات كارگري حول اين خواست و هر خواست سراسري ديگر٬ همبستگي سراسري كارگري است. از مبارزه كارگران كاغذ سازي كارون حمايت كنيم

انترناسيونال ١٦٥،  ١٩ آبان ٨٥. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: