شهلا دانشفر

خوش آمديد

صندوقهاي اعتصاب را تشکيل دهيم

يکي از عواملي که ميتواند اعتصابي را به شکست بکشاند و کمر اعتصاب را بشکند، فشار مالي به کارگران اعتصابي است. اعتصاب، بويژه وقتي که طولاني ميشود، با اين خطر بيشتر روبرو خواهد بود. چرا که سرمايه داران تلاش ميکنند با قطع دستمزدها و وارد کردن فشار بيشتر کارگران را به تسليم بکشانند. گرسنگي دادن کارگران و خانواده هايشان يک سلاح تعيين کننده در دست سرمايه داران براي ناکام گذاشتن هر اعتصاب و مبارزه کارگري است. بخصوص اينکه دستمزدهاي موجود کارگران چنان نازل و ناچيز است که به هيچ کارگري اجازه پس انداز و داشتن اندوخته اي براي روز مبادا و منجمله ايام اعتصاب را نميدهد. تازه از اين بگذريم که بسياري از اعتصابات و اعتراضات کارگري موجود از قضا بر سر نپرداختن همين دستمزدهاي ناچيز است

براي مقابله با فشارهاي مالي سرمايه داران که براي درهم شکستن اعتصاب کارگري اعمال ميشود، کارگران از قديم راه حل کارساز ايجاد صندوق اعتصاب را بکار گرفته اند. صندوق اعتصاب امر پشتيباني و تقويت مالي از اعتصاب را از طريق تعاون مالي کارگران تامين ميکند. صندوق اعتصاب يکي از سنتهاي جاافتاده در مبارزات کارگري و نيز ابزاري براي تقويت اتحاد و همبستگي کارگران اعتصابي و خنثي کردن فشار سرمايه داران است. صندوق اعتصاب با همبستگي و اشتراک مساعي کارگران، با سازمان دادن جمع آوري کمک مالي به اشکال گوناگون در دو عرصه زمينه موفقيت کارگران را فراهم مي آورد: يکم، با پرداخت وجوهي به هر کارگر بار فشار مالي کارفرما بر اعتصاب را کاهش ميدهد و دوم، پولهايي را نيز براي امور مربوط به اعتصاب هزينه ميکند که براي پيشبرد موفقيت آميز اعتصاب و مبارزه تعيين کننده هستند. مثلا تماس با رسانه هاي خبري مختلف، چاپ وسيع اطلاعيه ها و فراخوانهاي اعتصاب کنندگان، تماس با راديو ها و تلويزيونهايي که صداي اعتراض کارگران را منعکس ميکنند، اعزام نماينده کارگران اعتصابي به نزد فعالين ديگر مراکز کارگري در داخل و نيز به اتحاديه هاي کارگري در سطح دنيا براي جلب پشتيباني و دهها کار مفيد و مهم ديگر که احتياج به هزينه و پشتوانه مالي دارد.

تشکيل صندوق اعتصاب امروز براي کارگران امري عاجل و فوري است. خصوصا امروز که اعتصابات کارگري هر روز گسترش بيشتري پيدا ميکند و شاهد اعتصابات طولاني مدت نيز هستيم، اين صندوق ها بيش از بيش ضرورت پيدا ميکند. تلاشهاي اخير در اين زمينه کاملا نتايج مثبت و مهمي داشته است، مثلا در همين اعتراضات اخير کارگران در سنندج در ميان کارگران نساجي شاهو و نساجي کردستان شاهد جنب و جوش کارگران براي تشکيل آن بوديم. در شاهو همسران کارگران بدنبال تشکيل اين صندوق ها بودند و نمونه ديگر آن در کشت و صنعت مغان بود که وقتي کارگران مشاهده کردند که اعتصاب به تعدادي از کارگران که درآمد کمي دارند و داراي چند فرزند هستند فشار وارد ميکند، دست به کار تشکيل صندوق اعتصاب شدند.

صندوق هاي اعتصاب، صندوق هائي هستند علني که توسط خود کارگران تشکيل ميشوند. تشکيل صندوق اعتصاب از آنجايي که به يک نياز مشترک کارگران پاسخ ميدهد به حرکتي براي نزديکي، اتحاد، و همبستگي بيشتر کارگران تبديل ميشود. براي تشکيل صندوق هاي اعتصاب، کارگران پيشرو و رهبران کارگري بايد با درک ضرورت و اهميت تشکيل آنها قدم به جلو بگذارند و اين صندوقها را تشکيل دهند. در اينجا به برخي گامهاي اوليه براي تشکيل اين صندوق ها ميپردازيم.

١- صندوق اعتصاب و مجمع عمومي

صندوق اعتصاب قبل از هر چيز به اشتراک مساعي کارگران اتکا دارد و مجمع عمومي اساسي ترين ابزاري است که ميتواند به اين تعاون کارگري خدمت کند. در مجمع عمومي که امکان دخالت، همياري و اظهار نظر مستقيم کارگران و همچنين امکان تصميم گيري جمعي وجود دارد، اين مساله و ضرورت آن ميتواند به بحث گذاشته شود و تشکيل صندوق اعتصاب اعلام گردد. البته ممکن است در شرايط معيني که به هنگام اعتصاب حادث ميشود، پيشاپيش جمعي از کارگران پيشرو و رهبران کارگري جلو بيفتند و در جمعها و محافل خود صندوق را تشکيل دهند، با اينحال نبايد فراموش کرد شرط قدرتگيري اين صندوق، مطلع کردن کارگران از تشکيل آن و تلاش براي جذب هر چه بيشتر کارگران و خانواده هاي کارگري به اين حرکت است و بهمين دليل بايد در اولين مجمع عمومي آنرا اعلام کنند و همه کارگران را براي کمک به آن بسيج کنند. از آنجايي که هدف از تشکيل صندوق کمک به رفع يک معضل واقعي و مشترک کارگران و با اتکا به اتحاد و همبستگي آنهاست، لذا بايد کوشيد همه کارگران را در امر تقويت بنيه مالي صندوق دخيل و فعال کرد.

٢- مسئوليت و اداره صندوق اعتصاب

صندوق اعتصاب هر کارخانه و محيط کاري بوسيله يک هيات مديره، جمعي از کارگران که منتخب مجمع عمومي هستند، اداره ميشود. درصورتيکه جمعي از فعالين کارگري قبل از تشکيل مجمع عمومي صندوق اعتصاب را تشکيل داده باشند لازم است اين جمع بعنوان هيات مديره صندوق از مجمع عمومي کارگران راي بگيرد تا توسط مجمع عمومي بعنوان هيات مديره رسميت پيدا کند. مجمع عمومي هر زمان لازم بداند ميتواند هيات مديره جديدي انتخاب کند. هيات مديره صندوق بر اساس تصميمات مجمع عمومي امور صندوق را به پيش ميبرد و به مجمع عمومي پاسخگوست. هيات مديره صندوق در هر جلسه مجمع عمومي از کار و ميزان پولهاي جمع آوري شده گزارش ميدهد و اين مجمع عمومي است که در مورد نحوه هزينه کردن پول صندوق و ضوابط کار آن تصميم ميگيرد و بر اجراي کامل مصوباتش نظارت دارد.

٣- منبع مالي صندوق اعتصاب

منبع مالي صندوق اعتصاب اساسا بر مقدار پولي که کارگران به صندوق واريز ميکنند و کمکهاي جمع آوري شده از خارج محيط کار متکي است. پس از تشکيل صندوق، هر کارگري بنا به توان و امکانش پولي هر چقدر هم اندک باشد به صندوق واريز ميکند تا موجودي اوليه آن تامين شود. صندوق اعتصاب با پولهاي جمع شده از سوي کارگران بنا ميشود، اما بايد تلاش کرد که با کارگران کارخانه هاي ديگر و همينطور مردم رابطه فعالي برقرار کرد و از آنان طلب مساعدت و کمک مالي و جلب حمايت کرد. بنابراين بايد صندوق را علنا و در سطح جامعه اعلام کرد. اعلام علني صندوق به معني فراخوان به حمايت از اعتصاب و مبارزه کارگران است. براي مثال فرض کنيد کارگران نفت دست به اعتصاب ميزنند و براي ادامه حرکتشان نياز به حمايت و همبستگي مالي کارگران ديگر و مردم دارند. بدون شک مردم با شنيدن خبر اعتصاب کارگران نفت، باديدن جايگاه اين حرکت و اعتراض در اوضاع سياسي جامعه فورا به کمک خواهند شتافت و اين خود موضوع اعتراض کارگران را به موضوعي اجتماعي و به مرکز توجه جامعه تبديل خواهد کرد. فراخوان به جامعه و به مردم براي کمک به صندوق اعتصاب از سوي مجمع عمومي کارگران و يا هيات مديره صندوق انجام ميگيرد و بطور مثال نامه اي خطاب به مردم و کارگران ديگر نوشته ميشود که به صندوق مالي آنها کمک کنند و در همان نامه شماره حساب صندوق باطلاع عموم ميرسد. بايد تلاش کرد که اين نامه به رسانه هاي مختلف و سايت هاي اينترنتي داده شود تا وسيعا انتشار يابد. بخصوص در شرايطي که اعتصاب صورت ميگيرد زمينه حمايت و کمک به صندوق بطور جدي افزايش مييابد و اين فراخوانها در واقع تلاش مهمي در جهت سازماندهي حمايت و کمک جامعه به اعتصاب است. بنابراين يک کار مهم اينست که صندوق اعتصاب به برقراري ارتباط مستقيم با مردم و با ديگر کارگران اقدام ميکند و آنها را به حمايت و پشتيباني از حرکت اعتراضي خود و کمک به صندوق اعتصاب فراميخواند. براي اينکار فرضا از طرف مجمع عمومي کارگران و از سوي جمعي که صندوق را تشکيل داده اند، چند نفر براي گرفتن ارتباط با مردم و کسانيکه ميشناسند و فکر ميکنند به صندوق کمک خواهند کرد و براي ارتباط با کارخانجات ديگر تعيين ميشوند و اين هيات با نامه مربوط به تشکيل صندوق و شماره حساب و فراخوان آن به سراغ مردم ميروند و براي صندوق اعتصاب طلب کمک ميکنند. در کشورهاي اروپايي در بسياري اوقات اين کار بصورت گذاشتن ميزهاي اطلاعاتي در مقابل درب کارخانه و در مرکز رفت و آمد مردم صورت ميگيرد. ميزهايي که بر روي آن اطلاعيه ها و فراخوان هاي کارگران در مورد علت اعتصاب و خواست کارگران توضيح داده شده و همانجا صندوقي براي کمک به اعتصاب کارگران قرار دارد و از مردم خواسته ميشود که براي حمايت از اين حرکت و اعتراض به صندوق اعتصاب کارگران کمک کنند.

نکته قابل توجه اينست که صندوق اعتصاب هميشه در دل اعتصابات شکل ميگيرد اما بايد تلاش کرد که اين صندوق ها بعد از پايان اعتصاب هم به حيات خود ادامه دهند. اگر کارگران بعد از اعتصاب ماهانه مبلغي هر چند ناچيز به صندوق واريز کنند، اين صندوقها قادرند که به موجوديت خود ادامه دهند بطوريکه در اعتصابات آتي بکار آيند. حول صندوق اعتصاب ميتوان همبستگي و اتحاد کارگري را گسترش داد، ميتوان کارگران هر چه بيشتري را در کار آن درگير کرد. اين نقش کارگران کمونيست و رهبران کارگري است که بر امکاناتي که صندوق حول خود بوجود مي آورد آگاه باشند و آنرا منظما سازمان و جهت دهند

كارگر كمونيست شماره ١٠،  ١٢ خرداد ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: