شهلا دانشفر

خوش آمديد

اخراج كارگران به جرم شركت در اعتصاب

ايران خودرو كارخانه اي با بيش از ٣٠ هزار كارگر٬ يكي از مراكز پر جنب و جوش كارگري در طول سال گذشته بود. در ١٧ اسفند بود كه كارگران در اين كارخانه در اعتراض به پايين بودن سطح پاداش آخر سال خود و با خواست اجراي طرح طبقه بندي مشاغل دست به اعتصاب زدند. اعتصابي گسترده كه به بخش وسيعي از كارخانه تسري يافت. اعتصابي كه عليرغم اينكه هر بخش از اين كارخانه به پيمانكاري سپرده شده و كارگران در اين كارخانه عمدتا بصورت قراردادي و موقت با پيمانكاران مختلفي سروكار دارند٬ اما بسرعت بخش هاي اصلي كارخانه را در برگرفت. اعتصابي گسترده كه در آن كارگران با تشكيل كميته اعتصاب توانستند صداي اعتراض خود را به سطح جامعه منعكس كنند و تحت فشار اين اعتراض مديريت با دادن قول مساعد تلاش كرد تا اوضاع رادوباره به حال عادي برگرداند. اكنون بعد از دوماه مديريت اقدام به اخراج بيش از ٥٠ كارگر آنهم به جرم شركت در اعتصاب ميكند. اين يك اتفاق مهمي است كه تمام كارخانه را به حالت ملتهبي در آورده است. اما اينكه مديريت امروز دست به چنين اقدامي ميزند خود موضوعي است قابل تعمق كه جا دارد به دقت و از زواياي مختلف آنرا بشكافيم و پاسخ درستي به آن بدهيم.
واقعيت اينست كه امروز بيش از هر وقت كارگران در ايران بر روي مسلم بودن حق اعتصاب تاكيد دارند و شعار اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست يك شعار مهم اول مه امسال بود و نيز در هر حركت و اعتراض كارگري در شرايط كنوني به نحوي طرح ميشود. بدنبال اعتصاب كارگران شركت واحد٬ طبقه كارگر در ايران يك بار ديگر به جايگاه و نقش خود در جامعه پي برد و قدرت خود در اعتصاب را بازيافت. امروز اعتصاب به يك شكل اصلي اعتراضات كارگري تبديل شده است. بعد از اعتصاب كارگران شركت و احد بود كه كارگران “ايران صدرا” براي خواست اجراي طرح طبقه بندي مشاغل دست به اعتصاب زدند و بعد از قبولاندن خواست خود به كارفرما٬ خواستار حقوق ايام اعتصابشان شدند. ما هر روز در اين كارخانه و آن كارخانه شاهد دست از كار كشيدنها و شاهد اعتصابات كارگران هستيم و اين اعتصابات حتي گاها به شكل اعتصاب و تجمع هم زمان چندين كارخانه با هم نظير آنجه كه در نساجي هاي كاشان شاهدش هستيم دارد اتفاق مي افتد. اينها همه بيانگر به ميدان آمدن هر روز بيشتر كارگر بعنوان يك وزنه مهم در سير تحولات سياسي جامعه است. اينها همه امروز دارد در شرايطي اتفاق مي افتد كه همه بخش هاي جامعه در التهاب مبارزه ميسوز د و بيم اينكه بعد از واحد در جايي جون ايران خودرو با بيش از ٣٠ هزار كارگر اعتصابي صورت بگيرد٬ لرزه بر اندام كارفرمايان و دولت انداخته است. چرا كه بدون شك هر حركت و اعتراضي در ايران خودرو فورا تاثير خود را بر بخش هاي ديگر كارگري و در كل جامعه خواهد گذاشت. چرا كه كارخانه اي چون ايران خودرو با اعتصاب يك پارجه خود ميتواند الگويي براي كارگران نفت٬ كارگران پتروشيمي٬ كارگران عسلويه و كارگران در مراكز بزرگ كارگري و ديگر خودروسازيها باشد. كارخانجات و مراكزي كه با سپرده شدن به پيمانكاران متعدد تكه تكه شده اند و كارگران آن با كار موقت به بردگي مطلق كشيده شده اند و هر كدام از آنها فضاي انفجاري دارد. اينجاست كه كارفرماي ايران خودرو دست به كار ميشود و كارگران معترض را اخراج ميكند تا با سركوب كارگران ايران خودرو به كل كارگران در ايران درس عبرتي داده باشد. اخراج كارگران ايران خودرو در واقع پاسخي است به شعار كارگران يعني شعار “اعتصاب اعتصاب حق ماست” و تعرضي به كل كارگران و كل جامعه است. بعلاوه اينكه ايران خودرو نمونه ويژه اي از به بردگي كشاندن كارگر در ايران است. كارخانه اي كه به راستي قتل گاه كارگران است و بر اثر فشار كار در آن كارگر جان خود را از دست ميدهد و كارفرما همچنان بر اريكه قدرت از گرده كارگران كار ميكشد. كارخانه اي كه كارفرمايانش سالها تلاش كرده اند تا چنين وضعي را بر آن حاكم كنند و اكنون كارگران به جنب و جوش افتاده و كل كارخانه در التهاب مبارزه ميسوزد. از اينرو براي كارفرما و دولت وضع خطير است و يكباره بيش از ٥٠ كارگر از كار اخراج ميشوند. چرا كه اگر كارگران در ايران خودرو پيروز شوند اين سر آغاز حركتي خواهد بود در تمامي مراكز كارگري كه كمر اقتصادي دولت را خواهد شكست.
تهاجم به كارگران ايران خودرو و اخراج كارگران اعتصابي در اين كارخانه تهاجمي به كل جامعه و به كل كارگران است٬ بايد در برابر اين تهاجم ايستاد. كارگران اخراجي ايران خودرو بايد بدون قيد و شرط سر كار خود بازگردند

كارگر كمونيست ٣٤،  ٢٨ ارديبهشت ٨٥.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: