شهلا دانشفر

خوش آمديد

شانزده آذر، جنبش سرنگونی و انقلاب

شانزده آذر، جنبش سرنگونی و انقلاب

گفتگو با شهلا دانشفر- مسئول کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری

انترناسیونال: ویژگیهای ۱۶ آذر امسال چه ها بودند؟ به طور کلی ارزیابی شما از ۱۶ آذر امسال چیست؟

شهلا دانشفر: ويژگي مهم ١٦ آذر امسال سرخي و سوسياليستي بودن آن بود. ويژگي ١٦ آذر امسال شعارهاي چپ و راديكال و گستردگي و توده اي تر بودن آن نسبت به هر سال بود.  بطوريكه امسال نه تنها در دانشگاههاي تهران بلكه در سطح سراسري در مازندران  و تبريز و مشهد و ديگر شهر ها ما شاهد يك شانزده آذر چپ و راديكال بوديم. ١٦ آذر امسال بطور واقعي با پلاكاردهاي سرخش٬ با شعارهايش و بويژه با شعار سوسياليسم يا بربريت و نيز با بيانيه هايش  به صحنه قدرتنمایي جنبش سوسياليستي در برابر توحش سرمايه داري تبديل شد و براستي چشمان جهان را به خود خيره كرد. ١٦ آذر امسال يك نقطه عطف تاريخي بود و سرفصل جديدي در رشد و نفوذ کمونیسم در جامعه و هژموني آن بر راس مبارزات جاري در جامعه را به نمايش گذاشت.

١٦ آذر امسال در واقع پايان خط احمدي نژاد و شكست خطي بود كه شمشير ها را از رو بسته و ميخواست جامعه را با سركوب و ارعاب به دوره خميني و اول انقلاب بازگرداند و ما اعلام قطعي اين شكست را در اتفاقات بعد از آن و در تجمع روز ٢٠ آذر و سوزاندن عكس احمدي نژاد و هو كردن او در دانشگاه پلي تكنيك تهران  ديديم. ما تاثيرات اين پيروزي را در مراسم روز ١٧ آذر در گراميداشت محمد جعفر پوينده و محمد مختاري در امامزاده طاهر در كرج كه ٣٠٠٠ نفر جمع شدند و سرود انترناسيونال٬ سرود همبستگي جهاني كارگري را سردادند٬ ديديم.

١٦ آذر امسال در واقع نه بزرگ جامعه به جمهوري اسلامي و به هر گونه سازش و دل بستن به تغيير و تحول از بالا ٬ و نه به جنگ و به ميليتاريزم آمريكا بود و اين را  با شعارهايش و با بيانيه هايش به روشني فرياد زد.   ١٦ آذر امسال با شكوه و عظيم بود و من همينجا به فعالين جنبش دانشجويي و همه دست اندركاران و فعالين  اين روز تبريك  ميگوييم و دستشان را بگرمي ميفشارم.

انترناسیونال: این پیشروی به سوی شعارهای چپ و سوسیالیستی محصول چه فاکتورهایی است؟

شهلا دانشفر: ١٦ آذر اتفاقي نبود كه خلق الساعه روي داده باشد. ١٦ آذر بيش از هر چيز نشانگر رشد آرمانهاي چپ و سوسیالیستی و آزاديخواهانه در كل جامعه است كه از دانشگاه به صدا درآمد و در كل جامعه طنين انداخت. جنب و جوش اعتراضي گسترده در سطح جامعه٬ رشد راديكاليسم و چپ در جامعه مهمترين فاكتورهايي است كه خود را بصورت يك قدرتنمايي بزرگ چپ در ١٦ آذر به نمايش گذاشت.

رژيم سعي كرد با گذاشتن فشار بر روي دانشجويان و سركوب اعتراضاتشان٬ با دستگيري فعالين و رهبران كارگري٬ با تشديد فشار بر روي زندانيان سياسي و نيز با متوسل شدن به دسيسه هايي چون به راه اندازي زلزله مصنوعي و غيره جنبش اعتراضي در جامعه را به عقب براند و ١٦ آذر را نيز از سر بگذراند. اما اعتراضات در دانشگاهها و در مراكز كارگري شدت گرفت ودر زندان ما شاهد يك اعتراض سراسري در ميان زندانيان سياسي بوديم. بطوريكه سير اعتراضات در دانشگاه ها آنچنان پر شتاب بود كه حتي دفتر تحكيم وحدت تلاش كرد با كشاندن ١٦ آذر به امامزاده عبدالله مسير آن را بسوي راديكاليسم و چپ منحرف كند. اما چپ دانشگاه محكم و استوار ايستاد و با عزم جزم خود براي برپايي يك ١٦ آذر با شكوه در دانشگاه٬ همه دو دلي ها و تزلزل ها را كنار زد و از درون اين جدال چپ قويتر و منسجم تر بيرون آمد.  فاكتور مهم  اينست كه امروز بطور واقعي هر كجا كه مردم جمع ميشوند٬ ما شاهد اين هستيم كه پرچم برابري طلبي و آزادي خواهي برافراشته ميشود. امروز دارند از به حركت درآمدن شبح لنين صحبت ميكنند. حزب كمونيست كارگري ايران بخش متعين و سازمانيافته چپ و كمونيسمی است كه امروز در جامعه به جلو آمده و دارد مهر خود را بر تحولات جاري ميزند و بطور واقعي جاي پاي آنرا بيش از بيش در ١٦ آذر امسال ميتوان ديد و خود يك فاكتور مهم در شكل دادن به اين تغيير و تحولات است. از نظر من اينها همه زمينه هاي شكل گيري ١٦ آذر سرخ و سوسياليستي امسال بود.

انترناسیونال: ۱۶ آذر چه نقشی در کل جنبش سرنگونی طلبانه و انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی میتواند ایفا کند؟

شهلا دانشفر: ١٦ آذر امسال  بطور قطع تاثير خود را بر توازن قواي موجود در جامعه و سير تحولات سياسي جامعه ميگذارد و ما امروز روشن تر از هر وقت ميتوانيم از جنبش انقلابي سوسياليستي در ايران كه دارد با قدرت به جلو مي آيد و براي آزادي و برابري و براي سوسياليسم مبارزه ميكند٬ صحبت كنيم. به عبارت روشنتر ١٦ آذر امسال توازن قوا را به نفع چپ و جنبش اعتراضي موجود در جامعه و برعليه رژيم و جريانات راست ملی- قومی- اسلامی در حکومت و در اپوزیسیون تغيير داد و بيش از پيش بي اعتباري دوم خرداديها و تحكيم وحدت و انجمن هاي اسلامي و غيره را به نمايش گذارد.  ١٦ آذر بيش از هر وقت استيصال رژيم و شكست  پروژه احمدي نژاد را به نمايش گذاشت و  نشان داد كه بطور واقعي امروز اين چپ جامعه است كه دارد مهر خود را بر اتفاقات مهم ميزند. از جمله در ١٦ آذر و قبل از آن روز جهاني كودك بود كه از دنياي وارونه امروز و سوسياليسم به عنوان تنها آلترناتيو رهايي بشر در مقابل این دنیای وارونه صحبت شد. به اين ترتيب ميتوان گفت ١٦ آذر سرفصل جديدي در كل جنبش سرنگوني طلبانه و انقلاب مردم عليه جمهوري اسلامي گشود و آلترناتيو سوسياليسم را روشنتر از هر وقت در برابر كل جامعه قرار داد.

انترناسیونال: اعتراضات دانشجویی در ۱۶ آذر چه قدمهای دیگری را باید بردارد تا بتواند نقش قدرتمندتری در سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار آزادی و برابری ایفا کند؟

شهلا دانشفر: ١٦ آذر نشان داد كه  امروز سوسياليسم رساتر از هر وقت فرياد زده ميشود٬ بايد حول آن متحد شد و سازمان خود را قويتر از هر وقت بوجود آورد. اين مهمترين گاميست كه بايد بعد از ١٦ آذر برداشت و اينجا بيش از هر چيز خطاب من به فعالين چپ و راديكال در راس اين جنبش و در راس تمامي جنبش هاي اعتراضي در جامعه است كه به حزب خود حزب كمونيست كارگري ايران بپيوندند. در بستر آماده كنوني٬ بايد سوسياليسم را وسيعتر از هر وقت به درون جامعه برد و در هر محل و هر كارخانه گرد آن متحد شد . بعلاوه امروز بايد ما  نه تنها شاهد شكل گيري محافل چپ و راديكال حول سوسياليسم و پيوستن آنها به حزب كمونيست كارگري باشيم٬ بلكه در سطح علني تشكلهاي توده اي و علني را بايد شكل داد و تثبيت كرد. امروز ما بايد شاهد شكل گيري تشكلهاي سراسري در دانشگاهها٬ در محيط هاي كارگري و در تمامي بخش هاي جامعه باشيم. بايد مجامع عمومي كارگري را بعنوان نماينده مستقيم اراده كارگران تثبيت كرد و شوراها را شكل داد. همچنين امروز شرايط بيش از هر وقت براي يك تعرض گسترده سياسي به رژيم فراهم است٬ بايد حلقه اعتراضاتمان و فشار بر جمهوري اسلامي را تنگتر كرد. واقعيت اينست كه اعتراضات در سطح جامعه وسيع و گسترده است٬ خواستهاي مشتركي همه اين اعتراضات را به هم پيوند ميدهد٬  بايد با حركتي آگاهانه به يك همبستگي سراسري در ميان اعتراضات بخش هاي مختلف جامعه شكل داد. اينها همه گامهاي مهمي است كه بعد از ١٦ آذر در دستور كار فعالين چپ و كمونيست قرار ميگيرد.و فراخوان من اينست كه  بياييد تا در كنار حزب خود و با پيش روي قراردادن اين افق و براي سوسياليسم   به پيش رويم

انترناسيونال ١٧٠،  ٢٤ آذر ٨٥.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: