شهلا دانشفر

خوش آمديد

مراسم “خانه کارگريها”: تقلايي عليه کارگران و اول مه

اول مه نزديك است و نگاهها به سوي کارگران چرخيده است. در ايران جمهوري اسلامي و پادوهايش هرسال ميکوشند رنگ منحوس خود را به روز جهاني کارگر بزنند. اما هر بار از سوي کارگران به رسوايي کشيده شده اند. اول مه در ايران روزي عليه جمهوري اسلامي است. در شرايطي كه بن بست سياسي و اقتصادي سراپاي رژيم اسلامي را فرا گرفته است و تحرك براي به زير كشيدن اين رژيم هر روز شدت بيشتري ميگيرد٬ بحث حمله نظامي به ايران موهبتي است كه رژيم ميكوشد از آن استفاده كند و به بهانه آن جنبش اعتراضي كارگران و مردم را خفه كند. بويژه اكنون كه مبارزات كارگري ابعاد گسترده اي بخود گرفته و تمام توجه جامعه و دنيا به طرف اين مبارزات معطوف شده است٬ رژيم تلاش دارد تا در برابر قدرتنمايي كارگران در روز اول مه روز جهاني كارگر بايستد. جمهوري اسلامي ميكوشد از يكسو با دامن زدن به گرايشات ناسيوناليستي٬ نيروهاي ملي مذهبي را در كنار خود و در تقابل با آمريكا و غرب به خط كند و  از سوي ديگر هر اعتراضي را به بهانه جنگ و تحت عنوان همصدايي با آمريكا سركوب و عقب براند

در همين راستا  چماقداران خانه كارگر و شوراهاي  اسلامي با هياهو بر سر حمله نظامي آمريكا بر ايران٬ به برپايي اجتماعي در مقابل سفارت آمريكا در روز اول مه فراخوان داده اند و تلاش دارند تا با  دامن زدن به تبليغات ناسيوناليستي اين روز را به صحنه نمايش قدرتنمايي دولت در برابر دوربين هاي جهاني تبديل كنند.

شوراهاي اسلامي و خانه كارگر  سال گذشته ماموريت تبديل اول مه به كمپين انتخاباتي رفسنجاني براي رياست جمهوري را بر عهد داشتند. ماموريتي كه مفتضحانه به شكست انجاميد و امسال وظيفه برپايي نمايش در مقابل سفارت آمريكا را بر عهده گرفته اند تا كارگران را پشتيبان رژيم و سياست هاي جنگ افروزانه آن معرفي کنند. شوراهاي اسلامي و خانه كارگر ميخواهند با اين حيله به رژيم و سياستهايش مشروعيت دهند و زمينه را براي سركوب اعتراضات بالنده كارگران و كل جامعه فراهم كنند.

اين ارگانهاي جاسوسي رژيم تصور ميكنند كه ماجراي اشغال سفارت آمريكا در بيست و دو سال پيش را٬ اكنون با وجود موج گسترده اعتراض در ميان كارگران و كل جامعه٬ ميتوان تكرار كرد. تصور ميكنند كه ميشود با دامن زدن به تبليغات ناسيوناليستي٬ كارگران و مردم معترض را به پشت اين رژيم كشاند و  صداي اعتراضشان را خفه كرد.

يك سياست رايج در بسياري از كشورها در اول مه به خيابان آوردن كارگران با هويت ملي و راه حل ملي براي مسائلشان و در بهترين حالت تبديل اين روز به روز بيان مطالبات اقتصادي و سياسي در محدوده هر كشور است. بايد در مقابل این تشبتثات، با كيفرخواست خود عليه سرمايه داري و با همبستگي بين المللي كارگري خصلت طبقاتي و انترناسيوناليستي اين روز را برجسته كرد. بايد عليه تبليغات ناسيوناليستي خانه كارگر جمهوري اسلامي و مزدوران خانه كارگر ايستاد و با قدرتنمايي با شكوه خود در اين روز پاسخ دندان شكني به فراخوان آنان داد و چشم دنيا را به قدرت متحد خود خيره كرد. باید در اول مه با برپايي تجمعات مستقل خود و با راهپيمايي هايمان در مقابل سياستهاي دولت و برپايي مراسم دولتي و به خط شدن صف ضد انقلاب در مقابل ما كارگران و اعتراضات به حق كل جامعه بايستيم.

روز اول مه بايد اجتماعات خانه كارگر و شوراهاي اسلامي٬ در مقابل سفارت آمريكا و در هر جاي ديگر با بايكوت وسيع ما كارگران روبرو شود. بايد انزواي رژيم و پادوهايش را جلوي چشم همه بگذاريم. نبايد بگذاريم كه با استفاده از نيروي ما٬ رژيم وارگانهاي جاسوسي آن شوراهاي اسلامي و خانه كارگر در برابر رسانه هاي بين المللي نمايش قدرت دهند و با اين كار مبارزات ما را هدف قرار دهند. روز اول مه  بايد كاري كنيم كه مراسم دولتي اي كه از سوي شوراهاي اسلامي و خانه كارگر فراخوانده شده اند٬ در انزوا بمانند و كاري كنيم كه انزوا و استيصال آنها را دنيا به چشم خود ببيند.

از هم اكنون بر سر اين موضوع در مجامع عمومي مان صحبت كنيم و در مقابل سياست رژيم و چماقداران جمهوري اسلامي در به انحراف كشاندن اعتراضات گسترده ما كارگران در اول مه به صف شويم. در مجامع عمومي مان از خطير بودن اين اوضاع و اينكه چگونه چشم دنيا به ما خيره شده است سخن بگوييم و خود را براي بر پايي يك اول مه با شكوه و يك قدرتنمايي بزرگ در اين روز آماده كنيم.

اول مه روز همبستگي بين المللي كارگري روز ما كارگران است. با برپايي با شكوه مراسم در اين روز به دنيا اعلام كنيم كه تنها نيرويي كه ميتواند در مقابل قلدرمنشي آمريكا و نظم نوين آن بايستد ما كارگران و صف متحد بشريت متمدن است. با قدرتمنايي بزرگمان در روز اول مه نشان دهيم كه ما كارگران نخواهيم گذاشت قطب هاي تروريست جهاني آمريكا و متحدينش از يكسو و جمهوري اسلامي و تروريسم اسلامي از سوي ديگر٬ از بالاي سر ما سرنوشت جامعه را رقم بزنند و جامعه را به قهقرا ببرند.

براي به شكست كشاندن جنگ افروزي هاي جمهوري اسلامي و حکومت آمريكا دنيا را به حمايت و پشتيباني از مبارزاتمان فرا بخوانيم. جمهوري اسلامي يك عامل مهم ترور و ناامني٬ نه تنها در ايران بلكه در كل منطقه است. جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود. بايد كاري كنيم كه جمهوري اسلامي در تمام دنيا به انزوا كشيده شود و از تمامي مراجع بين المللي اخراج گردد.

اول مه روز اعتراض٬ روز تظاهرات و تجمع و روز نه به محروميت و بي حقوقي است. اول مه٬ روز اعتراض طبقه كارگر عليه استثمار و فقر و تبعيض و بيحقوقي و جنگ و تروريسم و بيخانماني است. اول مه روز اعتراض و روز كيفر خواست كارگران جهان عليه نظام ضد انساني سرمايه است. در اين روز وسيعا به خيابانها بياييم و با قطعنامه هايمان٬ با شعارهايمان و با اعلام خواستهايمان٬ صداي اعتراضمان را عليه توحش سرمايه داري بلند كنيم. اعلام كنيم كه زندگي انساني حق ما و فرزندان و خانواده هاي ماست. اعلام كنيم كه ديگر به يكه تازي صاحبان سرمايه و دولت و سركوب تن نمي دهيم.

در اول مه با شعارهاي آزادي فوري و بدون قيد و شرط منصور اسانلو و تمامي زندانيان سياسي٬  منع هر گونه تعقيب و تهديد فعالين و رهبران مبارزات كارگري٬ حق تشكل٬ حق اعتصاب٬ خواست افزايش دستمزدها، حداقل دستمزد ٥٠٠ هزار تومان٬ انحلال فوري شوراهاي اسلامي٬ سانسور ممنوع٬ و با شعار آزادي برابري٬ مرگ بر سرمايه داري به خيابانها بياييم. حمايت وسيع خود را از مبارزات كارگران شركت واحد و مبارزات تمامي بخش هاي جامعه اعلام كنيم و اين روز را گرامي بداريم.

اول مه بايد حكومت اسلامي و كل جهان پيام ما كارگران را بشنوند. حكومتي كه در پاسخگويي به بديهي ترين خواستهاي انساني ما كارگران و مردم عاجز است و در برابر ما ايستاده است بايد به زير كشيده شود

انترناسیونال١٣٦ ،  ١ ارديبهشت ٨٥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: