شهلا دانشفر

خوش آمديد

هشت مارس روز برداشتن حجابهاي اسلامي است

هشت مارس روز برداشتن حجاب اسلامي و روز نه به اين سمبل حقارت و بردگي است. هشت مارس روز نه به آپارتايد جنسي اين مظهر بربريت در دنياي متمدن امروز است. هشت مارس روز بلند شدن صداي آزاديخواهي عليه نابرابري زن و مرد است. در هشت مارس در آکسيونها و گردهمايي هاي اين روز بايد حجابها را برداشت. زن و مرد و دختر و پسر بايد دست و دست هم و با صفي فشرده و متحد اين روز را به روز اعتراض عليه آپارتايد جنسي تبديل کنند

چند روز به هشت مارس بيشتر نمانده است. بايد خود را براي برپايي يک هشت مارس با شکوه و بزرگ آماده کنيم. امسال بيش از هر سال جنب و جوش براي برپايي با شکوه اين روز به چشم ميخورد. تلاش براي مجوز گرفتن ها و تدارک ديدنها از مدتي پيش شروع شده است. ابعاد اين جنب و جوش ها را از اخطار هاي جمهوري اسلامي و اظهارات علني آن ميتوان ديد. هم اکنون همه چيز حاکي از اينست که هشت مارس نيز ميرود به روزي تاريخي در ايران تبديل شود. جوانان امسال از همان عاشوراي حسيني و برپايي پارتي خياباني در ميدان محسني و در ماهشهر و ديگر شهرها به استقبال هشت مارس رفتند. جوانان در ميدان محسني اوج نفرت خود را از جمهوري اسلامي و قوانين اسلامي پوسيده و قرون وسطايي آن به نمايش گذاشتند. دختران جوان و زنان در آن روز با برداشتن حجابهايشان به حجاب اسلامي نه گفتند و دختر و پسر با درآغوش گرفتن يکديگر ديوار آپارتايد جنسي جمهوري اسلامي را در هم شکستند. ما امسال در چنين حال و هوايي به استقبال هشت مارس ميرويم. بايد امسال در هشت مارس شاهد بزرگترين اجتماعات و تجمعات باشيم و با برداشتن حجابها در اين روز با صداي بلند اعلام کنيم که ديگر به اينهمه حقارت و بردگي تن نخواهيم داد.

هشت مارس را بايد وسيعا جشن گرفت و صداي اعتراض خود را در همه جا عليه اين حکومت ضد زن بلند کنيم. هشت مارس روز همه جامعه است. روز کارگران، معلمان، پرستاران و همه زنان و مردان آزاديخواه ومعترض به نابرابري زن و مرد و تحقير بشريت است. هشت مارس را بايد در همه جا بزرگ و با شکوه برگزار کرد و بايد اين روز به روز تعطيلي رسمي در کل جامعه تبديل شود. وسيعا به گردهمايي هاي هشت مارس بپيونديم و در هر کجا که نميتوانيم کار را تعطيل کنيم، در محل کار ساعتي کار را تعطيل کنيم و در گراميداشت اين روز سخن بگوييم و با پخش شيريني و شکلات اين روز را جشن بگيريم.

هشت مارس امسال را بايد با برداشتن حجابها و شعار زنده باد آزادي زن به يک حرکتي تاريخي تبديل کنيم. در اين روز روبانهاي قرمز زنده باد آزادي زن را به سينه هايمان بزنيم و به صف عظيم مبارزه عليه نابرابري و براي رهايي زن بپيونديم.

تلويزيون انترناسيونال همراه با همه انسانهاي آزاديخواه هشت مارس را گرامي ميدارد. فراموش نکنيد که در اين روز وسيعا با اين تلويزيون تماس بگيريد و اخبار ميتينگها و اعتراضاتتان را به گوش همه مردم در جهان برسانيد.

زنده باد روز هشت مارس روز جهاني زن

انترناسيونال ٧٧،١٤ اسفند ٨٣!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: