شهلا دانشفر

خوش آمديد

شانزده آذر يك روز مهم تاريخي

١٦  آذر نزديك است و تدارك يك روز اعتراض عمومي و سراسري به موضوع بحث در محافل دانشجويي و فعالين معترض و راديكال تبديل شده است. سالهاست كه ١٦ آذر رنگ ديگري بخود گرفته است و اين روز اكنون ديگر نه تنها روز دانشجو٬ بلكه روز اعتراض كل جامعه عليه جمهوري اسلامي با پرچم آزادي برابري است. با نگاهي به ١٦ آذر در همين چند سال اخير ميبينيم كه  برگزاري و گراميداشت اين روز هر سال رنگ چپ تر و راديكالتري به خود گرفته است. از جمله در چند ساله اخير بلند شدن پلاكاردهاي حمايت از اعتراض كارگران و معلمان٬ آزادي برابري٬ نان آزادي براي همه٬ نه به حجاب اجباري٬ رنگ ديگري به  اين روز داده است. در سال گذشته اگر چه جمهوري اسلامي مانع تجمع وسيع در اين روز شد٬ اما دانشجويان با برپايي تجمع و  قطعنامه ٢٠ آذر پاسخ محكمي به رژيم دادند. قطعنامه اي كه بطور واقع پلاتفرم چپ در جامعه بود. پلاتفرمي كه در آن اعلام كرده بود كه تنها آلترناتيو رهايي انسان است و بر سوسيالسم تاكيد ميگذاشت. قطعنامه اي كه مهر خود را بر ١٦ آذر امسال و قطعنامه ها و بيانيه هاي ويژه اين روز نيز خواهد زد

از سوي ديگر امسال ما در شرايطي به استقبال ١٦ آذر ميرويم كه فضاي اعتراض در جامعه همچنان بالاست و جنبش كارگري بيش از هر وقت در جنب و جوش است. در دانشگاهها اعتراضات حول مسائل مختلفي چون اعتراض به دستگيري دانشجويان و خواست آزادي آنان٬ اعتراض به تشكل هاي دست ساز در دانشگاه و وضع بد آموزشي و اعتراض به عدم امكانات رفاهي و غيره در جريان است و همه جا فضايي اعتراضي بخود گرفته است. بويژه آنچيزي كه به ١٦ آذر امسال ويژگي ميدهد٬ عمق بيشتر اعتراضات موجود در جامعه در اشكال بيان خواستها و مطالبات و در سازمانيافتگي آنست. از جمله امروز كمتر شاهد اين هستيم كه اعتراضات بخش هاي مختلف جامعه به شكل خودبخودي و خلق الساعه ابراز گردد٬ بلكه بيشتر بصورت سازمانيافته و با بيانيه هاي اعتراضي روشن خود را بيان ميكنند. اين را بطور مشخص در تجمع با شكوه روز جهاني كودك و بيانيه ها و قطعنامه هاي اين روز٬ ديديم. قطعنامه هايي كه در آن صداي انسانيت رساتر از هر وقت بگوش ميرسيد و در تهران بيش از دو هزار نفر به مناسبت اين روز جمع شدند و كيفرخواست خود را عليه اين جهان وارونه اعلام كردند و اجتماع بزرگ در سنندج به همين مناسبت به روشني بيانگر همين حقيقت بود.  اينها اتفاقات مهمي است كه بيش از بيش رنگ خود را به ١٦ آذر امسال نيز خواهد زد. در كنار اين اتفاقات هنوز بحث بر سر مناقشه انرژي اتمي بين دو قطب تروريست جهاني آمريكا و دول غرب از يكسو و جمهوري اسلامي از سوي ديگر گرم است و ايران به يكي از مراكز مهم سياست در دنيا تبديل شده است و توجه دنياست بسوي ماست. در متن چنين شرايطي ١٦ آذر فرا ميرسد  و  بايد به استقبال برگزاري يك ١٦ آذر با شكوه برويم و بار ديگر با بلند كردن صداي شعارهايمان٬ و با فرياد آزادي برابري٬ نه جنگ٬ نه سلاح اتمي٬ آزادي برابري! توجه مردم جهان را به حقايق سياسي جامعه ايران جلب کنيم.

١٦ آذر امسال بايد رنگ و روي اين شرايط را به خود بگيرد و بزرگ و با شكوه باشد.

چند نكته مهم در تدارك ١٦ آذر

در برابر تعرضات رژيم بايستيم و به اعتراضاتمان شدت دهيم.

واقعيت اينست كه هر ساله جمهوري اسلامي  از قبل و به اشكال مختلف در برابر اين روز صف آرايي ميكند. دانشجويان و افراد معترض را شناسايي و دستگير ميكند. حراست و كميته هاي انضباطي در دانشگاهها را فعال ميكند و نيروهاي انتظامي خود را به خيابانها ميكشاند. ما نيز بايد با تدارك يك حركت اعتراضي سراسري خود را براي تقابل با اين سياستها آماده كنيم. حركات و اعتراضات امروز ما زمينه ساز١٦ آذري هرچه وسيعتر و راديکالتر خواهد بود. بايد به مبارزاتمان شدت دهيم و بيش از بيش حول خواستهايمان از جمله خواست زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ دست نيروهاي انتظامي و حراست و كميته هاي انضباطي از دانشگاهها كوتاه، گرد آييم و برپايي يك ١٦ آذر با شكوه را تدارك ببينيم. به دستگيري و تهديد دانشجويان معترض و به فضاي پليسي و ايجاد اختناق مذهبي و انگيزاسيون در دانشگاهها معترض شويم و رساتر از هر وقت خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي را فرياد بزنيم. بگوييم تمامي زندانيان سياسي بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند.  بدين ترتيب اعتراضي متحد و سراسري را شكل دهيم. بويژه در شرايطي كه فشار اعتراض جامعه باعث شده  كه بيش از هر وقت از سوي مقامات مختلف رژيم٬ فرياد اسلام از دست رفت سر داده ميشود٬ اينجا و آنجا از جدايي دين از سياست  صحبت ميشود٬ با شعارهايي چون جدايي آموزش و پرورش از مذهب٬ دست مذهب از دانشگاه كوتاه٬ نه به حجاب اجباري و نه به آپارتايد جنسي٬ مبارزه براي رهايي از خرافه و مذهب را گامي به جلو ببريم و  مهر خود را بر سير اتفاقاتي كه در جامعه روي ميدهد بزنيم.

مبارزه متحد حول خواستهاي سراسري

مبارزات دانشجويان در همه دانشگاهها مشترك است. اخراج نيروهاي سركوبگر از دانشگاهها٬ بيرون انداختن نهادهاي مذهبي از مراكز آموزشي٬ لغو آپارتايد جنسي٬ بالابردن استاندارد آموزشي در سطح آخرين استاندارهاي جهاني٬ آزادي دانشجويان دستگير شده و رفع هر گونه تهديد و فشار بر دانشجويان معترض٬ به رسميت شناخته شدن حق تشكل٬  حق تجمع٬  آزادي بيان و عقيده همه و همه خواستهاي مشترك همه دانشجويان است. بايد حول اين خواستها در همه جا متحد شد و به حضور بسيج و نيروي نظامي در دانشگاهها و نيز به احكام كميته هاي انضباطي و به فضاي پليسي و ايجاد اختناق مذهبي در دانشگاهها معترض شد.

بايد در تماسي تنگاتنگ با يكديگر اين اعتراضات را به پيش بريم و با حمايت سراسري و گسترده از هر حركت و اعتراضي مبارزاتمان را هر چه فشرده تر به پيش بريم.

۱۶ آذر را هر چه وسيعتر و توده اي تر برپا كنيم

با نوشتن شعارهايمان بر در و ديوار و با پخش تراكتهايمان از هم اكنون فضاي ١٦ آذر را بسازيم. در و ديوار را با شعارهاي مرگ بر جمهوري اسلامي٬ زنده باد ١٦ آذر٬ زنده باد آزادي ٬ زنده باد برابري پر كنيم.  قطعنامه ها و بيانيه هايمان را تهيه كنيم و با پخش اين قطعنامه ها در تمامي دانشگاهها٬ بر روي خواستهاي واحدي گرد آييم و مبارزه اي متحد را شكل دهيم و از هم اكنون فضاي سياسي جامعه را به رنگ اين روز در آوريم و به استقبال يك روز اعتراض سراسري برويم.

در هر كجا كه هستيم٬ در محل كار و در مهماني٬ در تاكسي و در صف هاي خريد٬ در همه جا در مورد اهميت اين روز صحبت كنيم و كل جامعه را به شركت در تجمعاتي كه به رسم هر ساله در مقابل دانشگاهها بر پا ميشود فرا بخوانيم. فعالين و رهبران اعتراضي در همه جا نقش كليدي اي در شكل دادن به اعتراضي سراسري دارند٬ بايد از هم اكنون با تدارك پيامهاي حمايتي خود و با اعلام اينكه قطعنامه دانشجويان در ١٦ آذر قطعنامه كل جامعه است٬ حركت اعتراضي در اين روز را به حركتي سراسري و توده اي تبديل كنند.

بايد در اين روز شاهد جلوي صحنه آمدن رهبران كارگري و رهبران اعتراضي در همه عرصه ها باشيم. بايد تريبونها را به دست بگيريم و با سخنراني هايمان و با پيامهاي حمايتي مان اين روز را به يك روز اعتراض وسيع و يك روز همبستگي بزرگ تبديل كنيم. در يك كلام بايد از هم اكنون در همه جا فضاي ١٦ آذر باشد. بايد فضاي يك اعتراض سراسري در كل جامعه را بسازيم.

با حزب كمونيست كارگري ايران و تلويزيون كانال جديد تماس بگيريد

با حزب كمونيست كارگري ايران تماس بگيريد و ما را در جريان برنامه هايتان براي ١٦ آذر قرار دهيد. بويژه از ابزاري چون تلويزيون كانال جديد استفاده كنيد. تلويزيون كانال جديد ابزاري مهم در انعكاس صداي اعتراض شما٬ در شكل دادن به يك همبستگي سراسري مبارزاتي در ميان بخش هاي مختلف جامعه و در هدايت اين مبارزات است. با اين تلويزيون تماس بگيريد و صداي اعتراض خود را در سطح جامعه و در سطحي بين المللي منعكس كنيد

انترناسيونال ١٦٣،  ٣ آبان ٨٥.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: