شهلا دانشفر

خوش آمديد

٩ ارديبهشت روز اعتصاب سراسري معلمان را به يک روز بزرگ اتحاد و همبستگي با اعتراضات معلمان تبديل کنيم

اعتراض و مبارزه معلمان با قدرت ادامه دارد. اين مبارزات فضاي سياسي جامعه را تغيير داده است. تجمع هزاران نفره معلمان و بدنبال آن دو روز اعتصاب گسترده و سراسري آنها که توده اي ترين و قدرتمند ترين اعتصاب در طول حيات جمهوري اسلامي بود، امروز معلمان را در موقعيت جديدي در صحنه سياسي جامعه قرار داده است. رژيم تلاش کرد اين مبارزات را سرکوب کند، رهبران اين حرکات اعتراضي را دستگير و به زندان انداخت، ولي نتوانست اين مبارزات را عقب براند  و اکنون ميبينيم که معلمان همچنان متحدانه بر ادامه اعتراضاتشان پاي ميفشردند و طي اطلاعيه اي اعلام کرده اند که در روز ۹ ارديبهشت دوباره دست به اعتصاب سراسري خواهند زد و نيز بر تجمعات خود در مقابل مراکز آموزش و پرورش در ۱۲ ارديبهشت و تجمع اعتراضي در مقابل مجلس در ۱۸ ارديبهشت تاکيد کرده اند. بدين ترتيب ما شاهد جنب و جوش عظيمي در کل جامعه هستيم و در واقع چيزي که رژيم از آن وحشت داشت دارد اتفاق مي افتد.

رژيم اسلامی از مبارزات معلمان وحشت کرده است چون می بیند که اين مبارزات به معلمان ختم نميشود. چون ميداند که اين مبارزات سرآغاز اعتراضي عمومي در سطح جامعه است. رژيم از اعتراضات معلمان وحشت کرده چرا که در آستانه اول مه اين اعتراضات ميتواند به يک اعتراض گسترده در اول مه و به يک قدرتنمايي بزرگ کارگران و کل جامعه در آن روز تبديل شود.

از اينرو حکومت اسلامی در اوج استيصالش شروع به مقابله با اين موج اعتراضي کرده است و تهاجم به کل جامعه را در دستور گذاشته است. رهبران اعتراضات معلمان و معلمان معترض را دستگير کرده است. محمود صالحي از فعالين کارگري در شهر سقز را دستگير کرده است. اجراي طرح مقابله با بدحجابي از اول ارديبهشت را در دستور گذاشته است و در دانشگاه ها شروع به دستگيري و ربودن و  احضار دانشجويان معترض کرده است. اما در اين تهاجمات بار ديگر ما داريم شکست سياسي حکومت اسلامی را ميبينيم.  از جمله هم اکنون اعتراض در دانشگاه ها شدت پيدا کرده و هيچگاه مبارزات دانشجويان چنين ابعاد توده اي نداشته است و امروز ما شاهد همبستگي دانشگاههاي مختلف از اعتراضات يکديگر و اعلام حمايت و همبستگي آنها از يکديگر هستيم و بار ديگر پرچم سوسياليسم يا بربريت در دانشگاه مشهد برافراشته شد. در شيراز نيز ديديم که ۱۸۰۰ دانشجو با دو روز تجمع اعتراضي خود طرح اجراي حجاب و پوشش اجباري در دانشگاه را به شکست کشاندند و رييس دانشگاه را وادار به پس گرفتن آن کردند.

در اعتراض به دستگیري  محمود صالحي و تهديد و فشار بر روي فعالين و رهبران کارگري کمپيني سراسري شکل گرفته است. طومارهاي اعتراضي نوشته شده است. کميته حمايت از محمود صالحي در سنندج شکل گرفته است، جمع آوري کمک مالي براي خانواده وي به جريان افتاده و همين دو روز پيش بود که جمعي از سوي اتحاديه کارگران بيکار و اخراجي با در دست گرفت شاخه هاي گل جلوه با شکوه از همبستگي کارگري را در مقابل زندان سنندج به نمايش گداشتند و خواهان ملاقات با وي شدند. کارگران خانواده محمود صالحي را در آغوش گرفتند و با تقديم کمک هاي مالي خود به آنها در واقع بر اتحاد و همبستگي کارگري تاکيد گداشتند و اعلام داشتند که کارگران نميگذارند رهبران و سخنگويانشان مورد کوچکترين تعرضي قرار گيرند.

بالاخره اينکه در کنار همه اين اتفاقات، اجراي طرح مقابله با بدحجابي بود که هم اکنون به اسکاندالي براي رژيم  اسلامی تبديل شده است. اين طرح در خيلي جاها  به درگيري مردم با مامورين رژيم تبديل شده و خودشان دارند از شکستشان سخن ميگويند. از جمله يحيي محمدي نيا معاون وزير کشور جمهوري اسلامي، اجراي اين طرح را به زيان کشور اعلام کرد و هاشمي شاهرودي  رييس قوه قضاييه در اولین گردهمایی استانداران سراسر کشور، از ضرر اجتماعي کشاندن پاي زنان و جوانان به کلانتري ها سخن گفت.

اينها همه اتفاقات مهمي است که شاهدش هستيم. اينها همه فضاي سياسي امروز جامعه را نشان ميدهد. اينها همه حاکي از آنست که در شرايط خطيري بسر ميبريم و در چنين شرايطي همبستگي ميان اعتراض بخش هاي مختلف جامعه يک حلقه کليدي در تبديل آنها به اعتراضي عمومي و سراسري است. در اين ميان جايگاه اعتراض و مبارزات معلمان روشن و آشکار است. بايد با تمام قوا از مبارزات معلمان حمايت کرد. بايد يک بند قطعنامه هاي اول مه حمايت از خواستها و مبارزات معلمان باشد و پلاکاردهاي ما مردم از مبارزات برحق معلمان حمايت ميکنيم را همه جا بر دست گرفت.

روز ۹ ارديبهشت روز اعتصاب سراسري معلمان است. بايد تلاش کنيم که روز ۹ ارديبهشت را به يک روز بزرگ اتحاد و همبستگي با اعتراضات معلمان تبديل شود. با دسته هاي گل به مدارس سر بزنيم و با معلمان معترض و اعتصابي اعلام حمايت کنيم.  دانشگاهها جايگاه مهمي در فضاي سياسي امروز جامعه دارند و حمايت وسيع دانشجويان از مبارزات معلمان وزن مهمي در گسترش اين  مبارزات دارد. مهم است که امروز ما شاهد حمايت گسترده دانشجويان از مبارزات معلمان در اشکال مختلف، از جمله اعلام اعتصابات حمايتي از مبارزات آنان، شرکت در تجمعات معلمان، برپايي شبهاي همبستگي با معلمان، ايجاد کميته هاي حمايت و همبستگي از مبارزات معلمان و برپايي اجتماعات اعتراضي براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط معلمان دستگير شده باشيم.

خواستهاي معلمان خواستهاي کارگران و خواستهاي کل جامعه است. خواست اساسي معلمان خواست افزايش حقوقها ست. با متحد شدن حول خواست سراسري افرايش حقوقها و دستمزدها و اعلام مبلغي معين بعنوان مبنايي براي همين امروز، به طور عملي به مبارزات معلمان بپيونديم و با اينکار جبهه قدرتمندي از مبارزه حول اين خواست شکل دهيم؛ مبارزه اي که همين اکنون براه افتاده و معلمان و کارگران دارند از مبالغ يک ميليون، ششصد هزار و غيره سخن ميگويند. بايد اين جنبش را متحد کرد.

همچنين معلمان خواهان آزادي معلمان دستيگر شده و رفع تهديد و فشار از فعالين اين مبارزات هستند. امروز بهترين فرصت است که با حمايت قدرتمند از اين خواست، خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط معلمان دستگير شده، محمود صالحي ، دانشجويان زنداني و همه زندانيان سياسي شويم. امروز بايد شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد رساتر از هر وقت فرياد زد.

کمتر از يکهفته به اول مه باقي مانده است. بايد با اتحاد و همبستگي با مبارزات معلمان در صفي قدرتمند به استقبال اول مه برويم. باشد که اول مه سرآغازي باشد بر يک اعتراض عمومي گسترده در کل جامعه

انترناسيونال ١٨٩،  ٧ ارديبهشت ٨٦.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: