شهلا دانشفر

خوش آمديد

١٦ آذر، زلزله مصنوعی، امامزاده عبدالله

يكهفته بيشتر به ١٦ آذر نمانده است. اعتراض محيط دانشگاهها را فرا گرفته است. همه دارند از برگزاري اين روز صحبت ميكنند. اعتراضات در دانشگاه ها بالاگرفته است و رژيم تهاجم خود را  بر روي دانشگاه ها  متمركز كرده است. استادان سكولار را اخراج ميكنند و فضاي دستگيري و تهديد بالا گرفته است. رژيم دارد خود را براي  تقابل با برپايي با شكوه ١٦ آذر بعنوان يك روز اعتراض عمومي در جامعه٬ آماده ميكند. اوضاع امسال متفاوت است. اعتراض به عمق جامعه كشيده شده است. جنبش اعتراضي كارگري همچنان يك عرصه مهم مبارزه با جمهوري اسلامي است و خود رژيم دارد از كانونهاي جديد بحران و به تحرك درآمدن شهرها در نتيجه اين اعتراضات صحبت ميكند. زمزمه بر سر ايجاد تشكل واقعي بالاست و از جمله همين روزها بود كه انجمن برق و تاسيسات غرب تهران تشكيل شد و كارگران ٥ كارخانه در سنندج دست به تجمع همزمان زدند و شهر را به تحرك در آوردند

به دانشگاهها نگاه كنيد٬ دانشگاه تهران٬  پلي تكنيك٬ علامه طباطبايي٬ دانشگاه سبزوار  و سنندج و زنجان و مشهد و تبريز و لرستان و در بسياري جاهاي ديگر همانطور كه اشاره كردم ما شاهد اعتراضات هر روزه دانشجويان هستيم. از يكسو دانشجويان معترض بعنوان دانشجويان ستاره دار در ليست اخراج قرار ميگيرند و به دستگيري و زندان تهديد ميشوند. از سوي ديگر اين فشارها و اين دستگيري ها خود به موضوع اعتراض هر روزه دانشجويان تبديل شده است. از جمله قتل توحيد غفارزاده توسط یک بسیجی، در دانشگاه سبزوار دانشگاههاي ديگر را به تكان در آورده است و شعار اوباش سياسى و نظامى رژيم بايد از دانشگاه ها اخراج شوند٬ به خواستي فراگير تبديل شده است. بيانيه ها و طومارهاي اعتراضي در محكوم كردن اين قتل  در تمام دانشگاهها به حركت در آمده است. دانشجويان با  تهاجمات هر روزه رژيم دارند مقابله ميكنند. در دانشگاه پلي تكنيك دانشجويان بخاطر اخراج ها با پليس درگير شدند. در علامه طباطبايي  شفیع رضایتی دانشجوی این دانشگاه بر اثر سکته قلبی و کمبود امکانات پزشکی جان سپرد و در اعتراض  به آن دانشگاه به حال انفجار در آمد. فضايي ملتهب در همه جا حاكم است. همانطور كه اشاره كردم دارند از برگزاري يك ١٦ آذر با شكوه صحبت ميكنند. وقتي پاي صحبت دست اندركاران اين اعتراضات مينشينيم٬ ميگويند٬ شعارهايمان آماده است. قطعنامه هايمان را تدارك ديده ايم. و شاهد اين هستيم كه بار ديگر زمزمه شعارهاي آزادي و برابري ميرود تا در همه جا طنين بيندازد. دانشجويان ميگويند بايد بساط كميته هاي انضباط و حراست و غيره از دانشگاهها جمع شود. ميگويند دانشگاه پادگان نيست٬ ميگويند ما دانشگاه اسلامي نميخواهيم. ميگويند حجاب نه٬ آپارتايد جنسي نه٬ رهايي انسان. دانشجويان فرياد ميزنند زنداني سياسي آزاد بايد گردد و خواهان متوقف شدن اخراج ها و دستگيريها و آزادي فوري دستگيرشدگان هستند. بدين ترتیب خواستهايی مشترك همه اين اعتراضات را به هم پيوند ميزند. خواستهايي كه درد همه بخش هاي جامعه است. از سوي ديگر امروز زندانهاي جمهوري اسلامي نيز به جنب و جوش در آمده است و هم اكنون ما شاهد يك اعتصاب سراسري در ميان زندانيان سياسي در بسياري از زندانها هستيم. امروز بيش از هر وقت شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد به شعاري گسترده در ميان مردم و كل جامعه تبديل شده است. نكته قابل توجه اينست كه در تمام اين اعتراضات و در ميان بخش هاي مختلف جامعه٬  اعتراضات دارد حول خواستهاي سراسري و  راديكال شكل ميگيرد. يك نمونه آن روز جهاني كودك است. در بيانيه روز كودك از به زير كشيدن اين جهان وارونه و از سوسياليسم صحبت ميشود. و در هر مناسبي اين چپ است كه با شعارهايش به جلو مي آيد و مهر خود را بر اتفاقات جاري ميكوبد. دارند از  شبح لنين در راس اين اعتراضات صحبت ميكنند. بعلاوه به لحاظ بين المللي نيز جمهوري اسلامي زير فشاري جدي قرار دارد. بطوريكه امروز ايران به يكي از مولفه هاي مهم در معادلات سياسي در سطح جهاني تبديل شده است. از اينرو اكنون همه نگاهها بسوي ايران خيره شده است.  در كل اين ها همه رنگ و روي ديگري به ١٦ آذر امسال داده است.

در چنين فضايي رژيم ميكوشد٬ با تهاجمي گسترده كل جامعه را به عقب بزند تا بلكه بار ديگر خود را از خطر ١٦ آذر و يك اعتراض وسيع در اين روز در سطح جامعه در امان نگاهدارد.  ميبينيم دستگيريها شدت ميگيرد. منصور اسانلو رئيس سنديكاي شركت واحد دستگير ميشود تا جنبش اعتراضي كارگري را كه با قدرت به جلو مي آيد عقب برانند. در عرصه هاي مختلف مبارزه در دانشگاهها٬ در جنبش اعتراضي براي رهايي زن و در ميان فعالين معترض كارگري دستگيري ها و تهديد و فشار ها بالا ميگيرد. فشار بر روي زندانيان سياسي بالا ميگيرد و غيره.

بويژه با نزديك شدن ١٦ آذر برنامه هاي ويژه اي در دستور جمهوري اسلامي قرار گرفته است. رژيم تحت عنوان مبارزه با اوباش دارد اوباش حزب الله و نيروهاي انتظامي را به خيابانها ميكشد. قرار است با ايجاد زلزله هاي مصنوعي تحت عنوان آسيب سنجي شهر در برابر زلزله٬ خيابانها قرق شود. اينها همه وحشت رژيم از يك روز اعتراض عمومي را به نمايش ميگذارد. در همين شرايط است كه دفتر تحكيم وحدت نيز هوا را پس ديده و محمد هاشمي دبير اين تشكيلات ميگويد: “در جلسه‌ي شوراي مركزي ، وضعيت دانشگاه‌ها و برنامه‌هاي ١٦آذر مورد بررسي قرار گرفت و بنا بر اين شد كه شوراي مركزي تحكيم روز دانشجو بر مزار شهداي ١٦آذر در امامزاده عبدالله حضور پيدا كنند.”  دفتر تحكيم وحدت دارد به امامزاده عبدالله پناه ميبرد.

بدين ترتيب ميبينيم  همانطور كه خانه كارگر و شوراهاي اسلامي در روز ٢٩ آبان كه قرار بود سالروز قانون كارشان را بزرگ بدارند٬ از شنيدن اينكه قرار است كارگران با شعارهايشان و با خواستهايشان به خيابان بيايند٬ به مرقد خميني پناه بردند و از امامشان طلب استمداد كردند٬ دفتر تحكيم وحدت نيز  دانشجويان را  به  تجمع در امامزاده عبدالله فرا ميخواند.

با اين كار دفتر تحكيم وحدت بيش از هر وقت هراس خود را از يك ١٦ آذر بزرگ٬ راديكال و چپ به نمايش گذاشت. بايد جواب دندان شكني به اينها داد. بايد رژيم و دفتر تحكيم وحدت بدانند كه دانشجويان و همه انسانهاي آزاديخواه تصميم خود را گرفته اند. ديگر نميتوان اين موج را عقب زد و دوره خريد فرصت براي رژيم به پايان رسيده است. جاي ١٦ آذر معلوم است. امسال نيز همانند هر سال در مقابل دانشگاه جمع خواهيم شد و با بلند كردن پلاكاردهاي آزادي برابري و با شعار نه جنگ٬ نه بمب٬ آزادي برابري چشمان دنيا را خيره خواهيم كرد. براي يك ١٦ آذر بزرگ و با شكوه٬ يك ١٦ آذر راديكال و سوسياليستي و ١٦ آذري كه در آن نه تنها دانشجويان بلكه همه بخش هاي جامعه٬ كارگران٬ معلمان٬ پرستاران و همه مردم شركت وسيع دارند و آزادي و برابري را فرياد ميزنند٬ تلاش كنيم

انترناسيونال ١٦٨،  ١٠ آذر ٨٥.*

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: