شهلا دانشفر

خوش آمديد

شكل گيري اتحادي سراسري و قدرتمند در حمايت از كارگران نساجي پرريس در سنندج، گامي به پيش در جنبش كارگري

از اين اقدام مهم پشتيباني كنيم

در هفته اخير ما شاهد يك اقدام مهم كارگري از سوي جمع ها و مراكزمهم كارگري بوديم كه بطور واقعي يك پيشروي جديد براي جنبش كارگري در ايران بود. اين اقدام مهم نامه حمايتي مشترك با امضاي كارگران شركت اتوبوسراني واحد و جمع هايي از كارگران نساجي هاي شاهو و آلومين در سنندج، كميته اول مه سنندج و نيز انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه و فعالين كارگري در سايت شورا در حمايت از كارگران نساجي پرريس بود. نامه اي كه امضا كنندگانش از كليه كارگران در سراسر ايران ميخواهند كه به اين حركت بپيوندند و در واقع پرچمدار شكل دادن به يك اتحاد سراسري كارگري و يك سنگر بندي قدرتمند در برابر تعرض جمهوري اسلامي و كارفرما ميشوند.

ماجرا بطور واقعي از اعتراض و  برخورد هوشيارانه كارگران پرريس سنندج در تقابل با قلدر منشي كارفرما و گذاشتن شرط وثيقه براي استخدام آنان شروع شد و به شكل گيري يك اتحاد گسترده كارگري كه يكسر آن در تهران و سر ديگرش در كرمانشاه و در سنندج است منجر گرديد.

اين حركت  فاز جديدي در شكل گيري يك اتحاد گسترده كارگري حول خواستهاي سراسري و الگويي براي فعالين و رهبران كارگري در سطحي سراسري است. از اينرو حزب كمونيست كارگري ايران ضمن ارج گذاشتن بر اين اقدام مه از سوي اين كارگران، تمامي كارگران در سراسر محيط هاي كارگري را به پيوستن به اين اتحاد كارگري و حمايت از كارگران نساجي پرريس و خواستهاي برحق آنان، لغو حكم اخراج بهزاد سهرابي يكي از كارگران معترض در اين كارخانه و اعتراض عليه شرايط برده وار استخدام و گرو كشي كارفرما از كارگران براي به سكوت كشاندن آنان فرا خواند.

واقعيت اينست كه طي دو سال اخير ما شاهد اشكال مختلفي از اتحاد و همبستگي در مبارزات كارگري در ايران بوده ايم. دادن طومار هاي اعتراضي به حمايت از مبارزات كارگري، پيوستن به تجمعات اعتراضي كارگري و جلب حمايت و همبستگي بين المللي كارگري، اشكال مختلف اين همبستگي ها بوده اند. حركتي كه دامنه آن در ايران و در سطحي بين المللي گسترش يافته است و نمونه برجسته آن اعلام روز همبستگي بين المللي كارگري به دفاع از مبارزات كارگران شركت واحد و كارگران ايران در ١٥ فوريه بود. اما نكته قابل توجه در حمایت دسته جمعی تعدادی از مراکز و جمعهای کارگری از کارگران پرریس اين بود كه اين بار ما نه تنها شاهد حمایت از سوي جمع هايي از كارگران بلكه حمايت كارگران با هويت مشخص تشكلشان از جمله تشكل سنديكاي كارگران شركت واحد و يا انجمن صنفي برق و فلز در كرمانشاه و كميته اول مه سنندج از يك حركت مشخص كارگري بوديم و اين خود اتحاد و همبستگي در ميان بخش هاي مختلف كارگري را شكل متعين تري ميداد. ما در اين حركت شاهد پيوند رهبران كارگري در سطحي گسترده تر از هميشه بوديم. اينها همه پيشروي هاي جديدي است كه امروز به ما امكان ميدهد كه هر تك حركت اعتراضي كارگري بتواند به يك موضوع مهم و سراسري كارگري تبديل شود و با شكل دادن به اتحادي سراسري در حمايت از آن،  موقعيت را براي مبارزه حول خواستهاي سراسري تر كارگري از جمله خواستهايي چون انعقاد قراردادهاي دسته جمعي، بيمه بيكاري مكفي براي همه كارگران فراهم تر سازد. بدين ترتيب بدنبال اين حركت مهم، انتظار آن ميرود كه در هر حركت اعتراضي كارگري ما شاهد شكل گيري اتحاد و همبستگي اي بسيار فراتر از آنچه كه امروز شاهدش هستيم و با امضاي مشخص كارگران از كارخانجات مختلف و با اسم و رسم خود باشيم.  اين حركت گام مهمي در سازمانيابي سراسري اعتراضات كارگري و  شكل دادن به يك اتحاد قدرتمند كارگري است.

نكته آخر اينكه بطور واقعي ما هم اكنون شاهد اتفاقات مهمي در جنبش كارگري هستيم. ما شاهد پيشروي هاي بسياري در زمينه اتحاد و همبستگي كارگري و سازمانيابي اعتراضات كارگري هستيم. تشكيل كميته هاي اعتصاب، انعكاس اخبار اعتراضات در سطح گسترده در جامعه، انعكاس صداي اعتراض كارگران در سطح بين المللي جنبه هاي مختلف و مهمي از اين پيشروي هاست. در اين ميان نقش هوشيارانه كارگران كمونيست و رهبران كارگري قابل مشاهده و برجسته است. ابتكار شكل دادن به يك حمايت جمعي از كارگران نساجي پرريس سنندج اقدامي مهم در همين جهت است و ضروريست كه با پشتيباني گرم و قوي همه كارگران در تمامي مراكز كارگري پاسخ گيرد. اين ابتكار همانطور كه پيشتر اشاره كردم ميتواند گام مهمي باشد براي شكل دادن به يك اتحاد قدرتمند كارگري در برابر تعرضات رژيم و كارفرمايان و حول خواستهاي سراسري كارگري. بايد به اين حركت پيوست.  زنده باد اتحاد كارگري

انترناسيونال ١٥٤،  ٣ شهريور ٨٥*

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: