شهلا دانشفر

خوش آمديد

٢٢ خرداد و دستگيري ها

تمامي دستگير شدگان بايد فورا از زندان آزاد شوند

٢٢ خرداد روزيست كه اكنون ديگر به عنوان روز اعتراض به تبعيض و نابرابري و  مبارزه براي حقوق برابر زن و مرد، به ديگر روزهاي اعتراض عمومي در جامعه ايران، اضافه شده و در تاريخ مبارزا ت مردم عليه رژيم اسلامي ضد زن در ايران به ثبت رسيده است. سال گذشته در اين روز جنبش آزادي زن با حضور فعال خود و با شعار آزادي، برابري حق مسلم ماست مهر خود را بر اين جنبش زد و پاسخ روشني به همه كسانيكه به تغيير در قانون اساسي رژيم اسلامي ايران و آشتي دادن زنان با اين قانون سراپا ارتجاعي و ضدزن دل خوش كرده بودند، داد. ٢٢ خرداد امسال بار ديگر به صحنه اعتراض انسانهاي آزاديخواه عليه نابرابري زن و مرد تبديل شد . بويژه ٢٢ خرداد امسال در شرايطي به وقوع مي پيوست كه ما سالي پر جنب و جوش را در جنبش آزادي زن شاهد بوديم. ما حضور اين جنبش را در هشت مارس با شعار زنده باد آزادي زن و شعار آزادي برابري ديديم. در برپايي با شكوه هشت مارس و رودرويي آشكار آن با رژيم زن ستيز جمهوري اسلامي و نيروهاي سركوبگرش ديديم. ديديم كه چگونه وسيعتر از هر سال از پارك لاله تهران تا پارك دانشجو مملو از جمعيتي بود كه براي بزرگداشت اين روز به خيابانها آمده بودند. ما همينطور حضور اين جنبش را در اعتراضات دانشجويي و در مبارزه اش عليه به اجرا گذاشته شدن قوانين اسلامي و در مناسبتهاي مختلف با شعارهاي نه به حجاب و نه به آپارتايد جنسي ديديم. شعارهايي كه رساتر از هميشه در دانشگاهها و در مناسبتهايي چون ١٦ آذر و غيره فرياد زده شد و بيش از بيش به شعار وسيع مردم تبديل شد. ما همچنين حضور اين جنبش و راديكاليسم چپ را در شعارها و خواستهايي كه در قطعنامه ٢٠ آذر و در قطعنامه هاي هشت مارس و اول مه و در همه جا طرح گرديد ديديم. جنبشي كه با قدرت به جلو مي آيد. همين جنبش بود كه در روز ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير تهران به خيابانها آمده بود تا فرياد آزاديخواهي خود را بلند كند.  در اين روز عليرغم سركوب و تهديد نيروهاي انتظامي ، بيش از ٣٠٠٠ نفر از تيپ هاي مختلف اجتماعي، زن و مرد، پير و جوان در ميدان هفت تير جمع شده بودند تا اين روز را به روز اعتراض عليه نابرابري زن و مرد در جامعه تبديل كنند. تجمعي كه از همه بخش هاي جامعه از كارگر و معلم و دانشجو و غيره را ميشد در آنجا ديد و فرياد اعتراض را در چهره آنها خواند. اين تجمع با مداخله نيروهاي انتظامي بر هم زده شد.  در اين روز اجازه جمع شدن به تظاهر كنندگان داده نشد. نيروهاي اننظامي و امنيتي، به ويژه گارد ويژه اي از پليس‌هاي زن كه به باتوم و اسپري‌هاي خطرناك  به صف مردم معترض در محل حمله ور شدند. آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند . تعداد زيادي را دستگير كرده و با ماشين مستقيما به زندان اوين منتقل كردند. اما تجمع كنندگان با باقي ماندن در محل و با رودرويي شان با نيروهاي سركوبگر اين روز را به يك روز بزرگ اعتراض عليه نابرابري زن و مرد تبديل كردند و به طور واقعي ٢٢ خرداد يك قدرتنمايي ديگري از جنبش آزادي زن بود. در اينروز  بيش از ٧٠ نفر دستگير و به زندان اوين انتقال يافتند. و اكنون افراد دستگير شده هنوز در زندانند

دستگير شدگان ٢٢ خرداد بايد فورا از زندان آزاد شوند

٢٢ خرداد تمام نشده است. بيش از ٧٠ نفر در اين اجتماع اعتراضي بزرگ دستگير و راهي زندان شده اند. آزادي فوري اين دستگير شدگان گام مهمي در حركت قدرتمند بعدي ما خواهد بود.  در زندان بودن اين ٧٠ نفر يعني در اسارت ماندن آزاديخواهي، يعني مقابله با هر گونه اعتراضي عليه نابرابري زن و مرد، يعني تحميل بيشتر قوانين اسلامي ضد زن بر جامعه و آپارتايد جنسي. بايد با تمام قوا براي آزادي اين دستگير شدگان بكوشيم. اسامي آنان روشن است. در جريان اين اعتراضات بطور طبيعي رابطه نزديكي در ميان خانواده ها و بستگانشان بوجود آمده است. تمام آن ٣٠٠٠ نفري كه در ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير جمع بودند به چشم خود ديده اند كه چگونه اين انسانهاي آزاديخواه را دستگير و راهي زندان كردند. بايد همه اين نيرو را بسيج كرد و در مقابل زندان اوين و دادستاني و در مراكز مختلف دولتي جمع شويم و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه افراد دستگير شده بشويم و تا آزادي اين عزيزان به تجمعات اعتراضي خود ادامه دهيم.  بايد با نامه هاي اعتراضي مان و با ذكر اسامي تمامي دستگير شدگان در زير نامه هايمان ، از تمامي  نهادها و سازمانهاي آزاديخواه در سطح بين المللي بخواهيم كه از مبارزات برحق ما حمايت كنند و به كمپين اعتراضي ما براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط دستگير شدگان ٢٢ خرداد، بپيوندند و با نامه هاي اعتراضي خود بر روي جمهوري اسلامي فشار بگذارند. بويژه اكنون كه قرار است اولين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شود و سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران و جمال كريمي راد وزير دادگستري ايران نيز در آن حضور دارند، بايد صداي اعتراضمان را از شركت اين جانيان جمهوري اسلامي در اين اجلاس بلند كنيم و بگوييم كه همين ها هستند كه حكم دستگيري و بازداشت كارگران، زنان، معلمان، دانشجويان و به زندان كشيدن هر انسان آزاديخواهي را صادر ميكنند. همين جانيان جمهوري اسلامي هستند كه زير پرونده محكوميت زندانيان سياسي و احكام آنها را امضا ميكنند. اين ها مستقيما دستشان در جنايات رژيم آلوده است و بايد دستگير و محاكمه شوند. با نامه هاي اعتراضي مان از تمامي سازمانهاي آزاديخواه در سراسر جهان بخواهيم كه از خواستهاي برحق ما، خواست آزادي فوري تمامي دستگير شدگان در ٢٢ خرداد، در آذربايجان، در دانشگاهها و منصور اسانلو و تمامي كارگران دستگير شده حمايت كنند و رساتر از هر وقت خواهان  آزادي بدون قيد و شرط  تمامي زندانيان سياسي از زندان شويم

انترناسيونال ١٤٥، ٢ تير ٨٥.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: