شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران فرش البرز را مورد حمايت خود قرار دهيم

يك اتفاق مهم در روزهاي اخير حمله نيروهاي انتظامي رژيم به كارگران فرش البرز در بابلسر و عكس العمل رژيم در قبال اين موضوع بود.

روز ٢٥ شهريور كارگران فرش البرز در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود ٬ همراه با خانواده هايشان دست به تجمع زدند و كارگران معترض كه قصد حركت به سمت فرمانداري اين شهر را داشتند مورد حمله وحشيانه نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفتند. در اين حمله با با توم و قنداق تفنگ و با گاز اشك آور و تيراندازي هوايي با كارگران مقابله شده و همانجا ٤٠ نفر از آنها دستگير شدند كه بعد تعدادي از كارگران دستگير شده با قيد ضمانت آزاد شدند. يورش رژيم به كارگران فرش البرز با انعكاس بسياري روبرو شد.

اكنون در ميان كارگران اين كارخانه و خانواده هايشان كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند٬ فضاي اعتراض بالا ست.در ميان مردم بابلسر كه اين كارگران و خانواده هايشان را مي شناسند و بعضا دوستان نزديك و همسرانشان در اين كارخانه سالها كار كرده اند٬  زمزمه بحث و اعتراض بالا ست. در محافل كارگري در شهرهاي ديگر همه جا صحبت از اين تهاجم وحشيانه به كارگران است و بدنبال اتفاق پرريس سنندج كه آنجا نيز رژيم كارگران را مورد حمله وحشيانه خود قرار داده بود و در اعتراض به تهاجم رژيم به آنان و در حمايت از مبارزاتشان اتحادي از كارگران كارخانجات مختلف از تهران و كرمانشاه و سنندج و غيره شكل گرفته بود٬ ما شاهد هستیم که جنب و جوش جديدي به حركت افتاده است

ما امروز انعكاس اين فضا را در سراسيمگي و اظهارات مقامات گوناگون رژيم در ارتباط با حمله وحشيانه به اين كارگران و اتفاقي كه در ٢٥ شهريور در شهر بابلسر روي داد را شاهديم. ابتدا مامورين انتظامي با منكر شدن انجام چنين حمله اي تصور كردند كه ميتوانند قال قضيه را بخوابانند. اما بعد نماينده مجلس و نماينده شوراي اسلامي و همه اعوان و انصار رژيم به آن اذعان كردند و گزارش اين حمله با جزييات و در گفتگو با كارگران و خانواده هايشان با شرح و تقسير در سايت دولتي ايلنا انعكاس پيدا كرد. كانون شورايعالي اسلامي بيانيه داد  و اين حمله را برگي ديگر در كارنامه وزارت كشور خواند. نماينده جمهوري اسلامي در پاكدشت از ضرورت به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب البته اعتصاب قانوني سخن گفت و بالاخره اينكه حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي رژيم از كارگران پوزش خواست و مشكل را در برپايي تجمعات بدون مجوز و به اصطلاح سو استفاده عده اي فرصت طلب براي طرح مطالباتي كه به قول او اصلا قابل تحقق نيستند و يا مطالبات كارگران نيستند٬ ديد و همانجا بر اجراي قانون تاكيد گذاشت.

اين ها همه گوشه هايي از نگراني رژيم در قبال اين اتفاق مهم را به نمايش ميگذارد. امروز صحبت از اين ميشود كه بعد از خاتون آباد و حمله به كارگران واحد ٬ پرونده جديدي از سركوب كارگران توسط نيروهاي انتظامي در سطح جهاني و سازماني بين المللي كار “آي ال او” گشوده خواهد شد. با كمي دقت به همه اين سخنان ميتوان فهميد كه نگراني هاي رژيم كدامند.

واقعيت اينست كه اين اتفاقات در شرايطي روي ميدهد كه فضاي اعتراض در سطح جامعه و در ميان كارگران بالاست. در همين هفته اخير ما شاهد تجمع كارگران ناز نخ قزوين در مقابل دفتر احمدي نژاد در تهران بوديم كه از شهر خود راهي تهران شده بودند براي اينكه ٢٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود را مطالبه كنند و اعلام داشتند كه براي پيگيري خواستهايشان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. ما شاهد اعتصاب كارگران پارس كيان در پتروشيمي كرمانشاه در اعتراض به ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده خود بوديم كه سرانجام توانستند در روز ٤ مهر دستمزد خرداد ماه خود را دريافت كنند و همچنين ما شاهد اعتراضات كارگران ايران صدرا در بوشهر در اعتراض به اخراجها بوديم و اين اعتراضات ادامه دارد. و خلاصه اينكه در همين هفته اخير ما شاهد اعتراضات كارگران در نساجي كاشان و در رحيم زاده اصفهان و نساجي كردستان در سنندج و در دهها و دهها كارخانه ديگر در شهرهاي مختلف بوديم.

همچنين اين اتفاقات در شرايطي روي ميدهد كه اعتراضات كارگري بيش از بيش به بيرون از كارخانجات و به خيابانها كشيده ميشود. اين اعتراضات در هر شهر در ميان مردم در آن شهر انعكاس وسيعي پيدا ميكند. نمونه هاي آن علاوه بر همين نمونه بابلسر در كاشان و قزوين و سنندج و كرمانشاه است. بويژه شركت گسترده تر خانواده هاي كارگري به اين اعتراضات بعدي اجتماعي تر داده است. بعلاوه ما با نمونه هايي چون اعتراضات كارگران پرريس روبرو هستيم كه  در آن صفي از اتحاد كارگري در حمايت كارگران شكل گرفت. به اين معني كه امروز ما بيش از هر وقت ما شاهد شكل گيري يك همبستگي وسيع كارگري در سطح داخل و در سطح بين المللي هستيم. كه اين مساله نيز در اظهارات مقامات رژيم انعكاس خود را پيدا كرده است. و بالاخره اينكه بعنوان مهمترين نكته قد علم كردن و به جلوي صحنه آمدن صفي از رهبران كارگري كه قدرت خود را از كارگران ميگيرند و با بيان خواستها و مطالبات كارگري اين اعتراضات را متحد ميكنند و به جلو ميبرند. صفي از رهبران كارگري كه يك تلاش دائمي رژيم تهديد٬ ارعاب و دستگيري آنان و از اين طريق پراكنده كردن مبارزات كارگري است.

اينها همه آن پيشرويهاي جنبش كارگري است كه باعث شده امروز هر تك اعتراض كارگري در موقعيت بسيار قويتري به پيش برود و با اتكا به اين پيشروي هاست كه اعتراضات فراوان و جدا از يكديگر كنوني در جنبش كارگري خواهد توانست در قامتي متحد و سراسري تري قد علم كند.

امروز رژيم در تقابل با چنين شرايطي و براي عقب راندن كارگران از مبارزاتشان شديدتر از هر وقت نيروي انتظامي خود را به كار ميگيرد. از جمله در همين فاصله ما شاهد تهاجم نيروهاي سركوبگر آن به كارگران پرريس در سنندج٬ به كارگران رحيم زاده در اصفهان و  نمونه اخير آن به كارگران فرش البرز در بابلسر بوديم.

اينها همه مولفه هاييست كه بر روي مبارزه كارگران فرش البرز نيز تاثير گذاشته است و در متن چنين شرايطي ما به اين مبارزه و به عكس العمل رژيم در قبال آن نگاه ميكنيم.

انعكاس وسيع حمله رژيم به كارگران فرش البرز در متن چنين جنب و جوشي معني پيدا ميكند و اظهارات مقامات گوناگون رژيم در رابطه با اين اتفاقات به نوعي نشانگر  استيصال و مخمصه ايست كه امروز رژيم در آن قرار گرفته است.

در حمله به كارگران فرش البرز رژيم به نيروي سركوبگر خود متوسل ميشود٬ اما بعد همانطور كه اشاره كردم به دست و پا مي افتد  و از كارگران پوزش ميطلبد. امروز ما شاهد اين هستيم كه از يكسو رژيم تلاش ميكند كه كارگران و فعالين معترض در هر حركت اعتراضي را مورد تهديد و سركوب قرار دهد٬ آنها را دستگير و زنداني كند ٬ از سوي ديگر ناگزير ميشود كه بلافاصله آنان را از زندان آزاد كند وعقب بنشيند.

حمله به كارگران فرش البرز و جنب و جوش اعتراضي حول آن و عكس العمل هاي رژيم بدنبال آن٬ در واقع بيانگر توازن قواي امروز به نفع اعتراضات ما كارگران است. نشان دهنده اهميت و جايگاه همبستگي و اتحاد كارگري در حمايت و پشتيباني از هر حركت و اعتراض كارگري است و نشان دهنده نقش مهم خانواده ها كارگري در كشاندن اعتراض به سطح جامعه و انعكاس وسيع اين اعتراضات در سطح جامعه است. در واقع ميتوان گفت اينها نقطه قدرت ها و پيشروي هاي جنبش كارگري است كه بايد بدست گرفت و با شكل دادن به وسيعترين پشتيباني ها از مراكز مختلف كارگري در سطحي سراسري  در برابر رودررويي مستقيم رژيم با اعتراضاتمان بايستيم.

با آنچه در فرش البرز اتفاق افتاد امروز جا دارد كه نه تنها  همان مراكز كارگري و كارگراني كه نامه اعتراضي دادند و سركوب كارگران پرريس را محكوم كردند ٬ بلكه با اضافه شدن امضاهاي اعتراضي از كارخانجات ديگر و با اسم و رسم صف اتحاد خود را محكم تر كنيم. بايد حمله به كارگران فرش البرز را محكوم كرد. بايد خواهان آزادي فوري كارگران فرش البرز كه هنوز در زندانند بشويم. مردم بابلسر نقش مهمي در حمايت و پشتيباني از كارگران فرش البرز و خانواده هايشان دارند. بايد حمايت وسيع مردم در اين شهر را به پشتيباني از اين كارگران جلب كرد. اينها همه آن گامهاي اساسي است كه ميتواند ما را در تقابل با حملات رژيم و براي تثبيت خواستهايمان گامي ديگر به جلو برد٬ بايد اين گام مهم را برداشت. همين امروز با نامه هاي اعتراضي مان كارگران فرش البرز را مورد حمايت خود قرار دهيم

انترناسيونال ١٥٩، ٧ مهر ٨٥.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: