شهلا دانشفر

خوش آمديد

هشت مارس روز جهاني زن را هر چه باشکوهتر برگزار کنيم

هشت مارس نزديک است، به تدارک برگزاري هر چه باشکوه تر اين روز برويم. هشت مارس روز جهاني اعتراض به بي حقوقي و ستم بر زنان است. در اين روز حجابها را برداريم و با شعار زنده باد آزادي زن فرياد اعتراض خود را عليه اين اسارت و بردگي بلند کنيم. در هشت مارس کاري کنيم که با تجمعاتمان، با شعارهايمان و با پلاکاردهايمان، تصوير شهرها عوض شود و رنگ و روي اين روز را بخود بگيرد. بر در و ديوار بنويسيم زنده باد آزادي زن و در ميادين مهم شهر در اين روز، پرچم بزرگ و قرمز هشت مارس روز جهاني زن گرامي باد را آنچنان برافراشته کنيم که چشم هر بيننده اي را بخود خيره کند. از هم اکنون قرار مدارهاي لازم را براي برگزاري هشت مارس و تجمعات با شکوه اين روز بگذاريم. با دوستان و آشنايانمان و با همه کسانيکه به نابرابري زن و مرد معترضند و براي آزادي و برابري مبارزه ميکنند تماس بگيريم و آنها را به تجمعاتمان در اين روز فراخوانيم. از هم اکنون پلاکاردهايمان را طرح ريزي و آماده کنيم، شعارهايمان را روشن کنيم، قطعنامه هايمان را بنويسيم، خود را براي رفتن به پشت تريبون و سخنراني آماده کنيم و با اين کارها بکوشيم مهر خود را بر مراسم اين روز بزنيم

روز هشت مارس با شعار زنده باد آزادي زن، زنده باد آزادي برابري به خيابانها بياييم و فرياد بزنيم نه به حجاب اسلامي، نه به آپارتايد جنسي، نه به تبعيض عليه زن و نه به خشونت عليه زن! اين شعارها را بر در و ديوارها و بر روي پلاکاردهايمان بنويسم و بدست گيريم. بر روي ديوارها ها بنويسيم، مرگ بر اين حکومت ضد زن، زنده باد آزادي، زنده باد سوسياليسم، دست مذهب از زندگي مردم کوتاه و بار ديگر با شعارهاي آزادي زن آزادي همگان است، سوسياليسم به پا خيز براي رفع تبعيض و با نصب آرم حزب کمونيست کارگري ايران بر در و ديوار مهر خود، مهر چپ و کمونيسم را بر اين روز بزنيم.

ما در هشت مارس سالهاي قبل شاهد حجاب برداشتن ها بوديم و و دختران و پسران جوان با گرفتن دست يکديگر به آپارتايد جنسي نه گفتند، امسال بايد وسيعتر و گسترده تر از هر سال هشت مارس را به روز برداشتن حجابها تبديل کنيم.

روز هشت مارس روز جهاني زن است، بايد اين روز را در همه جا جشن بگيريم و در گراميداشت آن در محل کارمان، حتي براي چند دقيقه هم که شده دست از کار بکشيم و در مورد ٨ مارس صحبتي داشته باشيم و با پخش شيريني و شکلات اين روز را ارج بگذاريم.

امسال در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم که بيش از هر وقت جامعه ملتهب است، همه بخش هاي جامعه، کارگران، معلمان، پرستاران و کل جامعه در جنب و جوش اعتراضي است. ما ١٦ آذر سرخ را با شعار آزادي زن، آزادي همگان است و شعار نان آزادي براي همگان پشت سر گذاشتيم. همه اينها شواهدي است بر اينکه چپ و راديکاليسم به جلوي صحنه آمده و بيش از هر وقت ما را ميطلبد. هشت مارس فرصت ديگريست که با حضور گسترده و وسيع خود، بايد بکوشيم که در راس اين راديکاليسم و در راس جنبش اعتراضي براي رهايي زن قرار گيريم. روز هشت مارس روز ما کمونيستهاست بايد به استقبال اين روز برويم.

از هم اکنون جنب و جوش براي برگزاري هشت مارس بر پا شده است، ما را در جريان اين تحرکات و برنامه هايي که خودتان در دستور کارتان داريد قرار دهيد و اخبار اين روز را در همان روز براي ما بفرستيد.

زنده باد هشت مارس روز جهاني زن، زنده باد آزادي زن

شهلا دانشفر

انترناسيونال ٧٢،  ١٧ ژانويه ٢٠٠٥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: