شهلا دانشفر

خوش آمديد

گزارشى از اعتراضات اخير معلمان

تنظيم از: شهلا دانشفر

از روز شنبه ٢٧ ديماه بسيارى از معلمان تهران و شهرهاى ديگر ايران بنا به اولتيماتومى قبلى دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند که اين اعتصاب تا سه روز ادامه خواهد يافت. در اين سه روز کلاسهاى درس در بسيارى از مدارس تعطيل شد و دانش آموزان از اين اعتصاب به شکلهاى مختلف حمايت کردند. بنا به گزارشها معلمان از جمله خواهان رفع تبعيض، ايجاد تسهيلات براى تامين مسکن و بيمه هاى درمانى و افزايش حقوق هاى خود هستند. معلمان براى رسيدن به خواسهاى خود بارها دست به اعتصاب و راهپيمايى و تجمع زده اند. مسئولين وزارت آموزش و پرورش جمهورى اسلامى هربار وعده عملى کردن خواستهاى معلمان را داده، اما عملا قدمى در اين جهت برنداشته اند. معلمان خواهان رسيدگى فورى به خواستهاى خود هستند. با سپرى شدن سه روز اعتصاب معلمان در روزهاى ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ ديماه و با توجه به اينکه تاکنون به خواستهاى آنان پاسخى داده نشده، اين اعتراضات ادامه دارد و هنوز بسيارى از مدارس در اعتصاب بسر ميبرند. معلمان اعلام کرده اند که روز ٢٥ بهمن ماه به مدت يکهفته دست به اعتصابى بزرگ و سراسرى و تحصن در مدارس خواهند زد. گزارش اعتراضات اخير معلمان بشرح زير بود:

تهران: طى سه روز ٢٧، ٢٨، و ٢٩ ديماه در تهران در اکثر مدارس مناطق مختلف از جمله نواحى ٢، ١٠، ١٧، ١١، ٤ معلمان در اعتصاب بودند. در بسيارى از اين مدارس دانش آموزان در پياده روها در بيرون دبيرستان جمع شده بودند و از اعتراض معلمان خود حمايت ميکردند. اعتصاب معلمان در تهران فضاى شهر را تغيير داده بود.

اصفهان: در روزهاى ٢٧ تا ٢٩ ديماه در اصفهان بنا به گزارش خبرگزاريهاى ايران بيش از ٢٦٠ مدرسه تعطيل شدند. در اين شهر دانش آموزان در مدارس بسيارى با دست زدن و شعار معلم معلم حمايتت ميکنيم از مطالبات و اعتراض معلمان پشتيبانى کردند. نيروهاى امنيتى موسوم به ١١٠ براى جلوگيرى از گسترش اعتراض معلمان به خيابانها و پيوستن مردم به آن، وسيعا در خيابانها و ميدانهاى شهر مستقر شده بودند. مردم درحمايت از اعتصاب معلمان چراغهاى ماشينهاى خود را روشن کرده و بوق ميزدند. بر ديوارهاى مدارس شعارهاى آزادى، برابرى نوشته شده بود. طى اين اعتراضات يکى از معلمان دستگير گرديد که هنوز گزارشى از آزاد شدن او دريافت نشده است.

يزد: در روزهاى تعيين شده ٢٧ تا ٢٩ ديماه در يزد نيز معلمان در دهها مدرسه دست به اعتصاب زدند. در ادامه اين اعتصابات و در اعتراض به دستگيرى يکى از معلمان اعتصابى روز ٣٠ ديماه بيش از ٣٠٠٠ نفر از معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهر تجمع کرده و خواهان آزادى فورى همکار خود شدند و بر خواستهاى خود تاکيد کردند. با ادامه اين اعتراضات معلم زندانى پس از دو ساعت که در بازداشت بود، آزاد گرديد و به ميان همکاران خود بازگشت. پس از اين اعتراضات پليس جمهورى اسلامى شبانه به خانه تعدادى از معلمان رفته و ٧ نفر از آنان را بازداشت کرد. معلمان يزد با مطلع شدن از دستگيرى همکاران خود روز ٧ بهمن ماه براى آزادى کردن آنان دوباره در مقابل اداره آموزش و پرورش شهر يزد تجمع کردند و خواهان آزادى فورى همکاران خود شدند. معلمان شعار ميدادند: تنها راه رهايى، اعتصاب نهايى! معلم شده خسته تبعيض ديگه بسه! با ادامه اعتراضات قبل از ظهر اين روز ٤ نفر از معلمان زندانى آزاد گرديدند. معلمان براى آزاد شدن ٣ معلم ديگر که هنوز در بازداشت بودند، تا ساعت ٧ بعد از ظهر به تجمع اعتراضى خود ادامه دادند و اولتيماتوم دادند که اگر معلمان دستگير شده آزاد نشوند به مبارزاتشان شدت بيشترى خواهند داد. سرانجام فرماندار و استاندار يزد در محل تجمع معلمان حاضر شدند و ناگزير سه معلم بازداشتى ديگر را نيز آزاد کردند. پس از اين حرکت اعتراضى معلمان اعلام داشتند که در صورتيکه به خواستهايشان پاسخى داده نشود روز سه شنبه ١٥ بهمن ماه دوباره به اعتصاب و تحصن در مدارس دست خواهند زد. اعتراضات معلمان در يزد تا هم اکنون انعکاس وسيعى در ميان مردم شهر داشته است.

مياندوآب: در مياندوآب معلمان مدارس را تعطيل کردند و با در دست داشتن فيشهاى حقوقى خود و استناد به حقوقها و دريافتى هاى بسيار پايين معلمان خواهان رفع تبعيض عليه معلمان شدند. فضاى اين شهر به حال ملتهبى در آمده بود. معلمان بر ادامه اعتراضات خود تاکيد داشتند.

شيراز: در ادامه مبارزات معلمان و اولتيماتوم سراسرى آنها براى اعتصاب و پيگيرى خواستهايشان معلمان در شيراز در روزهاى ٤ تا ٦ بهمن ماه در ١٨٨ مدرسه (٥٥ واحد آموزشى شيفت صبح و ١٣٣ واحد آموزشى شيفت بعد از ظهر) دست به اعتصاب زدند. معلمان با صدور اطاعيه اى از دانش آموزان خواستند که در حمايت از آنان به مدرسه نروند. دانش آموزان به اين فراخوان پاسخ مثبت داده و اعتصاب معلمان با حمايت دانش آموزان و خانواده هايشان روبرو شد. معلمان در شيراز اعلام داشتند که اگر به خواستهاى آنان پاسخى داده نشود در اسفند ماه نيز دست به اعتصابات وسيعى خواهند زد.

بنا به گزارشات طى روزهاى ٢٧، ٢٨ و ٢٩ ديماه در بسيارى ديگر از شهرهاى ايران نيز کلاسها تعطيل شد و معلمان بر ادامه حرکات اعتراضى خود و پيگيرى خواستهايشان تاکيد کردند.

اليگودرز لرستان: روز ٧ بهمن ماه معلمان در بسيارى از مدارس در اليگودرز دست به اعتصاب زدند و بر روى خواستهايشان پافشارى کردند. معلمان اعلام داشتند که براى پيگيرى خواستهايشان در روزهاى آتى همانند سال گذشته تجمعى در مقابل فرماندارى اين شهر برگزارخواهند داشت. در دبيرستان امام حسن در شهر اليگودرز با دخالت نيروى انتظامى معلمان به کلاس درس رفتند اما از تدريس خوددارى کردند. در اين مدرسه دانش آموزان به حمايت از معلمان خود برخاسته و دست به اعتراض زدند. اين خبر انعکاس وسيعى در سطح شهر داشت. با بر پا شدن ازدحام در مقابل مدرسه نيروهاى انتظامى از ورود خبرنگاران جلوگيرى کردند. در حال حاضر در اين شهر برخى مدارس تعطيل و تعدادى به حالت نيمه تعطيل در آمده است. دامنه اين اعتراضات هر روز گسترش بيشترى مى يابد و معلمان خود را براى برگزارى اعتراضى سراسرى آماده ميکنند. اعتراض معلمان در اين شهر با استقبال مردم روبرو شد.

معلمان اکنون حدود چهار سال است که خواستهاى خود را مطرح ميکنند اما مقامات جمهورى اسلامى پاسخى به آنها نداده اند. معلمان از اينکه مدام وعده و وعيد شنيده اند اما عملا هيچ گامى در جهت پاسخگويى به خواستهاى آنان برداشته نشده است معترضند و بر گسترش اعتراض و شدت دادن به اعتصاب و اعتراضاتشان تاکيد دارند. خواستهاى معلمان در واقع خواست ميليونها کارگر و مردمى است که از فقر و خفقان و تبعيض و عدم تامينات اجتماعى به تنگ آمده اند. با حمايت از خواستهاى معلمان بايد جمهورى اسلامى را زير فشار قرار داد. با گسترش اعتراض متحدانه همه بخش هاى جامعه، اين حکومت راهى جز گردن گذاشتن به خواستهاى معلمان و ساير اقشار مردم ندارد.

كارگر كمونيست ٤، بهمن ٨٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: