شهلا دانشفر

خوش آمديد

مبارزه در مجتمع پتروشيمي ماهشهر

پتروشيمي ماهشهر يک مجتمع بزرگ وابسته به صنعت نفت با ٥٠٠٠ کارگر امروز در التهاب مبارزه بسر ميبرد. در اين مجتمع بخشهاي مختلف آن به تعداد زيادي از پيمانکاران سپرده شده و يک مشکل جدي کارگران در تمامي بخشها مساله دستمزدهاي پرداخت نشده است و حدود ٣ تا ٤ ماه است که کارگران دستمزدي دريافت نکرده اند. اين موضوع هم اکنون به مساله اعتراض کارگران در اين مجتمع تبديل شده است و بخشهاي مختلف آن هر روزه بصورت اعتصابات اخطاري يک يا دو ساعته دست از کار ميکشند و صحبت از برپايي اعتصابي سراسري در کل مجتمع است

شروع اعتراض

اعتراض عليه دستمزدهاي پرداخت نشده در مجتمع پتروشيمي ماهشهر از اعتصاب کارگران سايت ٣ در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي فن آوران ماهشهر در ٢٥ ارديبهشت ماه شروع شد. در اين روز ٢٠ کارگر در اين بخش از مجتمع، با بر دست گرفتن پلاکاردهايي عليه استثمار و در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده در مقابل شرکت دست به تحصن زدند. اين حرکت اعتراضي فورا به جنب و جوش در کل مجتمع دامن زد. اما حراست از پيوستن ديگر کارگران به آنان جلوگيري کرد. در همين روز بود که حدود ٤٠٠ کارگر از بخشهاي ديگر براي مدت يکساعت در مقابل دفتر شرکت تجمع کردند و خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان شدند. اين جنب و جوش و گسترش دامنه آن به مجتمعي با ٥٠٠٠ کارگر زنگ خطري بود که کارفرما را وادار کرد که در برابر خواست کارگران عقب بنشيند و به خواست آنها پاسخ مساعد بدهد و به کارگران قول داده شد که تا ٥ خرداد ماه دستمزدهاي معوقه آنها پرداخت خواهد شد. کارگران سايت ٣ خواستار شدند که کارفرما تعهد کتبي بدهد که بقول خود عمل خواهد کرد و اولتيماتوم دادند که اگر در موعد تعيين شده به اين تعهد عمل نشود، آنها به همراه خانواده هايشان دست به حرکت بزرگتري خواهند زد. بدين ترتيب کارگران با گرفتن قول کتبي از کارفرما موقتا به سر کارشان بازگشتند. موفقيت اين حرکت انعکاس گسترده اي در کل پتروشيمي ماهشهر و در بخش هاي مختلف آن داشت. اين پيروزي شروعي شد براي بلند شدن صداي اعتراض در بخش هاي ديگر مجتمع ماهشهر.

رمز پيروزي کارگران سايت ٣ در پتروشيمي ماهشهر

رمز پيروزي کارگران سايت ٣ در پتروشيمي ماهشهر، اتحاد و همبستگي کارگران و سازمانيافتگي اين حرکت بود. برپايي مجمع عمومي کارگري، تهيه طومار اعتراضي خطاب به مردم و ساير کارگران و فراخواندن آنها به حمايت از خواستها و مبارزاتشان در اين مجمع عمومي و به جريان انداختن اين طومار اعتراضي در بخشهاي ديگر اين مجتمع و در ميان خانواده هاي کارگران و در کارخانجات ديگر، از جمله مهمترين اقدامات کارگران در اين حرکت اعتراضي بود که توانست اتحاد و همبستگي وسيعي را در ميان کارگران شکل دهد. ظرف مدت کوتاهي نزديک به ١٠٠٠ نفر از کارگران ديگر با گذاشتن امضاي خود در زير نامه اعتراضي کارگران سايت ٣ از اعتراض و خواست آنان حمايت کردند و اين طومار در جريان بود که کارگران در روز موعود ٥ خرداد جمع شدند و جوياي طلب خود شدند.

نامه اعتراضي کارگران سايت ٣ به دستمزدهاي پرداخت نشده به موضوع بحث در تمامي بخشهاي مجتمع پتروشيمي تبديل شد و فضاي اعتراض بر سر اين موضوع را در کل مجتمع دامن زد. بدين ترتيب کارگران سايت ٣ با رساندن صداي اعتراضشان به گوش مردم و ديگر کارگران، با دخيل کردن خانواده هايشان در اين حرکت اعتراضي و با ارتباط با بخشهاي مختلف مجتمع پتروشيمي و به جنب و جوش درآوردن کل مجتمع توانستند اعتراضي قدرتمند را شکل دهند و کارفرما را وادار به عقب نشيني کنند. کارگران پيروزي خود را با برداشتن پلاکاردهاي اتحاد اتحاد کارگران اتحاد در وسط شهر جشن گرفتند.

مطالبات کارگران

علاوه بر خواست پرداخت دستمزدهاي معوقه هم اکنون کارگران در مجتمع پتروشيمي به سطح پايين دستمزدها، ساعت طولاني کار، استخدامهاي قراردادي و اخراجها، عدم وجود بهداشت و ايمني محيط کار، وضع بد غذا و محروم بودن از حداقل امکانات رفاهي در خوابگاهها و محل کارشان معترضند و در رابطه با اين مسايل بارها و بارها دست به اعتراض زده اند.

در پتروشيمي ماهشهر سطح دستمزد کارگران بسيار نازل است و مبلغي حدود ١٥٠ هزار تومان به کارگر ساده و غير ماهر و ٢٠٠ هزار تومان به کارگر متخصص و ماهر بابت کار از هفت صبح تا هفت عصر پرداخت ميشود. دستمزد کارگران در اين مجتمع بطور واقعي زير خط فقر قرار دارد و با توجه به اينکه تعداد قابل توجهي از کارگران پتروشيمي ماهشهر از شهر هاي مختلف ايران هستند، بعضا اين کارگران حتي پول سرزدن به خانواده خود را ندارند و براي ماهها نميتوانند از خانواده خود ديدن کنند. هم اکنون يک خواست کارگران در پتروشيمي ماهشهر خواست افزايش دستمزدهاست. بعلاوه در گرماي تابستان کارگران خواهان مزدي بيشتر بابت بدي آب و هوا و شرايط سخت کارشان هستند. وجود کودکان از ١٤ ساله و سالمندان تا سن ٦٥ و بيشتر و فقدان ابتدايي ترين امکانات رفاهي در کنار ساعات طولاني کار طاقت فرسا اين مجتمع را به معني واقعي شبيه به اردوگاههاي اجباري کار کرده است. يک خواست کارگران در اين مجتمع کاهش ساعت کار است.

وضع غذا در مجتمع پتروشيمي ماهشهر بسيار نامناسب است و کارگران سرويس و غذاخوري ندارند و ناگزيرند غذاي خود را در برابر آفتاب گرم و روي زمين صرف کنند. کارگران خواهان سلف سرويس و وعده هاي کامل و مناسب غذا هستند.

خوابگاهاي مسکوني کارگران در مجتمع پتروشيمي بسيار غير بهداشتي است و کارگران از گزيدگي ساس و بوي بد موکتهاي کهنه و کثيف رنج ميبرند و بارها بر اين وضعيت نابسامان خوابگاهها اعتراض کرده اند. عدم بهداشت محل زندگي، نبود دستگاههاي تهويه در محل کار، نداشتن امکانات رفاهي از جمله يخچال و فريزر به اندازه مورد نياز در خوابگاهها همه و همه از مسايل مورد اعتراض کارگران در اين مجتمع است. استخدام هاي قراردادي و نا امني شغلي و باز بودن دست پيمانکاران در اخراج کارگران يک معضل جدي ديگر کارگران در اين مجمع است.

مجموعه اين شرايط به فضاي اعتراض در ميان کارگران در اين مجتمع دامن زده است و بويژه پس از اعتصاب موفقيت آميز کارگران سايت ٣ که در ٢٥ ارديبهشت ماه جاري شروع شد، فضاي اعتراضي در ميان کل کارگران در اين مجتمع شدت گرفت. امروز در کل اين مجتمع صحبت از برپايي يک اعتصاب اخطاري براي خواست فوري دستمزدهاي معوقه و افزايش دستمزدهاست.

جايگاه مهم اعتصاب کارگران پتروشيمي ماهشهر

اعتراض کارگران سايت ٣ در پتروشيمي مهم بود چون توانست همانطور که اشاره کردم يک مجتمع با ٥٠٠٠ کارگر را به حرکت درآورد. اين اعتراض مهم بود چون پتروشيمي يکي از صنايع وابسته به نفت و بخش کليدي اقتصادي جامعه است و طبعا گسترش اعتراض در اين مجتمع، در ميان کارگران نفت نيز انعکاس مييابد.

همچنين اين اعتصاب مهم بود چون دو منطقه اقتصادي ماهشهر و عسلويه دو منطقه مهمي است که در آنها هزاران کارگر در صنايع وابسته به نفت کار ميکنند و هر حرکتي در هر بخش از آنها فورا در کل منطقه انعکاس پيدا ميکند. از جمله يکي از مقامات رژيم طي اظهاراتي با اشاره به انفجاري بودن محيط هاي کارگري در اين منطقه و معضل عدم پرداخت دستمزدها بعنوان يک موضوع محوري اعتراضات کارگران در آنجا، از ادامه اعتراضات در اين منطقه ابراز نگراني کرده و آنرا براي امنيت منطقه و امنيت نظام خطرناک ارزيابي کرده بود. اعتراض در هر گوشه اي از يک منطقه ميتواند جرقه اي باشد که کل اين منطقه انفجاري را به حرکت درآورد.

در شرايطي که امروز بيش از يک ميليون کارگر در ايران با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو هستند، اعتصاب يکپارچه کارگران پتروشيمي ماهشهر با ٥ هزار کارگر ميتواند براي به تحرک درآمدن يک جنبش اعتراضي سراسري نه تنها حول خواست دستمزدهاي پرداخت نشده بلکه براي خواست افزايش دستمزدها و ديگر خواستهاي فوري کارگران سرآغازي باشد.

اکنون اعتراضات اخطاري هر روزه در بخشهاي مختلف پتروشيمي ماهشهر هستيم، فرصت مناسبي ايجاد کرده است که به تدارک اعتراضي گسترده و متحد در کل مجتمع برويم. امروز وقت آنست که کل کارگران پتروشيمي به همراه خانواده هايشان به حرکت در بيايند و با تجمعات و اعتراضات هر روزه خود خواستهاي خود را به کارفرما و دولت تحميل کنند. بايد صداي اين اعتراض را در سطح جامعه منعکس کرد و حمايت و همبستگي بخشهاي ديگر کارگري را جلب کرد. اکنون که کل جامعه در اعتراض و مبارزه بسر ميبرد، يک حرکت سراسري در مجتمعي چون پتروشيمي و ديگر مراکز نفت ميتواند ابعاد گسترده اي به حرکات و اعتراضات کارگري و کل جامعه بدهد، کل پتروشيمي ماهشهر را بايد به حرکت درآورد و اين توجه و آستين بالا زدن رهبران کارگران و کارگران کمونيست را ميطلبد

كارگر كمونيست شماره ١١،  ٢٦ خرداد ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: