شهلا دانشفر

خوش آمديد

هيات جمهوري اسلامي بايد از اجلاس آي ال او اخراج شود

نود و سومين اجلاس سالانه سازمان جهاني کار از ١٠ خرداد شروع و تا ٢٥ خرداد ادامه خواهد داشت. در اين اجلاس هياتي از سوي ايران نيز شرکت دارد. هيات جمهوري اسلامي امسال در شرايطي در اين اجلاس شرکت دارد که روابطي حسنه تر از هر سال بين سازمان جهاني کار (آي ال او) و جمهوري اسلامي برقرار است و طي سه سال اخير چندين هيات از سوي دو طرف با يکديگر نشست و گفتگو داشته اند و در آخرين توافقات، خانه کارگر جمهوري اسلامي با قيد بعضي شروط از سوي اين سازمان به عنوان تشکل کارگري به رسميت شناخته شده است. اين مماشات، از سوي کارگران در ايران محکوم است. ما خواهان اخراج هيات جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار آي ال او هستيم.

امروز بايد با جمهوري اسلامي همان معامله اي را کرد که قبلا در مورد دولت آپارتايد نژادي آفريقا شد. جمهوري اسلامي اين مظهر جنايت و سرکوب پايه اي ترين حقوق انساني، اين دولت ضد زن و مظهر آپارتايد جنسي، بايد از سازمان جهاني کار و اجلاس هاي آن و از تمامي سازمانهاي بين المللي اخراج شود. ما به مماشات سازمان بين المللي کار با جمهوري اسلامي و به رسميت شناختن خانه کارگر و شوراهاي اسلامي، اين نهادهاي باند سياهي و اين چماقدران رژيم بعنوان تشکل کارگري معترضيم. اين موضوعيست که در همين يکساله از سوي کارگران بسياري از ايران مورد اعتراض قرار گرفته و مشخصا کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري با بيش از ٣٠٠٠ امضا به آن اعتراض کردند و همين امروز از سوي اين کميته و همينطور جمعي از کارگران کارخانه ايران خودرو در اعتراض به شرکت هيات اعزامي ايران در اجلاس سالانه آي ال او نامه اعتراضي ارسال شده و شرکت اين هيات در اين اجلاس هم اکنون به موضوع بحث و اعتراض در ميان بسياري از کارگران در ايران تبديل شده است. جالب اينجاست که در راس هياتي که به عنوان نمايندگان کارگران از ايران شرکت ميکنند، صادقي، چماقدار شوراهاي اسلامي کار جمهوري اسلامي، که اخيرا به سردستگي او تهاجمي سازمان يافته به هيات موسس سنديکاي شرکت واحد در تهران صورت گرفت و ٣٠٠ نفر از عوامل شوراهاي اسلامي و حراست به نحوي وحشيانه با چاقو و مشت و لگد به جان فعالين اين تشکل افتادند، شرکت دارد. نفس وجود هياتي با سرپرستي صادقي و شرکت شوراهاي اسلامي در اين اجلاس کافيست که هر انسان آزاديخواهي خواهان بيرون انداختن هيات ايران از اجلاس سازمان بين المللي کار شود.

واقعيت اينست که آي ال او امروز بيش از هر وقت با ايران مماشات ميکند، چون اوضاع ملتهب جامعه را ميبيند. چون شبح انقلاب را ميبيند و ميبيند که چگونه طبقه کارگر دارد هر روز قويتر وارد صحنه مبارزه ميشود. به رسميت شناختن خانه کارگر بعنوان تشکل واقعي کارگري از سوي آي ال او و رايزني هاي آن در سه سال اخير با جمهوري اسلامي همه و همه توطئه ايست در برابر تلاش کارگران در ايران براي ايجاد تشکل واقعي خود و در برابر قدرتيابي بيشتر کارگران در ايران.

سياست آي ال او در قبال ايران در واقع ادامه سياست غرب و آمريکا در ايران است. هم غرب و آمريکا، هم آي ال او و هم جمهوري اسلامي همه و همه امروز سنگيني شبح انقلاب در ايران را حس کرده اند، انقلابي سرخ که در آن چپ هر روز قويتر ميشود و ميبينند که طبقه کارگر چه جايگاهي در اين انقلاب خواهد داشت. در مقابل چنين سيل خروشاني از اعتراض و مبارزه در ايران است که دو طرف يعني هم جمهوري اسلامي و هم غرب و آمريکا و در اين ميان سازمان بين المللي کار بعنوان يک زير مجموعه از سازمان ملل، امروز اينطور کنار هم قرار گرفته و به هم دارند امتياز ميدهند تا در مقابل اين انقلاب بايستند. بايد اين مماشات را افشا کرد. بايد به آن اعتراض کرد. بايد در مقابل آن ايستاد.

امروز صداي اعتراض کارگران در ايران بيش از هر وقت بلند شده و در سطح جهاني و بين المللي انعکاس يافته است. امروز اين صدا به گوش همه جهان رسيده است. دنيا شاهد بود که چطور کارگران در اول مه امسال استاديوم آزادي را ترک کردند، مانع سخنراني رفسنجاني شدند و همانجا به کمپين انتخاباتي او و به جمهوري اسلامي و به شوراهاي اسلامي و خانه کارگر آن نه گفتند.

نامه نوشتن به نهادهاي بين المللي و رساندن صداي اعتراض به گوش اين نهادها امروز به يک سنت گسترده در ميان کارگران در ايران تبديل شده است. در همين چند ماهه اخير ما شاهد نامه هاي اعتراضي کارگران بر سر تبديل شدن محيط هاي کار به قتلگاه کارگران، بر سر دستگيري و تهديد فعالين و رهبران کارگري تنها به جرم مبارزه بر سر خواستها و مطالبات برحقشان، چون خواست پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده، اعتراض عليه بيکارسازيها و يا شرکت در مراسم اول مه و غيره به سازمان بين المللي کار بوديم. اما عليرغم همه اينها و عليرغم حتي زير پا گذاشته شدن بسياري از مقاوله نامه هاي مصوب خود سازمان بين المللي کار، باز ميبينيم که اين سازمان درهاي اجلاس سالانه اش را به روي هيات جمهوري اسلامي و چاقوکشاني چون صادقي باز ميگذارد و بسوي جمهوري اسلامي و خانه کارگر وشوراهاي اسلامي آن دست دوستي دراز ميکند. ما به مماشات آي ال او با جمهوري اسلامي معترضيم و از همه سازمانهاي بين المللي کار، از کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري و از همه سازمانهاي آزاديخواهي که تا کنون در پاي بسياري از نامه هاي اعتراضي کارگران در ايران امضاء گذاشته و از آن حمايت کرده اند ميخواهيم که به اين اعتراض ما بپيوندند و با ما همصدا شوند و خواهان اخراج جمهوري اسلامي از سازمان بين المللي کار و تمامي سازمانهاي بين المللي شوند.

جمهوري اسلامي نه تنها بايد از تمامي سازمانهاي جهاني از جمله آي ال او اخراج شود بلکه به خاطر جناياتي چون شليک به صف تظاهرات کارگران در خاتون آباد در بهمن ماه ٨٢، به خاطر پرداخت نکردن دستمزد کارگران به مدت چندين ماه و حتي نزديک به دوسال و محکوم کردن کارگران به فقر مطلق و مرگ از گرسنگي و بيدرماني، بخاطر سرکوب کارگران در اعتراض به اين شرايط برده وار کار و دستگيري و تهديد فعالين کارگري تنها به جرم مبارزه براي خواستهاي برحق خود و نيز بخاطر تبديل محيطهاي کار به قتلگاه کارگران که نمونه بارز آن ايران خودرو است که در عرض دو سال ٩ کارگر جان خود را در اين کارخانه از دست داده اند بايد محکوم و مجازات شود.

اين موضوعيست که بايد در تمامي مجامع عمومي کارگري در کارخانجات مختلف در ايران طرح شود و به حضور هيات ايران در سازمان جهاني کار اعتراض شود. همانطور که جمعي از کارگران در ايران خودرو در اعتراض به اين موضوع نامه دادند، ما بايد شاهد جاري شدن سيل نامه هاي اعتراضي از سوي کارگران در سراسر ايران به آي ال او و خواهان اخراج جمهوري اسلامي از کنفرانس بين المللي کار باشيم. ما بايد از تمام نهادهاي بين المللي و کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري بخواهيم که از خواست برحق ما حمايت کنند. ما بايد با اجتماع خود در برابر اجلاس سازمان بين المللي کار در ژنو و با پيکت هاي اعتراضي خود، صداي اعتراضمان را بلند کنيم. جمهوري اسلامي بايد از سازمان بين المللي کار اخراج گردد. اين خواست ما کارگران در ايران است

انترناسيونال٩٠، ١٣خرداد٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: