شهلا دانشفر

خوش آمديد

احضار و تهديد و فشار به فعالين و رهبران كارگري و انسانهاي معترض در جامعه ممنوع است

احضار٬ تهديد و فشار بر روي فعالين و رهبران كارگران و فعالين عرصه هاي مختلف جنبش هاي اعتراضي در سطح جامعه يكي از شگرد هاي شناخته شده جمهوري اسلامي براي عقب راندن اعتراضات موجود در سطح جامعه است. با اين كار جمهوري اسلامي تلاش دارد كه با حذف و كنار زدن انسانهاي معترض و راديكال كه در راس مبارزات جاري قرار داشته و  نقش هدايت كننده٬ متحد كننده و متشكل كننده در اين اعتراضات را دارند٬  اولا فضاي رعب و وحشت را در جامعه حاكم كند٬ دوما از قدرتيابي و گسترش اعتراضات موجود در جامعه جلوگيري كند.

امروز كه ما شاهد رشد هر روز جنبش كارگري و جنبش اعتراضي در سطح جامعه هستيم٬ امروز كه بيش از هر وقت جنب و جوش براي سازمانيابي و متشكل شدن به چشم ميخورد و امروز كه بيش از هر وقت شاهد حركت هاي اعتراضي همزمان كارخانجات مختلف با هم و انعكاس اجتماعي وسيعتر اين اعتراضات در سطح شهر ها هستيم جمهوري اسلامي براي عقب راندن اين مبارزات بيش از هر وقت به اين سلاح دست برده و با تهديد و فشار رهبران و فعالين صف مقدم اين اعتراضات٬ تلاش دارد تا اين مبارزات را عقب براند

همين هفته قبل بود كه شاهد حركت همزمان ٥ كارخانه در شهر سنندج بوديم. حركتي بيسابقه كه كل شهر سنندج را به حركت در آورد و بطور واقعي جنبش كارگري در ايران را وارد مرحله ديگري كرد. مرحله اي كه بيش از هر وقت اعتراضات به هم پيوسته كارخانجات و مراكز كارگري در شهر هاي مختلف و به جنب و جوش در آمدن كل شهر را ميتوان ديد. حركتي كه نظير آن را در هفته قبل تر آن در شهر شوشتر با اعتصاب مجتمعي اي چون كشت و صنعت كارون با بيش از هشت هزار كارگر و اعتصاب يكپارچه آنان و بعد از آن نيز مبارزه كارگران كاغذسازي كارون و راهپيمايي با شكوه آنان در اين شهر شاهدش بوديم. طبعا اين تحركات تنها محدود به مراكز كارگري نيست. همانطور كه اشاره كردم اعتراض همه بخش هاي جامعه را فراگرفته است. هم اكنون بويژه در آستانه فرارسيدن ١٦ آذر در تمامي دانشگاهها ما شاهد جنب و جوش اعتراضي هستيم. اكنون در دانشگاهها نه تنها دانشجوبان بلكه استادان نيز به همراه آنان به شرايط اختناق در دانشگاه ها و اخراج ها  و احكام صادره از سوي كميته هاي انضباطي و آنچه كه از آن رسما به عنوان انقلاب فرهنگي دوم نام برده ميشود معترضند. در مقابل اين اعتراضات دارند استادان معترض را بعنوان استادان سكولار اخراج ميكنند و دانشجويان معترض را تحت عنوان دانشجويان ستاره دار٬ و بطور مثال سه ستاره ثبت نام نميكنند و مورد تعقيب و پيگيرد و دستگيري قرار ميدهد.

عين همين مساله در جنبش اعتراضي براي آزادي زن است. فعالين معترض در اين عرصه را مورد تهديد و فشار قرار داده و در اين ميان حتي تحمل خودي ها را ندارند. بدين ترتيب ما شاهد اين هستيم كه جمهوري اسلامي ميكوشد سركوب خود را با فشار آوردن بر روي بخش معترض جامعه به پيش برد. در همين راستا است كه بار ديگر منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكاي واحد در ٢٨ آبان دستگير شد. در اين روز هنگاميكه منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكاي شركت و احد به همراه ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكا در منطقه دردشت نارمك در حال پياده شدن از ماشين بودند٬ توسط مامورين لباس شخصي جمهوري اسلامي مورد حمله قرار گرفتند. در اين حمله ابراهيم مددي كه به برخورد نيروهاي انتظامي معترض بود با تيراندازي هوايي مورد تهديد و ضرب و شتم قرار گرفت و منصور اسانلو دستگير شد.

همچنين اخيرا جوانمير مرادي رییس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و یکی از رهبران کارگری در شهر كرمانشاه جهت محاکمه به دادگاه شعبه 109 جزایی کرمانشاه احضار شد. طبق این احضاریه جوانمیر مرادی در ٥ آذر ماه به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر کرمانشاه به محاکمه کشیده خواهد شد. وی قبل از این، از کار خود در پتروشیمی کرمانشاه اخراج و در هیجدهم شهریور ماه امسال به همین اتهام بازداشت و با قرار وثیقه هفت میلیون تومانی آزاد شده بود.

از سوي ديگر شعبه اول دادگاه شهر سقز دو تن از دستيگر شدگان اول مه ٨٣ ٬ محمود صالحی را به چهار سال و جلال حسینی را به دو سال زندان محکوم کرد.

دستگيري منصور اسانلو و نيز احضار جوانمير مرادي و احكام زندان فعالين اول مه سقز ٬ و در كنار اينها زير فشار گذاشتن فعالين اعتراضي دانشجويي و عرصه هاي مختلف اعتراضي در سطح جامعه حمله ايست سازمانيافته به كل طبقه كارگر و كل جامعه كه بايد با تعرض متقابل و فوري ما پاسخ گيرد.

دستگيري منصور اسانلو امروز بطور مشخص پاسخ نه رژيم به يكسال مبارزه و اعتراض كارگران شركت و احد براي تثبيت تشكل خود٬ سنديكاي شركت و احد و نيز تقابلي با جنب و جوش در جنبش كارگري براي سازمانيابي و ايجاد تشكلهاي آزاد و مستقل از دولت است. اين اقدام تقابلي در برابر جلوي صحنه سياسي آمدن جنبش كارگري و انعكاس صداي اعتراض كارگران در سطح بين المللي و در سطح جامعه است. اين اقدام تقابلي با بر پايي يك ١٦  آذر بزرگ و با شكوه و يك روز اعتراضي عمومي وسيع عليه جمهوري اسلامي و ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه است. در كنار اين دستگيريها هم اكنون رژيم دانشگاهها را زير تهاجم و سركوب خود قرار داده است٬ تا در آستانه ١٦ آذر با كنترل دانشگاهها به عنوان مركزي براي تجمعات اعتراضي در اين روز٬ مانع بر پا شدن يك فضاي اعتراضي وسيع در كل جامعه بشود. در همين رابطه است كه هم اكنون طرح ها و  تمهيدات گوناگوني از جمله طرحي  تحت عنوان مقابله با ارازل و اوباش كه قرار است از ٥  آذر ماه به اجرا گذاشته شود در دستور رژيم قرار ميگيرد.  با اين كار رژيم ميخواهد بار ديگر نيروهاي سركوب و اوباش حزب الله خود را  به خيابانها بكشاند و حكومت نظامي اعلام نشده بر قرار كند تا بلكه اين ١٦ آذر را هم به سلامت پشت سر بگذارد.

اما نكته مهم اينست كه امروز رژيم اسلامي بيش از هر وقت در استيصال به سر ميبرد. صفوف دروني آن بيش از هر وقت در تشتت است و در سطح جهاني نيز بيش از هر وقت منزوي است. از سوي ديگر اعتراضات هر روز شدت بيشتري ميگيرد و ما شاهد اين هستيم كه در برابر هر تهاجمي صف فشرده تري از اعتراض و مبارزه شكل ميگيرد. در سطح جهاني نيز تمام توجه ها بطرف ايران و مبارزات مردم در ايران خيره شده است. در چنين شرايطي بايد تهاجم رژيم را با تعرض پاسخ داد. دستگيري منصور اسانلو هم اكنون به موجي از همبستگي و اعتراض دامن زده است. اتحاديه هاي كارگري در سطح بين المللي به اين دستگيري عكس العمل نشان داده اند. بايد به صف اين اعتراض پيوست و با فشار براي آزادي بدون قيد و شرط منصور اسانلو تهاجم رژيم به امر سازمانيابي و اتحاد و مبارزه كارگري را عقب زد. بايد فعالين و رهبران كارگري و در عرصه هاي مختلف اجتماعي با تشخيص و شناخت اين شرايط به تقابلي متحد و سراسري در برابر اين تهاجم برخيزند. همبستگي سراسري در ميان بخش هاي مختلف جامعه در اعتراضات جاري در جامعه٬ متحد شدن حول خواستهاي سراسري و مبارزه حول آنها در ميان كارگران و دانشجويان و كل جامعه و ايجاد تشكل هاي آزاد و مستقل از دولت در تمامي عرصه ها و تثبيت مجامع عمومي كارگري بعنوان محلي براي اعمال اراده مستقيم كارگران آن گامهاي اساسي است كه صف ما را در تقابل با اين تهاجم و يك تعرض وسيع و سراسري محكم ميكند. بايد اين گامها را برداشت. دستگيري منصور اسانلو٬ احضار جوانمير مرادي٬ احكام زندان  براي فعالين اول مه سقز  و احضار و تهديد و فشار بر روي فعالين و رهبران كارگري و فعالين عرصه هاي مختلف جنبش هاي اعتراضي در سطح جامعه را با تمام قوا محكوم كنيم

انترناسيونال ١٦٧،  ٣ آذر ٨٥.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: