شهلا دانشفر

خوش آمديد

اتحاد بين المللي كارگري براي اخراج حكومت اسلامي از سازمان جهاني كار

نود و پنجمين كنفرانس سالانه سازمان جهاني كار “آي ال او” در جريانست و بنا به رسم هر ساله هيات جمهوري اسلامي نيز در اين اجلاس شركت دارد. جالب توجه اينست كه به گزارش ايلنا هياتي از سوي وزير كار بعنوان نمايندگان كارگران ايران قرار است در اين اجلاس شركت داشته باشند كه در ميان آنان علي‌‏اكبر عيوضي ، كه خود يكي از سردمداران حمله سازمانيافته توسط چماقداران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي به سنديكاي شركت واحد در ١٩ ارديبهشت سال گذشته بود٬ عضو اين هيات است. هياتي كه خانه كارگر و شوراهاي اسلامي آنها را “دست نشاندگان وزير كار” ميخواند و در پس كشاكش هاي دروني اينها با وزير كار است كه روشن ميگردد در اين هيات كارمندان دولت و كارفرما به عنوان “نمايندگان كارگران ايران” جا زده شده اند. خلاصه آش آنقدر شور است كه شوراهاي اسلامي و خانه كارگر خود را در مقايسه با اين هيات “نمايندگان مستقل كارگران در ايران” دانسته و از شركت اين هيات در اجلاس سازمان جهاني كار شكايت دارد. اين اظهارات بيش از بيش از واقعيت آنچه كه در اجلاس سازمان جهاني كار ميگذرد پرده بر ميدارد و سياست راست آن در قبال كارگران در ايران را به نمايش ميگذارد. طبعا اين يك ذره از اينكه يك خواست فوري كارگران در ايران انحلال شوراهاي اسلامي و خانه كارگر است كم نميكند. و اين خواستي است كه بطور مستقيم و شفاف از سوي كارگران شركت واحد اعلام شده است. اما تا آنجا كه به اجلاس سازمان جهاني كار بر ميگردد٬ نفس شركت هياتي از سوي جمهوري اسلامي٬ رژيمي كه پايه اي ترين حقوق اوليه كارگران را زير پا گذاشته است٬ مورد اعتراض كارگران در ايران است. در اين رابطه سنديكاي كارگران شركت واحد طي نامه اي به شركت شوراهاي اسلامي و خانه كارگر در اجلاس سالانه سازمان جهاني كار اعتراض كرده و خواهان اخراج اين هيات از اين اجلاس شده اند. اين سنت هر ساله سازمان جهاني كار است كه هر ساله ميزبان مزدوران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي بعنوان نمايندگان كارگران در ايران است.
كارگران در ايران بارها و بارها به حضور جمهوري اسلامي و “خانه كارگريها” و “شوراهاي اسلامي” آن اعتراض كرده اند و صداي خودرا به گوش دست اندر كاران “آي ال او” رسانده اند. اما عليرغم همه اينها٬ عليرغم ٢٧ سال نقض آشكار حقوق كارگران در ايران٬ ما شاهد اين هستيم كه نه تنها هيات ايران در اين اجلاس شركت دارد٬ نه تنها “خانه كارگر” و شوراهاي اسلامي بعنوان تشكل هاي رسمي كارگري از سو ي اين سازمان به رسميت شناخته شده و نه تنها امسال نيز هياتي منتخب از سوي وزير كارگر جمهوري اسلامي قرار است٬ كارگران در ايران را “نمايندگي” كنند٬ بلكه در گزارشات اوليه اي كه از سوي كميته هاي مختلف اين سازمان براي ارائه به اجلاس تداريك ديده شده، كوچكترين اشاره اي به نقض آشكار حقوق كارگران در ايران نشده است. اين در حاليست كه ما در ايران سالي پر از اعتراض و مبارزه را پشت سر گذاشته ايم. ما شاهد سركوب وحشيانه و گسترده اعتصاب كارگران شركت اتوبوسراني واحد در بهمن گذشته و دستگيري بيش از هزار كارگر در اين حركت اعتراضي بوديم. ما شاهد اين هستيم كه بيش از يك ميليون كارگر با دستمزدهاي پرداخت نشده خود روبرو هستند و بعضا دستمزد آنان براي مدت دو سال نيز پرداخت نشده است و وقتي كارگران دست به اعتراض ميزنند٬ صف اعتراض آنان مورد حمله نيروهاي انتظامي قرار ميگيرد و كارگران معترض زير فشار و به اخراج و زندان تهديد ميشوند. نمونه آنرا در اعتراضات كارگران مس خاتون آباد شاهد بوديم و ديديم كه چگونه رژيم صف اعتراض كارگران را به گلوله بست و ٤ كارگر جان باختند. و يا شاهد هستيم كه كارگر را اخراج ميكنند٬ با قراردادهاي موقت و سفيد امضا به شديدترين شرايط كاري وادار به كار ميكنند و وقتي او دست به اعتراض ميزند مورد سركوب قرار ميگيرد. آخرين نمونه از اين دست اخراج بيش از ٥٠ كارگر در كارخانه “ايران خودرو” به جرم شركت در اعتصاب هفده اسفند است. اينها فقط چند نمونه است كه اخبار آن براي “آي ال او” و تمامي سازمانهاي كارگري نيز ارسال شده است. اما عليرغم اين باز ما شاهد تداوم اين سياستها از جانب “سازمان جهاني كار” در قبال كارگران ايران هستيم.

نقض حقوق كارگران در ايران توسط جمهوري اسلامي آنچنان آشكار و روشن است كه ما شاهد بلند شدن صداي اعتراض اتحاديه هاي كارگري در سطح بين المللي نسبت به وضع كارگران در ايران در روز ١٥ فوريه در همبستگي با كارگران در ايران بوديم. تحت فشار اعتراضات كارگران اين موضوع بارها و بارها از سوي “كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري” خاطر نشان شده و در آخرين گزارش از سوي اين سازمان بود كه از ايران بعنوان يكي از خطرناكترين كشورها براي فعالين و تشكلهاي كارگري نام برده شده است. عليرغم همه اينها سازمان جهاني كار به سياست خود در قبال جمهوري اسلامي تداوم داده است.
همچنين ما بارها و بارها در ارتباط با اين موضوع نامه داده و خواهان اخراج هيات جمهوري اسلامي از سازمان جهاني كار شده ايم. در برابر مقر اين سازمان بارها تجمعات و تظاهرات به اعتراض به حضور هيئت جمهوري اسلامي صورت گرفته است. اما اين سازمان آشكارا در كنار جمهوري اسلامي و تشكل هاي دست ساز آن شوراهاي اسلامي و “خانه كارگر” و هيئهاي آشكارا ضد كارگري ايستاده و عملا در تقابل با كارگران در ايران قرار گرفته است. اكنون سازمان جهاني كار با گزارشات خود و با ميزباني از هيات جمهوري اسلامي در اين اجلاس عملا در برابر خواست كارگران در ايران شانه بالا انداخته و با اين كار خود نقش مخربي در قبال مبارزات كارگران در ايران بازي ميكند. اين سياست بايد امروز از سوي كارگران در سراسر ايران و همه سازمانهاي كارگري در سراسر جهان ٬ پاسخي قاطع بگيرد. بايد با نامه هاي اعتراضي خود به سازمان جهاني كار و با فراخواندن اتحاديه هاي كارگري و سازمانهاي آزاديخواه در سراسر جهان نسبت به اين موضوع معترض شد. بويژه امروز كه صحبت از خطر حمله آمريكا به ايران است. امروز كه دو قطب تروريست جهاني ايران بعنوان پرجمدار اسلام سياسي و آمريكا رودروي هم ايستاده و با سياست هاي ارتجاعي خود انديشه به آتش كشيدن منطقه را دارند، بايد بيش از هر وقت صداي اعتراض خود را بعنوان جبهه بشريت متمدن در مقابل تروريسم اسلامي و سياست نظم نوين جهاني آمريكا بلند كرد . در چنين شرايطي كارگران و مردم ايران ميتوانند در صف مقدم اين جبهه قرار گيرند و كل جهان را به حمايت از خود و خواستهاي برحقشان فرابخوانند. در جنين شرايطي يك اقدام مهم در ضربه زدن به جمهوري اسلامي منزوي كردن آن در سطح جهاني و اخراج آن از تمامي نهادهاي بين المللي است. بنابراين اخراج هيات ايران از سازمان جهاني كار گامي در اين جهت نيز خواهد بود و ما از همه سازمانهاي كارگري در سطح جهاني و همه انسانهاي آزاديخواه ميخواهيم كه از اين خواست برحق ما پشتيباني كنند. حزب كمونيست كارگري ايران در اعتراض به سياستهاي سازمان جهاني كار در قبال رژيم ايران و با خواست اخراج هيات ايران از اين سازمان در برابر دفتر سازمان جهاني كار “آي ال او” پيكت اعتراضي اي بر پا خواهد كرد بايد وسيعا در اين پيكت اعتراضي شركت كرد و با ارسال نامه هاي حمايتي اين حركت اعتراضي را تقويت كرد.
در شرايط متحول امروز همبستگي بين المللي كارگري نقشي كليدي در عقب زدن سياست هاي نظم نوين جهاني آمريكا و به شكست كشاندن آن و نيز در عقب راندن جمهوري اسلامي و قدرت دادن به اعتراضات كارگران در ايران دارد بايد وسيعا به اين همبستگي طبقاتي كارگران شكل داد.

زنده باد همبستگي جهاني كارگري

كارگر كمونيست ٣٥،  ١١ خرداد ٨٥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: