شهلا دانشفر

خوش آمديد

زنده باد همبستگي بين المللي کارگري

مصاحبه با شهلا دانشفر
درباره “کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران”

کارگر کمونيست: بدنبال ۱۵ سال فعاليت حزب کمونيست کارگري در عرصه همبستگي بين المللي کارگري و دوره اي از طريق کميته هاي همبستگي کارگري که توسط کادرهاي حزب در کشورهاي اروپائي و آمريکاي شمالي و ترکيه فعاليت ميکرد، اخيرا “کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران” تشکيل شده است که شما (شهلا دانشفر) هماهنگ کننده آن هستيد. هدف از تشکيل اين کميته چه بوده و چه کاري در دستور آن است؟

شهلا دانشفر: همانطور كه اشاره كرديد٬ قبلا حزب توسط كادرهاي خود در كشورهاي مختلف و دوره اي از طريق كميته هاي همبستگي كارگري در عرصه همبستگي بين المللي كارگري فعاليت خود را به پيش ميبرد. اما امروز از يكسو به دليل كثرت اعتراضات كارگري٬ و روند رو به رشد آن و از سوي ديگر به دليل فعاليتهاي تا كنوني حزب در زمينه جلب همبستگي بين المللي كارگري و موقعيت حزب در ميان سازمانهاي کارگري جهان و ارتباطاتي كه بدست آورده٬ فعاليت ما ميبايست از سطح قبلي فراتر ميرفت، تمرکز ايجاد ميشد و حزب مستقيما وارد عمل بشود. امروز لازم و از نظر سياسي مهم است كه صداي اعتراض كارگران در ايران را در سطح هر چه وسيعتر و در سطحي بين المللي منعكس كنيم و بيشترين حمايت و هميستگي كارگري را از اين مبارزات شكل دهيم. از اينرو ديگر فعاليت در ظرفيت گذشته جوابگوي وضعيت امروز ما نيست. بعلاوه امروز به طور واقع حزب دارد به يك حزب مرجع در زمينه مسايل جنبش كارگري و مبارزات كارگران در ايران تبديل ميشود. همچنين ميبينيم كه در بسياري از مواقع اتحاديه هاي كارگري و سازمانها و نهادهاي بين المللي مستقيما خطاب به حزب نامه ميدهند و از كمپينهاي ما در حمايت از اعتراضات كارگري در ايران اعلام حمايت ميكنند و اين خود حاكي از موقعيت جديدي براي حزب است كه بايد شكل كار ما متناسب با اين موقعيت باشد. به همين اعتبار ضروري بود كه ما اين عرصه از كار را مستقيما بعنوان عرصه اي از كار كميته خارج كشور حزب كمونيست كارگري سازمان دهيم و براي پاسخگويي به اين نياز كميته همبستگي بين المللي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران تشكيل شد.

اين كميته ٦ ماه پيش تشكيل شد و من با پيشنهاد آن داوطلب مسئوليت و هماهنگي كارهاي آن شدم. هدف اين كميته رساندن صداي اعتراض كارگران به گوش سازمانها و نهادهاي بين المللي كارگري و جلب همبستگي آنان از اين مبارزات و نيز تبديل هر چه بيشتر حزب كمونيست كارگري ايران به مرجع معتبر خبري از وضع كارگران و خواستها و مبارزاتشان در ايران است. كميته همبستگي بين المللي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران٬ هر دو هفته يكبار٬ نشريه خبري دو صفحه اي “workers in iran” را بزبان انگليسي انتشار ميدهد. همچنين بدليل كثرت اعتراضات كارگري در ايران اين كميته تلاش ميكند كه درهرهفته خلاصه اي از اخبار كارگري را تهيه كند تا به زبانهاي محلي در كشورهاي مختلف ترجمه و براي ليست اتحاديه ها ارسال شود. در عين حال در مواقع اضطراري و در ارتباط با يك حركت معين كارگري اين كميته تلاش ميكند با سازمانها و اتحاديه كارگري ارتباط مستقيم برقرار كند و با مطلع كردن آنها از مبارزه كارگران آنها را به انجام اقدامي اضطراري و حمايت از كارگران فرابخواند. در حال حاضر حسن صالحي٬ ناصر اصغري٬ بهرام سروش و حسين پيشه احسان و من اعضاي كميته همبستگي كارگري حزب كمونيست كارگري هستيم. اما اين كميته تلاش دارد در هر كشور يكي از كادرهاي حزب را بعنوان رابط خود با اتحاديه ها و نهادهاي كارگري تعيين كند و بدين ترتيب به جمع خود اضافه كند و كارش را گسترش دهد.

کارگر کمونيست: نشريه Workers in Iran (کارگران در ايران) به سردبيري ناصر اصغري نشريه اين کميته است و تاکنون چند شماره آن بزبان انگليسي منتشر شده، اين نشريه چه نقشي در پيشبرد اهداف کميته دارد و تاکنون چه بازتابي در سازمانهاي کارگري داشته است؟

شهلا دانشفر: نشريه Workers in Iran يك نشريه خبري است. اين نشريه قدمي در جهت پيشبرد اهداف اين كميته و انعكاس اعتراضات كارگران و خواستهايشان در سطح بين المللي و رساندن صداي اعتراض آنها به گوش كارگران در اقصا نقاط دنياست. اين نشريه تلاش ميكند با اين كار سد سانسور جمهوري اسلامي را بشكند و با انعكاس اخبار واقعي مبارزات كارگران و خواستهايشان٬ همبستگي بين المللي كارگري با مبارزات كارگران در ايران را تقويت كند و به آن شكل دهد. اين نشريه همانطور كه اشاره كردم به انگليسي تهيه ميشود و بعد توسط همكاران اين كميته در واحدهاي حزب در كشورهاي مختلف به زبان محلي آن كشورها ترجمه شده و به ليست وسيعي از اتحاديه ها و نهادهاي كارگري در سراسر جهان ارسال ميگردد.

در مورد بازتاب اين نشريه٬ گرچه مدت كوتاهي از كار اين كميته و نشريه آن ميگذرد اما تا به همين جا ما با پاسخ مساعدي از سوي اتحاديه هاي كارگري روبرو شده ايم. بطور مثال در نروژ وقتي نشريه Workers in Iranاز سوي كادر حزب ما درآنجا صابر رحيمي به اتحاديه كارگران نفت داده شد٬ فورا ما نامه حمايتي آنها از اعتصاب كارگران نساجي كردستان را دريافت كرديم. همينطور در سايت ليبر استارت كه يك سايت خبري كارگري بين المللي است به نقل از نشريه Workers in Iran اخبار كارگري در ايران را گزارش كرده بود و نيز مقالاتي از اصغر كريمي و مصطفي صابر و فاتح بهرامي و ديگر مقالاتي از حزب در زمينه مسايل كارگري در ايران را انعكاس داده بود. ما بايد اين نشريه را به ليست وسيعتري از اتحاديه ها و نهادهاي كارگري بفرستيم تا نتايج کار هم گسترده تر بشود. در واقع ما با اين كار تلاش ميكنيم كه صداي حق طلبي كارگران را وسيعا انعكاس دهيم تا اتحاديه ها و نهادهاي كارگري بين المللي را از اخبار اعتراضات كارگري مطلع کنيم.

کارگر کمونيست: آيا ارتباطي بين کار اين کميته و کميته سازمانده حزب وجود دارد؟ کميته چه کمکي ميتواند به اعتراض کارگر در ايران بکند؟

شهلا دانشفر: سوال جالبي است. روشن است كه اين ارتباط ضروري است و بايد وجود داشته باشد. بطور واقعي وقتي از كمپين هاي همبستگي كارگري صحبت ميكنيم يكسر اين كمپينها در داخل است و يكسر آن در خارج و در كشورهاي مختلف. كميته خارج كشور با فعاليت مستقيم خود و از طريق كميته همسبتگي كارگري در هماهنگي با كميته سازمانده ميتوانند در زمينه هاي مختلف كمپينهايي قدرتمند و سراسري اي را به پيش ببرند. پيشبرد اين كارها مستقيما اعتراضات كارگران در ايران را تقويت ميكند. به كارگران در ايران اعتماد به نفس ميدهد تا با قدرت بيشتري به مبارزاتشان ادامه دهند. اجازه بدهيد براي روشن شدن موضوع مثالي بزنم. وقتي كارگران ايران خودرو در ادامه مبارزاتشان و ارسال نامه به نهادهاي بين المللي موفق شدند كارگران اخراجي از اين كارخانه را به سر كارشان بازگردانند٬ در بيانيه خود گفته بودند كه راز موفقيت ما همبستگي بين المللي كارگري بود و بطور واقعي امروز اين حمايتها و اين همبستگيها چنين جايگاهي را در مبارزات كارگران در ايران دارد. چنين اقداماتي رژيم را بيش از پبيش زير فشار قرار ميدهد و نميگذارد مبارزات كارگري در انزوا بماند و بسادگي سركوب شود و ابعاد اعتراضات را از سطح كارخانه به سطح جامعه ميكشاند و همه اينها به اعتراض و مبارزه كارگران قدرت و توان بيشتري ميدهد. بنابراين شكل دادن به يك همبستگي بين المللي كارگري در هماهنگي با كار كميته سازمانده و كميته همبستگي امروز جايگاه سياسي بسيار مهمي در فعاليتهاي ما دارد و بايد هر چه بيشتر براي آن تلاش كنيم. بويژه امروز ميبينيم كه اخبار اعتراضات كارگري در ايران به كارخانه محل اعتراض محدود نميماند و خيلي سريع اخبار آن به سطح جامعه كشيده ميشود و كارگران تلاش ميكنند صداي اعتراضشان را نه تنها در ميان كارگران در ايران٬ بلكه در سطح بين المللي منعكس كنند و خواهان حمايت و همبستگي كارگري شوند. همبستگي بين المللي کارگري اهرم قدرتمندي براي پيروزي مبارزات کارگري است.

دو سال پيش بود كه حميد تقوايي در مطلب خود تحت عنوان ابراز وجود علني فعالين چپ و كمونيست٬ از دامن زدن به همبستگي كارگران در ميان اعتراضات كارگري و گسترش افقي مبارزات جاري صحبت كرد. اين بحث با استقبال زيادي از سوي رهبران كارگري و كارگران كمونيست روبرو شد و تاثير خود را در پراتيك و اشكال مبارزاتي اي كه اتخاذ ميكردند گذاشت و ما امروز شاهد پيشرويهاي مهمي در اين زمينه در جنبش كارگري در ايران هستيم. ميبينيم كه كارگران مستقيما خظاب به جامعه و به نهادهاي بين المللي نامه ميدهند٬ اعتراض خود را از چهارچوب كارخانه به درون جامعه ميكشند و با انعكاس آن در سطح جهاني٬ ميكوشند همبستگي بخشهاي هرچه وسيعتري از كارگران را از مبارزات خود جلب كنند. حزب ما و فعالين حزبي در شكل دادن به اين همبستگيها نقش مهمي داشته اند. اين هم يك زمينه ديگر ارتباط و هماهنگي فعاليت بين كميته سازمانده و كميته همبستگي كارگري حزب كمونيست كارگري و تشكيلات خارج كشور است. از سوي ديگر اخبار و گزارشاتي كه از مبارزات و اعتراضات كارگري از طريق فعالين حزبي به كميته سازمانده ميرسند٬ ميتوانند ماتريال خوبي براي كميته همبستگي كارگري در انعكاس اخبار اعتراضات كارگري در سطح بين المللي باشند.

کارگر کمونيست: فعالين اعتراضات کارگري در ايران و فعالين حزب در داخل و خارج ايران چگونه ميتوانند با کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب همکاري کنند و چه انتظاراتي از آنان داريد؟

شهلا دانشفر: يك جنبه مهم پيشبرد فعاليت اين كميته همكاري وسيع فعالين اعتراضات كارگري و فعالين حزب در داخل و خارج با اين كميته است. تا آنجا كه به داخل كشور برميگردد من در سوال قبل به جنبه هاي مهم آن اشاره كردم. وقتي از رابطه كميته سازمانده با كميته همبستگي كارگري و پيشبرد كمپين هاي اعتراضي كارگري بطور فشرده در داخل و خارج صحبت ميكنيم جايگاه فعالين اعتراضات كارگري در ايران و فعالين حزب در داخل كشور روشن ميشود. بطور مثال كمپين براي آزادي دستگير شدگان اول مه سقز را نگاه كنيم. ديديم كه چطور با پيشبرد يك كمپين فشرده در داخل و خارج و با جلو افتادن فعالين كارگري در داخل و جمع كردن امضاهاي حمايتي براي آزادي فوري كارگراني كه دستگير شده بودند٬ ظرف ده روز اين كارگران از زندان آزاد شدند و اين كمپين به موفقيت رسيد. همچنين در همين يكي دو ساله اخير نمونه هاي بسياري از چنين كمپينهايي و جمع كردن طومارهاي اعتراضي عليه تعرضات رژيم و در حمايت از خواستهاي كارگران بطور دائم صورت گرفته است. پيشبرد چنين فعاليتي بدون شك بدون تلاش فعالين اعتراضات كارگري و فعالين حزبي ممكن نخواهد بود. طبعا انتظار من همكاري فشرده تر اين كارگران و اين فعالين با كميته همبستگي كارگري٬ رساندن اخبار و طومارهاي اعتراضي شان بدست ما٬ براي رساندن اخبار اين اعتراضات به گوش نهادهاي بين المللي كارگري و شكل دادن به يك همبستگي قدرتمند كارگري است.

فعالين حزب در خارج نيز طبعا حلقه هاي ارتباط ما با اتحاديه و نهادهاي كارگري هستند. بدون وجود آنها فعاليت ما در اين عرصه نميتواند ابعاد گسترده و بين المللي پيدا كند. اين فعالين حزب در خارج هستند كه نشريه كميته همبستگي كارگري و اخباري كه از سوي كميته تهيه ميشود و نيز نامه هاي اعتراضي اين كميته در حمايت از مبارزات كارگران در ايران را به زبانهاي محلي در هر كشور ترجمه ميكند و آنها را به ليستي وسيعي از نهادها و اتحاديه هاي كارگري ميرساند و با كمك خود باعث ميشود كه صداي اعتراض كارگران در ايران در سطحي جهاني و گسترده انعكاس يابد. اين فعالين حزب در هر كشور با اين اتحاديه ها در تماس هستند و ميتوانند به اشكال مختلف از انجام ملاقات و ديدارهاي حضوري تا نوشتن نامه و غيره رابطه اين كميته را با اتحاديه و نهادهاي كارگري بين المللي متصل نگهدارند و با فشار و پيگيري هر روزه خود مسايل و خواستهاي كارگران در ايران را در رسانه هاي بين المللي و در سطح جهاني منعكس كنند. انجام همه اين كارها انتظار ما از فعالين حزب در خارج كشور است. همانطور كه قبلا گفتم ما تلاش داريم با فعاليني كه در اين عرصه فعاليت دارند در هر كشور رابطه خود را فشرده تر كنيم و همين جا از اين رفقا ميخواهيم با اين كميته همكاري كنند و به جمع همكاران آن بپيوندند

كارگر كمونيست ١٩،  ٢١ مهر ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: