شهلا دانشفر

خوش آمديد

چند گام اساسي در تدارک اول ماه مه

اول ماه مه نزديک است و همه چيز حاکي از وجود حال و هواي جديدي در جنبش کارگري است. فضاي اعتراضي در ميان کارگران بالاتر از هر سال است و فضاي کاملا متفاوتي نسبت به سالهاي گذشته را شاهديم. بحث بر سر خواست افزايش دستمزدها آنچنان داغ است که رنگ خود را بر اين فضاي اعتراضي زده است. طومار اعتراضي کارگران براي خواست حداقل دستمزدها ٤٥٠ هزار تومان در قدم اول و در اعتراض به تصميم دولت مبني بر ١٢٢ هزار تومان بعنوان ميزان حداقل دستمزدها، به جنبش اعتراضي کارگري امروز يک پلاتفرم سراسري و روشن و شفاف داده است. اين طومار در کنار جنب و جوش حول خواست تشکل واقعي کارگري و جمع شدن بيش از سه هزار امضا حول نامه اعتراضي کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري، بر اين تب و تاب شدت داده است. همه جا بحث بر سر بر پايي تجمعات اعتراضي است. بحث بر سر برگزاري باشکوه اول مه و تجمعات بزرگ در اين روز است. همه چيز نشان از اوضاع جديدي در جنبش کارگريست. امسال شرايط بيش از هر وقت براي برگزاري اول ماه مه جشن همبستگي جهاني کارگري فراهم است، به تدارک اين روز برويم.

اقدامات عملي براي برپايي اول ماه مه

در اوضاع سياسي امروز و فضاي اعتراضي موجود در ميان کارگران، رهبران کارگري و کارگران کمونيست نقشي تعيين کننده و تاريخي دارند. بايد اوضاع را دريافت. بايد از هم اکنون براي برپايي يک اول مه با شکوه و بزرگ رفت. بايد از هم اکنون شعارهاي ما، شعار گرامي باد اول ماه مه روز همبستگي جهاني کارگري، مرگ بر سرمايه داري همه جا نقش ببندد. شعار متحد کننده امسال ما در اول مه حداقل دستمزد کمتر از ٤٥٠ هزار تومان ممنوع است. اين شعار را بايد در همه جا در پلاکاردهاي قرمزمان و بر در و ديوار بنويسيم و همه کارگران و همه بخش هاي جامعه را به گرد آمدن حول آن فرا بخوانيم. تا فرا رسيدن اول مه چند گام مهم و اساسي در پيش داريم:

١– مجامع عمومي ويژه اول مه را تشکيل دهيم

اولين گام براي سازماندهي اول مه بر پايي مجامع عمومي ويژه تدارک اين روز است. در اين مجامع کميته هاي برگزار کننده اول مه در هر کارخانه را بايد انتخاب کرد. در اين مجامع بايد بر سر خواستها و مطالبات و رئوس قطعنامه اول مه به بحث نشست و به توافق رسيد. با برپايي مجامع عمومي کارگري در کارخانجات مختلف، ميتوان از هم اکنون فضا را براي بر پايي با شکوه اول مه فراهم کرد. ميتوان کاري کرد که در اول مه، کارگران هر کارخانه بهمراه خانواده هايشان با پلاکارد ويژه خود در مارش بزرگ اين روز شرکت کنند.

رهبران کارگري بايد تلاش کنند که با برقراري تماس با مجامع عمومي کارگران در کارخانجات مختلف در هر منطقه، حرکاتي هماهنگ را در سطح هر منطقه و هر شهر براي برپايي اول مه سازمان دهند و قطعنامه کارگران را به قطعنامه سراسري کارگران تبديل کنند.

٢– کميته هاي برگزار کننده اول مه را تشکيل دهيم

هم اکنون جنب و جوش براي برپايي اول مه بالا گرفته و در خيلي جاها اين کميته ها تشکيل شده و کارش را آغاز کرده است. مساله مهم بوجود آمدن ارتباطي سراسري بين کميته هاي برگزار کننده اول مه است. کميته هاي اول مه که از رهبران برگزيده و فعال در هر شهر شکل ميگيرد و تدارکات جشن اول مه را به پيش ميبرد. کميته هاي اول مه نقش متحد کننده کارگران در کارخانجات مختلف و در شهرهاي مختلف را بر عهده دارند. اين کميته ها بايد تلاش کنند با کارخانجات مختلف در تماس و ارتباط قرار گيرند. قطعنامه اول مه را براي بحث و هم نظري به کارخانجات مختلف برسانند. بايد تلاش کنند که همه بخش هاي جامعه را به حمايت از قطعنامه اول مه خود و به شرکت در تجمعات اين روز و گراميداشت جشن همبستگي جهاني کارگري فراخوانند. ما بايد تلاش کنيم با قطعنامه اي سراسري که بيانگر خواستها و اراده واحد کارگريست، به استقبال اول مه برويم.

٣- اول ماه مه را به روز تجمعات بزرگ و روز همه مردم تبديل کنيم.

اول ماه مه، روز اعتراض کارگران، روز اعتراض کل جامعه است. از هم اکنون بايد به تدارک برپايي بزرگترين اجتماعات در مراکز اصلي هر شهر رفت. اول ماه مه خيابانها از آن ماست، تريبونها از آن ماست. از هم اکنون بايد محل تجمعاتمان در خيابانها و ميادين اصلي شهر ها و سالنهاي برگزاري جشن اول مه مان را روشن کنيم. سخنرانهايمان را تعيين و قطعنامه هايمان را بنويسيم. پلاکاردهاي سرخمان را با شعارهاي زنده باد اول ماه مه، زنده باد اتحاد کارگري آماده کنيم، بر در و ديوار شعارهايمان را بنويسيم و کاري کنيم که روز اول مه همه جا و همه شهرها رنگ و روي اين روز را بخود بگيرد.

جنب و جوش اعتراضي بالاست. فضاي جامعه ملتهب است، زمزمه هاي اعتراض در ميان معلمان و پرستاران بالاست. معلمان دارند تدارک برپايي اعتصابات سراسري خود را ميبينند. امسال شرايط بيش از هر وقت براي بسيج کل جامعه براي برپايي يک اول ماه مه با شکوه و بزرگ فراهم است. امسال بيش از هر وقت شاهديم که خواست کارگر خواست کل جامعه است. خواست ٤٥٠ هزار تومان حداقل دستمزد فوري، خواست حق تشکل و حق اعتصاب، خواست بيمه بيکاري و توقف فوري اخراجها و مطالبات ديگري که امروز کارگران طرح ميکنند، خواستهاي معلمان، پرستاران و همه مردم محروم اين جامعه است. اول ماه مه را بايد به يک روز اعتراض بزرگ و روز همبستگي همه بخش هاي جامعه با يکديگر براي پيگيري خواستها و مطالباتشان تبديل کرد. فراخوان ما به کل جامعه است تا اين روز را گرامي بدارند.

روز اول ماه مه بايد شاهد برپايي بزرگترين تجمعات از کارگران و خانواده هايشان باشيم. تجمعاتي که همه مردم جامعه، معلمان، پرستاران، دانشجويان، و همه بخش هاي جامعه در آن وسيعا شرکت دارند و به مارش بزرگ کارگران در اين روز ميپيوندند. همه دوستان و آشنايانتان را به شرکت در اين روز فرابخوانيد. روز اول مه را وسيعا جشن بگيريد.

٤- روز اول مه کار را تعطيل کنيد

اول مه روز همبستگي جهاني کارگران است. روزي است که کارگران در صفوف ميليوني به خيابانها مي آيند تا اعتراض مشترک خود را به دنياي کنوني و نظام بردگي موجود بيان کنند. اول مه تنها روزي است که توجه کل جامعه بسوي کارگر است، بايد در اين روز وسيعا به خيابانها آمد و اين روز را گراميداشت. روز اول مه بايد يک روز تعطيل عمومي در کل جامعه باشد و بايد در اين روز کار را تعطيل کرد و وسيعترين اجتماعات اعتراضي را برپا کرد. بايد اين روز را در همه جا جشن گرفت. در ايران جمهوري اسلامي اين روز را به رسميت نشناخته است. ممکن است در بسياري از مراکز و محيط هاي کار کارگران نتوانند کارشان را تعطيل کنند و در اجتماعات اين روز شرکت کنند. اما حتي اگر نتوانيم کار را تعطيل کنيم. بايد در همان محيط کار خود اين روز را جشن بگيريم. ساعتي از کار را تعطيل کنيم. مجمع عمومي تشکيل دهيم. در مجمع عمومي خود به مناسبت اين روز به بحث و گفتگو بنشينيم و با پخش شيريني و شکلات جشن اول مه را برپا کنيم. اين وظيفه رهبران کارگري است که از قبل تدارک اين روز را در همه ديده باشند. از قبل همسران و خانواده هاي کارگران را براي شرکت در جشن اول مه با خبر کرده باشند.

٥- حداقل دستمزد٤٥٠ هزار تومان خواست محوري اول مه امسال است. خواستي است که امروز مبارزه کل کارگران و کل بخش هاي مختلف جامعه را بهم گره ميزند. خواستي که جنبشي اجتماعي و وسيع پشت آن قرار دارد. اول مه امسال را با پلاکاردهاي قرمزي که بر روي آن نوشته شده حداقل دستمزد کمتر از٤٥٠ هزار تومان ممنوع، به روزي تاريخي در جنبش کارگري ايران تبديل کنيم.

امروز جنبش کارگري در ايران گامهاي بزرگي به جلو برداشته است. اگر دهسال پيش کارگران ناگزير بودند اول مه را در پيک نيک و جمع هاي کوچک خود جشن بگيرند و تلاش کنند تا اين روز را زنده نگاهدارند و وجود آنرا به دولت و کارفرمايان تحميل کنند، امروز ديگر وقت آن رسيده است که روز اول مه را به يک روز قدرتنمايي بزرگ کارگري و به روز کل جامعه تبديل کرد. اول ماه مه را بايد وسيعا جشن گرفت. زنده باد اول ماه مه روز همبستگي جهاني کارگري

انترناسيونال ٢٦،٨٣ فروردين ٨٤ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: