شهلا دانشفر

خوش آمديد

١٦آذر روز ما كارگران و كمونیستها ست

١٦ آذر امسال برای ما كمونیستها و كارگران یك گام دیگر به پیش بود. رژيم از قبل خود را براي يك زورآزمايي جدي آماده كرده بود. بهانه آلودگي هوا نعمتي الهي بود تا رژيم خيابانها را به تصرف خود در آورد و با بستن درب دانشگاهها و مدارس و ادارت اين روز را به سلامت از سر بگذراند. اما دانشجويان و مردم آموخته اند كه چگونه اعتراضاتشان را بيان كنند و چه كنند كه اين رژيم خوابي آسوده نداشته بود. یك بار دیگر معلوم شد با بستن در دانشگاهها نمیتوان یك جنبش سیاسی را خاموش كرد. روز ٢٠ آذر دانشجويان با تجمع با شكوهشان و با قطعنامه اعتراضيشان كه رهايي انسان و بشريت را فرياد ميزد٬ باز هم رژيم و دنيا را متحير كردند. اين فرياد آزاديخواهي بود كه از دانشگاه بلند شد و دانشجويان با بلند كردن پرچم آزادي برابر و تنها يك نژاد آن نژاد انساني٬ رهايي انسان و بشريت را ندا دادند و باز هم رنگي چپ و راديكال به اين روز زده شد. ١٦ آذر دانشگاه ها بسته بود و در خيابانها حكومت نظامي اعلام نشده٬ اما دانشجويان بيصدا ننشستند و با تجمعاتشان در ٢٠ و ٢٢ آذر جواب داندانشكني به رژيم دادند و رنگي ويژه و سوسياليستي به اين روز زدند. ٢٠ آذر دانشجويان در دانشگاه تهران با شعارهاي پوشش اجباري نه٬ دانشجو كارگر اتحاد اتحاد٬ آزادي زندانيان سياسي فورا و بدون قيد و شرط ٬ آزادي تشكل هاي كارگري حق كارگران است٬ رهايي زن رهايي جامعه است بيش از هر وقت بر همبستگي جنبش دانشجويي با جنبش براي رهايي و آزادي زن و جنبش كارگري تاكيد گذاشتند. دانشجويان در اين روز در قطعنامه خود با تاكيد بر اينكه تنها يك آلترناتيو و جود دارد و آن رجوع به انسان و انسانيت است٬ سوسياليسم را فرياد زدند و بندهاي قطعنامه هاي آنان جلوه با شكوهي از آزاديخواهي٬ همبستگي و فرياد انسانيت بود. بند ٥ قطعنامه دانشجويان در اين روز ميگويد: ” ركن جامعه ما بر پايه سرمايه و سود آن بنا شده است و فقر٬ استثمار٬ فحشا و اعتياد و … از پيامدهاي آن است. ما از مبارزه طبقه كارگر اعم از كارگران بيكار٬ كارگران شركت واحد٬ نفت٬ ايران خودرو و كارخانجات نساجي دفاع كرده و دوشادوش آنان براي ساختن جامعه اي كه اساس آن انسان و انسانيت و دفاع از معيشت شريف ترين انسانهاي اين جامعه است تلاش خواهيم كرد. ضمنا از مبارزات تمامي اقشار اعم از معلمان٬ پرستاران٬ پزشكان و تمامي زحمت كشان جامعه دفاع مي نماييم.” در اين بند از قطعنامه در واقع به زيباترين شكلي دانشجويان از مبارزه براي ساختن جامعه اي بر اساس انسان و انسانيت و از يك همبستگي گسترده طبقاتي سخن ميگويند. در قطعنامه اين روز دانشجويان همچنين خواهان لغو احكام دادگاههای اسلامی سقز عليه فعالين كارگري ميشوند

قطعنامه دانشجويان در ١٦ آذر امسال پيام انسانيت و آزاديخواهي بود . كيفرخواست دانشجويان عليه سرمايه داري و پلاتفرمي براي سوسياليسم و جامعه اي انساني و برابر بود. دانشجويان در ١٦ آذر امسال كاری كردند كه برای رژیمی ها یاد آور حركت حزب كمونیست كارگری بر علیه “كنفرانس برلين” شد. روز ٢٢ آذر دانشجویان چپ اجازه ندادند كه رژيم رنگي خاكستري به اين روز بزند و اين روز را به عنوان روز همبستگي و روز آزادي و آزاديخواهي به ثبت رساندند. ١٦ آذر امسال سرخ بود. این صدای طبقه كارگر آگاه بود كه از دانشگاهها به گوش میرسید

كارگر كمونيست ٢٣،  ٢٤ آذر ٨٤.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: