شهلا دانشفر

خوش آمديد

دعوا بر سر حداقل دستمزد حاد است

حداقل دستمزد کارگران براي سال ٨٤ از سوي شوراي عالي کار جمهوري اسلامي ١٢٢٠٠٠ تومان تعيين شد. اين در حاليست که خط فقر اعلام شده از سوي جمهوري اسلامي ٣٠٠٠٠٠ تومان است و بنا به گفته مقامات و دست اندرکاران خانه کارگر و شوراهاي اسلامي، با ١٢٢٠٠٠ تومان در ماه امروز تنها ميتوان روزانه ٤ عدد نان و يک گرم پنير و يک گرم سبزي خريد. و در بهترين حالت اگر قيمت ها ثابت بماند کارگر ميتواند ماهيانه ٤ بار به حمام رود.

اين تصميم بيشرمانه و جنايتکارانه رژيم، فقر و فلاکت بيشتري را به کارگران و ميليونها خانواده کارگري تحميل ميکند. سطح نازل دستمزدها و تعيين حداقل دستمزدها به ميزان ١٢٢٠٠٠ تومان هم اکنون به موجي از اعتراض در ميان کارگران دامن زده است. کارگران ميگويند که دستمزد کمتر از يک ميليون پاسخ زندگي ما را نميدهد، کارگران در مبارزه خود امروز دستمزد خود را نه با خط فقر بلکه با کارفرمايان و مديران ميسنجند و حق خود را مطالبه ميکنند. کارگران اعلام کرده اند که امروز به دستمزد کمتر از ٤٥٠٠٠٠ تومان رضايت نخواهند داد و دستمزد کمتر از آن بايد ممنوع اعلام شود. بر سر اين خواست طوماري اعتراضي به راه افتاده است و تا هم اکنون بيش از ٣٠٠٠ کارگر در کاشان با گذاشتن امضاء خود بر زير اين طومار به اين حرکت اعتراضي پيوسته اند و امضاهاي بسياري در تهران و کرمانشاه و دماوند و کرج و شهر هاي ديگر در حمايت از اين خواست جمع شده است و اين حرکت اعتراضي همچنان جريان دارد. اين يک حرکت اعتراضي راديکال و مهمي است که هم اکنون شروع شده است و ميرود به يک جنبش اجتماعي بزرگ تبديل شود. ابعاد اين اعتراضات آنچنان گسترده است که انعکاس آن را در اظهار نظرهاي جوراجور خانه کارگر و شوراهاي اسلامي و هشدار آنان به گسترش اعتراضات کارگري و طرح جلسه فوق العاده براي شوراي عالي کار بر سر تعيين حداقل دستمزد ميتوان ديد. اين عاليجنابان بنا به سياست هميشگي و نقش سنتي و جاافتاده خود دوباره به تکاپو افتاده اند، هشدار ميدهند، در دعواهاي داخلي خود با رژيم نرخ تعيين ميکنند، براي وزير کار خط و نشان ميکشند و با هاي و جنجال بر سر اينکه اين دستمزد کفاف زندگي کارگر را نميکند، ميکوشند دعوا را به توافق سال گذشته خود با دولت بر سر ميزان ٢٠٧ هزار تومان دستمزد و تحقق آن در يک برنامه ٤ ساله محدود نگاهدارند. لب کلام اين آقايان، اجراي توافق سال گذشته و تعيين دستمزد ١٤٤٠٠٠ تومان براي سال ٨٤ است. با فشار اعتراضات کارگران محجوب رقم ٢٠٠٠٠ تومان را به ميان کشيده است

پيشنهاد مبلغ ١٤٤٠٠٠ تومان از سوي شوراهاي اسلامي و خانه کارگر و يا رقم ٢٠٠٠٠ توماني از سوي محجوب، که حتي کفاف تنها اجاره مسکن کارگر را نميکند و رقمي بسيار پايين تر و حتي نيمي از مبلغ ٣٠٠٠٠٠ تومان خط فقر اعلام شده از سوي دولت است، يک بيشرمي و تقابلي آشکار با کارگران است. پاسخ کارگران به اين عاليجنابان روشن است. عمر اينها مدتهاست که به آخر رسيده است. اين را از جنبش اعتراضي بالنده کارگران و خواست ها و توقعاتي که امروز در مقابل دولت و کارفرمايان قرار ميدهند ميتوان ديد. امروز مساله دستمزد بيش از هر وقت دو قطب اين دعوا را در مقابل هم قرار داده است. از يکسو دولت و کارفرمايان و نهادهاي دست ساز دولتي خانه کارگر و شوراهاي اسلامي قرار دارند و از سوي ديگر توده ميليوني کارگران و خانواده هاي کارگري و معلمان و پرستاران و توده هاي وسيع جامعه. جنبش اعتراضي بر سر دستمزد جنبشي است وسيع و اجتماعي که بدون شک با اقبال کل جامعه روبرو ميشود و جنبشي است عليه فقر. بايد با تمام قوا به اين جنبش پيوست و آنرا حمايت کرد.

جنبش اعتراضي حول خواست ٤٥٠٠٠٠ تومان يک جنبش اجتماعي مهم

در شرايطي که فقر در جامعه بيداد ميکند و بنا به آمار ٨٠ درصد مردم در ايران زير خط فقر زندگي ميکنند، در شرايط که خواست افزايش حقوق و دستمزدها خواست بخش هاي وسيع جامعه است، و در شرايطي که ما شاهد اعتراض و مبارزه هر روزه در ميان کارگران، معلمان، پرستاران و بخش هاي مختلف جامعه بر سر خواست افزايش دستمزدها و حقوق ها هستيم، جنبش اعتراضي کنوني با خواست ٤٥٠٠٠٠ تومان در قدم اول ميتواند جنبش اعتراضي وسيع و فراگيري باشد که همه اين بخش ها را زير چتر واحدي متحد کند و به نيرويي بزرگ و قدرتمند تبديل شود. ٤٥٠٠٠٠ تومان دستمزد بايد حتي شامل آن ١٠ ميليون نيروي کار جواني باشد که امروز بيکارند و بايد بعنوان حق بيمه بيکاري به همه کارگران بيکار پرداخت شود. خواست حداقل ٤٥٠٠٠٠ تومان دستمزد بايد همه کارگران و همه حقوق بگيران در جامعه را در بر گيرد. فرا گير بودن اين مطالبه در جامعه امروز به مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزد آنچنان ابعاد اجتماعي اي داده است که ميتواند به صف اعتراضي قدرتمندي شکل دهد. صف قدرتمندي که با اتحاد بزرگ و سراسري خود امروز ميتواند، نه تنها خواست افزايش دستمزدها را به کرسي بنشاند بلکه سکوي پرشي باشد که کليت اين رژيم و اين نظام را به جدال بکشاند. بايد با تمام قوا به اين جنبش پيوست. بايد با گذاشتن امضاي خود بر زير طومار اعتراضي کارگران با خواست ٤٥٠٠٠٠ تومان به اين جنبش اعتراضي پيوست. رهبران و فعالين کمونيست در جنبش اعتراضي کارگري و ديگر جنبش هاي اعتراضي موجود در جامعه، امروز نقش مهمي در متحد کردن يک جنبش اجتماعي قوي حول خواست افزايش دستمزدها و در قدم اول براي خواست ٤٥٠٠٠٠ تومان دارند. بايد اين مساله امروز به موضوع مهم بحث در مجامع عمومي کارگري و در اجتماعات معلمان، پرستاران و همه بخش هاي مختلف جامعه تبديل شود. بايد انتظار اين را داشت که ميليونها امضا و حمايت از سوي کارگران و خانواده هايشان و از سوي بخش هاي مختلف جامعه از اين حرکت و اعتراض جمع شود و شکل گيرد.

خواست ٤٥٠٠٠٠ تومان در قدم اول، بايد يک بند مهم قطعنامه هاي کارگران در اعتراضات و در اول ماه مه امسال باشد. بايد امروز ما شاهد برپايي وسيعترين تجمعات و گردهمايي ها حول اين خواست باشيم. بايد همين امروز امضاهايي که حول اين خواست جمع شده است به دولت و نهادهاي بين المللي کارگري ارسال شود و صداي اين اعتراض هر چه وسيعتر در سطح جامعه و در روزنامه و رسانه هاي مختلف انعکاس يابد. صداي اعتراض اين جنبش و پيشرويهايش از طريق راديو و تلويزيون انترناسيونال در سطح جامعه و بين المللي منعکس شود و با چنين حرکت متحد و قدرتمندي، دولت را وادار کنيم که تصميم جنايتکارانه خود را پس بگيرد و به خواست کارگران گردن بگذارد.

زنده باد اتحاد کارگري، زنده باد ٤٥٠٠٠٠ تومان در قدم اول. ٭

انترناسيونال ٨١،١٢فروردين ٨٤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: