شهلا دانشفر

خوش آمديد

يک گام بزرگ در جنبش کارگرى

اعتصاب کارگران نساجى کردستان و شاهو در سنندج

در دو ماه آبان و آذر ما شاهد دو حرکت مهم کارگرى در سنندج بوديم. دو حرکت مهم اعتراضى که درسها و پيشروى هاى آن نه تنها در سنندج بلکه در کل جنبش کارگرى در ايران قابل تعمق و بررسى است. اشکال اعتراضى کارگران، اشکال سازمانى اين حرکات اعتراضى، درجه اتحاد و همبستگى کارگران و دستاوردهاى آن تجربيات با ارزشى براى جنبش کارگرى در ايران است که بايد آنها را در مقابل خود قرار دهيم و به سکوى پرشى براى حرکات اعتراضى بعدى خود قرار دهيم. بدنبال اين حرکات اعتراضى بطور واقعى کارگران در سنندج در موقعيتى بسيار متحد تر و سازمانيافته تر قرار گرفتند. ما امروز در سنندج کميته هاى حمايت از اعتصاب را داريم. ما امروز در سنندج شاهد تشکيل هر روزه مجامع عمومى کارگران در شاهو و در نساجى کردستان هستيم. در نهم آبانماه بود که کارگران نساجى کردستان در سنندج در اعتراض به اخراج ها و بازخريد کارگران در مقابل سه ماه حقوق در سال دست به تحصن زدند. ٥٠ ساعت تحصن کارگران تمام شهر را به حرکت درآورد. در اين حرکت اعتراضى خانواده هاى کارگران فعالانه به جلب حمايت مردم از کارگران پرداختند. کميته حمايت از اعتصاب تشکيل شد. اطلاعيه هاى اين کميته در تمام شهر و بر درب دانشگاهها نصب گرديد. از شهرهاى ديگر از سقز، تهران، ماهشهر و تبريز جمع هاى مختلف کارگرى پيامهاى حمايتى دادند. از سوى حزب کمونيست کارگرى ايران کمپينى سراسرى در حمايت از کارگران برپا شد و نامه هاى حمايتى از سوى اتحاديه هاى کارگرى در کشورهاى مختلف داده شد. چنين سطحى از حمايت و پشتيبانى ابعاد جديدى از اتحاد و همبستگى را به نمايش گذاشت.

اگر نگاهى به جنبش کارگرى بيندازيم، واقعيت اينست که در يکى دو سال اخير ما شاهد به سنت در آمدن حمايت و پشتيبانى بخش هاى مختلف مردم و کارگران از مبارزات يکديگر هستيم. اين را در پلاکاردهاى ١٦ آذر سال گذشته و بلند شدن پلاکارد حمايت از کارگران پتروشيمى و در قطعنامه هاى اول ماه مه و حمايت از مبارزه و خواستهاى معلمان در آن و در پيامهاى حمايت از مبارزه کارگران در خاتون آباد نيز ديديم. اما آنچه که امروز به حرکت کارگران در سنندج ويژگى ميداد، شکل سازمانيافته اتحاد و همبستگى در ميان کارگران و مردم بود. از جمله تشکيل کميته حمايت از اعتصاب کارگران، گامى به جلو نه تنها در سنندج بلکه در جنبش کارگرى در ايران بود. بدنبال همين حرکت بود که وقتى کارگران نساجى شاهو نيز در آذر ماه در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند فورا کميته اعتصاب تشکيل شد، فورا پيامهاى حمايتى از سوى کارگران کارخانجات ديگر شروع شد و خانواده هاى کارگران و مردم به جنب و جوش درآمدند.

در اعتصاب اول کارگران نساجى کردستان سنندج، رژيم کارخانه را به محاصره درآورد اما از ترس به شورش در آمدن شهر محتاط و دست به عصا بود. در آخر نيز کارگران به تحصن خود خاتمه دادند. اما توانستند عقب نشينى هايى را بر کارفرما تحميل کنند و در مقابل بازخريدشان از کار، ٤ ماه و نيم حقوق در سال را به کارفرما بقبولانند. کارگران نساجى کردستان در دوم آذر ماه دوباره دست به اعتصاب زدند و موضوع اعتراض آنها اين بار در واقع تعرضى بود به کارفرما براى گرفتن حقوق ايام اعتصابشان. کارگران که متوجه شده بودند کارفرما مزد دو روز اعتصاب قبلى آنها را پرداخت نکرده است، اکنون با خواست مزد روزهاى اعتصاب و پرداخت ٤٠ درصد حق اضافه کارى براى روزهاى جمعه و ديگر روزهاى تعطيل دست به اعتصابى مجدد زدند. با شروع مجدد حرکت اعتراضى در اين کارخانه ما بار ديگر شاهد پيامهاى حمايتى کارگران از کارخانجات ديگر و فعاليت کميته حمايت از اعتصاب کارگران بوديم. اعتصاب تمام بخش هاى کارخانه را در برگرفت. کارگران مجمع عمومى برپا کردند، قطعنامه دادند و دو خواست خود را بصورت خواست جمعى خود در مقابل کارفرما قرار دادند. کارگران با تهيه نامه اى جمعى و ارسال آن به اداره کار و مسئولين مربوطه اتحاد و همبستگى خود را اعلام کردند و در آن به بيکارسازيها معترض شدند. يک حرکت بيسابقه کارگران در اين حرکت اعتراضى نامه آنها خطاب به مردم شهر سنندج و جلب حمايت آنان از خواستها و اعتراضاتشان بود. بدين ترتيب بعد از ٤ روز اعتصاب، کارگران نساجى کردستان توانستند خواستهاى خود را به حکومت و کارفرما تحميل کنند. کارفرما متقبل شد دستمزد چهار روز اعتصاب کارگران را تماما پرداخت کند. بعلاوه ٤٠ درصد حق اضافه کارى و کار در روزهاى تعطيل را بپذيرد. اما در مورد دستمزد دو روز اعتصاب دور قبلى شان قرار شد بعدا به کارگران پاسخ داده شود. تحميل پرداخت حقوق ايام اعتصاب يعنى تحميل دوفاکتو حق اعتصاب به رژيمى است که اعتصاب را ممنوع دانسته و کارگران اعتصابى در خاتون آباد را به گلوله بست. اين گام ديگرى به جلو از سوى کارگران در سنندج بود که بطور واقعى فصل جديدى در مبارزه کارگران در ايران گشود.

آنچه در حرکات اعتراضى دور اخير کارگران در سنندج چشمگير بود اشکال سازمانيافته اتحاد و همبستگى در ميان کارگران، حمايت وسيع مردم از کارگران، نقش فعال خانواده هاى کارگرى در جلب حمايت و همبستگى با کارگران بود. بدنبال اين اعتراضات و اين پيشرويها ميتوان گفت امروز در سنندج کميته هاى حمايت از اعتصاب کارگران دارند به نهادهايى جاافتاده و به سنت تبديل ميشوند، سنتى قديمى در جنبش کارگرى که امروز از سوى کارگران در سنندج بکار گرفته شد و در مقابل کارگران در بخش هاى ديگر در سراسر ايران راه نشان داد.

تشکيل مجامع عمومى کارگرى، امضاى نامه اعتراضى جمعى و بيان روشن خواستها در شکل قطعنامه ، خطاب قرار دادن مردم و فراخواندن آنان به حمايت از اعتراض و پشتيبانى، نقش برجسته خانواده هاى کارگران در جلب حمايت مردم و مهمتر از همه تشکيل کميته هاى اعتصاب و تماس اين کميته ها با کارگران در کارخانجات ديگر و در شهرهاى ديگر و فراخواندن آنها به پشتيبانى از اعتراض کارگران، همه و همه قدمهاى مهم اين حرکت متحد و به پيش کارگران در نساجى کردستان و بدنبال آن در نساجى شاهو بود. اينها همه دست آوردهاى مهم کارگران در سنندج در اعتراضات اخير بود. کارگران نساجى کردستان با تحميل حقوق ايام اعتصاب خود به کارفرما، در واقع حق اعتصاب را بعنوان حق مسلم خود تثبيت کردند. اينها همه دستاوردهاى جنبش کارگرى در ايران است. با برداشتن اين گامها امروز کارگران در سنندج در يک قدمى تشکيل مجامع عمومى منظم کارگر و تثبيت آن بعنوان تنها تشکل واقعى خود هستند. همچنين با شکل يافتن کميته هاى حمايت از اعتصاب و تبديل آن به ظرفى براى جلب حمايت و پشتيبانى از اعتراضات کارگرى، امروز کارگران در سنندج در يک قدمى تشکيل شورا و ايجاد هيات موسس شوراهايشان هستند. زنده باد اتحاد کارگرى، زنده باد شوراها

كارگر كمونيست شماره ٦، دي ٨٣.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: